Magazyn Autostrady wydanie nr 8-9/2019
Magazyn Autostrady wydanie nr 8-9/2019

Nr 8-9 „Magazynu Autostrady” został poświęcony zagadnieniom asfaltowych nawierzchni drogowych. Poruszono również kwestię dlaczego projektowanie dróg trwa tak długo. W wydaniu znalazły się również artykuły poruszające tematy drogowych ekranów akustycznych w kontekście ochrony przed hałasem, zależności wydajności maszyny od czasu pracy i zużycia paliwa oraz zarządzania ryzykiem w Road Asset Management zgodnie z normą ISO 31000.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

REALIZACJE

S2 Południowa Obwodnica Warszawy, zadanie C: Wał Miedzeszyński – Lubelska

Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku węzeł Puławska – węzeł Lubelska to 18,5 km drogi ekspresowej, której realizacja została podzielona na trzy zadania. Tematem opisywanej realizacji jest zadanie C: Wał Miedzeszyński – Lubelska.

Budowa obwodnicy Kolbuszowej i Weryni w ciągu DW 875

Kolbuszowa to miasto powiatowe na Podkarpaciu. Przecinają je: droga krajowa nr 9 Radom – Rzeszów oraz drogi wojewódzkie DW987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski i DW875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk. Obwodnica Kolbuszowej i sąsiadującej Weryni jest kontynuacją kilkuetapowego przedsięwzięcia, rozpoczętego jeszcze w poprzedniej perspektywie finansowej.

NASZ WYWIAD

Najlepsze pomysły przychodzą z kontaktu z drugim człowiekiem

Rozmowa z Waldemarem Królikowskim, dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Kontynuacja tradycji i nowe otwarcie

Rozmowa z Andrzejem Wyszyńskim, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

MATERIAŁY

Starzenie asfaltów modyfikowanych. Cz. I − proces starzenia i metody badań

W artykule przedstawiono proces starzenia asfaltów, laboratoryjne metody badań starzenia oraz uogólnione wyniki badań własnych Autora nad starzeniem lepiszczy modyfi kowanych polimerami i lepiszczy z dodatkiem gumy ze zużytych opon samochodowych.

TECHNOLOGIE

Uwarunkowania dotyczące zawartości granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych produkowanych na gorąco w otaczarkach cyklicznych

Recykling MMA na gorąco jest obecnie szeroko wykorzystywany w budownictwie drogowym. Pozwala on na uzyskanie istotnych korzyści ekologicznych i ekonomicznych. W artykule przedstawiono uwarunkowania wpływające na zawartość granulatu asfaltowego w MMA. Powinny być one uwzględniane, aby uzyskać MMA z granulatem asfaltowym o właściwościach, takich jak w przypadku mieszanek wykonanych z nowych materiałów. Omówiono głównie uwarunkowania techniczne i technologiczne wynikające z jakości granulatu asfaltowego, technologii recyklingu na gorąco oraz właściwości MMA z granulatem. Zwrócono również uwagę na formalne ograniczenia wynikające z przepisów technicznych.

Analiza wartości modułów sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem lepiszczy modyfikowanych w funkcji temperatury

W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz zmiany wartości modułów sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych w różnych temperaturach eksploatacyjnych. Do badań zastosowano mieszankę mineralno-asfaltową typu beton asfaltowy AC11S do warstwy ścieralnej kategorii ruchu KR3-7, którą zróżnicowano ze względu na zastosowane do jej wytworzenia lepiszcza asfaltowe: lepiszcza modyfi kowane kopolimerem SBS i miałem gumowym, elastomeroasfalt i lepiszcze gumowo-asfaltowe z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego oraz asfalt drogowy 50/70. Analizowane mieszanki mineralno-asfaltowe poddano oznaczeniom modułów sztywności IT-CY w zakresie temperatur od -30°C do +40°C. Na podstawie uzyskanych wyników badań analizowanych mieszanek mineralno-asfaltowych opracowano zależności funkcyjne zmiany wartości modułów sztywności w funkcji temperatury. Rezultaty badań i analiz dowiodły, że mieszanki mineralno-asfaltowe z zastosowaniem elastomeroasfaltu i lepiszcza gumowo- -asfaltowego z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego charakteryzują się najmniejszą wrażliwością na zmiany temperatur eksploatacyjnych.

PRZEGLĄD

Przegląd lepiszczy i mieszanek asfaltowych

Przegląd lepiszczy i mieszanek asfaltowych

MASZYNY I URZĄDZENIA

Zależność wydajności maszyny od czasu pracy i zużycia paliwa

W artykule poruszono zagadnienie zużycia paliwa w kontekście wydajności maszyny, a także kwestie analizy czasu pracy według kryterium sprawności technicznej i lokalizacji maszyn. Szczegółowo omówiono również problematykę przeliczania motogodzin na godziny.

PROJEKTOWANIE

Rozwidlenia dróg szybkiego ruchu

W artykule autor poddaje ocenie geometrię węzłów drogowych zrealizowanych lub przewidzianych do realizacji w miejscach rozwidleń dwóch dróg szybkiego ruchu. W przeciwieństwie do opinii części specjalistów branży drogowej uważa, że przyjmowany sposób podejścia do ich kształtowania sprawia, iż przyjęte rozwiązania w wielu przypadkach nie spełniają obowiązujących w Polsce warunków technicznych.

Dlaczego projektowanie dróg trwa tak długo?

W artykule omówiono najważniejsze etapy projektowania typowej drogi wraz z pełnym uzbrojeniem terenu, aby lepiej zrozumieć, co wchodzi w zakres standardowych procedur projektowych w drogownictwie.

Hałas drogowy

Drogowe ekrany akustyczne w kontekście ochrony przed hałasem

W artykule przedstawiono wymagania stawiane ekranom akustycznym w kontekście obowiązujących norm i przepisów prawnych.

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie ryzykiem w Road Asset Management zgodnie z normą ISO 31000, cz. I.

Ryzyko jest słowem budzącym z reguły negatywne emocje. Wielu menadżerów stara się nie tylko wyeliminować to słowo ze słownika, lecz nierzadko przymyka oczy na potencjalne zagrożenia, wychodząc z założenia, że tym samym zwiększają bezpieczeństwo kierowanej przez nich organizacji. Tymczasem ryzyko to nieodzowny element wszelkich działań nakierowanych na uzyskanie konkretnych celów. Jest zatem ważne, aby świadomie i systemowo sterować ryzykiem, a tym samym „zaprząc” je do realizacji własnych planów. Ryzyko w potocznym znaczeniu to wprawdzie zagrożenie, jednak jego drugim obliczem jest przecież szansa realizacji postawionych celów. Artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej zostały omówione istota i cel zarządzania ryzkiem oraz podstawowe etapy tego procesu.

OŚWIETLENIE

Optymalizacja oświetlenia ulicznego z punktu widzenia serwisu instalacji

Oświetlenie uliczne oparte na lampach wyładowczych, głównie sodowych, jest serwisowane zazwyczaj na podstawie opisu wymaganych parametrów obsługi (takich jak: procent opraw nieświecących, czas usunięcia usterki, zastosowane materiały itd.) oraz ryczałtowej ceny za punkt oświetleniowy. W przeszłości prowadzenie utrzymania oświetlenia ulicznego było raczej proste – wystarczyło posiadać odpowiednią liczbę kilku typów źródeł światła, zapłonników, innych drobnych materiałów oraz podnośnik. Ofertę na takie rozwiązanie można było w łatwy sposób pozyskać z rynku w trybie przetargu. Ponieważ jest już widoczny kres stosowania lamp wyładowczych, nie warto skupiać się nad oceną oraz poprawą tego typu systemu serwisu.

WYDARZENIA

CEMEX promuje nawierzchnie betonowe w ramach cyklu seminariów

CEMEX Polska wraz ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu zorganizował cykl seminariów skierowanych do samorządów lokalnych i projektantów. Adresaci wydarzenia mogli zdobyć wiedzę na temat betonowych nawierzchni drogowych, stanowiących ekonomiczne, bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie dla lokalnych tras komunikacyjnych. CEMEX dąży do promocji wspólnych działań wspierających: bezpieczeństwo, komfort podróżowania, oszczędności w ramach budżetów gmin i powiatów oraz wykorzystanie krajowych surowców przy realizacji nowych dróg, jak również modernizacji istniejących. Działania te wspierane są przez środowisko naukowo-akademickie, a także lokalnych przedsiębiorców branży budowlanej.

Warsztaty WDSN

W kwietniu 2019 r. w Zegrzu odbyły się warsztaty omawiające Wytyczne Diagnostyki Stanu Nawierzchni dla dróg wojewódzkich (w skrócie WDSN), zorganizowane przez ZDW w Olsztynie i Grupę HELLER. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele 15 zarządów dróg wojewódzkich oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Konferencja infraMost 2019

16-17 maja w Wiśle odbyła się konferencja infraMost 2019. Tematem wydarzenia były mosty w infrastrukturze kolejowej i drogowej. Organizatorem konferencji był Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Górnośląski ze wsparciem infraTEAM.

Konferencja Awarie Budowlane

20-24 maja 2019 r. w Międzyzdrojach odbyła się 29. edycja międzynarodowej konferencji Awarie Budowlane. Organizatorami wydarzenia byli: Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet Nauki PZITB, Instytut Techniki Budowlanej.

XII edycja Polskiego Kongresu ITS

22-23 maja 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się XII edycja Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych zorganizowana przez Stowarzyszenie ITS Polska.

„Śląskie Forum Drogownictwa”

4-6 czerwca 2019 r. w Katowicach odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja „Śląskie Forum Drogownictwa” zorganizowana przez Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Tegoroczna edycja Konferencji była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń badaczy i praktyków z Polski i Niemiec na temat najnowszych trendów w drogownictwie, w tym technologii budowy nawierzchni, zarządzania drogami i bezpieczeństwa ruchu.

Wielka Gala „30 lat Wolności RP”

14 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się Wielka Gala „30 lat Wolności RP”. Organizatorami wydarzenia byli: Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Narodowy Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości.

Salon Kruszyw

15 maja 2019 r. podczas Targów Autostrada-Polska w ramach ósmej edycji Salonu Kruszyw odbyła się debata pt. „Zmienione wymagania dla kruszyw – nowe dokumenty – nowe podejście – szanse i ryzyka”. Organizatorem spotkania była Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

XXIV edycja konferencji

12-14 czerwca 2019 r. w Łysomicach odbyła się XXIV edycja konferencji „Utrzymanie dróg” organizowanaprzez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników RP oraz Kopalnię Soli „KŁODAWA” S.A. Patronat honorowy nad konferencją objęli Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad − Tomasz Żuchowski oraz prezydent Torunia − Michał Zaleski.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij