Magazyn Autostrady wydanie nr 6-7/2019
Magazyn Autostrady wydanie nr 6-7/2019

Nr 6-7 „Magazynu Autostrady” został poświęcony prawnym aspektom inwestycji drogowych.  Omówiono także prognozy dot. dalszego rozwoju branży drogowej w naszym kraju. W wydaniu znalazły się również artykuły poruszające tematy ochronnych barier drogowych, aktywnych progów zwalniających, procedur i obowiązków stron uczestniczących w audycie bezpieczeństwa ruchu drogowego w GDDKiA oraz bezpieczeństwa na placu budowy.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

REALIZACJE

Budowa obwodnicy Myśliny w ciągu DK46

Opis inwestycji, która będzie kontynuacją wybudowanej obwodnicy Dobrodzienia i całościowo będzie pełnić funkcję obwodnicy Myśliny i Dobrodzienia, tworząc łącznie funkcjonalny i bezpieczny odcinek drogi.

NASZ WYWIAD

Edukacja potrzebuje stabilnych fundamentów

Wywiad ze Sławomirem Hellerem, delegatem Niemiec w Komisji technicznej PIARC Asset Management

FORUM

Prognozy dotyczące dalszego rozwoju branży drogowej w naszym kraju

Wypowiedzi ekspertów dot. dalszego rozwoju branży drogowej w naszym kraju

Prawo

Nowa ustawa PZP – kluczowe zmiany dla projektów drogowych

Zamówienia publiczne stanowią narzędzie kształtowania gospodarki państwa, w tym również realizacji celów społecznych, politycznych i strategicznych, służące wspieraniu ważnych gałęzi rynku. Procedura zawarta w ustawie poprzez odpowiednie kształtowanie wymagań może być najbardziej efektywnym wsparciem celów gospodarczych i rozwojowych oraz ważnych polityk społecznych i związanych z rynkiem pracy. Jak wskazują autorzy nowego projektu ustawy PZP, „zastosowanie odpowiednich kryteriów oceny ofert, trybów udzielania zamówień oraz rzetelna współpraca z wykonawcą powinny zapewniać nie tylko równe traktowanie, konkurencyjność i oszczędności, ale także kreować zapotrzebowanie oraz pożądane postawy, wzmacniać kompetencje zespołów, umożliwiać budowanie doświadczenia wykonawców oraz dawać impuls do rozwoju”.

Wyzwania prawne związane ze wzrostem cen i kosztów w inwestycjach drogowych

W artykule opisano kwestie związane ze wzrostem cen i kosztów podczas realizacji inwestycji drogowych, które mają istotny wpływ na koligacje pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, stawiając przed nimi wyzwania dotyczące stosowania zawartych w umowach klauzul waloryzacyjnych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w postępowaniach sądowych.

Jak zawrzeć dobrą umowę z perspektywy powodzenia inwestycji?

Artykuł koncentruje się na treści umowy zawieranej pomiędzy stronami realizacji inwestycji. Z tego powodu kwestia wyboru wykonawcy czy też sposobu jej wykonywania, pomimo że łącznie są warunkami koniecznymi powodzenia inwestycji, nie są w nim rozważane.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Ochronne bariery drogowe

W artykule poruszono zagadnienia związane ze stosowaniem drogowych barier ochronnych. Bariery są jedną z najczęściej stosowanych metod zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkownikom dróg w newralgicznych punktach infrastruktury. Omówiono również kwestie materiałów, z jakich wykonane są bariery stalowe, linowe i betonowe.

Aktywne progi zwalniające jako metoda zwiększenia bezpieczeństwa pieszych

Próg zwalniający jest to poprzeczna wypukłość na jezdni mająca na celu ograniczenie prędkości pojazdów poruszających się po drodze, na której został zainstalowany. Gwałtowny przejazd przez próg z większą prędkością powoduje podbicie kół samochodu i wywołuje dyskomfort dla kierowcy i pasażerów. Skłania to kierowców do przejeżdżania przez próg z ograniczoną prędkością, co korzystnie wpływa na bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym. Statystyki wyraźnie pokazują, że w wielu miejscach, gdzie powstały progi zwalniające, liczba wypadków spada o kilkadziesiąt procent.

Jaką cenę ma ludzkie życie na drodze?

Według szacunków Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar w 2018 roku w Polsce przybyła rekordowa liczba samochodów – blisko 1,6 mln. Dwa auta w gospodarstwie domowym stały się standardem, a w rodzinach z dorastającymi dziećmi pojawiają się często trzy lub nawet cztery samochody. Średnia w Unii Europejskiej to 505 samochodów na 1000 mieszkańców. Polska plasuje się powyżej średniej – według ostatnich wyliczeń to 571 samochodów, co stawia nas na 6. miejscu wśród krajów UE. Coraz większa liczba uczestników ruchu generuje potrzebę rozbudowy i budowy większej liczby dróg o zwiększonej przepustowości. Od ponad dwóch dekad przybywa nam nowoczesnych dróg, a inne są stale modernizowane. To często ogromne inwestycje, które wymagają właściwego zabezpieczenia.

Procedury i obowiązki stron uczestniczących w audycie bezpieczeństwa ruchu drogowego w GDDKiA

Autorka, obejmująca stanowisko Głównego Audytora BRD w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, opisuje, w jaki sposób przebiega procedura audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w GDDKiA.

OŚWIETLENIE

Temperatura barwowa oświetlenia zewnętrznego a cykl dobowy człowieka

W artykule omówiono kwestie związane z właściwym doborem systemu oświetlenia o odpowiedniej temperaturze barwowej. Podano również informację o normach i wytycznych projektowania instalacji oświetleniowej.

BEZPIECZEŃSTOW W PRACY

Realizacja inwestycji drogowych – bezpieczeństwo na placu budowy

Okoliczności wykonywania prac budowlanych sprzyjają ryzyku wypadku przy pracy i choroby zawodowej. W artykule opisano niebezpieczne czynniki występujące na placach budowy oraz podano wskazówki dotyczące organizacji prac, by przebiegały one jak najbezpieczniej.

STABILIZACJA GRUNTÓW

Stabilizacja masowa jako wzmocnienie gruntów organicznych, cz. II.

W artykule została opisana metoda stabilizacji masowej gruntów organicznych na sucho. Zostały przytoczone i przeanalizowane badania laboratoryjne tworzywa gruntowo-cementowego wytworzonego w technologii MS. Badania obejmowały wykonanie 140 próbek tworzywa, a następnie wykonanie na nich próby wytrzymałości na ściskanie wraz z rejestracją ścieżki naprężeń. Głównym aspektem badań był przyrost modułu odkształcalności pierwotnej w czasie, w zależności od ilości zastosowanego cementu. Przedstawiono także przykład projektu wzmocnienia warstwy namułów pod posadzką w hali. Wzmocnienie zostało wykonane w technologii MS.

WYDARZENIA

III Seminarium szkoleniowe „Konstrukcje nawierzchni podatnych”

24 kwietnia 2019 r. w Katowicach odbyła się trzecia edycja seminarium szkoleniowego zorganizowana przez przedstawicieli firm Tensar Polska oraz LOTOS Asfalt. Podczas wydarzenia poruszono tematykę stabilizacji ulepszonego podłoża i dolnych warstw, optymalizacji górnych warstw oraz zbrojenia warstw asfaltowych konstrukcji nawierzchni. Omówiono również zagadnienie doboru asfaltów bardzo wysoko modyfikowanych HiMA oraz asfaltów drogowych WMA do specjalnych realizacji.

II Konferencja Utrzymanie Dróg i Ulic

26 kwietnia 2019 r. z okazji Dnia drogowca i transportowca w Pałacu Krotoszyce w Krotoszycach odbyła się II Konferencja Utrzymanie Dróg i Ulic z prezentacją sprzętu i pojazdów drogowych, którą patronatem honorowym objął starosta legnicki Adam Babuśka. Konferencję zorganizowała Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Legnicy wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy.

„Reologia w technologii betonu”

14 maja 2019 r. w Airport Hotel w Warszawie odbyła się XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Reologia w technologii betonu”.Podobnie jak podczas poprzednich edycji, konferencja była okazją do zaprezentowania wyników prac badawczych oraz udoskonaleń już wdrożonych przez praktyków.

Jubileuszowa Autostrada-Polska

14-16 maja br. odbyło się jedno z największych w kraju wydarzeń branży drogowej – Targi Autostrada- -Polska. W tym roku była to wyjątkowa, jubileuszowa, 25. edycja wydarzenia. Podczas Targów odbywały się również wystawy związane z infrastrukturą, transportem drogowym oraz technologiami parkingowymi.

II Seminarium Studentów Drogownictwa

23-24 maja br. odbyła się II edycja Seminarium Studentów Drogownictwa. W tym roku studenci spotkali się na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. W wydarzeniu wzięli udział studenci Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej wraz ze swoimi opiekunami naukowymi.

„Mosty dla Regionów”

14 maja br. podczas Targów Autostrada-Polska odbyła się konferencja „Mosty dla Regionów” organizowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Była ona odpowiedzią na potrzeby samorządów oraz wsparciem dla inicjatywy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij