Magazyn Autostrady wydanie nr 11-12/2019
Magazyn Autostrady wydanie nr 11-12/2019

Nr 11-12 „Magazynu Autostrady” został poświęcony wybranym zagadnieniom geotechniki i geoinżynierii. Poruszono również kwestię Mechanizacja robót ziemnych na terenach objętych szkodami górniczymi oraz emisyjności głównych materiałów budowlanych. W wydaniu znalazł się również artykuł na temat badań stanu nawierzchni drogowej, komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu przy wykorzystaniu hulajnogi o napędzie elektrycznym.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

III Konferencja Drogowo-Mostowa

1-3 października br. w Katowicach odbyła się trzecia edycja Konferencji Drogowo-Mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów” zorganizowana przez redakcje czasopism „Magazyn Autostrady” i „Mosty”. Istotą Konferencji było kompleksowe połączenie tematyki projektowania, budowy oraz utrzymania dróg i mostów m.in. na złożonych, a także skomplikowanych terenach gruntowych.

REALIZACJE

Obwodnica Sanoka w ciągu DK28

Opis budowy obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej DK28. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie Sanoka oraz w początkowej części na niewielkim odcinku gminy Sanok w powiecie sanockim.

NASZ WYWIAD

Lubię wykonywać swoje obowiązki na 100%

Wywiad ze Zbigniewem Taborem

Sytuacja budownictwa betonowego w Polsce jest bardzo dobra

Wywiad z Agnieszką Spychalską

OPINIE

Długowieczność betonowych nawierzchni drogowych – prawda czy mit?

Obecnie na drogach można dostrzec prawdziwy rozrost nawierzchni betonowych. GDDKiA potwierdza, że w tym roku pod względem długości oddawanych dróg z betonu padnie rekord, a do końca 2022 r. będzie ich jeszcze więcej. Inwestycja w nawierzchnie betonowe ma procentować w przyszłości poprzez oszczędności na ich remontach – coraz częściej mówi się, że trwałość nawierzchni betonowej to średnio 30 lat. Czy zapowiadana długowieczność to prawda, czy mit?

GEOTECHNIKA I GEOINŻYNIERIA

Nadmierne osiadania nawierzchni drogowej w ujęciu geotechnicznym – przyczyny, monitoring, możliwe metody naprawy

Nadmierne osiadania nawierzchni stanowią „wieczny” problem użytkowników dróg. Z odkształceniami nawierzchni łączy się obniżenie komfortu i bezpieczeństwa jazdy (BRD). Jedną z podstawowych przyczyn takiego zjawiska jest zachowanie się podłoża gruntowego. Najczęściej dotyczy to zjawiska osiadania podłoża gruntowego, stanowiącego efekt ściśliwości gruntów w wyniku przyłożenia obciążenia i jest przekroczeniem stanów granicznych użytkowalności (SGU). W rzadszych przypadkach odkształcenia wiążą się z przekroczeniem stanu granicznego nośności (SGN).

Wkręcane pale przemieszczeniowe – bieżąca praktyka projektowania i wykonania

W artykule przedstawiono przykłady i zalecenia wykonania wkręcanych pali przemieszczeniowych. Zebrane doświadczenia projektowo-wykonawcze wskazują, że wkręcane pale przemieszczeniowe są bardzo dobrym rozwiązaniem technologicznym. Uzyskanie pożądanego efektu technicznego wymaga rozpoznania podłoża, znajomości zasad projektowania oraz przestrzegania technologii robót palowych. Zawsze należy brać pod uwagę realność techniczną zastosowania wybranej technologii, a dopiero później dobierać odpowiednie metody obliczeń i następnie zapewniać warunki wykonania robót palowych.

Niedoskonałości w rozpoznaniu podłoża dróg – banalne przyczyny i kosztowne skutki

W artykule zaprezentowano przyczyny błędów złego rozpoznania podłoża oraz podano konkretne przykłady, w jaki sposób można ich uniknąć.

Niedoskonałości w rozpoznaniu podłoża dróg – banalne przyczyny i kosztowne skutki

W artykule zaprezentowano przyczyny błędów złego rozpoznania podłoża oraz podano konkretne przykłady, w jaki sposób można ich uniknąć.

Ochrona przeciwwysadzinowa. Zastosowanie geokompozytów z filtrem hydrofobowym

Wysadziny mrozowe są najczęstszą przyczyną awarii nawierzchni drogowych. Zamarzanie podłoża i powstawanie soczewek lodowych powodują podnoszenie powierzchni gruntu. Nawierzchnia drogowa podnosi się wraz z gruntem, pęka i ulega uszkodzeniu. W okresie wiosennych roztopów soczewki lodu topnieją, grunt mięknie, a jego nośność, stanowiąca o nośności nawierzchni drogowej, ulega znacznemu obniżeniu. Ruch pojazdów w czasie odwilży może prowadzić do uszkodzenia dróg w efekcie łącznego występowania osłabienia podłoża oraz pęknięć w nawierzchni. W zimnym i umiarkowanym klimacie powszechnie wykonuje się z tego powodu naprawy dróg w okresie wczesnowiosennym. Geokompozyt drenażowy MacDrain Arctic Blanket został opracowany przez Maccaferri w celu ograniczenia wysadzin mrozowych, a tym samym zapobieżenia uszkodzeniom nawierzchni.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Mechanizacja robót ziemnych na terenach objętych szkodami górniczymi

W artykule opisano maszyny wykorzystywane przy robotach ziemnych na terenach objętych szkodami górniczymi. Opisano: budowę i zasady działania: spycharek, zgarniarek, równiarek, koparek oraz maszyn do zagęszczania gruntu.

MATERIAŁY

Emisyjność głównych materiałów budowlanych – co przyniesie przyszłość

Przemysł stanowi prawie 40% globalnego zużycia energii i prawie jedną czwartą bezpośrednich emisji dwutlenku węgla (CO2). Produkcja stali, cementu i aluminium jest odpowiedzialna za jedną czwartą tej energii i połowę bezpośrednich emisji CO2. W celu zmniejszenia globalnej emisji CO2, efektem którego będzie zahamowanie procesu globalnego ocieplenia, Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) zaproponowała scenariusze, które nawet przy gwałtownym wzroście zapotrzebowania na materiały do 2060 r. mogą spowodować redukcję emisji dla stali o 70%, cementu – o 20%, a aluminium – o 30%. Zakłada ona zmniejszenie globalnej emisji dwutlenku węgla w sektorze energetycznym o prawie 75%, redukcję ilości materiałów oraz poprawę wykorzystania materiałów w produktach finalnych, w tym również w sektorze budowlanym. Artykuł bazuje na danych zawartych w raportach Międzynarodowej Agencji Energetycznej z 2019 r.

Nowa „era kamienia” w betonach konstrukcyjnych dla budownictwa mostowego

W artykule zaprezentowano wnioski z projektu badawczego, na którego podstawie została przeprowadzona ocena przydatności kruszyw ze skał o różnym pochodzeniu litologicznym do zastosowań w konstrukcyjnych betonach mostowych. Przeanalizowano także zmieniające się przepisy i dokumenty techniczne dotyczące kruszyw do zastosowań w budownictwie mostowym. Na uzyskane wyniki badań kruszyw i betonów nałożono jako swoisty filtr wytyczne, jakie znalazły się w aktualizowanych i archiwalnych wzorcowych specyfikacjach technicznych (ST) oraz warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB).

TECHNOLOGIE

Badania stanu nawierzchni drogowej, komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu przy wykorzystaniu hulajnogi o napędzie elektrycznym

Wzrost popularności hulajnóg elektrycznych oraz rowerów jako środków transportu wymusza stosowanie innowacyjnego podejścia do pomiaru parametrów użytkowych dróg rowerowych. Jednym z możliwych sposobów jest pomiar przyspieszeń generowanych w trakcie ruchu pojazdu, np. hulajnogi elektrycznej. W artykule opisano możliwość wykorzystania danych o drganiach do kompleksowej oceny stanu dróg. Uwzględniono trzy kluczowe aspekty: stan nawierzchni, komfort jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu.

WYDARZENIA

XXVI Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”

8-10 października 2019 r. w Sopocie odbyła się XXVI Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki” zorganizowana przez Polską Unię Ubocznych Produktów Spalania. Celami corocznie organizowanego przedsięwzięcia są m.in.: szerzenie wiedzy na temat wykorzystania UPS-ów, promocja i rozwój branży UPS, a także promowanie idei Gospodarki w Obiegu Zamkniętym.

Krynica 2019

65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, w której funkcję bezpośredniego organizatora pełnił Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, przeszła do historii.

VI Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

22-24 września br. w Mikołajkach odbyła się szósta edycja Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego zorganizowanego przez Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. W trakcie forum jednym z głównych tematów były „bezpieczne drogi przyszłości”.

Jubileuszowe PSWNA

10-11 października br. na terenie Pałacu i Folwarku Łochów odbyło się 40. Jubileuszowe Seminarium PSWNA. Tematem przewodnim wydarzenia były ekonomiczne i techniczne aspekty budowy oraz utrzymania dróg w Polsce.

Szkolenie interpersonalne dla pracowników ZDW w Olsztynie

21-22 października 2019 roku w Majdanie pod Warszawą odbyło się szkolenie interpersonalne, w którym uczestniczyli pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Wydarzenie zostało przygotowane przez Elamed Media Group, wydawcę „Magazynu Autostrady”, w ramach formuły pod hasłem „Warsztaty Managera Kontraktu”, a miało na celu podniesienie kompetencji managerskich oraz rozwój umiejętności miękkich.

IV seminarium szkoleniowe „Konstrukcje nawierzchni podatnych”

29 października br. w Gdańsku odbyła się IV edycja seminarium szkoleniowego zorganizowanego przez przedstawicieli firm Tensar Polska oraz Lotos Asfalt. Wydarzenie odbyło się w CentrumKonferencyjno-Biznesowym znajdującym się na Stadionie Energa.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij