10-12 kwietnia 2019 r. w Suwałkach odbyła się międzynarodowa konferencja i wystawa „Beton w drogownictwie” organizowana przez Polski Kongres Drogowy i Stowarzyszenie Producentów Cementu w Suwałkach.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego, wojewodę podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza i marszałka województwa Artura Kosickiego. W związku z realizacją zadań Polskiego Kongresu Drogowego jako Komitetu Narodowego PIARC konferencja miała charakter międzynarodowy. Podczas wydarzenia referaty wygłosili również eksperci z Niemiec.

Tematyka konferencji skupiała się wokół technologii betonowych stosowanych w budowie zarówno dróg ekspresowych o największym natężeniu ruchu, jak i dróg lokalnych w terenach wiejskich. Wydarzenie zgromadziło ok. 230 słuchaczy, a kilkanaście fi rm zaprezentowało szeroki przekrój materiałów, dodatków chemicznych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych do budowy i utrzymania dróg na swoich stoiskach promocyjnych. W wydarzeniu brali udział także przedsiębiorcy z Białorusi, Litwy i Włoch. Obrady otworzyli prezes PKD Zbigniew Kotlarek i członek zarządu SPC Włodzimierz Hołuj. Gości przywitali także przedstawiciele honorowych patronów forum – w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dyrektor Oddziału w Białymstoku Wojciech Borzuchowski i prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Spotkanie podzielono na sześć sesji tematycznych. Pierwsza z nich traktowała o perspektywach rozwoju technologii betonowej w Polsce i w Europie. Witold Zapaśnik (Departament Technologii Budowy Dróg GDDKiA) przedstawił kwestie dróg o nawierzchni betonowej w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023. Następnie prof. dr hab. inż. Jan Deja (Stowarzyszenie Producentów Cementu) omówił potencjał i perspektywy rozwoju rynku cementu i betonu jako materiału budowlanego w drogownictwie. Zreferowano również najważniejsze problemy badawcze związane z betonem podejmowane w Federalnym Instytucie Badawczym Drogownictwa BASt i innych jednostkach badawczych w Niemczech. Drugą sesję dotyczącą innowacji technologicznych w budowie i utrzymaniu dróg betonowych rozpoczął prof. dr hab. inż. Michał Glinicki (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN) z referatem o kryteriach oceny funkcjonalnej nawierzchni betonowej z uwzględnieniem trwałości materiałów i szczelin dylatacyjnych. Omówiono też zależność bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska od tekstury nawierzchni betonowych oraz oceniono zawartości mikroporów w mieszance betonowej na budowie odcinka drogi S8. Kolejna z sesji dotyczyła w całości drogi ekspresowej S61 „Via Baltica” Ostrów Mazowiecki – Budzisko – jej stanu zaawansowania przygotowań i realizacji inwestycji. Sesje czwarta i piąta traktowały o nawierzchniach betonowych na drogach lokalnych oraz o technologiach betonowych. W ich trakcie przedstawiono m.in. temat obecnego stanu i potencjału miejskich nawierzchni betonowych w Niemczech, technologię szybkiego poziomowania betonowych płyt drogowych przy pomocy iniekcji geopolimerowych oraz ogólne specyfi kacje techniczne dla nawierzchni betonowych. Ostatnią sesję poświęcono zagadnieniom kruszyw w budownictwie drogowym w projekcie „Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw”.  Wspaniałym zwieńczeniem konferencji było otwarcie, dzień po zakończeniu obrad, 12-kilometrowej obwodnicy Suwałk o nawierzchni betonowej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij