26 i 27 kwietnia w Piekarach Śląskich odbyło się V Śląskie Forum Drogownictwa zorganizowane wspólnie przez Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Honorowy patronat nad konferencją objął Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. Tegoroczne Śląskie Forum Drogownictwa w znacznej mierze zostało poświęcone najnowszym technologiom budowy, utrzymania i oznakowania dróg. Uczestniczyło w nim ok. 200 osób, w tym naukowcy z uczelni wyższych, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i niemieckiego Federalnego Urzędu Drogownictwa (BASt). Przybyli Polscy przedstawiciele zarządców dróg, w tym dyrektor generalny GDDKiA i dyrektorzy kilku jej oddziałów oraz dyrektorzy zarządów dróg wojewódzkich i powiatowych. Uczestniczyli w nim także studenci budownictwa Politechniki Śląskiej, nie zabrakło też przedstawicieli firm związanych z drogownictwem. Znakiem rozpoznawczym tej Konferencji jest jej międzynarodowy charakter, który trwa niezmiennie od pierwszej edycji Forum w 2013 r., co zaznaczył w swojej wypowiedzi otwierającej Forum Zbigniew Tabor (dyrektor ZDW Katowice). Podczas sesji inauguracyjnej przybyłych gości powitał również Zbigniew Kotlarek (prezes Polskiego Kongresu Drogowego), który zapewnił, że Polski Kongres Drogowy jest otwarty na nowe wyzwania, a jego główną koncepcją jest uczestnictwo w najważniejszych kwestiach dotyczących drogownictwa. Owocnej wymiany poglądów pomiędzy zarządcami dróg, stroną naukową i stroną firm – nawiązania nici porozumienia i współpracy życzył zebranym wicemarszałek województwa śląskiego Stanisław Dąbrowa. Obecni byli również reprezentanci władz samorządowych: wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, prezydenci miast, burmistrzowie i starostowie. Podczas sesji inauguracyjnej przyznano kilka nagród i wyróżnień. Laureatem honorowego wyróżnienia „Zasłużony dla Sprawy Drogowej”, przyznawanej przez Polski Kongres Drogowy, został prof. Marian Tracz, od 50 lat związany z Politechniką Krakowską, wybitny naukowiec specjalizujący się w dziedzinie inżynierii ruchu. To właśnie z inicjatywy profesora zaczęto stosować w Polsce małe ronda, opracowano metodologię analiz hałasu drogowego i tworzenia map akustycznych, oraz wdrożono audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, o czym wspominał prof. Antoni Szydło z Politechniki Wrocławskiej w wygłoszonej laudacji na temat wyróżnionego. Polski Kongres Drogowy postanowił uhonorować redakcję „Magazynu Autostrady” pamiątkową plakietą z okazji 15-lecia działalności wydawniczej. W tym roku nagrodę otrzymała również Monika Mużelak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, jako jednostka współpracująca z ZDW w Katowicach w bieżącym utrzymaniu dróg wojewódzkich. Nagrodzony został też sam Zbigniew Tabor, który odebrał nagrodę „Strateg Zarządzania 2017” przyznaną przez redakcję „Monitora Rynkowego i Monitora Biznesu”. W części merytorycznej wygłoszono dwadzieścia referatów. Połowę z nich zaprezentowali wybitni zagraniczni goście: jako pierwszy głos zabrał prof. dr Ulf Zander z Bundesanstalt für Straßenwesen, który szczegółowo omówił obecny stan oraz przyszłe wyzwania w budownictwie drogowym w Niemczech. Na temat aktualnych zagadnień dotyczących zarządzania dróg w Niemczech wypowiedział się natomiast Roland Dagelmann z Bawarskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, natomiast austriackie doświadczenie w zakresie funkcjonalnych właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych przedstawił słuchaczom Maximilian Weixlbaum z GESTRATA TPA Wien. Jens Skarabis, przedstawiciel Silentex GmbH, omówił właściwości akustyczne betonu płukanego oraz szlifowanego. Porównał również beton z SMA, asfaltem porowatym i innymi nawierzchniami bitumicznymi. Aktualny stan techniki pomiarowej wykorzystywanej do diagnostyki współczynnika tarcia w Niemczech – porównanie typowych współczynników tarcia dla nawierzchni asfaltowych i betonowych – zaprezentował dr Jürgen Schmidt z IWS Messtechnik GmbH, omawiając jednocześnie bieżące europejskie prace badawcze w tym zakresie (CEN). Martin Muschalla (TPA Bad Hersfaeld) zreferował obecnie prowadzone prace badawczo- rozwojowe w zakresie poprawy jakości nawierzchni asfaltowych w Niemczech. Przedstawiciel firmy 3M Deutschland GmbH Waldemar Schottka omówił temat oznakowania poziomego z taśm prefabrykowanych 3M wraz z niemieckim doświadczeniem w stosowaniu na nawierzchniach betonowych i asfaltowych dróg autostradowych oraz alternatywne metody jej aplikacji wraz z certyfikacją wykonawców wraz z wpływem na jakość oznakowania. Na temat utrzymania i napraw istniejących nawierzchni betonowych – częstotliwości remontów i utrzymania szczelin dylatacyjnych – wypowiedział się Ralf Alte-Teigeler (Otto Alte-Teigler GmbH), natomiast Stefan Höller (Bundesanstalt für Straßenwesen) przedstawił nowy poligon demonstracyjny, badawczy i kalibracyjny Federalnego Instytutu Badawczego Drogownictwa (duraBASt). Przedstawiciele polskiej branży drogowej i naukowej poruszyli wiele istotnych zagadnień – także tematykę zagraniczną, jak np. w przypadku Marka Skakuj (Heller Ing. MbH), który omówił planowanie utrzymania dróg samorządowych w Niemczech, czy Marka Przeradzkiego (Visolis/ InfraCrete) przedstawiającego stabilizacje gruntów spoistych środkami jonowymiennymi w Polsce i w Niemczech. Prof. Marian Tracz zrecenzował projekt badawczy realizowany przez Politechniki Krakowską, Lubelską, Wrocławską i Warszawską oraz IBDM poświęcony ochronie przed hałasem w kontekście rozwoju innowacji drogowych. O doświadczeniach wynikających z budowy i utrzymania nawierzchni betonowych mówił prof. Antoni Szydło. Wojciech Żurek (GDDKiA o. Katowice) porównał polskie i norweskie pomiary oraz sprzęt stosowany do oceny szorstkości nawierzchni. Jacek Sudyka (IBDiM) ocenił nośność sieci drogowych z wykorzystaniem ugięciomierza laserowego. Piotr Mazurowski (Tensar Polska) przedstawił porównanie z SMA, asfaltem porowatym i innymi nawierzchniami bitumicznymi – redukcja grubości i wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni dzięki stabilizacji podbudowy georusztem trójosiowym, a Marek Fecko z LOTOS Asfalt przedstawił właściwości i najciekawsze zastosowania mieszanki MODBIT HIMA. Dawid Sybilak (DOW Polska) poruszył zagadnienie cienkowarstwowego oznakowania, dr inż. Krzysztof Błażejowski (Orlen Asfalt Sp. z o.o.) omówił trwałość zmęczeniową mieszanek mineralno- bitumicznych z zastosowaniem asfaltu wysokomodyfikowanego, a dr Agata Ciołkosz-Styk (Heller Ing. MbH) poruszyła kwestię Asset Management. Dzięki zagranicznym referatom słuchacze mogli spojrzeć na problematykę budowy i utrzymania infrastruktury drogowej przez zupełnie nowy pryzmat. Internacjonalny charakter zdecydowanie podnosi rangę Śląskiego Forum Drogownictwa. Międzynarodowa wymiana informacji między zarządcami dróg i firmami ma niewątpliwie ogromny wpływ na rozwój branży drogowej. Redakcja „Magazynu Autostrady” gratuluje organizacji tak znamiennego wydarzenia i jest zdecydowana nadal wspierać kolejne inicjatywy programowe organizatorów Forum.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij