W artykule przedstawiono przegląd urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowanych przy robotach prowadzonych w pasie drogowym i wytyczne ich użytkowania wg Szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunków ich umieszczania na drogach.

Prace wykonywane w pasie drogowym, zwłaszcza te prowadzone podczas trwającego ruchu, potrafią okazać się niebezpieczne. Obowiązkiem wykonawcy prac jest zabezpieczenie i oznakowanie miejsca, w którym są prowadzone roboty drogowe.

Ruch skierowany na sąsiednią jezdnię

 • Znak F-21 „ruch skierowany na sąsiednią jezdnię” stosowany w celu wskazania wjazdu na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.
 • Znak F-22 „ograniczenie na pasie ruchu” stosuje się w celu wskazania pasa ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.
 • Znak F-22a stosowany w przypadku ograniczeń na pasie ruchu połączonych ze zmianą kierunku ruchu lub jeżeli na znaku należy wskazać schemat pasów ruchu zgodny z zastosowaną organizacją ruchu.

Zapory drogowe

Zapory drogowe zabezpieczające miejsce robót należy umieszczać na wysokości od 0,9 m do 1,1 m, mierząc od poziomu nawierzchni drogi do górnej krawędzi zapór. W terenie zabudowanym należy zwrócić uwagę, aby zapora drogowa umieszczona bezpośrednio na skrzyżowaniu dróg nie ograniczała kierującym widoczności innych uczestników ruchu. W takich sytuacjach dopuszcza się umieszczanie zapory na wysokości poniżej 0,9 m. Jeżeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawędź znaku nie może znajdować się poniżej górnej krawędzi zapory.

 • Zapory drogowe pojedyncze U-20a i U-20b: stosuje się do wygradzania miejsc robót prowadzonych w pasie drogowym. Przy wygrodzeniach wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór.
 • Zapora drogowa podwójna U-20c: stosuje się podczas wygradzania miejsc robót prowadzonych na chodnikach, ciągach pieszych, pieszo-rowerowych lub ścieżkach rowerowych. W tym przypadku krawędź dolnego pasa zapory powinna się znajdować na wysokości około 0,3 m nad poziomem nawierzchni.
 • Zapora drogowa potrójna U-20d: w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, szczególnie w miejscach zwiększonego natężenia ruchu dzieci, np. w pobliżu szkół podstawowych, przedszkoli itp. Dolna krawędź dolnego pasa tej zapory powinna się znajdować na wysokości około 15 cm nad poziomem nawierzchni.

Tablice kierujące

Tablice kierujące według wzorów i wymiarów pokazanych przeznaczone są do oznaczania krawędzi:

 • zawężonego pasa ruchu,
 • zajętego lub zaniżonego (zawyżonego) pobocza, pasa awaryjnego lub dzielącego w przypadku zawężenia pasa bezpieczeństwa,
 • pasa ruchu z załamaniami w planie.

Tablice kierujące ze skośnymi paskami muszą być ustawione tak, by paski opadały w kierunku używanej części drogi. Do oznaczania ograniczonej skrajni z prawej strony jezdni należy używać tablic U-23b, a z lewej strony jezdni U-23a. Dopuszcza się stosowanie tablic kierujących U-23a i U-23b zespolonych ze światłami ostrzegawczymi U-35 umieszczonymi nad tablicami. Dopuszcza się do stosowania aktywne tablice kierujące U-21 z wbudowanym wzdłuż krawędzi białej i czerwonej pulsującym światłem żółtym. Tablice kierujące wysokie U-21c, U-21d, U-21e i U-21f są stosowane na początku wygrodzenia od strony nadjeżdżających pojazdów, gdy przy dużym nasileniu ruchu (tworzenie się kolumn) albo z innych powodów powstaje niebezpieczeństwo, że wygrodzenie tablicami U-21a lub U-21b nie zostanie dostrzeżone w odpowiednim czasie. Na tablicach kierujących U-21c, U-21d, U-21e i U-21f dopuszcza się umieszczanie lamp ostrzegawczych.

Taśmy ostrzegawcze

Taśmy ostrzegawcze U-22 mogą być stosowane jedynie do wygradzania miejsc robót znajdujących się poza jezdnią w miejscach nieprzeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych. Wygrodzenia taśmami ostrzegawczymi powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od tych miejsc. Taśmy powinny być rozwieszane na wysokości od 0,9 m do 1,2 m, mierząc od poziomu terenu do dolnej krawędzi taśmy, w taki sposób, aby strzałka ugięcia między punktami mocowania wynosiła nie więcej niż 0,3 m. Wygrodzenie taśmą ostrzegawczą jest dopuszczalne tylko przy wykopach do głębokości 0,5 m przy zachowaniu powyższych warunków.

Pachołki drogowe

Pachołki drogowe U-23 należy stosować do:

 • wyznaczania skosów, tzn. stopniowego zwężania jezdni,
 • wyznaczania toru jazdy pojazdów,
 • prowadzenia robót krótkotrwałych lub szybko postępujących,
 • awaryjnego, doraźnego oznakowania miejsca niebezpiecznego,
 • oznaczania podłużnego uskoku (progu) przy wykonywaniu nakładek bitumicznych,
 • wygrodzeń wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu, z wyjątkiem powierzchni zajętych pod roboty drogowe,
 • zabezpieczenia świeżo malowanych linii oznakowania poziomego wzdłuż jezdni,
 • zabezpieczenia świeżo wykonanych remontów cząstkowych nawierzchni jezdni o powierzchni nie większej niż 1 m2 i szerokości do 1,5 m,
 • wygrodzeń wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu dla potrzeb wykonywanych nakładek bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń i regeneracji nawierzchni.

Na drogach, na których jest dozwolona wyższa prędkość, np. na autostradach i drogach ekspresowych, należy stosować pachołki drogowe o wysokości minimum 0,75 m, a masa po obciążeniu pachołka musi gwarantować ich stabilność. Pachołki drogowe powinny być wykonane z materiału elastycznego (tworzywo sztuczne, guma itp.). Zaleca się, aby kształt górnej części pachołka umożliwiał zamocowanie na nim świateł ostrzegawczych. Konstrukcja pachołków powinna umożliwić obciążanie ich wewnątrz u podstawy (np. piaskiem lub wodą) po ustawieniu na drodze. Odległości między pachołkami drogowymi nie powinny być większe niż:

 • 3 m przy wyznaczaniu skosów,
 • 10 m przy oznaczaniu podłużnego uskoku,
 • 5 do 10 m przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu,
 • 12 m przy zabezpieczeniu świeżo malowanych linii,
 • 0,5 m przy zabezpieczeniu świeżo wykonanych remontów cząstkowych.

Tablice uchylne z elementami odblaskowymi

Tablice uchylne U-24 wyposażone w punktowe elementy odblaskowe stosuje się do tymczasowej organizacji ruchu w celu uzupełnienia:

 • linii dzielących pasy ruchu przeciwbieżnego,
 • linii dzielących współbieżne pasy ruchu.

Tablice uchylne muszą mieć konstrukcję podatną w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem wskutek najechania pojazdu. Elementy te nie powinny podczas zgięcia załamywać się ani tak odkształcać trwale, by odbłyśnik był trwale zasłonięty, choćby częściowo. Dla ruchu tymczasowego stosuje się odbłyśniki barwy żółtej i korpusy barwy żółtej lub żółto-zielonej fluorescencyjnej punktowych elementów odblaskowych.

Separatory ruchu

Separatory ruchu U-25 przeznaczone są do optycznego i mechanicznego:

 • rozdzielenia pasów o przeciwnych kierunkach ruchu,
 • oddzielenia pasów ruchu dla pojazdów komunikacji zbiorowej,
 • wyznaczenia toru jazdy pojazdów,
 • wyznaczenia zawężonych pasów ruchu,
 • wyznaczania krawędzi jezdni.

Separatory należy stosować w szczególności tam, gdzie wyznaczenie pasów ruchu za pomocą znaków poziomych jest niewystarczające w celu zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu. Separatory U-25a i U-25b powinny być wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego lub betonu. Muszą być odpowiednio przymocowane do nawierzchni jezdni w sposób zapobiegający przemieszczaniu. Separatory U-25a i U-25b powinny posiadać otwory umożliwiające mocowanie do nich tablic kierujących U-21. Separatory U-25c powinny być wykonane z tworzywa sztucznego o odpowiedniej wytrzymałości i umożliwiać obciążenie ich wnętrza poprzez zasypanie piaskiem lub zalanie wodą. Separatory U-25c stosuje się tylko w czasowej organizacji ruchu. Dopuszcza się do stosowania separatory złożone z elementów o następujących barwach:

 • żółtej,
 • białej,
 • białej i czerwonej, montowanych na przemian.

Tablica ostrzegawcza

Tablica ostrzegawcza U-26 ma tło barwy białej i ukośne pasy barwy czerwonej. Lico tablicy powinno być wykonane z folii odblaskowej typu 2 lub z folii pryzmatycznej. Wewnątrz tablicy umieszcza się znak ostrzegawczy A-14 „roboty na drodze”. W przypadku kolumny pojazdów wykonujących szybko postępujące roboty drogowe na danym pasie ruchu, na tablicy U-26 umieszczonej na pojeździe lub maszynie roboczej umieszcza się odpowiedni znak C-9, C-10 lub C-11.

Tablica zamykająca

Do zamykania pasa ruchu stosuje się tablice zamykające mocowane do pojazdów. Pojazd, na którym umieszczona jest tablica, znajduje się na początku odcinka wyłączonego z ruchu od strony nadjeżdżających pojazdów. Lico tablicy oraz znaków umieszczanych na tablicy zamykającej wykonane jest z folii odblaskowej typu 2 lub z folii pryzmatycznej; tło barwy białej, ukośne pasy – barwy czerwonej. Na tablicy zamykającej pas ruchu umieszczane są znaki C-9, C-10 lub C-11. Na tablicy instaluje się strzały świetlne wykonane z lamp ostrzegawczych, nadające sygnały nakazu opuszczenia pasa ruchu zgodnie ze znakiem nakazu. W górnej części tablicy znajdują się dwie lampy wczesnego ostrzegania o średnicy soczewek 300 mm. Rozróżnia się dwie odmiany tablic zamykających:

 • duża – stosowana na drogach krajowych,
 • mała – stosowana na pozostałych drogach.

Tablica wcześnie ostrzegająca

Tablica wcześnie ostrzegająca U-27 służy do ostrzegania kierujących pojazdami o zbliżaniu się do niebezpiecznego miejsca. Jest ustawiana w odległości 400 m przed miejscem niebezpiecznym. Jest stosowana wyłącznie na drogach szybkiego ruchu. Tablica U-27 ma wymiary gabarytowe 2500 x 1500 mm. Lico tablicy jest wykonane z folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej. Obie lampy wczesnego ostrzegania o średnicy 300 mm, umieszczone w górnych narożach tablicy U-27, powinny nadawać jednocześnie sygnał świetlny w postaci błysków z częstotliwością 30 ± 5 błysków na minutę, a czas trwania błysku i natężenie światła być tak dobrane, aby sygnał był widoczny z odległości 1000 m zarówno w dzień, jak i w nocy.

Rys. 1. Tablica uchylna

Rys. 2. Tablica ostrzegawcza
Rys. 3. Tablica wcześnie ostrzegająca
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij