Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i Budowa Obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej DK77 wraz z Infrastrukturą Techniczną i Urządzeniami Budowlanymi. Opisywany odcinek stanowi fragment drogi krajowej DK77. Początek projektowanej obwodnicy zlokalizowany jest w ciągu drogi krajowej w miejscu skrzyżowania ulic Podskarpowej i Chopina w miejscowości Stalowa Wola. Koniec stanowi włączenie obwodnicy do istniejącej drogi krajowej DK77 w miejscowości Przędzel przed węzłem „Rudnik”, stanowiącym połączenie projektowanej obwodnicy z drogą ekspresową S19.

Obwodnica realizowana jest w systemie projektuj i buduj. Głównym zamawiającym inwestycję jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, wykonawcą – konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construccion, a inżynierem kontraktu firma ZDI Sp. z o.o.

Całkowity koszt projektu opiewa na 297,2 mln zł. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 194,1 mln zł. Zakończenie prac planowane jest w maju 2021 r.

Opis zamówienia

Inwestycja obejmuje budowę odcinka dwupasowej drogi jednojezdniowej o długości ok. 15,3 km, szerokości 3,5 m, klasie technicznej GP, kategorii ruchu KR5 i szerokości pobocza gruntowego 1,5 m. Zakres realizacji uwzględnia także wykonanie skrzyżowań jednopoziomowych oraz dwupoziomowych, dróg obsługujących przyległe tereny, urządzenia ochrony środowiska oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją. Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z obwodnicą zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: przejazdy gospodarcze, wiadukty drogowe, wiadukt kolejowy, estakadę. Przekroczenia istniejących cieków wodnych zaprojektowano za pomocą obiektów mostowych: przepustów i mostu.

Obiekty inżynierskie w ciągu obwodnicy projektowane są na obciążenie klasy A. Przebieg obwodnicy wymusił konieczność zaprojektowania przejść umożliwiających swobodną migrację zwierząt.

Na trasie przewidziano budowę przejść dolnych dla małych zwierząt i płazów oraz przejść dolnych dla płazów. Przejazdy gospodarcze wykonane będą w sposób umożliwiający swobodną migrację zwierząt.

Do odprowadzenia wód opadowo-roztopowych ze szczelnej powierzchni drogi obwodowej i obiektów inżynierskich zaprojektowano system odwodnieniowy. W ciągu kanalizacji deszczowej, w szczególności na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów, zaprojektowano urządzenia oczyszczające, tj. separatory i osadniki. Przed wylotami kanalizacji deszczowej zostaną zamontowane zastawki odcinające. W celu ochrony terenów objętych ochroną przed hałasem uwzględniono budowę ekranów akustycznych.

Korzyści

Droga krajowa DK 77 jest jednym z ważniejszych korytarzy transportowych Podkarpacia i całego kraju, prowadzi ruch pojazdów m.in. do przejść granicznych w Korczowej i Medyce. Obecnie DK77 przebiega przez tereny o ścisłej zabudowie mieszkaniowej Stalowej Woli i Niska. Wysokie natężenie ruchu w tych miastach powoduje duże utrudnienia dla mieszkańców. Obwodnica usprawni komunikację drogową w regionie, zwiększy przepustowość dróg i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miast, co wpłynie na poprawę komfortu życia ich mieszkańców oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu.

Przygotowała redakcja przy współpracy z GDDKiA Oddział w Rzeszowie
fot. GDDKiA Oddział w Rzeszowie

Bogdan Tarnawski
dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie

Droga krajowa nr 77 jest jednym z ważniejszych korytarzy transportowych, gdyż prowadzi ruch pojazdów m.in. do przejść granicznych w Korczowej i Medyce. Obecnie DK77 przebiega przez tereny o ścisłej zabudowie Stalowej Woli i Niska. Wysokie natężenie ruchu w tych miastach powoduje duże utrudnienia dla mieszkańców. Do tego dochodzi również ograniczony ruch pojazdów pow. 3,5 tony przez centrum miasta Niska, co utrudnia rozwój lokalnym przedsiębiorcom. Budowana obwodnica usprawni więc komunikację drogową w regionie, zwiększy przepustowość dróg i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miast, co wpłynie na poprawę komfortu życia ich mieszkańców oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu.

Mówiąc o budowie obwodnicy, warto podkreślić dobrą współpracę z władzami lokalnymi zarówno na etapie projektowym, jak i realizacyjnym. Nasz Oddział GDDKiA, wychodząc naprzeciw zgłoszonym przez władze samorządowe postulatom dot. wykonania dodatkowego połączenia obwodnicy, zmienił przyjęte w koncepcji programowej rozwiązania. Efektem tego jest fakt, że ostatecznie, w ramach budowy, powstaje odcinek drogi jednojezdniowej dwupasowej od Stalowej Woli – skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko wraz z węzłem komunikującym obwodnicę z drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarnieckiego) oraz 4 skrzyżowaniami jednopoziomowymi (ronda) komunikującymi obwodnicę ze Stalową Wolą, ze strefą przemysłową, z Niskiem oraz z DK19.

Dobrą wiadomością jest także fakt, że kolejna obwodnica w naszym regionie powstaje przy udziale środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W październiku 2020 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowaniu realizacji obwodnicy Stalowej Woli i Niska ze środków unijnych, które wyniesie ponad 194 mln zł.

Jarosław Kwaśniak
Product Manager, Bruk-Bet

Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 to duży i naprawdę wymagający kontrakt pod względem ilości i różnorodności materiałów potrzebnych do jego zrealizowania. Firma Bruk-Bet, jako dostawca specjalizujący się w produkcji wyrobów betonowych dla budownictwa drogowego, m.in. galanterii betonowej, musiała sprostać temu wymagającemu zadaniu z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i terminów realizacji poszczególnych etapów inwestycji. Aktualnie na placu budowy intensywnie prowadzone są prace na trasie głównej obwodnicy i wykonywane są nawierzchnie chodników obiektów mostowych – ogólnie prace wykończeniowe. Podczas budowy wykorzystano 15 tys. m2 kostki brukowej o specjalnych parametrach nasiąkliwości do 5%, do pasów rozdzielających i chodników. Aby zagwarantować sprawne odprowadzenie nadmiaru wód opadowych do kanalizacji, zastosowano koryta ściekowe trójkątne i płaskie, zapewniając właściwą retencję wód i bezpieczeństwo kierowców.

W ramach kontraktu, w ciągu realizowanej magistrali drogowej budowane są także mosty, wiadukty oraz przepusty. Do umocnienia skarp przyczółków tych obiektów inżynieryjnych wykorzystano płyty skarpowe ażurowe typu Zenit, uzyskując tym stabilizację gruntu i ekologiczny charakter utwardzenia, gdzie otwory w płytach umożliwiają przerastanie zielenią i łatwe wsiąkanie wody w grunt. Firma Bruk-Bet dostarczała na tę inwestycję nie tylko elementy prefabrykowane betonowe, ale także duże ilości kruszyw dolomitowych pozyskiwanych z własnej kopalni w Łagowie do wytworzenia bitumicznych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Marek Surowiec
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Strategii Cement Ożarów S.A.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że drogi to krwioobieg gospodarki i jako firma Cement Ożarów S.A. jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w ich budowie.

Każdy kolejny odcinek oddany do użytkowania to szansa na rozwój regionu poprzez wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, budowanie nowych miejsc pracy i poprawę jakości życia dla mieszkańców.

Budowa obwodnicy Stalowej Woli to dobry przykład na to, jak ważne w tych trudnych czasach są projekty infrastrukturalne, których realizacja jest kluczowa dla utrzymania dobrych wyników całej gospodarki krajowej.

Projekt ten, mimo iż nie jest wykonany w technologii betonowej, to jednak ponad 12 tys. ton najwyższej jakości cementu dostarczonych przez Cement Ożarów i niemal 8 tys. m3 betonu cementowego zabudowanego przez naszych partnerów.

Warto jednak zwrócić uwagę na ogromny potencjał dróg o nawierzchniach wykonanych z betonu cementowego, który w tego typu inwestycjach od lat doskonale sprawdza się również na polskich drogach, a w każdym roku oddawane są kolejne odcinki w tej technologii.

Zarówno dla inwestora, jak i dla docelowego użytkownika kluczowe powinny być aspekty całego kosztu życia drogi, jak i jej niezawodności w całym okresie użytkowania, które w przypadku dróg betonowych są znacząco bardziej atrakcyjne.

Ponadto drogi z betonu cementowego charakteryzują się szeregiem czynników wpływających na ich wyższą ekologiczność. Badania MIT wskazują, że zastosowanie nawierzchni betonowej pozwala ograniczyć spalanie paliwa w samochodach ciężarowych o ok. 2%. W ostatnich publikacjach EUPAVE wskazuje, że taka redukcja to potencjał ograniczenia emisji CO2 aż o 2,5 mln ton rocznie, uwzględniając jedynie sieć autostradową i drogowy transport towarów w Europie.

Jakub Bryk
dyrektor ds. geosyntetyków
Maccaferri Polska Sp. z o.o.

W ramach budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska przewidziano wykonanie 12 obiektów inżynieryjnych ze ścianami oporowymi z gruntu zbrojonego. Największy obiekt ma ściany oporowe o wys. 8 m i powierzchni 4500 m2. Wykonawca zadania, Mostostal Warszawa, musiał zmierzyć się z ograniczoną dostępnością kruszyw w regionie. Zasypki w ścianach oporowych wykonuje się na ogół z dobrze uziarnionej pospółki. Jeżeli w okolicy brak jest naturalnego kruszywa, warto rozważyć zastosowanie zasypek alternatywnych. W Stalowej Woli, bazując na doświadczeniach z wcześniejszych realizacji Maccaferri Polska, udało się zastosować mieszankę popiołowo-żużlową z pobliskiej elektrowni. Zaprojektowano ściany oporowe w technologii Macres – ze zbrojeniem z pasów oraz oblicowaniem z paneli betonowych. Zbrojenie geosyntetyczne zostało dobrane odpowiednio do zasypki o zasadowym odczynie pH, typowym dla popiołów. W celu potwierdzenia przyjętych założeń obliczeniowych wykonano badania oporów kotwienia zbrojenia w zasypce popiołowej (tzw. pull-out). Wyniki badań pozwoliły przekonać największych tradycjonalistów i w 2020 r. budowę ukończono z powodzeniem. Dzięki bliskiej współpracy inżynierów firm Mostostal i Maccaferri udało się zaoszczędzić surowiec naturalny i ograniczyć uciążliwość budowy związaną z transportem ponad 10 tys. ton zasypki. Podobne realizacje udało się przeprowadzić również w innych miejscach w kraju. Koncepcja budowania z materiałów lokalnie dostępnych spotyka się z coraz większym uznaniem.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij