Magazyn Autostrady wydanie nr 10/2017
Magazyn Autostrady wydanie nr 10/2017

Numer 10 „Magazynu Autostrady” został poświęcony wybranym zagadnieniom nawierzchni asfaltowych. Poruszony został również temat finansowania sprzętu specjalistycznego, leasingu, stref płatnego parkowania, ekranów akustycznych oraz błędów w oznakowaniu pionowych dróg publicznych. 

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

REALIZACJE

S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Południe

Obwodnica Marek powstaje w ciągu drogi ekspresowej S8. Fragment ten ciągnie się od Wrocławia, przez Sieradz, Piotrków Trybunalski, Warszawę, Zambrów, aż do Choroszczy na przyszłej S19. Jest częścią Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim nr M.P. 2001 nr 26 poz. 432.

Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego

Uroczyste przekazanie do ruchu w zakresie jezdni głównych obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S11 nastąpiło 12 lipca 2017 r. Nadal jednak trwają prace wykończeniowe i porządkujące poza korpusem drogi, tzn. przy drogach serwisowych, zieleni itp. Dzięki obwodnicy możliwe jest ominięcie miasta i zjechanie na rondzie „Strugi” na obecną drogę krajową nr 11.

Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna

1 września br. odcinek Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna w ciągu drogi ekspresowej S19 został udostępniony do ruchu. Projekt jest zgodny z celem głównym POIiS 2014-2020 „Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej”.

NAWIERZCHNIE

Ocena lepiszczy asfaltowych stosowanych do nawierzchni drogowych w Polsce – badania ankietowe

W artykule dokonana została ocena stosowania lepiszczy asfaltowych na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród producentów asfaltu, firm wykonawczych oraz inwestorów w zakresie produkowanych, stosowanych i preferowanych do stosowania rodzajów lepiszczy asfaltowych.

Chemia Drogowa

Osobliwości kwasu polifosforowego w asfaltach i mieszankach mineralno-asfaltowych

W artykule opisano możliwość wykorzystania kwasu polifosforowego do modyfikacji asfaltów. Autorzy przypominają budowę chemiczną asfaltu i przedstawiają proponowany mechanizm oddziaływania polimeru kwasu fosforowego (PPA).

MATERIAŁY

Przyczepność asfaltu wysokomodyfikowanego bez dodatku i z dodatkiem wypełniacza do podłoża betonowego

Brak właściwego połączenia, w szczególności izolacji z pomostem, może skutkować zmniejszeniem trwałości nawierzchni. Uzyskane wyniki badań przyczepności asfaltu wysokomodyfikowanego bez dodatku i z dodatkiem wypełniacza do podłoża betonowego wskazują, że użycie nadmiernej ilości wypełniacza w masie powłokowej pap zgrzewalnych może być niekorzystne.

Beton asfaltowy zbrojony włóknami FRP do naprawy nawierzchni betonowych

W artykule omówiono metodykę modyfikacji mieszanek mineralno-asfaltowych włóknami FRP oraz przedstawiono wstępne wyniki badań laboratoryjnych betonu asfaltowego z dodatkiem tego rodzaju włókien.

Kształtowanie struktury zaczynów cementowych stosowanych do produkcji wibroprasowanych elementów nawierzchni drogowych

Kompozyty cementowo-kruszywowe to jedno z podstawowych rozwiązań konstrukcyjno materiałowych stosowanych w inżynierii lądowej. Szeroki zakres ich stosowania wynika przede wszystkim z możliwości dość swobodnego kształtowania wymaganych parametrów, w tym wiodącej właściwości mechanicznej, jaką jest wytrzymałość na ściskanie. Jak wiadomo z podstawowej literatury przedmiotu, istnieje w przybliżeniu proporcjonalna zależność pomiędzy wytrzymałością stwardniałego zaczynu a analogiczną cechą zaprawy cementowej i betonu, a różnice wynikają z wprowadzenia kruszywa.

Prawo

Finansowanie sprzętu specjalistycznego

W artykule omówione zostały kwestie związane z finansowaniem sprzętu specjalistycznego – czy konieczny jest jego zakup, czy bardziej racjonalne z biznesowego punktu widzenia jest skorzystanie z leasingu.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Leasing wspiera inwestycje MMŚP

W artykule opisano wnioski Związku Polskiego Leasingu, opublikowane 31.07.2017 r., dotyczące dynamiki branży leasingowej w I połowie 2017 r. Omówiono również m.in.: strukturę rynku, trendy w grupach produktów, koniunkturę branży leasingowej oraz przedstawiono prognozy na koniec roku.

PARKINGI

Strefy płatnego parkowania jako narzędzie sterowania dostępnością centrów miast

W artykule omówiono zagadnienie polityki parkingowej miast, która jest istotnym elementem zrównoważonego systemu transportowego. Poruszono kwestie związane z opłatami za parkowanie oraz opłatami za wjazd do miast.

Ewolucja projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw w zakresie regulacji dotyczących stref płatnego parkowania

W wyniku przeprowadzonych konsultacji oraz uzgodnień międzyresortowych do projektu noweli wprowadzono szereg istotnych poprawek, które na obecnym etapie wymagają odnotowania i odrębnego omówienia, co niniejszym czynią autorzy artykułu.

Hałas drogowy

Analiza wpływu ukształtowania wjazdów na posesje mieszkalne na skuteczność drogowych ekranów akustycznych

W artykule przedstawiono wpływ pozostawienia nieszczelności w ekranach akustycznych na zmniejszenie skuteczności ekranowania oraz wskazano właściwe rozwiązania zabezpieczeń akustycznych wjazdów na posesje mieszkalne.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Błędy w oznakowaniu pionowym dróg publicznych

W artykule omówiono najczęstsze błędy popełniane przy pionowym oznakowaniu dróg publicznych. Przedstawiono stan prawny związany z oznakowaniem dróg oraz przykładowe błędy na konkretnych przykładach oznakowania, np. pierwszeństwa, stref zamieszkania itp.

GEOTECHNIKA I GEOINŻYNIERIA

Analiza zakotwienia zbrojenia rozproszonego w matrycy gruntobetonowej – cz. II

W artykule przedstawiono powierzchniowe oraz wgłębne metody wzmacniania gruntu z zastosowaniem spoiw mineralnych. Ponadto scharakteryzowano kompozyty gruntobetonowe zawierające włókna stanowiące zbrojenie rozproszone.

WYDARZENIA

Wydarzenia

Relacje z wydarzeń branżowych: XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane” 2017, XXI Zjazd Drogowców Miejskich, 25 lat BASF Polska


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij