28 stycznia br. Minister Infrastruktury ogłosił nabór na stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Minister Infrastruktury ogłasił nabór na stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Miejsce wykonywania pracy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Wronia 53 w Warszawie.

Wedle wymogów stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad może zajmować osoba, która:
1)    posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2)    jest obywatelem polskim;
3)    korzysta z pełni praw publicznych;
4)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)    posiada kompetencje kierownicze;
6)    posiada co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7)    posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do 8 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu do MI), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad” nr GDDKiA_1_2019.

Więcej


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij