Magazyn Autostrady wydanie nr 8-9/2017
Magazyn Autostrady wydanie nr 8-9/2017

Numer 8-9 „Magazynu Autostrady” został poświęcony wybranym zagadnieniom technologii betonu i nawierzchniom betonowym. Poruszony został również temat gruntów organicznych, Asset Management, nowoczesnych materiałów do pionowego i poziomego oznakowania dróg oraz problemów w strefach płatnego parkowania.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

REALIZACJE

S7 Ostróda - Olsztynek

Budowa trasy została podzielona na dwa zadania. Część nowej drogi przebiega nowym śladem. Droga ekspresowa S7 jest strategicznym elementem układu drogowego Polski i dróg międzynarodowych. Łączy Gdańsk, Elbląg, Olsztynek, Warszawę, Kielce, Kraków i Rabkę z granicą państwa w Chyżnem i dalej prowadzi przez Słowację do Budapesztu.

Obwodnica Koszalina i Sianowa

Droga krajowa nr 6 jest najważniejszą trasą drogową Pomorza i należy do najważniejszych ogniw krajowego systemu komunikacyjnego.Łączy największe miasta Polski Północnej: Szczecin, Gdańsk, Gdynię, Słupsk, Koszalin. Stanowi połączenie drogowe polskich portów morskich, od Świnoujścia i Szczecina, do portów Trójmiasta. Od niej odchodzą na północ drogi obsługujące tereny turystyczne. Stanowi ona także część korytarza transportowego, łączącego obwód Kaliningradzki z Europą Zachodnią, oraz połączenie na Litwę – do Kowna i Wilna.

S7 Jędrzejów - granica województwa

Realizowany odcinek drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów – granica województw świętokrzyskiego i małopolskiego wykorzystuje ślad istniejącej drogi DK7, z dobudową drugiej jezdni po stronie wschodniej od Jędrzejowa do Klemencic i od Wodzisławia do granicy województwa z dobudową po stronie zachodniej. Inwestycja położona jest w powiecie jędrzejowskim, gminach Wodzisław oraz Jędrzejów.

BLIŻEJ BRANŻY

Trwałe bezpieczeństwo na drodze

The Dow Chemical Company to światowy lider w produkcji tworzyw sztucznych i chemikaliów dla przemysłu przetwórczego. Obecna na rynkach światowych od 120 lat – w Polsce od ponad 40 (biuro handlowe w Polsce od 1973 roku). Dzięki znajomości lokalnych rynków chemicznych zbudowała silną pozycję w swojej branży.

NAWIERZCHNIE

Rodzaje oraz zasady doboru drogowych nawierzchni betonowych

W publikacji zaprezentowano informacje dotyczące zasad doboru konstrukcji nawierzchni sztywnych z betonu cementowego oraz opisano wymagania materiałowe decydujące o wymaganej nośności konstrukcji.

Inteligentne nawierzchnie drogowe i konstrukcje z nanomateriałami

Kompozyty cementowe z wypełniaczami funkcyjnymi, jakimi są nanomateriały węglowe (m.in. nanorurki węglowe, nanowłókna węglowe), mają duży potencjał do monitorowania ruchu, ważenia pojazdów w ruchu i detekcji prędkości pojazdów. Piezorezystancyjny charakter wielościennych nanorurek węglowych w kompozytach cementowych wpływa na dobre relacje między naprężeniami ściskającymi a oporem elektrycznym. Dlatego ww. materiały mają również zastosowanie jako integralne czujniki uszkodzenia konstrukcji, np. mostowych. Obok inteligentnych konstrukcji, mających charakter sensora, są prowadzone badania nad inteligentnymi nawierzchniami drogowymi.

ANALIZY I OBLICZENIA

Wpływ warunków pielęgnacji na ocenę wytrzymałości betonu na ściskanie

W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących wpływu warunków przechowywania na wynik wytrzymałości betonu na ściskanie.

Chemia Drogowa

Kompatybilność układu: cement - domieszka napowietrzająca - domieszka upłynniająca w mieszankach na spoiwach cementowych

Badania przeprowadzone przez autorów wykazały, że w przypadku konieczności upłynnienia uprzednio napowietrzonej mieszanki betonowej występuje problem zachowania jej napowietrzenia w zalecanym zakresie. Większość spośród dostępnych domieszek upłynniających powoduje znaczące zwiększenie tego napowietrzenia. Problem ten nasila się w przypadku stosowania cementów z dodatkami mineralnymi, ze względu na zróżnicowanie wpływu tych dodatków.

Ocena móżliwości poprawy odporności mrozowej betonu do nawierzchni poprzez zastosowanie mikrosfer polimerowych - cz. II

W ramach pracy podjęto badania nad możliwością wykorzystania alternatywnej technologii poprawy mrozoodporności betonu drogowego, poprzez zastąpienie domieszki napowietrzającej mikrosferami polimerowymi. Mikrosfery polimerowe stanowią nowość technologiczną, która może znaleźć wykorzystanie w betonach do nawierzchni dróg kategorii ruchu KR5-KR7.

MATERIAŁY

Kiedy stosujemy cementy niskoalkaliczne (NA) w składzie betonu

W artykule zwrócono uwagę na właściwe stosowanie w budownictwie cementów o niskiej zawartości efektywnych alkaliów oznaczonych symbolem NA. Jest to spoiwo zalecane do stosowania w przypadku użycia w składzie betonu kruszyw potencjalnie reaktywnych alkalicznie. Najczęściej na korozję alkaliczną narażone są: mosty (przyczółki, filary, przęsła), nawierzchnie betonowe (autostrady, pasy startowe na lotniskach, parkingi) oraz zbiorniki wodne (tamy, oczyszczalnie ścieków), tj. elementy narażone na ciągłe lub zmienne oddziaływanie wilgoci.

GEOTECHNIKA I GEOINŻYNIERIA

Grunty organiczne

W artykule przedstawiono charakterystykę gruntów organicznych – kryteria podziału oraz wymogi ich ulepszenia, wzmocnienia lub modyfikacji przekroju poprzecznego nasypów wraz z technologią ich wznoszenia, pojawiające się w konkretnych sytuacjach.

Analiza zakotwienia zbrojenia rozproszonego w matrycy gruntobetonowej - cz. I

W artykule przedstawiono powierzchniowe oraz wgłębne metody wzmacniania gruntu z zastosowaniem spoiw mineralnych. Ponadto scharakteryzowano kompozyty gruntobetonowe zawierające włókna stanowiące zbrojenie rozproszone. Omówiono również rodzaje i właściwości włókien stosowanych w tego rodzaju kompozytach.

ŚWIAT

Kluczowe wskaźniki efektywności jako \"paliwo\" Asset Management

W artykule omówiono zagadnienie związane z działaniami zmierzającymi do usprawnienia metod zarządzania infrastrukturą drogową. Opisano istotę kluczowych wskaźników efektywności oraz narzędzia do ich wizualizacji.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Stosowanie nowoczesnych materiałów do pionowego i poziomego oznakowania dróg jako istotny element działań na rzecz poprawy BRD

Wpływ prawidłowego oznakowania pionowego i poziomego na bezpieczeństwo ruchu drogowego jest oczywisty. Rozpatrując poprawność oznakowania w kontekście warunków bezpieczeństwa na drodze, należy uwzględnić nie tylko jego zastosowanie zapewniające ustalenie jednoznacznej i czytelnej dla uczestników ruchu organizacji ruchu, ale również jego wysoką techniczną jakość umożliwiającą właściwą dostrzegalność znaków drogowych. Spełnienie powyższych warunków, niezależnie od stosowania oznakowania (szczególnie pionowego) zgodnie z zasadami określonymi w stosowanych przepisach prawa, może powodować konieczność szukania rozwiązań niekonwencjonalnych.

PARKINGI

Problemy w strefach płatnego parkowania - postulaty de lege ferenda w kontekście projektowanych zmian Ustawy o drogach publicznych

W artykule opisano krytykę obowiązujących rozwiązań prawnych funkcjonowania stref płatnego parkowania i propozycje ich zmian.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij