Magazyn Autostrady wydanie nr 6/2021
Magazyn Autostrady wydanie nr 6/2021

Najnowszy numer Magazynu Autostradu poświęcony został zagadnieniom związanym z geotechniką i geoinżynierią. W wydaniu znajdą Pańśtwo m.in.: wywiad z Katarzyną Węgrzyn-Madeją dyrektow Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, opis rozbudowy drogi krajowej nr 91 – przejście przez Łęczycę oraz wybrane doświadczenia z badań mieszanek niezwiązanych stabilizowanych trójosiowym georusztem o sztywnych monolitycznych węzłach.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Kongres Budownictwa Polskiego 31.01 – 1.02.2022 r., Nowe wzorce i standardy, Realizacja kolejnego odcinka S19 na Podkarpaciu

V Konferencja Drogowo-Mostowa „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów”

5-7 października br. w Katowicach odbyła się piąta jubileuszowa edycja Konferencji Drogowo- -Mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów” zorganizowana przez redakcje „Magazynu Autostrady” i „Mostów”.

REALIZACJE

A1: odcinek A od węzła Tuszyn do węzła Bełchatów

Projekt budowy autostrady A1 na odcinku: koniec obwodnicy Częstochowy–Tuszyn o dł. 80,72 km stanowi fragment drogi nr E75 i jest zlokalizowany w korytarzu sieci bazowej TEN-T Bałtyk–Adriatyk. Administracyjnie inwestycja położona jest na terenie dwóch województw: łódzkiego (63,81 km) i śląskiego (16,91 km). Autostrada położona na terenie województwa łódzkiego została podzielona na odcinki A, B, C, D i E. Przedmiotem opisu jest odcinek A: węzeł Tuszyn (bez węzła)–węzeł Bełchatów (z węzłem).

Rozbudowa drogi krajowej nr 91 – przejście przez Łęczycę

Przedmiotem realizowanego zamówienia jest „Rozbudowa drogi krajowej nr 91 od km 311+617 do km 314+835 – przejście przez Łęczycę”. Odcinek zlokalizowany jest na gruntach położonych w dwóch obrębach geodezyjnych: Łęczyca i Borki. DK91, tuż obok autostrady A1, pełni funkcję głównego szlaku komunikacyjnego północ–południe.

DK11 obwodnica Olesna

Przedmiotem kontraktu jest zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (drogi ekspresowej S11). Obwodnica rozpoczyna swój bieg w pobliżu Kolonii Ciarki, a jej koniec zaplanowano na granicy województw opolskiego i śląskiego, w pobliżu miejscowości Łomnica.

NASZ WYWIAD

Duże realizacje mówią same za siebie

Katarzyna Węgrzyn-Madeja, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, w rozmowie z redakcją czasopisma „Drogi Publiczne” odpowiada na pytania związane ze stanem realizacji inwestycji drogowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Opowiada również, na co zwrócić szczególną uwagę podczas współpracy z lokalnymi samorządami oraz jak prowadzić duże projekty, by zakończyły się sukcesem.

Pianobeton wydaje się rozwiązaniem idealnym przy budowie dróg

Łukasz Chady, Prezes Zarządu Pianobeton Wajm, w rozmowie z „Magazynem Autostrady” przedstawia podstawowe informacje na temat pianobetonu oraz korzyści z jego zastosowania w budownictwie drogowym.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Cementy niskoemisyjne w infrastrukturze komunikacyjnej

Cementy z dodatkami mineralnymi są doskonałym przykładem świadomego „zielonego” rozwoju technologii betonu w kierunku zmniejszenia emisyjności procesu wykonywania konstrukcji betonowych.

GEOTECHNIKA I GEOINŻYNIERIA

Wybrane doświadczenia z badań mieszanek niezwiązanych stabiliznych trójosiowym georusztem o sztywnych monolitycznych węzłachowa

W artykule przedstawiono wybrane wyniki programu badań realizowanego na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, dotyczącego oceny wpływu zastosowania georusztów w podbudowach z mieszanek niezwiązanych na sztywność nawierzchni. Prezentowane dane to rezultaty badań na stanowisku laboratoryjnym oraz na poligonie terenowym, założonym na użytkowanej drodze. W obu przypadkach do stabilizacji górnej warstwy kruszywa zastosowano trójosiowy georuszt o monolitycznych sztywnych węzłach.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zastosowanie geomembran HDPE GEOCHRON oraz folii HDPE IZOVIL MAX produkcji WARTER POLYMERS w budownictwie komunikacyjnym

W ramach robót budowlanych związanych z budownictwem komunikacyjnym wymagane jest zastosowanie geosyntetyków uszczelniających, takich jak geomembrany HDPE (polietylen wysokiej gęstości) GEOCHRON oraz folie budowlane HDPE IZOVIL MAX.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Mechanizacja i technologia zagęszczania gruntów spoiwami hydraulicznymi

W niniejszym artykule przedstawiono problematykę związaną ze stabilizacją gruntów przy wykorzystaniu spoiw hydraulicznych na bazie cementu. Autor przedstawił również zagadnienia związane z podbudowami z nawierzchni betonowych. Ponadto w artykule omówiono podstawowe maszyny wykorzystywane do mieszania i zagęszczania gruntów podlegających stabilizacji spoiwami hydraulicznymi.

TECHNOLOGIE

Opłacalność wykonywania nawierzchni betonowych w świetle kar za nieprawidłowe położenie dybli i kotew

W artykule przedstawiono podstawowe sposoby wbudowania dybli i kotew w nawierzchnię betonową, a także sposoby oceny ich położenia w kontekście odbiorowym. Szczególnej analizie poddano przypadki, w których położenie dybli znajduje się w zakresie naliczania kar lub braku możliwości ich odebrania w świetle obowiązujących wytycznych GDDKiA.

Most w Kurowie – przykład realizacji mostu extradosed z wykorzystaniem technologii MasterEase

Prace budowlane na rozbudowie drogi krajowej DK75, a dokładnie w Kurowie, koło Nowego Sącza – na odcinku od km 55+625,00 do km 57+478,00 o długości 1853 m, wraz z budową mostu przez rzekę Dunajec – rozpoczęły się w lipcu 2019 r. [1] 25 października 2021 r. most otwarto dla ruchu. Całkowita wartość kontraktu to kwota przekraczająca wartość 189 mln zł.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Nawierzchnie asfaltowe w obliczu zmian klimatycznych

Od wielu lat obserwujemy zmiany klimatyczne w otaczającym nas świecie. Niezależnie, czy przyczyny leżą po stronie działalności człowieka, czy też są powodowane przez wielkie cykle naturalne, mają one wpływ na funkcjonowanie ludzi i ich cywilizacji, w tym także na materialną sieć drogową. Należy zatem rozważyć możliwości zmian technologicznych w budowie dróg w taki sposób, aby były one w stanie pełnić nieprzerwanie swoją funkcję komunikacyjną.

Rewitalizacja parku w Rzeszowie z lepiszczem Kromatis fi rmy TotalEnergies

Lepiszcze bezbarwne Kromatis idealnie nadaje się do tworzenia kolorowych ścieżek rowerowych, nawierzchni w tunelach i miejsc parkingowych. Dzięki łatwej aplikacji i dużej wytrzymałości Kromatis znajdzie zastosowanie w mieście i poza nim.

TECHNOLOGIE

Nowoczesne rozwiązania retencyjne w sercu gór

Wzdłuż masywu Baraniej Góry w malowniczym Beskidzie Śląskim trwa budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku Przybędza–Milówka, nazywanym obejściem Węgierskiej Górki. Piękno miejscowego krajobrazu i rozmach wartej 1,4 mld złotych inwestycji to wizytówka tego projektu. Jednocześnie trudne warunki wodno-gruntowe i specyfika obszaru górskiego to wyzwanie zarówno dla budowniczych, jak i dla technologii wykorzystywanych przy tej inwestycji. Nie bez powodu do odwodnienia układu drogowego wybrano charakteryzujące się doskonałymi właściwościami zbiorniki polietylenowe.

Mieszanki mineralno-emulsyjne z destruktem – MCE oraz GE

W artykule omówiono kwestie związane z mieszankami mineralno-cementowo-emulsyjnymi (nazywane mieszankami MCE) oraz z mieszankami mineralno-emulsyjnymi typu GE. Przedstawiono ich typy i charakterystykę, jak również zalety stosowania ww. mieszanek.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Drogi z recyklingu

Każda, nawet najlepiej wykonana nawierzchnia drogowa, z czasem ulega degradacji. Wiąże się to w pewnym momencie z koniecznością wzmocnienia całej konstrukcji lub wymiany jednej bądź kilku jej warstw. Zabiegom tym towarzyszy frezowanie zwykle co najmniej jednej warstwy asfaltowej, w wyniku którego powstaje tzw. destrukt asfaltowy (na świecie oznaczany w jęz. angielskim jako Reclaimed Asphalt Pavement – RAP). Rodzi się wtedy pytanie: co można z nim dalej zrobić? Zutylizować, składować, a może w odpowiedni sposób przetworzyć i ponownie wbudować w nawierzchnię drogi?

UTRZYMANIE DRÓG

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022

Kilka tysięcy osób będzie pracowało w trakcie sezonu zimowego przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg krajowych, za które odpowiada GDDKiA. Do ich dyspozycji będzie około 2500 pojazdów, m.in. pługi, pługosolarki czy pługi wirnikowe, a także 292 magazyny soli.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Tymczasowa bariera drogowa GP-500 – bezpieczna separacja ruchu

Choć podejmowanych jest wiele działań mających na celu poprawę zachowań kierowców, pasażerów, pieszych i rowerzystów, to istnieje wciąż duża grupa ludzi, którzy są najbardziej zagrożeni. Tę grupę stanowią osoby pracujące przy budowie i remontach dróg oraz autostrad.

PROJEKTOWANIE

OpenRoads™ Designer. Projektowanie dróg w BIM. Część 6: Defi nicje obiektów – oś drogi

Cykl artykułów opisujących, jak realizować projekty drogowe od numerycznego modelu terenu istniejącego do dokumentacji projektowej, a wszystko w OpenRoads™ Designer fi rmy Bentley. Seria będzie poświęcona praktycznym narzędziom i procesom, które pomogą Ci w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania. Cykl powstał na podstawie książki pt. OpenRoads™ Designer. Projektowanie dróg w BIM autorstwa Krzysztofa Jędrycha, Michała Latały, Jana Poślady oraz Tadeusza Zielińskiego, wydanej przez Multiconsult Polska. W niniejszym artykule wykorzystano fragmenty książki.

WYDARZENIA

Wydarzenia

XX Seminarium – Geotechnika dla Inżynierów „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2021”, VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Wydarzenia

VII Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, „Współistnienie dróg i lotnisk z infrastrukturą towarzyszącą i otoczeniem”

VI Forum Budownictwo w Polsce za nami!

7 października br. miała miejsce branżowa debata VI Forum Budownictwo w Polsce. Wydarzenie odbyło się w gronie blisko 150 przedstawicieli zarządów kluczowych fi rm wykonawczych, deweloperów, inwestorów, producentów materiałów budowlanych, a także organizacji związanych z polskim rynkiem budowlanym.

XI Konferencja Dni Betonu

11-13 października 2021 r. w Wiśle odbyła się XI edycja konferencji Dni Betonu. Tegoroczne wydarzenie odbyło się w formule hybrydowej – poprzez udział stacjonarny lub online.

V seminarium szkoleniowe „Konstrukcje nawierzchni podatnych”

26 października 2021 r. we Wrocławiu odbyła się V edycja seminarium szkoleniowego dot. zastosowania asfaltów oraz georusztów nowej generacji w konstrukcjach nawierzchni podatnych. Wydarzenie zorganizowane zostało przez przedstawicieli fi rm: Lotos Asfalt oraz Tensar Polska.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij