Magazyn Autostrady wydanie nr 5/2018
Magazyn Autostrady wydanie nr 5/2018

Numer 5 „Magazynu Autostrady” został poświęcony tematyce geosyntetyków i stabilizacji gruntów. Poruszone zostały m.in. zagadnienia dotyczące stabilizacji podłoża konstrukcji nawierzchni przy wykorzystaniu geosyntetyków, zastosowania georusztów monolitycznych oraz optymalizacji konstrukcji nawierzchni z wykorzystaniem warstw kruszywa stabilizowanego georusztem heksagonalnym. Omówiono również sposoby zabezpieczeń osuwisk i skarp, wizualizacje projektów drogowych w programie LumenRT oraz stosowanie materiałów ze spalania węgla w drogownictwie.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

NASZ WYWIAD

Wymiana doświadczeń kluczem do sukcesu

rozmowa z Dyrektorem Dyrekcji Autostrad i Dużych Projektów w firmie STRABAG, Waldemarem Wójcikiem

REALIZACJE

S3 Nowa Sól – Legnica, zadanie V

Opis inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi ekspresowej S3 na odcinku Nowa Sól – Legnica (A4) jest realizowana w podziale na zadania. Przedmiotem opisu jest zadanie V: odcinek drogi od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A4)

S5 - Etap I Radomicko – Leszno Płd.

Opis zadania obejmującego realizację drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko – Kaczkowo, etap I Radomicko – Leszno Płd.

S6 Kiełpino – Kołobrzeg Zachód

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku od węzła Kiełpino krzyżującego się z DW105 (bez węzła) do węzła Kołobrzeg Zachód krzyżującego się z DW162 (z węzłem).

Geosyntetyki i stabilizacja gruntu

O stabilizacji podłoża konstrukcji nawierzchni przy wykorzystaniu geosyntetyków w budownictwie drogowym w Polsce

W artykule omówiono zagadnienie wykorzystania geosyntetyków w aspekcie stabilizacji podłoża gruntowego konstrukcji nawierzchni drogowych w Polsce. Autor artykułu, pełniąc funkcję przewodniczącego Komitetu Technicznego IGS TC-S „Stabilizacja”, jest szczególnie zainteresowany poprawnym wykorzystaniem geosyntetyków w funkcji stabilizacji i równocześnie jednoznacznym uporządkowaniem zasad specyfikowania i poprawności zatwierdzania geowyrobów w omawianym zakresie.

Identyfikacja parametrów modelu nawierzchni drogowej w obszarze nieciągłych deformacji górniczych – badania wstępne

W artykule przeanalizowano zmiany sztywności podłoża gruntowego i warstw budujących konstrukcję nawierzchni, bazując na badaniach ugięć nawierzchni oraz identyfikacji parametrów modelu nawierzchni – tj. w modelu sprężystym oraz sprężysto idealnie plastycznym.

Zastosowanie georusztów monolitycznych do stabilizacji podbudowy drogi wykonanej na nasypie odciążającym z keramzytu

W artykule przedstawiono kompleksowe rozwiązanie przebudowy drogi gminnej na podłożu organicznym zbudowanym z torfów i namułów o średniej miąższości osadów 16 m. Do posadowienia konstrukcji nasypu zastosowano odciążenie podłoża mało nośnego poduszką z kruszywa lekkiego keramzytu.

Nietypowa podziemna konstrukcja oporowa w technologii DSM jako zabezpieczenie głębokiej wymiany gruntu

W artykule przedstawiono nietypowe rozwiązanie podparcia i zabezpieczenia głębokiej wymiany gruntu z zastosowaniem przestrzennej konstrukcji oporowej w technologii DSM, ze względu na ograniczenie miejsca oraz zapewnienie stateczności nasypu drogowego. Opisano również realizację rozwiązania oraz prowadzony monitoring geotechniczny.

Trwałość materiałów geosyntetycznych stosowanych do wzmocnienia gruntów w konstrukcjach drogowych

W artykule omówiono wyroby geosyntetyczne (geosiatki, geotkaniny, geowłókniny) stosowane w gruntach jako wzmocnienie w budownictwie drogowym. Obecne standardy użytkowania konstrukcji geotechnicznych to okres minimum 100 lat. Właściwości i trwałość geosyntetyku zależą zasadniczo od czasu. Zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie geosyntetyku jest zależna od krótkotrwałych wpływów, takich jak uszkodzenia podczas instalacji, oraz wpływu procesu pełzania i starzenia w wyniku reakcji hydrolizy lub utleniania, które w konsekwencji mogą prowadzić do utraty wytrzymałości długoterminowej.

Optymalizacja konstrukcji nawierzchni z wykorzystaniem warstw kruszywa stabilizowanego georusztem heksagonalnym

Artykuł dotyczy zastosowania georusztów w warstwach kruszywa niezwiązanego w konstrukcjach nawierzchni lub bezpośrednio pod nimi. Georuszty mają znacznie szersze zastosowania w budownictwie komunikacyjnym, takie jak: ściany oporowe, strome skarpy, wzmacnianie podstawy nasypów czy przeciwspękaniowe zbrojenie warstw asfaltowych, jednak te zastosowania nie są tematem artykułu.

Nawierzchnie na gruntach słabonośnych – geosyntetyki i odciążanie podłoża

W artykule omówiono możliwość zastosowania geosyntetyków oraz lekkich kruszyw keramzytowych w celu odciążenia podłoża. Autor w swojej publikacji odpowiada również m.in. na pytanie, które geosyntetyki najlepiej sprawdzą się przy gruntach słabonośnych oraz przedstawi optymalne rozwiązania z użyciem geosiatek płaskich.

Wzmocnienie podłoża poprzez zastosowanie warstwy z pianobetonu

W artykule przedstawiono zastosowanie pianobetonu jako wzmocnienie pod nawierzchnie drogowe.

ANALIZY I OBLICZENIA

Ocena mrozoodporności betonu mostowego na podstawie badania struktury porów świeżej mieszanki betonowej

Artykuł przedstawia zależność pomiędzy badaniem stopnia mrozoodporności F150 a strukturą porów powietrznych badanych na świeżej mieszance betonowej metodą AVA. Uzyskane graniczne wartości parametrów struktury są znacznie mniej rygorystyczne od ogólnie przyjętych jako zapewniające mrozoodporność betonu. Przeanalizowano możliwe przyczyny tego faktu i wskazano najbardziej prawdopodobne. W artykule udowodniono, że ocena mrozoodporności na podstawie badania struktury świeżej mieszanki betonowej jest możliwa, ale wymaga dokładnej analizy.

Geosyntetyki i stabilizacja gruntu

Osuwiska i zsuwy skarp – sposoby zabezpieczeń

W artykule omówiono tematykę osuwiska i zsuwy skarp nasypów, wykopów i zboczy naturalnych oraz sposoby określania ich zasięgu, obliczanie stateczności i sposoby zabezpieczeń.

Wzmocnienie podłoża pod nasypy drogowe drogi ekspresowej S7 na odcinku Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo

W artykule omówiono szczegóły wykonania wzmocnienia podłoża pod nasypy drogowe drogi ekspresowej S7 na odcinku Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo.

PROJEKTOWANIE

Wizualizacja projektów drogowych w programie LumenRT

Współczesne oprogramowanie umożliwia szybką i efektowną wizualizację rozwiązań projektowych. Przy pomocy programu LumenRT można wykonać profesjonalną wizualizację projektowanej drogi w bardzo prosty sposób. W artykule zostaną omówione podstawy obsługi programu i jego możliwości oraz proces powstawania wizualizacji od odtworzenia stanu istniejącego i powstania modelu drogi aż do wykonania gotowego produktu.

TECHNOLOGIE

Wzmacnianie podłoża gruntowego i podbudowy dróg betonowych przy pomocy iniekcji geopolimerowych

Artykuł poświęcono zagadnieniu wzmocnienia podłoża gruntowego oraz podbudów nawierzchni betonowych przy pomocy iniekcji geopolimerowych. Omówiono, na czym polegają iniekcja oraz proces realizacji prac, przeprowadzenie badań wstępnych oraz badań kontrolnych. Zwrócono uwagę na mocne strony iniekcji geopolimerowych, takie jak: mała uciążliwość robót, ich skuteczność oraz wysoka efektywność ekonomiczna.

MATERIAŁY

Kruszywa węglanowe jako składnik betonów konstrukcyjnych eksploatowanych w trudnych warunkach środowiskowych

W artykule przedstawiono program badań dotyczących zastosowania kruszyw węglanowych w budownictwie i drogownictwie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego na Akademii Górniczo-Hutniczej.

Stosowanie materiałów ze spalania węgla w drogownictwie

W artykule opisano zagadnienie stosowania materiałów ze spalania węgla w drogownictwie wraz z konkretnymi przykładami. Nakreślono również, czym są popioły lotne i mieszaniny popiołowo-żużlowe oraz jaką funkcję pełnią one w budownictwie drogowym.

MANAGER KONTRAKTU

Fundusze unijne nie rozwiązują wszystkich problemów

W artykule omówiono przygotowanie do efektywnego wykorzystania funduszy RPO przeznaczonych na przebudowę dróg wojewódzkich w Śląskiem. Zasadnicze znaczenie w tym procesie miało opracowanie pt. „Plan przebudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim”. Jest to dokument wdrożeniowy do strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.

Czy nadszedł właściwy czas na wdrożenie Asset Management?

W artykule zawarto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące działu Asset Management poświęconego infrastrukturze drogowej. Omówiono m.in., czym dla kogo jest Asset Management, jakie jest jego zastosowanie w administracji drogowej i jakie są metody jego wdrażania.

Prawo

Pozacenowe kryteria oceny ofert w przetargach na budowę dróg

W artykule opisano kwestie związane z pozacenowymi kryteriami oceny ofert w przetargach na budowę dróg. Jak wynika z obserwacji rynku i dotychczasowej praktyki zamawiających, w przypadku zamówień w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych to właśnie kryteria pozacenowe mają potencjał realnego zróżnicowania ofert składanych przez wykonawców, którego nie mają powszechnie stosowane kryteria terminu realizacji robót oraz długości okresu gwarancyjnego.

WYDARZENIA

Podstawy Road Asset Management

INFRAMA rozpoczęła nowy cykl warsztatów „Podstawy Road Asset Management”

Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2018

Relacja z seminarium „Geotechnika dla Inżynierów”, organizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

II Wschodnie Forum Drogowe

Relacja z Konferencji „Kruszywo – Cement – Beton” organizowane przez Polski Kongres Drogowy

Międzynarodowe Targi Intertraffic 2018

Relacja z międzynarodowych targów dla przemysłu drogowego i transportowego Intertraffic.

XXXVIII Seminarium PSWNA

Relacja z Seminarium pt. „Asfalty w budownictwie drogowym – ekonomia, ekologia, innowacje” zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij