Magazyn Autostrady wydanie nr 7/2018
Magazyn Autostrady wydanie nr 7/2018

Numer 7 „Magazynu Autostrady” został poświęcony tematyce robót w pasie drogowym. Poruszone zostały m.in. zagadnienia nowatorskich rozwiązań w wykorzystaniu wyników oceny stanu technicznego nawierzchni oraz kontrakty typu „projektuj – buduj – utrzymuj”– wyzwania i szanse z punktu widzenia metod przewidywania degradacji stanu nawierzchni w długiej perspektywie czasu.  Dokonano również przeglądu ofert dotyczących leasingu maszyn budowlanych oraz omówiono integrację systemów zarządzania na drogach krajowych województwa lubelskiego i jej wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

REALIZACJE

S5 Poznań – Wrocław odc. Etap II Radomicko – Kaczkowo, Etap II Leszno Płd. – Kaczkowo

Omawiany odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim w powiecie leszczyńskim i przebiega na terenach gmin Rydzyna (obręby: Dąbcze, Kłoda, Kaczkowo, Tarnowa Łąka) i Święciechowa oraz miasta Leszno.

Odcinek Nowa Sól (S3) – Legnica (A4) zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4) – zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km, tj. od km 16+400, który wypada w okolicach 336+767 km istniejącej drogi krajowej nr 3, natomiast punkt końcowy oznaczony jest kilometrem 33+300, który to wypada w okolicach 352+985 km istniejącej drogi krajowej nr 3.

NASZ WYWIAD

Rozwój infrastruktury drogowej województwa mazowieckiego

Z Marianem Gołosiem, dyrektorem oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, na temat dalszych planów rozwoju infrastruktury drogowej rozmawiał Janusz Mincewicz.

RAPORT

Raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2017 roku

Raport został opracowany na podstawie wyników pomiarów cech techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni zgodnie z Zarządzeniem nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i jej elementów, danych statystycznych zamieszczonych w Raporcie o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2016 roku (GDDKiA DZ, Warszawa, marzec 2017 rok) oraz informacji dodatkowych zgromadzonych w oddziałach GDDKiA, dotyczących m.in. średnich cen grup zabiegów według klasyfikacji diagnostyki stanu nawierzchni (DSN), tj.: powierzchniowych, wyrównujących i modernizujących.

ROBOTY W PASIE DROGOWYM

Porównanie właściwości reologicznych mas powłokowych w wysokiej temperaturze

O parametrach papy zgrzewalnej, a także jej zachowaniu się np. w temperaturach występujących latem w głównej mierze decyduje masa powłokowa. Przedmiotem badań była masa powłokowa pozyskana z papy zgrzewalnej od dwóch różnych producentów o zbliżonej konsystencji i jednakowym zakresie plastyczności, lecz zawierająca zróżnicowaną ilość wypełniacza. Do badań reologicznych mas powłokowych wykorzystano reometr dynamicznego ścinania. Wykonano dwa pomiary oscylacyjne w zakresie temperatur obejmujących maksymalne temperatury eksploatacyjne nawierzchni – pierwszy przy zmiennej amplitudzie odkształcenia (test przemiatania amplitudą), a drugi przy zmiennej częstotliwości (test przemiatania częstotliwości).

Zastosowanie metod nieniszczących w diagnostyce nawierzchni drogowych w rejonie obiektów mostowych

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania metod nieniszczących w diagnostyce nawierzchni drogowych jako alternatywę do metod tradycyjnych w celu wyjaśnienia przyczyn powstawania zarysowań poprzecznych nawierzchni w sąsiedztwie obiektów mostowych.

Nowatorskie rozwiązania w wykorzystaniu wyników oceny stanu technicznego nawierzchni

W ciągu ostatnich kilku lat Instytut Badawczy Dróg i Mostów wspólnie z firmą Heller Consult wykonywał badania stanu technicznego nawierzchni autostrady A4 na odcinku Katowice – Kraków. Pomiary i towarzyszące im analizy były podyktowane obowiązkiem prowadzenia bieżącej i okresowej kontroli wynikającej z Ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o drogach publicznych. Uzgodniono z zarządcą przedmiotowego odcinka, którym jest firma Stalexport Autostrada Małopolska S.A., że badania wykonywane w ramach kontroli zostaną wykorzystane nie tylko do spełnienia wymagań formalnych, lecz również jako materiał służący do opracowania programu utrzymania drogi. W artykule przedstawiono proces transformacji danych pomiarowych, który doprowadził do osiągnięcia założonego celu.

Kontrakty typu „projektuj – buduj – utrzymuj”– wyzwania i szanse z punktu widzenia metod przewidywania degradacji stanu nawierzchni w długiej perspektywie czasu

W artykule pokrótce przedstawiono historię i obecny stan kontraktów typu „projektuj – buduj – utrzymuj” (DBO) w polskim drogownictwie. Wyjaśniono, dlaczego dla partnera prywatnego tak istotna jest zdolność do prognozowania stanu nawierzchni, a więc posiadanie modeli degradacji i poprawy stanu nawierzchni w wyniku robót drogowych. Poruszony jest temat dotychczasowych projektów badawczych w tym zakresie, inicjowanych przez GDDP i GDDKiA w związku z próbami zaimplementowania w Polsce systemów zarządzania nawierzchniami. Dokonano przeglądu istniejących modeli degradacji i ich krytycznej oceny, z której wynika potrzeba uruchomienia i konsekwentnej realizacji wieloletniego planu badań nawierzchni drogowych, podlegającego ścisłemu reżimowi badań naukowych. Rozważane są plan takiego projektu i założenia dotyczące zakresu i metodologii pomiarów, metodologii przetwarzania i statystycznej analizy danych.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Maszyny stosowane do zagęszczania w robotach nawierzchniowych

W artykule poruszono problematykę walców drogowych wykorzystywanych do prac drogowych. Przedstawiono podział walców oraz opisano ich budowę, własności, a także różnice konstrukcyjne. Na końcu artykułu zamieszczono informacje dotyczące urządzeń wibracyjnych i oscylacyjnych stosowanych w walcach drogowych.

Stabilny wzrost rynku leasingu w 2017 r.

Jak wynika z raportu Związku Polskiego Leasingu, w 2017 r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje polskich firm o łącznej wartości 67,8 mld zł. Dynamika inwestycji finansowanych leasingiem i pożyczką po trzecim kwartale wyniosła +14,3% (r./r.), a w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku przyspieszyła do +19,5% (r./r.), co przełożyło się na 15,7-proc. wzrost rynku liczony rok do roku.

PRZEGLĄD

Przegląd produktowy

Przegląd produktowy – leasing maszyn budowlanych

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Integracja systemów zarządzania na drogach krajowych województwa lubelskiego, a bezpieczeństwo ruchu drogowego

Dynamiczny wzrost inwestycji drogowych w województwie lubelskim w ostatnich latach, jak i rozwój oraz rozbudowa infrastruktury drogowej stwarzają realną szansę na poprawę dostępności jej na naszych drogach, co z pewnością przekłada się na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. Wymaga to jednak ciągłego efektywnego jej zarządzania zarówno na poziomie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, jak i na poziomie jej późniejszego utrzymania i modernizowania.

Zarządzanie prędkością. Cz. II – jak poprawiać obowiązujące oznakowanie?

Podstawą bezpiecznej jazdy jest bezpieczeństwo informacyjne powstające z wielu elementów składowych. Z jednej strony ważną rolę odgrywa edukacja rozumiana jako ciągły proces dokształcania się, a z drugiej – oznakowanie, które im bardziej jest adekwatne i bardziej jednoznaczne, tym jest skuteczniejsze.

WYDARZENIA

Relacje

Relacje z seminarium zorganizowanego przez firmę CEMEX Polska, XV gali finałowej kampanii Znaku „Dobry Beton”, XI edycji Polskiego Kongresu ITS oraz III Pomorskiego Forum Drogowego


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij