Magazyn Autostrady wydanie nr 7/2017
Magazyn Autostrady wydanie nr 7/2017

 

Nr 7 Magazynu Autostrady został poświęcony tematyce chemii drogowej. Poruszono w nim również zagadnienia dotyczące m.in. Asset Management, finansowania samorządowej infrastruktury drogowej w perspektywie unijnej 2014-2020 oraz analizy możliwości redukcji hałasu w środowisku miejskim.

 

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności

REALIZACJE

S8 od węzła Poręba (bez węzła) do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej

Przedmiotem projektu jest ostatni z trzech odcinków przyszłej trasy S8z Wyszkowa do granicy województw mazowieckiego i podlaskiego– ponad 16-kilometrowy odcinek od węzła Poręba (bez węzła) do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej.

Odcinek Tunelowy Naprawa - Skomielna Biała

Tytułowy odcinek drogi S7 stanowi główną oś komunikacyjną województwa małopolskiego na kierunku północ – południe. Zapewni on bezpośrednie połączenie autostrady A4 stanowiącej główny korytarz komunikacyjny południa kraju na kierunku wschód – zachód z połączeniem od strony południowej z kierunku Słowacji i Węgier. Opisana realizacja dotyczy budowy drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Naprawa – Skomielna Biała wraz z budową tunelu.

S5 Korzeńsko - Wrocław

Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław w podziale na poszczególne kontrakty.

NASZ WYWIAD

Obiecujący rynek chemii budowlanej

Tadeusz Wasąg, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, w rozmowie z Joanną Glapińską odpowiada na pytania dotyczące obszaru sektora chemii budowlanej. Inicjatywa utworzenia SPChB zrodziła się, aby wszechstronnie działać na rzecz podnoszenia poziomu produkcji, jakości i zbytu chemii budowlanej w Polsce, która niewątpliwie jest jednym z ważniejszych segmentów rynku materiałów budowlanych. Na wzór zagranicznych stowarzyszeń SPChB zamierza powiększać swoją strukturę o kolejne grupy producentów chemii budowlanej, działających w różnych sektorach budownictwa.

Chemia Drogowa

Czy współczesny beton wymaga modyfikacji składu domieszkami i dodatkami?

Beton cementowy jest najpowszechniej stosowanym materiałem konstrukcyjnym. Jego podstawowe zalety to łatwość wytwarzania i układania oraz duża wytrzymałość i trwałość przy względnie niskim koszcie. Do niedoskonałości betonu można natomiast zaliczyć: niski stosunek wytrzymałości na rozciąganie do wytrzymałości na ściskanie (kruchość), podatność na szkodliwe oddziaływania środowiska czy też znaczący skurcz podczas wiązania. Taka charakterystyka materiału oznacza, że powinien on podlegać ulepszaniu. Podstawowym sposobem jest tu modyfikacja materiałowa.

Sposoby i rodzaje zabezpieczenia nawierzchni betonowych

W artykule przedstawiono sposoby i rodzaje zabezpieczeń nawierzchni betonowych. Omówiono: impregnację, głęboką impregnację, uszczelnianie, głębokie uszczelnianie oraz rodzaje nośnika.

Domieszki do betonu stosowane w celu poprawy parametrów dróg betonowych

Choć drogi betonowe przez długi czas wyraźnie przegrywały rywalizację z drogami asfaltowymi, to jednak w ostatnich latach ich udział wyraźnie wzrasta. Drogi betonowe, ze względu na swoje zalety, stają się coraz popularniejsze – i to zarówno w ujęciu lokalnym, jak i międzynarodowym. Aby jednak konstrukcje betonowe w pełni realizowały stawiane przed nimi zadania, muszą spełniać wciąż rosnące wymagania. A do tego niezbędne jest stosowanie odpowiednich domieszek do betonu.

Ocena móżliwości poprawy odporności mrozowej betonu do nawierzchni poprzez zastosowanie mikrosfer polimerowych - cz. I

W ramach pracy podjęto badania nad możliwością wykorzystania alternatywnej technologii poprawy mrozoodporności betonu drogowego poprzez zastąpienie domieszki napowietrzającej mikrosferami polimerowymi.

Barwienie betonu - techniczne aspekty stosowania pigmentów

Artykuł stanowi przegląd technicznych aspektów barwienia betonu oraz wpływu różnych czynników na końcowy efekt wybarwienia betonu.

Imidazolina jako odświeżacz starych mieszanek mineralno-asfaltowych

Możliwość ponownego wykorzystania starych nawierzchni asfaltowych powinna być priorytetem przy przebudowie czy remoncie istniejących dróg. Produkowane w Polsce mieszanki mineralno asfaltowe od przeszło 20 lat można oceniać jako stabilne pod względem składu. Głównym problemem ich ponownego zastosowania w nawierzchni jest zestarzały asfalt, co skutkuje brakiem odporności mieszanek z jego udziałem zarówno na ruch pojazdów samochodowych, jak i działanie czynników środowiska. Odtworzenie parametrów lepiszcza do jego pierwotnej formy umożliwiają dodatki na bazie wysokomolekularnych kwasów tłuszczowych – imidazolin. Wstępne badania z udziałem destruktu asfaltowego i imidazoliny smalcowej dają podstawę do dalszych działań. Uzyskane wyniki gęstości objętościowej, stabilności wg Marshalla, ITSR oraz odporności na deformacje świadczą o tym, że może to być skuteczny środek odświeżający.

Prawo

Inwestycje drogowe jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Inwestycje budowlane wiążą się w sposób nierozerwalny z ingerencją człowieka w środowisko naturalne na terenach objętych inwestycją oraz na terenach sąsiadujących. Zakres owej ingerencji zależy, rzecz jasna, od rodzaju danej inwestycji i jej skali. Ingerencja człowieka w środowisko naturalne towarzysząca realizacji inwestycji budowlanych może przejawiać się między innymi: emisją szkodliwych substancji do gleby, wody i atmosfery, emisją hałasu, ingerencją w stosunki wodne na danym terenie, wytwarzaniem odpadów czy też dewastacją roślinności. Prowadzenie inwestycji budowlanych wiąże się także zazwyczaj z wykorzystaniem różnego rodzaju substancji chemicznych stosowanych w budownictwie, których zastosowanie może wiązać się z ich przeniknięciem do środowiska naturalnego i potencjalnie negatywnym ich wpływem na środowisko naturalne w otoczeniu inwestycji.

NAWIERZCHNIE

Analiza funkcjonalno-finansowa stosowania mieszanek AC/SMA/WMS

Tradycyjny beton asfaltowy to nie jedyny rodzaj mieszanek, jakie mogą być stosowane w nawierzchniach podatnych. W artykule omówiono charakterystykę alternatywnych materiałów, jak mieszanki mastyksowo-grysowe SMA oraz beton asfaltowy o wysokim module sztywności WMS.

Innowacja zamknięta w nawierzchni

Trendy w rozwoju mieszanek mineralno-asfaltowych wynikają przede wszystkim z ciągle wzrastającego natężenia ruchu i dużego obciążenia ruchem samochodowym, a także nasilających się zmian klimatycznych bezpośrednio oddziałujących na zachowanie się konstrukcji nawierzchni, którym muszą sprostać istniejące i nowo projektowane nawierzchnie drogowe. Ważna jest też wielkość środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie sieci. Aby sprostać wyzwaniom wynikającym z ww. uwarunkowań, wszystkie podmioty drogownictwa koncentrują swoje działania na zwiększeniu trwałości nawierzchni z warstwami wykonywanymi z mieszanek mineralno - asfaltowych.

Wrażliwość betonu asfaltowego z dodatkiem granulatu asfaltowego na działanie wody

Z punktu widzenia trwałości warstw ścieralnych zjawisko oddziaływania wody na mieszanki mineralno-asfaltowe, w tym również zawierające granulat asfaltowy pochodzący z recyklingu nawierzchni asfaltowych, jest szczególnie istotne. Środki adhezyjne stosowane w inżynierii komunikacyjnej jako dodatki do asfaltów przy produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych pomagają zapewnić odpowiednią ich wrażliwość na działanie wody i mrozu.

MATERIAŁY

Odporność na ścieranie warstwy licowej kostki brukowej o matrycy z cementu TioCem@

W artykule przedstawiono przebieg i wyniki badań betonowej kostki brukowej wyprodukowanej metodą wibroprasowania – w technologii dwuwarstwowej. Wierzchnią warstwę niniejszej kostki brukowej wykonano na matrycy cementowej z wysoko zaawansowanego technologicznie cementu TioCem®.

ŚWIAT

W drodze do Asset Management

Asset Management jest określeniem, z którym konfrontowani są ostatnio przedstawiciele większości dyscyplin i zawodów. Po wpisaniu hasła „Asset Management” wyszukiwarka Google oferuje do wyboru ponad 100 milionów stron. Dla niektórych myślenie w kategoriach Asset Management otworzyło nowe horyzonty, było motorem postępu w ich firmie i nierzadko stało się przełomem w karierze zawodowej. Inni wykorzystują ten termin jako dobrze brzmiący ozdobnik, którym można upiększyć i „uszlachetnić” dotychczas formułowane teksty, nadając im pierwiastek nowoczesności i zasygnalizować otwartość na wszystko, co nowe i postępowe.

KRAJ

Finansowanie samorządowej infrastruktury drogowej w perspektywie unijnej 2014-2020

Artykuł omawia podstawowy warunek, który musiał być spełniony przez samorząd województwa kujawsko- pomorskiego, aby móc uruchomić finansowanie infrastruktury drogowej ze środków Unii Europejskiej w obecnej perspektywie. Przedstawiono również problemy związane z niedostateczną ilością środków finansowych przeznaczonych na sieć transportową w województwie kujawsko-pomorskim oraz możliwości ich minimalizacji dzięki pozyskanemu finansowaniu unijnemu.

Hałas drogowy

Analiza możliwości redukcji hałasu w środowisku miejskim

W artykule omówiono możliwe sposoby redukcji hałasu drogowego w aglomeracjach. Przedstawiono typowe rozwiązania zabezpieczeń przeciwhałasowych, ich wady i zalety, przeprowadzono dyskusję zasadności ich stosowania oraz przedstawiono możliwą do uzyskania skuteczność akustyczną. Opisano również przykłady zastosowań oraz obliczenia skuteczności różnych środków redukcji hałasu.

KOMENTARZE I OPINIE

Kilka komentarzy w sprawie stabilizacji warstw kruszywa niezwiązanego georusztami w warunkach słabego podłoza gruntowego

Do napisania tej polemiki skłoniła nas lektura artykułu pt. Stabilizacja słabego podłoża gruntowego. Geosiatki i geotkaniny zamieszczonego w „Magazynie Autostrady”, nr 3/2017. Uważamy, że dla wielu czytelników pewne sformułowania zawarte w opublikowanym tekście mogą być mylące, ponieważ w naszej opinii autor nie do końca poprawnie przedstawił zagadnienia związane ze skutecznym wzmocnieniem podłoża gruntowego geosyntetykami. W artykule niejednokrotnie stawiane są śmiałe i bardzo kontrowersyjne tezy, jednak nie są one poparte ani żadnymi wynikami badań, ani odwołaniami do publikacji, które tezy te mogłyby uzasadniać. Pozwoliliśmy sobie na dokładną analizę tekstu opublikowanego przez autora i w ramach polemiki odniesiemy się do poszczególnych sformułowań, które wymagają komentarza lub poprawnego wyjaśnienia omawianej problematyki.

RELACJE

Relacje z wydarzeń

Relacje z wydarzeń branży drogowej: III Europejska Konferencja „Konstrukcje podatne z blach falistych w budownictwie drogowym i mostowym”, II Pomorskie Forum Drogowe, XXII edycja konferencji Utrzymanie Dróg, XVIII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych,


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij