Odcinek drogi ekspresowej S5 Wronczyn – Kościan Południe stanowi fragment drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław. Projektowana inwestycja w całości jest położona w obszarze administracyjnym województwa wielkopolskiego w powiatach: poznańskim (gmina Stęszew), kościańskim (gminy: Czempiń, Kościan). Początek projektowanego odcinka znajduje się na wysokości miejscowości Wronczyn (gmina Stęszew), zaś koniec projektowanego odcinka znajduje się na wysokości miejscowości Kobylniki (gmina Kościan).

Zadanie obejmuje: zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, m.in. ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S5 od km 0+000 do km 18+900 wraz z przebudową dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu oraz wszystkich innych dróg oraz obiektów inżynierskich. Zamawiającym inwestycję jest GDDKiA Oddział w Poznaniu, a wykonawcami są firmy
Budimex SA oraz Lafrentz Polska. Natomiast nadzór inwestorski sprawuje firma Euroconsult SA. Zadanie realizowane jest w systemie „projektuj i buduj”. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy nr POIS.03.01.00-00-0024/16-00
z dnia 17 marca 2017 r. Planowany termin udostępnienia tego odcinka dla kierowców to IV kwartał 2019 roku.

Opis inwestycji

Realizacja odcinka drogi ekspresowej S5 Wronczyn – Kościan Południe zakłada budowę drogi klasy S 2/2 (docelowo S 2/3) z szerokością pasa ruchu 3,50 m.  Prędkość projektowa wynosi 100 km/h, a obciążenie – 11,5 tony/oś.
W ramach zadania powstaną m.in. dwa węzły drogowe:
−    węzeł Czempiń – na połączeniu drogi krajowej nr 5 i drogi powiatowej 3910P,
−    węzeł Kościan Północ – na połączeniu drogi krajowej nr 5.

Przebudowane zostaną też drogi boczne – droga krajowa nr 5, droga wojewódzka nr 308, powiatowe i gminne. W planach jest również budowa dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego i budowa przejść dla zwierząt. Ponadto inwestycja obejmuje przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży: telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodociągowej, jak również kanalizacyjnej.

Obiekty inżynierskie

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S5 zapewniono poprzez 22 obiekty inżynierskie, jak i przejazdy drogowe. Przekroczenia istniejących cieków wodnych zaprojektowano za pomocą obiektów mostowych oraz przepustów. Przez wzgląd na rozległość dolin rzek, tereny podmokłe i zabagnione, ukształtowanie terenu oraz wymagania środowiskowe (ochrona zespołów przyrodniczo-krajobrazowych) obiekty te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zaplanowanej infrastruktury. Przebieg drogi ekspresowej po terenach leśnych, jak również w pobliżu istniejących obszarów leśnych wymagał również zaprojektowania przejść dla zwierzyny dziko żyjącej.

Korzyści

Budowa odcinka S5 Wronczyn – Kościan Południe przyczyni się do połączenia aglomeracji poznańskiej z wrocławską oraz spowoduje wyprowadzenie ruchu ciężkiego z miejscowości: Głuchowo, Jarogniewice, Kościan, przez które przebiega istniejąca droga krajowa nr 5.

Michał Wrzosek, rzecznik prasowyBudimex SA

Firma Budimex SA jest w trakcie budowy drogi S5 Wronczyn – Kościan Południe zgodnie z umową podpisaną 13 kwietnia 2016 r. Inwestycja jest realizowana w systemie „projektuj i buduj”. Prace z nią związane mają potrwać łącznie 42 miesiące. Kontrakt obejmuje stworzenie początkowych 18,8 km drogi ekspresowej S5 wraz z przebudową dróg innych kategorii oraz przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu. Umowa przewiduje także uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę. Ponadto Budimex SA ma za zadanie uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej S5 oraz wszystkich innych dróg i obiektów inżynierskich na danym odcinku. Ostatecznie jako generalny wykonawca firma ma oddać gotową inwestycję do 18 października 2019 r. 
Obecnie na ponad 18-kilometrowym odcinku Wronczyn – Kościan Południe prowadzone są zaawansowane roboty branżowe, ziemne, a także te dotyczące warstw konstrukcyjnych i związane z obiektami mostowymi. Roboty ziemne wykonane są w tej chwili w ok. 90 proc. Rozpoczęto również prace na MOP Kokorzyn i MOP Sierakowo. Wykonywane są także warstwy konstrukcyjne niezwiązane oraz równocześnie na kilku odcinkach układana jest mieszanka mineralno-asfaltowa.
Prace prowadzone są również na wszystkich obiektach mostowych. Na obiekcie M+PZDd 0.10 uzyskano już decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Obecnie postęp robót budowlanych wynosi 65 proc. Tworzony przez Budimex SA odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław. Jest on zlokalizowany na terenie województwa wielkopolskiego i biegnie przez powiaty poznański i kościański na terenach gmin: Stęszew, Czempin i Kościan.

Ewa Kmieć, dyrektor Pracowni Projektowej Lafrentz Polska Sp. z o.o.

Otrzymanie kontraktu na zaprojektowanie drogi ekspresowej spotkało się w naszej pracowni z dużym entuzjazmem. Uczestnictwo w realizacji inwestycji było dla nas ważne nie tylko z punktu widzenia prestiżu samej trasy S5, ale również z racji tego, że siedziba Lafrentz znajduje się w Poznaniu i temat był nam bliski. Na połączenie drogą ekspresową naszego miasta z Wrocławiem czekaliśmy wiele lat, ale już wkrótce te oczekiwania staną się faktem.
Powstający system transportowy umożliwi szybszy rozwój gospodarczy regionu poprzez skomunikowanie przyległych terenów w rejonie węzłów Czempiń i Kościan Północ. Przekazanie do użytku całej planowanej trasy S5 Poznań – Wrocław przyczyni się do wystąpienia wielu korzyści społeczno-ekonomicznych, poprawi przepustowość istniejącego układu komunikacyjnego – obecnie pełnego zatorów – jak również poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, wprowadzając separację ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego.
Wykonany przez nas projekt drogi ekspresowej S5 na odcinku Wronczyn – Kościan Południe zawiera rozwiązania dopasowane do obowiązujących przepisów i wymogów, ale również do potrzeb okolicznych mieszkańców. W rejonie węzła Czempiń zaprojektowaliśmy przejazd pieszo-rowerowy zapewniający bezpieczną i wygodną komunikację w poziomie terenu pod drogą ekspresową. W celu poprawy czytelności ruchu drogowego oraz jego ujednolicenia zastosowaliśmy typowe rozwiązania powtarzalne (węzły tego samego typu, rozjazdy poprzez ronda). Na wniosek jednostki samorządu terytorialnego doprojektowaliśmy w jednej z miejscowości dodatkowy chodnik, aby podnieść bezpieczeństwo jej mieszkańców.
Dla wygody podróżujących zaprojektowaliśmy miejsca obsługi podróżnych: Kokorzyn (strona prawa) i Sierakowo (strona lewa), które wyposażono w: miejsca postojowe dla pojazdów, budynki sanitariatu, zadaszone miejsca piknikowe i place zabaw dla dzieci. Zostały one zaprojektowane jako przestrzeń wydzielona w pasie drogowym, poza koroną drogi. Rozmieszczenie przestrzenne poszczególnych elementów parkingu i ich wzajemne powiązanie zapewniają komfort użytkowania, jak również bezpieczeństwo i czytelność układu.
Jednocześnie w zakresie inwestycji przygotowaliśmy rezerwę terenu pod przyszłą rozbudowę MOP o budynek gastronomiczno-handlowy z informacją turystyczną oraz stację paliw.
Najważniejszym elementem projektowania, na którym przede wszystkim się skupiliśmy, było zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi. Ogromne zaangażowanie osób z ramienia zamawiającego, projektanta, wykonawcy i nadzoru inwestorskiego ma na celu przyczynić się do znacznego spadku wypadków drogowych.

 

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij