Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku o długości 16,999 km. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa) oraz jest zlokalizowany na terenie województw mazowieckiego i podlaskiego, w powiatach ostrołęckim i łomżyńskim, na terenie gmin Czerwin, Śniadowo i Łomża.

fot. GDDKiA oddział w Białymstoku

Realizacja drogi ekspresowej S61 jest inwestycją o znaczeniu europejskim, mającą na celu wytworzenie sprawnego połączenia drogowego w I Paneuropejskim Korytarzu Transportowym, mającym za zadanie połączenie krajów Europy Zachodniej przez Polskę z krajami bałtyckimi. Takie połączenie usprawni wymianę handlową pomiędzy krajami leżącymi na szlaku korytarza, a w sposób pośredni również z innymi krajami członkowskimi, przez terytorium których przebiegają pozostałe korytarze transportowe. Zamawiającym jest Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, a wykonawcą POLAQUA Spółka z o.o., która podpisała umowę na prace projektowe z firmą IVIA S.A. Inżynierem kontraktu została firma Lafrentz Polska Spółka z o.o. Inwestycja jest współfinasowana przez Unię Europejską. Całkowita wartość projektu to blisko 309 219 335,66 PLN netto.

Opis realizacji

W ramach budowy S61 Śniadowo − Łomża Południe powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym w każdym kierunku. Nawierzchnia zostanie wykonana z betonu cementowego, co wydłuży trwałość obciążonej ciężkim ruchem tranzytowym trasy. Wybudowany zostanie węzeł Śniadowo łączący S61 z drogą wojewódzką nr 677 Ostrów Mazowiecka − Łomża oraz powstaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) − Chomentowo Wschód (MOP kategorii II) i Chomentowo Zachód (MOP kategorii III).

Cel inwestycji

Realizacja ma na celu odciążenie odcinka istniejącej drogi krajowej nr 61 oraz drogi wojewódzkiej nr 677 poprzez przejęcie ruchu tranzytowego, a tym samym zmniejszenie jej uciążliwego oddziaływania oraz ograniczenie liczby wypadków drogowych. Ponadto odcinek ten przyczyni się do wytworzenia połączenia drogowego, które będzie istotnym szlakiem tranzytowym w kraju, łączącym centralną Polskę z regionami północno-wschodnimi, o niebagatelnym znaczeniu gospodarczym dla lokalnych ośrodków znajdujących się na śladzie przedmiotowej inwestycji. Inwestycja przyczyni się do zintensyfikowania rozwoju sieci usługowej o charakterze transportowo-spedycyjno-logistycznym (centra logistyczne, terminale) oraz do zwiększenia mobilności mieszkańców, rozwoju rożnych form turystyki. Wpłynie również na poprawę dostępności transportowej terenu, generujące zwiększenie inwestycji gospodarczych na tym obszarze i zapewniające spójność gospodarczą i terytorialną makroregionu.

fot. GDDKiA oddział w Białymstoku

Anna Jędras

 

Dyrektor ds. kontraktów Lafrentz Polska

Lafrentz Polska, pełniąc funkcję Konsultanta na tym Kontrakcie, prowadzi rzetelny nadzór nad jego realizacją, zarówno w okresie projektowania, jak i w czasie robót budowlanych. Dysponujemy doświadczonym zespołem inżynierów, specjalizujących się we wszystkich branżach: drogowej, mostowej, energetycznej, hydrotechnicznej oraz teletechnicznej. Swoją wiedzą wspieramy Generalnego Wykonawcę, którego zadaniem jest wybudowanie 17 km drogi ekspresowej S61, jednego węzła, dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych, a także 10 wiaduktów (w tym jeden nad linią kolejową), trzech mostów i czterech przejść dla zwierząt.

W okresie projektowania do naszych obowiązków należało: weryfikowanie oraz koordynowanie przebiegu prac projektowych, nadzorowanie prac w zakresie ochrony środowiska i badań archeologicznych. Przebadane w ramach Kontraktu stanowiska archeologiczne są datowane od neolitu poprzez okres wpływów rzymskich oraz średniowiecze po czasy nowożytne. Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko nr 1 w miejscowości Szabły Młode gmina Śniadowo. Na powyższym obszarze odkryto ciałopalne cmentarzysko kultury przeworskiej sprzed około 2000 lat. Podczas eksploracji grobów archeolodzy odkryli zabytki z tamtej epoki w postaci rytualnie uszkodzonych i spalonych na stosie razem ze zmarłym fragmentów broni, takich jak miecze, umby czy ostrogi. Odnaleziono również ozdoby stroju oraz liczne fragmenty ceramiki.

Od uzyskania decyzji ZRID 12.08.2019 r. rozpoczął się etap realizacji robót, podczas którego prowadzimy nadzór nad pracami drogowymi, mostowymi oraz branżowymi. Jednym z podstawowych zadań Konsultanta jest sprawowanie nadzoru nad jakością wykonanych prac. Odbywa się to z udziałem laboratorium WT LD GDDKiA oddział Białystok, do którego zlecamy wykonanie badań kontrolnych, które mają na celu potwierdzenie uzyskanych wyników przez Wykonawcę. Regularne inspekcje na placu budowy pozwalają nam ocenić postęp robót oraz ich jakość. Poza tym jesteśmy zobowiązani do zatwierdzania materiałów, recept i wszystkich innych Dokumentów Wykonawcy, które są niezbędne do realizacji Kontraktu. Prowadzimy również w pełnym zakresie dokumentację kontraktową, rozliczenia oraz wspieramy we wszystkich sprawach Zamawiającego, łącznie z rozpatrywaniem ewentualnych roszczeń.
Realizacja robót jest prowadzona zgodnie z obowiązującym Programem. Dzięki zaangażowaniu Zamawiającego, Nadzoru i Wykonawcy oraz dobrej współpracy wszystkich stron procesu inwestycyjnego odcinek Śniadowo − Łomża uzyskał jako jeden z pierwszych decyzję ZRID, co pozwoliło na bezzwłoczne rozpoczęcie realizacji robót. Stan zaawansowania prac na koniec 2019 r. jest zadowalający. Mimo że obecnie jesteśmy w okresie przerwy zimowej, która trwa od 15 grudnia do 15 marca, Wykonawca realizuje roboty w zakresie, na który pozwalają warunki atmosferyczne. Postęp prac napawa optymizmem i już w niedługiej przyszłości będziemy mogli korzystać z nowo wybudowanej drogi S61, której zadaniem jest połączenie krajów Europy Zachodniej z krajami bałtyckimi.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij