Magazyn Autostrady wydanie nr 5/2019
Magazyn Autostrady wydanie nr 5/2019

Nr 5 „Magazynu Autostrady” został poświęcony zagadnieniom warunków gruntowych — stabilizacji i wzmacniania podłoża. W wydaniu znalazły się również opisy realizacji infrastrukturalnych oraz artykuły dotyczące geotechniki i geoinżynierii. Omówiono także temat właściwego projektowania odwodnienia dróg, leasingu maszyn budowlanych, jak również badań granulatu pochodzącego z recyklingu nawierzchni asfaltowych.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

REALIZACJE

S5 Wronczyn – Kościan Południe

Odcinek drogi ekspresowej S5 Wronczyn – Kościan Południe stanowi fragment drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław. Projektowana inwestycja w całości jest położona w obszarze administracyjnym województwa wielkopolskiego w powiatach: poznańskim (gmina Stęszew), kościańskim (gminy: Czempiń, Kościan). Początek projektowanego odcinka znajduje się na wysokości miejscowości Wronczyn (gmina Stęszew), zaś koniec projektowanego odcinka znajduje się na wysokości miejscowości Kobylniki (gmina Kościan).

S5 Tryszczyn (bez węzła) – Białe Błota (bez węzła)

Zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie bydgoskim w gminach: Sicienko, Białe Błota, a niewielki fragment jest zlokalizowany w gminie Koronowo oraz w Bydgoszczy. Projektowana trasa przebiega w części w nowym śladzie oraz w ciągu DK10 od km 257+005 (istniejąca kilometracja DK10) do km 264+908 (istniejąca kilometracja DK10).

DW682 Łapy – Markowszczyzna

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 682 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łapy – Markowszczyzna.

NASZ WYWIAD

Stawiamy na ludzi i ich innowacyjne pomysły

Wywiad z Cezarym Godziukiem, prezesem Zarządu LOTOS Asfalt

RAPORT

Inwestycje Oddziału GDDKiA w Lublinie ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych

Dyrektor GDDKiA Oddział w Lublinie Mirosław Czech opisuje w raporcie inwestycje Lubelskiego Oddziału ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023.

NASZ WYWIAD

W tej branży doświadczenie wyprzedza teorię

Wywiad z Jackiem Kawalcem, ekspertem zagadnień geotechnicznych

GEOTECHNIKA I GEOINŻYNIERIA

Rezultaty techniczne stabilizacji osuwiska na historycznym wzgórzu Rotunda

W artykule przedstawiono doświadczenia ze stabilizacji osuwiska na historycznym wzgórzu Rotunda w Krzeszowie. Zabezpieczenie polegało na wykonaniu metodami geoinżynieryjnymi bloków gruntowo-cementowych o określonych kształcie i rozmiarach, pełniących funkcję sztywnych przypór w zboczu osuwiskowym. Przeprowadzono szczegółową analizę obliczeniową stateczności zagrożonego terenu i zaproponowano optymalny sposób zabezpieczenia z wykorzystaniem technologii wgłębnego mieszania gruntu (DSM). Układ i konstrukcję przypór z paneli DSM przyjęto według autorskiego projektu stabilizacji osuwiska. Po zakończeniu prac stabilizacyjnych historyczne wzgórze Rotunda zachowało niezmienione formę i kształt.

Obwodnica Rzepina – przykład optymalizacji konstrukcji nawierzchni

W artykule opisano budowę obwodnicy Rzepina w ciągu dróg wojewódzkich DW134 i DW139 jako przykład wykorzystania optymalizacji nawierzchni w celu zwiększenia jej trwałości, bez zmiany grubości poszczególnych warstw.

Budowa nasypów z surowców alternatywnych

W artykule opisano budowę nasypu z mieszanki popiołowo-żużlowej wykonanej podczas realizacji inwestycji budowy drogi ekspresowej S17 odcinek I węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200 długości ok. 15,151 km, oraz odcinek II obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 długości 8,700 km.

Nowe wytyczne badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego

Nowe wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego zostały opracowane przez konsorcjum naukowe w składzie: Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (partner), Politechnika Warszawska (partner), w ramach projektu „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”. Projekt został sfi nansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych (RID).

STABILIZACJA GRUNTÓW

Optymalizacja konstrukcji nawierzchni przy użyciu georusztów heksagonalnych podczas przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zawiat

W artykule omówiono szczegóły optymalizacji konstrukcji nawierzchni przy użyciu georusztów trójosiowych/heksagonalnych na przykładzie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zawiat (gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, województwo pomorskie).

Stabilizacja masowa jako wzmocnienie gruntów organicznych, cz. I.

W artykule została opisana metoda stabilizacji masowej gruntów organicznych na sucho. Zostały przytoczone i przeanalizowane badania laboratoryjne tworzywa gruntowo-cementowego wytworzonego w technologii MS. Badania obejmowały wykonanie 140 próbek tworzywa, a następnie wykonanie na nich próby wytrzymałości na ściskanie wraz z rejestracją ścieżki naprężeń. Głównym aspektem badań był przyrost modułu odkształcalności pierwotnej w czasie, w zależności od ilości zastosowanego cementu. Przedstawiono także przykład projektu wzmocnienia warstwy namułów pod posadzką w hali. Wzmocnienie zostało wykonane w technologii MS.

Polepszenie parametrów użytkowych konstrukcji nawierzchni poprzez zastosowanie warstwy stabilizowanej ziarnistym dodatkiem hydrofobowym

W artykule przedstawiono korzyści wynikające ze stosowania stabilizacji gruntu ziarnistym dodatkiem hydrofobowym w kontekście parametrów do indywidualnego projektowania oraz wpływu na trwałość całej konstrukcji nawierzchni. Krótko opisano badanie laboratoryjne modułu sprężystości, będącego jednym z podstawowych parametrów przyjmowanych do projektowania, a także używanym do klasyfi kacji stabilizacji wg najnowszej normy na grunty związane hydraulicznie. Pokazano możliwość wykorzystania zaawansowanej metody optycznego pomiaru odkształceń metodą Cyfrowej Korelacji Obrazu dla próbek gruntów stabilizowanych.

OPINIE

Właściwy dobór geosyntetyków – na co należy zwrócić uwagę?

Dzięki zastosowaniu geosyntetyków możliwe jest realizowanie inwestycji na terenach o skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych. Z uwagi na różnorodność produktów geosyntetycznych dostępnych na rynku właściwy ich dobór do funkcji, którą mają spełniać, może być poważnym wyzwaniem. Zaproszeni eksperci odpowiadają na pytanie: na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskać oczekiwane efekty?

TECHNOLOGIE

Badania granulatu pochodzącego z recyklingu nawierzchni asfaltowych

W artykule przedstawiono światowe doświadczenia w recyklingu nawierzchni asfaltowych, które udowadniają, że recykling asfaltowy jest rozwijającym się, potrzebnym i nowoczesnym zagadnieniem badawczym. Mimo że wymaga wielu starań, to jest niezwykle potrzebny, by w przyszłości nie zabrakło zasobów naturalnych.

KRAJ

Pierwszy remont autostrady A4 na Dolnym Śląsku w latach 2014-2018, odcinek Bielany Wrocławskie – granica województwa (Brzeg)

Gigantyczny wzrost natężenia ruchu drogowego oraz zwiększenie całkowitej masy pojazdów ciężarowych powodują przyśpieszenie zużycia technicznego nawierzchni drogowych, w tym autostradowych. W związku z tym niezbędne są zabiegi remontowe, które przywracają nawierzchnie drogowe do stanu pozwalającego na ich bezpieczną eksploatację.

MATERIAŁY

Wytrzymałość próbek cementogruntu

W artykule przedstawiono opis i wyniki badań kompozytów gruntowo-cementowych wykonanych przez dodanie spoiwa mineralnego na sucho do gruntów o znacznej zawartości części organicznych.

PROJEKTOWANIE

Problematyka prawidłowego zaprojektowania systemu odwodnienia dróg

Artykuł porusza zagadnienia powierzchniowego odwodnienia dróg. Opisuje sposoby odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni drogowej. Przedstawia problemy związane z niewłaściwym projektowaniem, wykonywaniem oraz utrzymaniem cieków skutkujące niepoprawnym działaniem systemów odwodnienia.

NAWIERZCHNIE

Analiza trwałości zmęczeniowej nawierzchni drogi ekspresowej S6 Goleniów – Koszalin

W artykule przedstawiono doświadczenia wynikające z indywidualnego projektowania nawierzchni na przykładzie budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku od Goleniowa do Koszalina.

MASZYNY I URZĄDZENIA

21,8-proc. wzrost polskiego rynku leasingu w 2018 r.

Polska branża leasingowa ma za sobą bardzo udany rok. W 2018 r. firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu sfinalizowały transakcje o łącznej wartości 82,6 mld zł. Dynamika inwestycji finansowanych leasingiem i pożyczką na poziomie +21,8 proc. r./r. była najwyższą, jaką polski sektor leasingowy odnotował od 11 lat. To dobra wiadomość dla polskich leasingodawców, którzy w tym roku świętują jubileusz 25-lecia Związku Polskiego Leasingu.

PRZEGLĄD

Leasing maszyn budowlanych

Przegląd produktowy - leasing maszyn budowlanych

WYDARZENIA

Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie

7 marca 2019 r. w Warszawie odbyło się XVIII seminarium „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie” zorganizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych. Seminarium jest kontynuacją dotychczas organizowanych spotkań prezentujących praktyczne aspekty różnych zagadnień fundamentowania, wzmacniania podłoża i głębokich wykopów.

III Wielki Charytatywny Bal Infrastruktury i Budownictwa

W sobotę 23 lutego w Renaissance Airport Warsaw Hotel miał miejsce III Wielki Charytatywny Bal Infrastruktury i Budownictwa. W tym roku swoją obecnością zaszczyciło nas prawie 200 osób, które bawiąc się przy genialnie dobranej muzyce na żywo, wyrafi nowanej kuchni i wyselekcjonowanym trunkach, okazały wielkie serca.

XVI finał Kampanii DOBRY BETON

21 marca 2019 r. w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie odbyła się tradycyjna gala wręczenia wyróżnień dla laureatów XVI Kampanii DOBRY BETON organizowana przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

NOVDROG 2019

28-29 marca br. w Szczawnicy odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie we współpracy z Katedrą Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu oraz Katedrą Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej, Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Rekordowa Bauma 2019

8-14 kwietnia 2019 r. w Monachium po raz 32. odbyły się Międzynarodowe Targi Specjalistycznych Maszyn Budowlanych, Sprzętu i Urządzeń Stosowanych w Budownictwie oraz Maszyn Górniczych Bauma. Podczas tegorocznej edycji padło kilka znaczących rekordów.

Beton w drogownictwie

10-12 kwietnia 2019 r. w Suwałkach odbyła się międzynarodowa konferencja i wystawa „Beton w drogownictwie” organizowana przez Polski Kongres Drogowy i Stowarzyszenie Producentów Cementuw Suwałkach. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego, wojewodę podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza i marszałka województwa Artura Kosickiego. W związku z realizacją zadań Polskiego Kongresu Drogowego jako Komitetu Narodowego PIARC konferencja miała charakter międzynarodowy. Podczas wydarzenia referaty wygłosili również eksperci z Niemiec.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij