Magazyn Autostrady wydanie nr 2/2020
Magazyn Autostrady wydanie nr 2/2020

Nr 2 „Magazynu Autostrady” został poświęcony wybranym zagadnieniom przepustów i przejść dla zwierząt. Poruszono również kwestie rozwiązań konstrukcyjnych drogowych barier ochronnych w aspekcie bezpieczeństwa motocyklistów i osłon energochłonnych w kontekście wymagań rozporządzenia. W wydaniu znalazł się również angielski dodatek o tematyce asfaltu w budownictwie drogowym.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

Seminaria Warsztatowe – Drogi Publiczne

5-6 lutego 2020 r. w miejscowości Ruciane-Nida odbyła się druga edycja Seminarium Warsztatowego – Drogi Publiczne, zorganizowana przez „Magazyn Autostrady” i czasopismo „Mosty”. Przypomnijmy, że 10-11 grudnia 2019 r. odbyła się pierwsza edycja Seminarium dla Polski Południowo-Wschodniej, w skład której weszły województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie.

REALIZACJE

S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł Sokołów Młp. Północ Cz. 2 – odcinek obwodnica Janowa Lubelskiego (węzeł Kopce, obecnie Janów Lub. Północ – węzeł Jonaki, obecnie Janów Lub. Południe z węzłami)

Opisany odcinek drogi ekspresowej S19 będzie przebiegał nowym śladem, przecinając po drodze istniejącą sieć komunikacyjną dróg lokalnych. Trasa zlokalizowana jest na terenie województwa lubelskiego na terenach gmin Modliborzyce i Janów Lubelski w powiecie janowskim.

NASZ WYWIAD

2020 jest rokiem budowy dróg ekspresowych

Rozmowa z Mirosławem Czechem, dyrektorem lubelskiego oddziału GDDKiA

Chcemy, by budowy były bezpiecznymi miejscami pracy

Rozmowa z Jackiem Leczkowskim, prezydentem inicjatywy Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

PROJEKTOWANIE

Przepusty i przejścia dla zwierząt – niezbędny element nowoczesnej infrastruktury drogowej

Jak wielokrotnie autor wspominał przy okazji wcześniejszych publikacji, przepusty stanowiły i stanowią nadal najliczniejszą grupę obiektów mostowych w naszym kraju. Tylko w ciągu dróg kołowych jest ich kilkadziesiąt tysięcy. Choć jako obiekty inżynierskie pod względem ich spektakularności nie mogą być porównywane z mostami, to jednak odgrywają nieodzowną rolę w funkcjonowaniu nowoczesnej infrastruktury drogowej jako całości. Ich znaczenie będzie nadal rosło ze względu na stale zwiększające się potrzeby z zakresu ochrony środowiska oraz zmieniające się przepisy, m.in. dotyczące przekwalifikowywania funkcji stricte hydraulicznej tych obiektów na dodatkowe funkcje środowiskowe (techniczne umożliwienie migracji dzikiej fauny). Z tego względu wg opinii autora niniejszego artykułu znaczenie przepustów i przejść dla zwierząt dla dalszego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej jest znaczące.

Przejścia dla zwierząt – aspekty prawne i merytoryczne

Przerwanie tras migracji zwierząt lub znaczne utrudnienie tych migracji podczas realizacji inwestycji infrastrukturalnych jest niemal nieuniknione. Zaplanowanie ochrony tych tras powinno zostać ustalone już na etapie projektowania inwestycji. W artykule opisano aspekty prawne i merytoryczne związane z budową przejść dla zwierząt. Uwzględniono również kwestie nowych trendów w projektowaniu systemów odwadniających wynikających z konieczności adaptacji do zmian klimatu.

Przejścia dla zwierząt. Czy zwierzęta znają wytyczne projektowe?

W artykule omówiono kwestie związane z projektowaniem przejść dla zwierząt. Omówiono przepisy techniczne oraz wytyczne zarówno branżowe, jak i ekologiczne. Starano się również przedstawić rzeczywiste reakcje zwierząt na przeznaczone dla nich obiekty, których zalecane parametry minimalne zmieniały się w ostatnich latach.

Estakada w ciągu autostrady A1 w Knurowie – historia pewnego przypadku

W artykule w dużym skrócie opisane zostały etap przygotowania odcinka autostrady A1 do realizacji, problemy związane z samą realizacją, a także etap utrzymania. Funkcjonowanie obiektu WA-470 – estakady w ciągu autostrady A1 w Knurowie – oraz problemy związane z jego oddziaływaniem na otoczenie (w zakresie hałasu od dylatacji) są głównymi przedmiotami analizy.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Rozwiązania konstrukcyjne drogowych barier ochronnych w aspekcie bezpieczeństwa motocyklistów

W artykule podjęto temat rozwiązań konstrukcyjnych barier ochronnych. Autorzy odpowiadają na pytania, czy podstawowe rozwiązania BRD chronią motocyklistów, jakie są wady barier podstawowych w tym zakresie oraz jakie rozwiązania stosuje się obecnie.

Osłony energochłonne a wymagania rozporządzenia

W artykule omówiono kwestie osłon energochłonnych U-15a w kontekście wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

KRAJ

Bezpieczeństwo pracowników – rynek dojrzał do zmian

Przez ostatnie kilkanaście lat rynek budownictwa infrastrukturalnego w Polsce rozwijał się bardzo dynamicznie, ciągle rozbudowujemy sieć dróg ekspresowych i autostrad. Niestety, wciąż ciemną stroną naszej branży pozostają wypadki przy pracy. Choć statystyki pokazują, że poziom bezpieczeństwa na budowach powoli się poprawia, wciąż jest bardzo dużo do zrobienia w tej kwestii.

WYDARZENIA

Wielki Charytatywny Bal Infrastruktury i Budownictwa z rekordem aukcji

W pierwszą sobotę lutego odbyła się czwarta edycja Wielkiego Charytatywnego Balu Infrastruktury i Budownictwa organizowanego corocznie przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa. W tym roku organizatorzy zaprosili swoich gości do klasycznego wnętrza Sali Balowej Sheraton Grand Warsaw.

eSeMA 2020

29-31 stycznia w Arłamowie odbyło się kolejne seminarium techniczne zorganizowane przez firmę Rettenmaier Polska. Podczas spotkań przedstawiane są wyniki badań i doświadczeń działu badawczego firmy oraz technologów z całej Europy, które są cenną inspiracją dla polskich drogowców.

AKTUALNOŚCI

News

Industry news

NASZ WYWIAD

Continuation of tradition and new opening

Talk with Andrzej Wyszyński, president of the Polish Association of Asphalt Pavers

MATERIAŁY

What’s the future of reclaimed asphalt?

In December 2019 the European Commission presented the European Green Deal – a roadmap for making the EU’s economy sustainable. The European Green Deal provides a roadmap with actions to boost the effi cient use of resources, among other things by moving to a clean circular economy. To set into legislation the political ambition of being the world’s fi rst climate neutral continent by 2050, the Commission will present the fi rst European Climate Law. In March 2020, the EU will adopt an industrial strategy that will support the green transformation. A key aim will be to stimulate the development of new markets for climate neutral and circular products.

TECHNOLOGIE

Recycling of bituminous surfaces „here and now”

The technology of recycling bituminous surfaces means the reuse of old, already damaged layers of mineral-asphalt mixtures. The most commonly used are methods of recycling in mixing drums with partial use of milled asphalt coating for the production of new bituminous masses. In some cases, recycling technology directly on the road can also be effective, the so-called „here and now”.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Europejski zielony ład a polskie nawierzchnie asfaltowe

W grudniu 2019 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat dotyczący wprowadzenia w Europie zasad Zielonego Ładu (European Green Deal), którego głównym celem jest wprowadzenie w UE technologii wywierających jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne, z założeniem osiągnięcia neutralności klimatycznej we wszystkich sektorach przemysłu do 2050 roku.

NAWIERZCHNIE

Aesthetic road surfaces – another step in the development of transport construction

Technological development is not only in the fi eld of asphalt binder. Combining technologies previously associated only with road construction with other areas of life or other industries is becoming more and more popular. In addition to obtaining the functionality of the road, its aesthetics is also important.

Chemia Drogowa

Modyfikatory do asfaltów

Pod pojęciem „asfaltów modyfikowanych” najczęściej rozumie się lepiszcza modyfikowane polimerami. W artykule zostały zawarte informacje na temat tego, czym są modyfikatory, oraz podano ich główne cechy.

UTRZYMANIE DRÓG

Repair of bituminous roads

There are many methods of repairing bituminous roads. Some technologies even allow you to carry out work directly under traffi c, which signifi cantly improves the comfort of drivers who are not often forced to drive long detours, not always marked on roads of good quality, especially for heavy traffi c or public transport. However, it should be remembered that each renovation should be preceded by a thorough analysis of the actual technical condition of the pavement together with an analysis of the probable causes of the damage. Only in this way are we able to make rational renovation decisions, because an incorrectly chosen renovation method can only be effective for a short time, sometimes for a few months, after which the road is damaged again. Both concrete and bituminous roads are subject to damage.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij