Magazyn Autostrady wydanie nr 10/2018
Magazyn Autostrady wydanie nr 10/2018

Numer 10 „Magazynu Autostrady” został poświęcony tematyce nawierzchni asfaltowych. Poruszono również m.in.  tematykę szybkiej naprawy dróg i ulic, recyklingu nawierzchni asfaltowych w świetle badań nad zwiększeniem udziału granulatu w MMA i oceny wybranych cech technicznych mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem lepiszczy modyfikowanych. Omówiono też wpływ odpadów sztucznych na wytrzymałość kompozytów cementowych, potencjał minerałów antropogenicznych oraz budowę i eksploatację frezarek drogowych.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

REALIZACJE

Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odcinek G – węzeł „Blachownia\" – węzeł „Zawodzie\"

Przedmiotem realizacji jest budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice, odcinek G – węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem). Zadanie jest realizowane w ramach inwestycji pn.: „Autostrada A1 węzeł Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy”. Umowa na budowę opisywanego odcinka została podpisana w sierpniu 2015 r.

Budowa obwodnicy Radomia na finiszu

Budowa obwodnicy Radomia dobiega końca. Prace nad inwestycją zakończą się najpóźniej do 30 października tego roku. Przedmiotowa inwestycja jest częścią drogi ekspresowej S7 Gdańsk – Warszawa – Kraków, która stanowi odcinek planowanej krajowej sieci dróg szybkiego ruchu, leżącej w ciągu drogi międzynarodowej E77. Prace przy obwodnicy od początku przebiegały zgodnie z harmonogramem.

TECHNOLOGIE

Wpływ odpadów sztucznych na wytrzymałość kompozytów cementowych

W artykule omówiono możliwość wykorzystania odpadów sztucznych jako dodatku do kompozytów cementowych oraz określono ich wpływ na wytrzymałość zapraw.

Nowe spojrzenie na asfaltowe technologie budowy chodników i innych ciągów pieszych

Celem artykułu jest przedstawienie zalet i funkcjonalności zastosowania asfaltu do nawierzchni pieszych na tle przykładów zachodnich i nowych realizacji w Polsce.

Jak szybko naprawiać drogi i ulice?

W artykule omówiono podstawowe zasady wykonywania ocen wizualnych stanu nawierzchni i oceny podłoża gruntowego, a także przedstawiono możliwości wykorzystania mniej popularnych w Polsce metod remontowych, jak recykling na gorąco, na zimno, recykling głęboki itp.

Recykling nawierzchni asfaltowych w świetle badań nad zwiększeniem udziału granulatu w MMA

W artykule poruszono zagadnienie dotyczące zwiększenia udziału odpowiednio dobranego granulatu pochodzącego z recyklingu do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Przykłady takiego rozwiązania omówiono na podstawie próbnego odcinka drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na bazie granulatu.

MATERIAŁY

Ocena wybranych cech technicznych mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem lepiszczy modyfikowanych

W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz właściwości technicznych mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem lepiszczy modyfikowanych kopolimerem SBS, miałem gumowym oraz elastomeroasfaltu z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego. Analizowane mieszanki mineralno-asfaltowe poddano badaniom modułów sztywności IT-CY i 4PB-PR oraz odporności na zmęczenie w badaniu 4PB-PR.

Analiza wpływu przebiegu procesu odkształcenia na nawrót sprężysty asfaltów modyfikowanych polimerami – część I

Ze względu na coraz trudniejsze warunki pracy nawierzchni pożądana jest zdolność mieszanek mineralno-asfaltowych do rozpraszania naprężeń (relaksacji), która wiąże się przede wszystkim z obecnością lepiszcza. Zatem użyty w mieszance asfalt powinien wykazywać zdolność do relaksacji w możliwie jak najszerszym zakresie temperatur. Przydatnych informacji o podatności lepiszcza do większej relaksacji naprężeń powstających w mieszance może dostarczyć pomiar nawrotu sprężystego.

Potencjał minerałów antropogenicznych

W artykule przedstawiono analizę zmiany masy wytwarzanych wybranych potencjalnych minerałów antropogenicznych na terenie kraju w latach 2006-2016. Zakres analizy dotyczył siedmiu grup produktów ubocznych pochodzących z trzech sektorów gospodarki: górnictwa i wydobycia, wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz przetwórstwa przemysłowego.

Betony z kruszywem wapiennym pozyskanym selektywnie ze złoża Trzuskawica w świetle kryteriów dla „betonów mostowych”

Niniejszy artykuł poświęcono ocenie właściwości użytkowych dwóch betonów wykonanych w oparciu o kruszywo wapienne wyprodukowane w zakładzie Trzuskawica z selektywnie pozyskanego złoża, po zastosowaniu cementu CEM I oraz CEM III/A.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Budowa i eksploatacja frezarek drogowych

W artykule opisano poszczególne podzespoły, z których składa się frezarka drogowa. Ponadto w wielu miejscach autor niniejszego artykułu przytoczył sporo przydatnych informacji związanych z eksploatacją oraz zasadami BHP, niezbędnymi przy obsłudze i użytkowaniu frezarek drogowych, a także podał zasady organizacji pracy frezarek na placu budowy. Artykuł zakończony jest podsumowaniem, w którym zamieszczono informacje związane z procesem frezowania.

Prawo

Optymalny okres obowiązywania umów typu „utrzymaj standard”

W artykule omówiono zagadnienie czasu trwania kontraktów typu „utrzymaj standard” w Polsce. Niniejszy artykuł stanowi wynik etapu prac nad projektem będącym przedmiotem umowy pt. „Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego”, finansowanym ze środków NCBiR i GDDKiA.

PROJEKTOWANIE

Projekt pilotażowy zastosowania technologii BIM w GDDKiA przy projektowaniu i budowie obwodnicy Zatoru

Artykuł opisuje przygotowania i założenia do pierwszego w Polsce projektu pilotażowego zastosowania technologii BIM w GDDKiA przy projektowaniu i budowie odcinka drogi krajowej wraz z obiektami mostowymi i innymi branżami. Po omówieniu specyfiki i korzyści z użycia technologii BIM w projektach infrastrukturalnych opisano sam przedmiot pilotażu, którym była obwodnica Zatoru w ciągu drogi krajowej nr 28. W zakresie przygotowań do publicznego przetargu szczególny nacisk położony został na dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami oraz na dobór celów, jakie planowano osiągnąć, realizując cały projekt. Na koniec omówiono wymagania do przetargu oraz zaproponowane kryteria pozacenowe związane z technologią BIM.

WYDARZENIA

Relacje

Relacja z ósmego motocyklowego spotkania Mostowców


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij