Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 682 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łapy – Markowszczyzna.

Projekt „Przebudowa drogi krajowej DW682 na odc. Markowszczyzna – Łapy” obejmuje inwestycję od km 2+750 do km 16+815. Odcinek kończy się w pobliżu planowanego węzła na trasie przyszłej południowej obwodnicy Białegostoku, będącej elementem planowanej drogi ekspresowej S19 TEN-T (węzeł Białystok Księżyno). Zamawiającym realizację jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, a wykonawcą – konsorcjum firm: UNIBEP S.A. (lider) wraz z Trakcją PRKiI S.A.
oraz Uzdaroji Akcine Bendrove Alkesta Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020”. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 195 429 936,34 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 166 115 445,88 zł. Zakończenie rozbudowy zaplanowane jest na III kwartał 2019 r.

Zakres robót

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy obejmuje inwestycję na odcinku o długości  14,07 km. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna obejmuje: ułożenie nowej konstrukcji nawierzchni drogi wraz z umocnieniem poboczy, rozbudowę drogi z zastosowaniem parametrów dla klasy technicznej G, korektę nienormatywnych łuków poziomych i pionowych oraz wykonanie nawierzchni jezdni o nośności 115 kN/oś. W ramach planowanych robót zostaną też zbudowane: chodniki, obwodnice miejscowości, skrzyżowania z drogami niższej kategorii, nawierzchnia chodników, ścieżki rowerowe. Ponadto zostaną wykonane: nowa konstrukcja nawierzchni drogi wraz z umocnieniem poboczy, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna oraz obiekty inżynierskie. Powstaną również obwodnice Uhowa, Turośni Dolnej i Markowszczyzny, co na znacznej części zmieni przebieg trasy. Wzdłuż dwupasmowej jezdni będzie biegła ścieżka rowerowa.

Obiekty inżynierskie

Umowa przewiduje jednocześnie budowę obiektów inżynierskich: mostów drogowych, przepustów oraz przejść dla zwierząt. Jednym z etapów przebudowy drogi wojewódzkiej nr 682 jest budowa nowego mostu na rzece Narew w Uhowie koło Łap. Most będzie miał 168 m długości i 13,6 m szerokości. Pod względem nośności jest on przygotowany na każdy możliwy ruch. Most będzie się składać z jezdni o szerokości 7 m oraz ciągu pieszo-rowerowego.

Cel inwestycji

Celami inwestycji są poprawa bezpieczeństwa ruchu, jakości i standardu infrastruktury, ograniczenie zanieczyszczeń, skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Krzysztof Barbachowski, zastępca dyrektora ds. inwestycji PZDW w Białymstoku


Budowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Markow-
szczyzna – Łapy jest kontynuacją zamierzenia inwestycyjnego, czyli połączenia Białegostoku z Łapami. Poprzednie etapy za nami, chociażby oddany pod koniec ubiegłego roku kolejny 6-kilometrowy odcinek DW678 Horodniany – Markowszczyzna. Aktualnie prowadzone roboty są wykonywane przez konsorcjum firm UNIBEP S.A. (lider konsorcjum) oraz Trakcja PRKiI, AB „Kauno Tiltai", Budrex-Kobi
Sp. z o.o. (partnerzy) i obejmują kolejne 14,07 km drogi, w bardzo rzadko spotykanym jak dla dróg wojewódzkich standardzie 2 × 2 pasy ruchu. Wybudowane zostaną trzy obwodnice miejscowości: Markowszczyzna, Turośń Dolna i Uhowo. Ponadto powstaną również: pięć mostów (najdłuższy o 168 mb przez Narew w Uhowie), drogi dojazdowe, ścieżki rowerowe, chodniki i kanał technologiczny. Przebudowane zostaną kolizje z branż: energetycznych, teletechnicznych, sanitarnych i gazowych. Novum w naszym regionie, zaimplementowanym przez PZDW na drogi pozamiejskie, to budowa skrzyżowań typu rondo turbinowe. Na omawianym odcinku będziemy mieli takich rond kolejne 5.
Rozwiązanie bezpieczne, o dużej sprawności i … wygodne. W niedługim czasie łącznie będziemy mieli w swoim zarządzie już 14 tego typu rond. W odniesieniu do prowadzonej inwestycji na koniec marca br. zaawansowanie finansowe wynosiło 67%. Przed wykonawcą głównie roboty bitumiczne, a na obiektach inżynierskich pozostały jeszcze betonowanie i roboty wykończeniowe: zjazdy, oznakowanie, bariery, ekrany, pasy zieleni itd. Kontrakt z wykonawcą opiewa na 174 151 843,21 zł, natomiast łączna wartość inwestycji to ponad 195 mln zł, z czego większa część, bo aż 166 mln zł, pochodzi z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjna Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Liczymy, że w przyszłości uda się również zdobyć finansowanie na kontynuację tego ciągu komunikacyjnego, czyli budowę DW681/678 odc. Łapy – Wysokie Mazowieckie (z obwodnicami miejscowości: Łapy, Roszki-Wodźki, Brok i Mazury). Dodam, że obecnie na ten zakres posiadamy już decyzje ZRID.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij