Magazyn Autostrady wydanie nr 11-12/2017
Magazyn Autostrady wydanie nr 11-12/2017

Numer 11-12 „Magazynu Autostrady” został poświęcony wybranym zagadnieniom stabilizacji i zabezpieczenia gruntów. Poruszony został również temat skutków prawnych odstapienia od umowy o roboty budowlane, wykorzystania materiałów z recyklingu w budownictwie drogowym, kruszyw węglanowych wykorzystywanych do produkcj betonów oraz potrzeby adaptacji kryterium francuskiego do projektowania nawierzchni podatnych i półsztywnych w Polsce. 

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

15 lecie \"Magazynu Autostrady\"

W tym roku „Magazyn Autostrady” świętuje 15-lecie swojej działalności – z tej też okazji poprosiliśmy znamienite osobistości związane z branżą o podsumowanie współpracy z czasopismem na przestrzeni tych lat.

REALIZACJE

S7 Koszwały – Nowy Dwór Gdański

Opis drogi ekspresowej S7 Koszwały – Nowy Dwór Gdański realizowanej przy okazji budowy drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22), odc. Koszwały (DK nr 7, węzeł Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo).

Obwodnica Ostródy S7 I DK 16

W ramach realizacji zadania znajduje się wykonanie drogi ekspresowej S7 oraz drogi krajowej nr 16 klasy GP (na parametrach drogi ekspresowej).

Z PLACU BUDOWY

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 936

Stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 936 kwalifikował ją do przeprowadzenia przebudowy prowadzącej do podniesienia jej parametrów zarówno technicznych, jak i eksploatacyjnych. Zadanie obejmuje swoim zakresem: roboty ziemne, roboty montażowe sieci, roboty kanalizacyjne, roboty nawierzchniowe, roboty brukarskie i wykonanie oznakowania.

GEOTECHNIKA I GEOINŻYNIERIA

Wytyczne do oceny zgodności geosyntetyków stosowanych w budownictwie infrastrukturalnym

Wytyczne do oceny zgodności geosyntetyków stosowanych w budownictwie infrastrukturalnym zostały opracowane przez grupę roboczą zorganizowaną pod egidą Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetycznego. W skład grupy weszli przedstawiciele Stowarzyszenia oraz wiodących producentów geosyntetyków. Pod tym względem wytyczne są całkowicie bezprecedensowe, gdyż są efektem kompromisu podmiotów często ze sobą wzajemnie rywalizujących. Jednak w obliczu szerokiego niezrozumienia specyfikI wyrobów geosyntetycznych i procedur związanych z ich oceną na budowie udało się pogodzić interesy branży i opracować wspólne wytyczne.

Rozpoznawanie zagrożeń, ocena i zabezpieczanie skarp drogowych na terenach osuwiskowych

W artykule podano przyczyny zagrożeń skarp drogowych związane z osuwiskami i przedstawiono metody ich rozpoznawania na podstawie pomiarów i badań polowych. Scharakteryzowano zasady obliczeniowego sprawdzania stateczności i możliwości wyboru optymalnego rozwiązania zabezpieczenia skarp nasypów drogowych na terenach osuwiskowych.

Nośność podłoża gruntowego w projektowaniu konstrukcji nawierzchni. Grupy nośności podłoża

W artykule opisano zmiany jakie wprowadzono do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Stabilizacja skarp i zboczy metodą gwoździowania w warunkach fliszu karpackiego

W artykule omówiono stabilizację skarp i zboczy metodą gwoździowania w warunkach fliszu karpackiego. Przedstawiono technologie wiercenia gwoździ gruntowych, omówiono kwestię badań kontrolnych metodą próbnych obciążeń oraz procedury wykonywania robót.

Dobór geotekstyliów i wyrobów pokrewnych pełniących funkcję zbrojenia w budownictwie komunikacyjnym – wybrane problemy inżynierskie

Z uwagi na odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego za realizowane inwestycje komunikacyjne w coraz dłuższym horyzoncie czasowym, celowe wydaje się zwrócenie uwagi na zagadnienia, związane z obserwowanymi niestety nadal problemami dotyczącymi umiejętność odróżniania poszczególnych rodzajów geosyntetyków oraz weryfikacji wymaganych w projekcie tzw. technicznych parametrów istotnych (np. wytrzymałość długoterminowa w przypadku wyrobów pełniących funkcji zbrojenia).

Oświadczenie projektantów i wina umyślna

W artykule przedstawiono kwestie związane z wadliwie sporządzanymi projektami budowlanymi i dokumentacjami geotechnicznymi.

Badania wytrzymałości stabilizowanych gruntów organicznych w warunkach laboratoryjnych

W artykule przedstawiono przegląd wybranych metod laboratoryjnych badań wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie stabilizowanych gruntów organicznych stosowanych w stabilizacji gruntów metodą mieszania gruntu in situ. Przeanalizowano wpływ doboru spoiwa i sposobu projektowania mieszanki, formowania i warunków dojrzewania próbek w zależności od rodzaju stabilizacji. Przedstawiono także sposób określenia wytrzymałości badanych próbek oraz interpretacji wyników.

Prawo

Skutki prawne odstąpienia od umowy o roboty budowlane

W artykule omówiono kwestie związane ze skutkami prawnymi odstąpienia od umowy o roboty budowlane w świetle Kodeksu cywilnego, niosące za sobą możliwe kontrowersje, i kary umowne, a także możliwe skutki odstąpienia od umowy w aspekcie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.

PROJEKTOWANIE

Teren 4D

Zdarza się, że w praktyce inżynierskiej nadchodzi taki dzień, w którym staje się przed zadaniem zaprojektowania układu komunikacyjnego, drogi ekspresowej oraz rekultywacji terenu na obszarze objętym szkodami górniczymi. Oczywista staje się konieczność uwzględnienia osiadań górniczych, aby prawidłowo przyjąć odpowiednie rozwiązania projektowe. W artykule opisano problematykę analizy zagadnienia, bazując na zdobytych doświadczeniach tego typu przy realizacji projektu obwodnicy Lublina w ciągu S3 przez IVIA S.A.

MATERIAŁY

Wykorzystanie materiałów z recyklingu w budownictwie drogowym

Celem artykułu jest ocena dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu materiałów wtórnych do budowy dróg na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w ramach realizowanego projektu badawczego RID-6. Wyniki badań ankietowych prezentowane były na IX Konferencji Naukowo Technicznej „Organizacja przedsięwzięć budownictwa drogowego”, która odbyła się 12 maja 2017 r. w Bydgoszczy.

Kruszywa węglanowe do betonu

W artykule poruszono zagadnienie parametrów kruszyw węglanowych. Autor odpowiada na pytania, czy kruszywa te spełniają wymagania stawiane w nowych regulacjach oraz czy mogą być stosowane do wykonywania dolnych warstw nawierzchni betonowych z odkrytym kruszywem dla KR5-KR7 oraz do obiektów inżynierskich.

NAWIERZCHNIE

Potrzeba adaptacji kryterium francuskiego do projektowania nawierzchni podatnych i półsztywnych w Polsce

W publikacji przedstawiono alternatywną metodę projektowania nawierzchni z materiałami innymi niż klasyczne betony asfaltowe, np. mieszankami z wykorzystaniem asfaltów modyfikowanych czy też mieszankami typu AC WMS, i potencjalne korzyści płynące z jej stosowania.

WYDARZENIA

Wydarzenia

Relacje z wydarzeń branżowych: Polska Wizja Zero, Konferencja drogowo-mostowa, IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe, otwarcie centrali LiuGong Dressta Machinery w Warszawie, Popioły z energetyki, Seminarium techniczne PSWNA

Konferencja drogowo-mostowa zakończona sukcesem!

Podsumowanie Konferencji Drogowo-Mostowej „Trudne warunki gruntowe a projektowanie i budowa dróg i mostów”, zorganizowanej przez redakcje czasopism „Mosty” i „Magazyn Autostrady”.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij