Przedmiotowa realizacja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie piaseczyńskim, na terenach miasta i gminy Góra Kalwaria. Jest inwestycją o znaczeniu krajowym. Podstawową funkcją inwestycji jest oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego i wyprowadzenie go poza obszar miasta.

Kontrakt na projektowanie i roboty realizowany jest zgodnie z dokumentem Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę, a także ze Szczególnymi Warunkami Kontraktu. Zamawiającym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, a wykonawcą Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. Inżynierem kontraktu została firma Egis Poland Sp. z o.o. Całkowity koszt projektu to blisko 420 mln zł.

Kontrakt współfinansowany jest ze środków UE oraz krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Umowę na budowę ok. 9 km obwodnicy Góry Kalwarii podpisano w kwietniu 2016 r. Zgodnie z nią inwestycja ma zostać ukończona do końca listopada 2019 r.

Zakres robót

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje dwie drogi krajowe:
−    drogę krajową DK79 na odcinku o długości ok. 5,1 km,
−    drogę krajową DK 50 na odcinku o długości ok. 3,9 km.
Zakres przedstawionej inwestycji obejmuje przede wszystkim oddanie do użytkowania obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej DK 79 od km około 22+680 do km około 27+790 oraz w ciągu drogi krajowej DK 50 od km około 175+700 do km około 179+550. W ciągu DK79 wykonana zostanie nawierzchnia betonowa. Obwodnica o parametrach trasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Wybudowane zostaną: 3 węzły drogowe „Kąty”, „Marianki” i „Stadion”, ciągi pieszo-rowerowe, obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska, odwodnienie, drogi obsługujące tereny przyległe, a także urządzenia infrastruktury podziemnej. W ramach zamówienia zostało przewidziane również wykonanie kompleksowego remontu, w tym m.in.: nawierzchni, poboczy, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego, urządzeń ochrony środowiska oraz obiektów inżynierskich.

Cel inwestycji

Funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który w obecnej chwili porusza się po centrum miasta Góry Kalwarii, w tym ruchu szczególnie uciążliwych samochodów ciężkich. Spowoduje to poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg, które zostaną odciążone przez obwodnicę. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym: wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód opadowych, nasadzeń zieleni itd.), przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości obwodnicy dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych, jak i dla ruchu samochodowego.

Przygotowała redakcja przy współpracy z GDDKiA Oddział w Warszawie
fot. GDDKiA Oddział w Warszawie

Jarosław Wąsowski,
p.o. Dyrektora

Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych
i Autostrad w Warszawie


Realizacja obwodnicy Góry Kalwarii wynika z potrzeby wyprowadzenia ruchu ciężkiego i tranzytowego poza centrum miasta Góra Kalwaria. W ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa dwujezdniowe odcinki dróg o prędkości projektowej 80 km/h zaprojektowane na obciążenie nawierzchni w wysokości 115 kN/oś oraz drogi dojazdowe obsługujące przyległe tereny. Komunikacja zapewniona jest poprzez wykorzystanie istniejącej sieci dróg i ulic, a także przez projektowane drogi dojazdowe. Drogi te nie mają bezpośredniego połączenia z trasą główną. Do obsłużenia terenu przyległego podzielonego przez drogę główną zaprojektowano około 10 km dróg dojazdowych biegnących wzdłuż drogi głównej. Łączą one istniejące dojazdy do indywidualnych posesji oraz pól i gospodarstw po obu stronach drogi. Powiązanie projektowanej obwodnicy Góry Kalwarii z drogami publicznymi oraz obsłużenie terenu przyległego podzielonego przez drogę główną zostanie zrealizowane poprzez węzły drogowe, obiekty inżynierskie: wiadukty drogowe, estakady, most i tunel dla pieszych. Ponadto w ramach realizacji inwestycji powstanie Obwód Utrzymania Drogi z podłączeniem do projektowanego układu komunikacyjnego. Obwód zaprojektowano po lewej stronie Obwodnicy Góry Kalwarii. Obecnie Wykonawca jest na etapie realizacji prac związanych z ułożeniem nawierzchni betonowej w ciągu projektowanej drogi krajowej nr 50 oraz ułożeniem nawierzchni bitumicznej na wybudowanych obiektach inżynierskich. Dodatkowo na ośmiu obiektach inżynierskich trwają już prace wykończeniowe. Konstrukcje nawierzchni projektowanych dróg zostały przyjęte zgodnie z określoną dla nich kategorią ruchu i rodzajem nawierzchni. Obecnie zaawansowanie rzeczowe dla całego zadania przekroczyło 66%, a umowny termin zakończenia to grudzień 2019 r.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij