21-23 listopada 2018 r. w Ustroniu odbyły się jubileuszowa XX Konferencja Naukowo-Techniczna „Geosyntetyki i tekstylia techniczne w budownictwie i ochronie środowiska”.

Podczas Konferencji przeprowadzono również warsztaty szkoleniowe organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów, Akademię Techniczno Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne. W wydarzeniu wzięło udział ok. 80 osób – producentów, inwestorów, projektantów, wykonawców, pracowników naukowych oraz studentów, zainteresowanych zagadnieniami związanymi z zastosowaniem geosyntetyków i włókien oraz tekstyliów technicznych w budownictwie, a także w inżynierii środowiska. W ciągu dwóch dni wygłoszono 23 referaty, w których prezentowano wyniki badań, najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne dotyczące geosyntetyków, włókien i tekstyliów technicznych stosowanych w inżynierii środowiska oraz budownictwie. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał rektor ATH w Bielsku-Białej prof. dr hab. n.t. Jarosław Janicki. Następnie gości przywitali także dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras (przewodnicząca Stowarzyszenia Producentów Geotekstyliów) i Jakub Bryk (prezydent Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetyków), który przedstawił również referat o ocenie zgodności geosyntetyków w budownictwie infrastrukturalnym. Obrady rozpoczęto od minuty ciszy ku czci wieloletniego uczestnika wcześniejszych edycji konferencji – prof. Adama Bolta. Jako pierwszy głos zabrał Remigiusz Duszyński (Maccafferi Polska Sp. z o.o.), omawiając zagadnienie projektowania nasypów z gruntów słaboprzepuszczalnych z zastosowaniem geosiatek drenujących. Następnie Rafał Ciesielski (Geosyntetyki Naue) omówił kwestię posadowienia wysokich nasypów na gruntach słabonośnych przy budowie trasy S7 Lubień – Naprawa, a Maciej Łuczak (Griltex Polska) – zastosowanie geokompozytów drenażowych nowej generacji na przykładzie składowiska odpadów elektrowni AES Galabovo. Mateusz Kubicki (GDA Sp. z o.o.) wraz z Gavinem Kelly’m (Profi le Products) przygotowali referat dotyczący innowacyjnych rozwiązań kontroli erozji i ustanawiania roślinności, a Olga Hejcelman (Warter Polymers) – o Geomembranie GEOCHRON HDPE. Krystian Kupczak (Bezalin S.A.) dokonał prezentacji wyrobów produkowanych przez Bezalin S.A., natomiast Mateusz Kubicki zaprezentował profi l fi rmy GDA. Następnie Jacek Kawalec (Tensar International) zaprezentował możliwości wykorzystania georusztu stabilizującego niezwiązane kruszywo w podbudowie nawierzchni drogowej w aspekcie jego właściwości reologicznych. Ważnym punktem konferencji były referaty prezentowane przez delegatów poszczególnych ośrodków naukowych.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego była reprezentowana przez Annę Miszkowską, która przedstawiła dwa referaty. W pierwszym omówiła zagadnienia dotyczące oceny wpływu warunków przyśpieszonego starzenia na właściwości geosyntetyków poliolefi nowych stosowanych do wzmocnienia skarp na składowisku. W drugim wystąpieniu przedstawiła referat dotyczący wpływu liczby przewężeń na zachowanie się układu grunt – geowłóknina w procesie filtracji. Szeregi ATH zasilili Giang Ngyuen z referatem o badaniach laboratoryjnych i ulepszeniach wytrzymałości gruntu na ścinanie za pomocą włókien poliestrowych i dr inż. Joanna Grzybowska- Pietras omawiająca zagadnienie wełny jako elementu zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp, jak również nowe zastosowanie sznurów Kemafi l w budowlach hydrotechnicznych i drenażu. Z Politechniki Gdańskiej przybyli dr inż. Angelika Duszyńska wraz z dr. inż. Grzegorzem Horodeckim, którzy przedstawili kolejno kwestie analiz badań odporności na przebicie statyczne geowłóknin igłowanych i geosyntetyków w budownictwie komunikacyjnym – problem identyfi kacji i doboru na etapie projektowania i realizacji inwestycji. W ramach konferencji odbyły się również warsztaty szkoleniowe będące doskonałą płaszczyzną wymiany doświadczeń związanych z zastosowaniem geosyntetyków w inżynierii wodno-lądowej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij