Zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie bydgoskim w gminach: Sicienko, Białe Błota, a niewielki fragment jest zlokalizowany w gminie Koronowo oraz w Bydgoszczy. Projektowana trasa przebiega w części w nowym śladzie oraz w ciągu DK10 od km 257+005 (istniejąca kilometracja DK10) do km 264+908 (istniejąca kilometracja DK10).

Droga ekspresowa S5 to jedna z największych inwestycji realizowanych w kraju. Trasa biegnąca z południa w kierunku północnym będzie spinać cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk. Droga S5 przebiegać będzie od autostrady A1
w Nowych Marzach koło Grudziądza do Mielna na granicy z Wielkopolską. Inwestorem publicznym opisywanego zadania 4 dotyczącego drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) jest GDDKiA Oddział w Bydgoszczy. Umowa na budowę opiewającą na kwotę 328 476 590,77 zł została
podpisana z konsorcjum firm Polaqua Sp. z o.o. (lider) i Dragados S.A.
(partner). Biurem projektowym inwestycji została firma Mosty Gdańsk Sp. z o.o., a nadzór inwestorski sprawuje firma MGGP S.A.
Data zakończenia budowy jest planowana na I kwartał 2020 r.

Opis inwestycji

Zadanie polega na budowie drogi w ciągu drogi krajowej nr 5 i drogi krajowej nr 10 o długości ok. 13,5 km, o dwóch jezdniach, każda po 2 pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas. Zostaną wybudowane dwa nowe węzły drogowe: węzeł Bydgoszcz Zachód, węzeł Bydgoszcz Miedzyń. Przebudowie poddane będą istniejące sieci dróg publicznych, przy których powstaną m.in.: chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Wykonane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu, m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe, balustrady, jak również oświetlenie drogowe, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz wjazdy, zjazdy i przejazdy awaryjne. Wykonawca robót budowlanych jest zobligowany do prowadzenia robót ziemnych w zakresie: wykopów i nasypów, profilowania i zagęszczania podłoża, wymiany gruntu, stabilizacji pod konstrukcje, wykonywania skarp, formowania nasypu ekologicznego oraz do prowadzenia prac na obiektach mostowych. Powstaną też obiekty inżynierskie w miejscowościach: Szczutki (WD 3-12, WS3-13),
Osówiec (WD3-14), Pawłówek (WD3-15,
WD3-16, WD3-17, WD3-19, WD3-19a),
Lisi Ogon (WS3-22), Białe Błota
(WS3-24) oraz most MS3-21 na Kanale Bydgoskim.

Cel inwestycji

Budowa drogi ekspresowej S5 będzie miała wpływ na poprawę bezpieczeństwa oraz redukcję liczby wypadków. Odciąży też w znacznym stopniu miejscowości poprzez przejęcie ruchu tranzytowego. Dla kierowców przejazd przez drogę ekspresową będzie korzystny ze względu na podniesienie komfortu jazdy oraz skrócenie czasu podróżowania. Inwestycja ma również na celu zwiększenie zewnętrznej dostępności transportowej oraz wewnętrznej spójności i konkurencyjności regionu.

Łukasz Szczesik, kierownik projektu drogi ekspresowej S5 Tryszczyn – Białe Błota, GDDKiA Oddział w Bydgoszczy


Realizacji drogi ekspresowej S5 od Tryszczyna do Białych Błot podjęło się konsorcjum firm Polaqua
Sp. z o.o. (lider) oraz Dragados S.A.
(partner). Kontrakt przewidziany został w formule „projektuj i buduj”. Roboty ruszyły w listopadzie 2017 r.
W pierwszej kolejności rozpoczęły się prace przygotowawcze: wycinka drzew i krzewów, karczowanie pni, rozpoznanie saperskie oraz rozbiórka budynków. Następnie przyszedł czas na roboty ziemne. Na budowie wykonywano: wykopy, nasypy, wymianę gruntów organicznych. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu stabilizowano, utwardzano i zagęszczano podłoże. Wykonawca przygotowywał również na niektórych fragmentach budowy podbudowę pomocniczą i zasadniczą. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu na drogach zlokalizowanych w obrębie realizowanej inwestycji w miarę postępu robót wprowadzane są tymczasowe organizacje ruchu, wiążące się z lokalnymi ograniczeniami prędkości, a w newralgicznych miejscach – również z objazdami. Odnosząc się do branży mostowej, wykonawca skupił się na wykonywaniu robót zasadniczych, tzn.: fundamentów, ścian przyczółków, filarów oraz ustrojów nośnych z belek typu T. W ramach przejść dla zwierząt wykorzystano konstrukcje wielopłaszczowe (z blach falistych). Prace prowadzono na 15 z 16 obiektów mostowych. Obecnie trwają również prace na istniejącej drodze krajowej DK10 przy wykonaniu objazdu nad Kanałem Bydgoskim, gdzie wykorzystano tymczasowy most składany. Oczywiście tak wielkie przedsięwzięcie nie może być realizowane bez wkładu innych branż. Prace te polegają na usunięciu kolizji z budowaną drogą ekspresową oraz nowej infrastruktury. Nad robotami na całym placu budowy pieczę utrzymuje nadzór saperski, archeologiczny i przyrodniczy. Nie ustrzegliśmy się na budowie przykrych niespodzianek. W grudniu 2017 roku podczas prowadzenia prac związanych z pełnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie prac ziemnych w miejscowości Osówiec natrafiono na dwa fundamenty mające związek z umocnieniami Przedmościa Bydgoskiego. Stanowiły one pozostałość po niedokończonych schronach bojowych (tradytorach dwustronnych) i były elementem umocnień w rejonie Osówca. W uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, po obowiązkowej inwentaryzacji i udokumentowaniu, wykonawca przystąpił do rozbiórki obu fundamentów.
Przez ostatnie miesiące, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, wykonawca realizował prace na budowie, nawet pomimo obowiązującej do 15 marca przerwy zimowej. Obecnie roboty prowadzone są zarówno przy budowie obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt) oraz miejsc obsługi podróżnych (MOP). Realizowane są prace ziemne: wykonywanie nasypów, ich wzmocnienie oraz wymiany gruntów, realizowane są również warstwy mrozoochronne i podbudowy. Trwają prace w branży: melioracyjnej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej. Obecne zaangażowanie rzeczowe kontraktu na odcinku Tryszczyn – Białe Błota przekroczyło 40%. Zakończenie robót przewidziano w 2020 roku.

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij