Magazyn Autostrady wydanie nr 10/2019
Magazyn Autostrady wydanie nr 10/2019

Nr 10 „Magazynu Autostrady” został poświęcony zagadnieniom betonowych nawierzchni drogowych. Poruszono również kwestię technologii szybkiego poziomowania betonowych płyt drogowych przy pomocy iniekcji geopolimerowych i starzenia asfaltów modyfikowanych. W wydaniu znalazły się również artykuły poruszające tematy wykorzystania danych kontrolno-pomiarowych przy wykonywaniu pali z użyciem nowoczesnych wiertnic oraz zarządzania ryzykiem w Road Asset Management.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

REALIZACJE

Obwodnica Góry Kalwarii na odcinku DK 50 i DK 79

Przedmiotowa realizacja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie piaseczyńskim, na terenach miasta i gminy Góra Kalwaria. Jest inwestycją o znaczeniu krajowym. Podstawową funkcją inwestycji jest oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego i wyprowadzenie go poza obszar miasta.

Obwodnica Malni i Choruli w ciągu DK423

Zakończyła się budowa obwodnicy Choruli i Malni. 4 września br. obwodnica została oficjalnie oddana do użytku. Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa Opolskiego. Rozpoczyna się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na północ od miejscowości Chorula, po czym przebiega po wschodniej stronie miejscowości Chorula i Malnia.

Z PLACU BUDOWY

Autostrada A1, odc. F: węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia

Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice, odcinek F węzeł Rząsawa (wraz z węzłem) – węzeł Blachownia (wraz z węzłem), realizowana jest w ramach projektu „Autostrada A1 węzeł Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy”. Realizacja zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, w powiatach częstochowskim, kłobuckim na terenach gmin: Mykanów, Rędziny, Blachownia, Kłobuck i miasta Częstochowa. Budowa autostrady A1 jest inwestycją o znaczeniu europejskim.

NASZ WYWIAD

Technologie powinny ze sobą konkurować

Rozmowa z prof. Janem Deją

NAWIERZCHNIE

Czy nawierzchnie betonowe są trwałe?

Czy nawierzchnie betonowe są trwałe? To ważne pytanie zaprząta głowy przede wszystkim zarządców krajowej sieci drogowej, ale także interesuje użytkowników dróg. Szczególnie że zbudowano już i obecnie wykonuje się na sieci dróg krajowych tego typu nawierzchnie.

Podbudowy z betonu Przepuszczalnego do zastosowań w konstrukcji nawierzchni z betonu cementowego

W artykule opisano założenia programu badawczego, który pozwoli na opracowanie algorytmów do określania parametrów betonu porowatego do podbudów drogowych w zależności od składu ziarnowego kruszyw oraz uzyskanie danych do projektowania podbudów uwzględniające oddziaływania eksploatacyjne oraz oddziaływanie czynników klimatycznych w polskich warunkach.

Trwałe i bezpieczne nawierzchnie betonowe na przykładzie nawierzchni Mostu Śląsko-Dąbrowskiego w Warszawie

W artykule opisano czynniki stwarzające zagrożenie dla trwałości betonu na przykładzie badań IBDiM odbywających się podczas remontu nawierzchni torowiska i pas BUS Mostu Śląsko Dąbrowskiego w Warszawie.

Trwałe i bezpieczne nawierzchnie betonowe na przykładzie nawierzchni Mostu Śląsko-Dąbrowskiego w Warszawie

W artykule opisano czynniki stwarzające zagrożenie dla trwałości betonu na przykładzie badań IBDiM odbywających się podczas remontu nawierzchni torowiska i pas BUS Mostu Śląsko Dąbrowskiego w Warszawie.

Diagnostyka betonowych nawierzchni drogowych a komfort podróżowania

W artykule opisano rodzaje działań diagnostycznych niezbędnych do zapewnienia użytkownikom dróg komfortowego podróżowania po drogach – zarówno tych z nawierzchnią betonową, jak i asfaltową.

TECHNOLOGIE

Koperty − odcinki o zmiennym pochyleniu poprzecznym w technologii betonu cementowego

W artykule przedstawiono technologię wykonania odcinka o zmiennym pochyleniu poprzecznym z betonu cementowego, realizowanego dzięki zastosowaniu ukośnej krawędzi łączącej dwie połówki jezdni o odwrotnym spadku. Na podstawie zebranych doświadczeń omówiono wszystkie aspekty wykonawcze takiego odcinka, wskazując w szczególności na możliwe problemy i ograniczenia mogące pojawić się w trakcie realizacji.

Technologia szybkiego poziomowania betonowych płyt drogowych przy pomocy iniekcji geopolimerowych

Artykuł poświęcono zagadnieniom szybkich napraw nawierzchni betonowych oraz wzmacniania podbudów drogowych w celu zapobiegania osiadaniom, które w konsekwencji prowadzą do degradacji płyt nawierzchniowych. Technologia iniekcji geopolimerowych, o której mowa w niniejszym artykule, to rozwiązanie praktyczne i ekonomiczne, pozwalające w sposób szybki i nieinwazyjny naprawić przyczynę problemu oraz proaktywnie wydłużać użyteczność techniczną nawierzchni.

MATERIAŁY

Nowe wymagania techniczne dla betonów konstrukcyjnych

W artykule opisano kwestie związane z wdrożonymi przez GDKKiA jednolitych dokumentów technicznych Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla najważniejszych asortymentów realizowanych robót. Pozwalają one na standaryzację wykorzystywanych materiałów, typizację sposobów prowadzenia i rozliczania wykonanych prac.

Betonowa infrastruktura towarzysząca

Budownictwo infrastrukturalne stanowi dużą część sektora budowlanego. W jego skład wchodzą wszystkie elementy sieci transportowej, użytkowane przez środki transportu. To właśnie ten zestaw nazywamy infrastrukturą. W ramach ogółu projektu wyróżniamy szereg elementów takich jak: obiekty mostowe, MOP-y (Miejsca Obsługi Podróżnych) czy ciągi komunikacyjne dla pieszych. Infrastruktura towarzysząca stanowi coraz ważniejszą, a niestety często pomijaną w dyskusjach różnych środowisk budowlanych część całości. Ze względu na wysokie wymagania dotyczące trwałości i jakości wyrobów, przeważająca część z nich jest wykonywana z betonu. To właśnie tej „cegiełce” w ogóle inwestycji poświęcony jest poniższy artykuł.

Emisyjność głównych materiałów budowlanych – przeszłość i teraźniejszość

Rozwój gospodarczy opiera się na permanentnie wzrastającym popycie na materiały i produkty. Ze względu na ilość i energochłonność, materiałami, które stanowią największy udział w globalnej emisji dwutlenku węgla (CO2), są materiały budowlane: cement, stal i aluminium. Ich wpływ jest znaczący, ponieważ produkcja cementu, stali i aluminium odpowiedzialna jest za 13% globalnej emisyjności dwutlenku węgla. Według szacunków, do roku 2060 globalna powierzchnia budynków ulegnie podwojeniu, szczególnie w krajach rozwijających się. Towarzyszyć temu będzie gwałtowna budowa infrastruktury. Celem określenia przyszłych trendów emisji związanych w najbardziej energochłonnymi materiałami, w tym cementu, stali i aluminium, niezbędna jest historyczna analiza ich produkcji oraz określenie sektorów, gdzie te materiały są wykorzystane. Pozwala to na określenie strategii minimalizacji ich wpływu na środowisko poprzez efektywne ich wykorzystanie. Niniejszy artykuł, bazujący na danych z raportu z 2019 wykonanego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (MAE, ang. International Energy Agency – IEA), wskazuje historyczne trendy popytu dla trzech energochłonnych materiałów budowlanych – stali, cementu i aluminium.

Starzenie asfaltów modyfikowanych. Cz. II − wpływ starzenia na zmianę właściwości lepkosprężystych lepiszczy

W pierwszej części artykułu przedstawiono proces starzenia asfaltów i laboratoryjne metody badań starzenia. W drugiej części podjęto temat wpływu starzenia na zmianę właściwości lepkosprężystych lepiszczy. Zostały przedstawione uogólnione wnioski powstałe na podstawie przeprowadzonych badań starzenia lepiszczy drogowych modyfi kowanych polimerami i lepiszczy gumowo-asfaltowych.

GEOTECHNIKA

Wykorzystanie danych kontrolno-pomiarowych przy wykonywaniu pali z użyciem nowoczesnych wiertnic

Opisano parametry rejestrowane podczas wiercenia pali w gruncie, sprzęt kontrolno-pomiarowy w wiertnicach oraz sposób interpretacji danych z wiercenia. Na przykładach pomiarów z wykonania pali przemieszczeniowych porównano dane z sondowania CPT, parametry z metryk pali oraz dane rejestrowane w czasie wiercenia. Zbiorcza analiza danych z wiercenia dała pozytywny wynik w postaci lepszej kontroli warstw gruntu, oceny jakości wykonania pali i oszacowania ich nośności.

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie ryzykiem w Road Asset Management, cz. II

W pierwszej części artykułu przedstawione zostały ogólne zasady zarządzania ryzykiem zgodnie z międzynarodową normą ISO 31000. Zasady te są uniwersalne i szeroko rozpowszechnione na całym świecie. Znajdują one od lat zastosowanie we wszystkich branżach i są wykorzystywane przez zarządców infrastruktury drogowej wszystkich szczebli. Niniejsza, druga część artykułu, jest poświęcona specyfice zarządzania ryzykiem w odniesieniu do infrastruktury drogowej.

WYDARZENIA

Otwarcie obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423

4 września 2019 roku po ponad roku budowy i 11 latach starań otworzono obwodnicę Malni i Choruli. Droga ta została poprowadzona nowym śladem drogi wojewódzkiej nr 423, a tym samym stała się połączeniem Opola z węzłem autostradowym „Gogolin”

I Warsztaty Managera Kontraktu

4-5 września 2019 r. w Warszawie odbyła się pierwsza edycja Warsztatów Managera Kontraktu, zorganizowana przez redakcję „Magazynu Autostrady”. Celami spotkania były: umożliwienie uczestnikom uzupełnienia posiadanej wiedzy, podniesienie kompetencji managerskich oraz rozwój umiejętności miękkich.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij