Magazyn Autostrady wydanie nr 6/2017
Magazyn Autostrady wydanie nr 6/2017

 

Nr 6 Magazynu Autostrady został poświęcony tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poruszono w nim również zagadnienia dotyczące m.in. podstawowych błędów popełnianych przy projektowaniu ekranów akustycznych, mieszanek HRA oraz zastosowania laserowej analizy wielkości ziaren i cząsteczek (LDA) do badań granulometrycznych gruntów dla potrzeb drogownictwa.

 

 

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności

REALIZACJE

S5 Gniezno – Mielno

Przedmiotem projektu jest odcinek z Gniezna do Mielna zlokalizowany w ciągu drogi ekspresowej S5 na odcinku Żnin – Gniezno. Droga w całości zlokalizowana jest w sieci kompleksowej TEN-T. Docelowo zapewni ona sprawne połączenie autostrady A1 Gdańsk – Katowice z autostradą A2 Poznań – Warszawa i za jej pośrednictwem z drogami ekspresowymi S11 oraz S5 do Wrocławia.

Obwodnica Inowrocławia

Tytułowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w powiatach inowrocławskim i mogileńskim na terenach gmin: Inowrocław, miasto Inowrocław, Kruszwica, Strzelno. Trasa minie Inowrocław od wschodu i znacznie skróci czas przejazdu kierowców jadących na trasie Toruń – Poznań.

Obwodnica Nysy w Ciągu DK nr 41 i 46

Obwodnica Nysy jest jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w południowo-zachodniej części Opolszczyzny. Miasto leży na przecięciu dwóch głównych szlaków komunikacyjnych w tym regionie: Kłodzko – Opole oraz Nysa – granica z Czechami. Realizacja inwestycji poprawi warunki i bezpieczeństwo ruchu samochodowego, usprawni połączenia drogowe oraz wyprowadzi ruch tranzytowy z Nysy. Ponad 16-kilometrowy odcinek obwodnicy będzie drogą nowoczesną, zbudowaną wg najnowszych technologii i standardów uwzględniających ochronę środowiska.

NASZ WYWIAD

Mierzalne wsparcie dla mobilności

Andrzej Kobuszewski, naczelnik Wydziału Inteligentnych Systemów Transportowych z Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych, w rozmowie z Joanną Glapińską odpowiada na pytania dotyczące Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) oraz przyszłości ITS w Polsce.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Uwagi do stosowania kryterium bezpieczeństwa ruchu w praktyce projektowania dróg

W artykule poruszono zagadnienia kryteriów bezpieczeństwa ruchu w przepisach projektowania dróg oraz wymagań bezpieczeństwa ruchu drogowego w praktyce. Poddano ocenie istniejące i projektowane rozwiązania.

Czy BRD zawsze oznacza progi zwalniające

W artykule omówiono wybrane sposoby związane z poprawą poziomu bezpieczeństwa ruchu inne niż tradycyjne progi zwalniające.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przegląd elementów urządzeń BRD

Ochronne bariery drogowe

Stosowanie drogowych barier ochronnych na drogach określa m.in. norma PN-EN 1317. Nie rozróżniono w niej jednak kształtu, wymiarów ani materiału, z jakiego mają być one wykonane. Norma opisuje klasy działania barier ochronnych przez określenie ich cech funkcjonalnych, takich jak: poziom powstrzymania, odkształcenie wyrażone szerokością pracującą oraz poziom intensywności zderzenia. W obowiązującej od stycznia 2011 roku normie PN EN 1317-2:2010 wprowadzono dodatkowo parametr odkształcenia systemu powstrzymującego – poziom znormalizowanej intruzji/wtargnięcia pojazdu.

Optymalna technologia oznakowania poziomego dróg- bezpieczeństwo, ekonomia, ekologia

W artykule poruszono zagadnienia określania parametrów użytkowych oznakowania poziomego oraz oceny, jaki typ oznakowania zapewni wysokie parametry użytkowe z zachowaniem optymalizacji kosztów oraz ekologii.

Oznakowanie poziome dróg - farby to już przeszłość?

Niezwykle ważne jest, aby oznakowanie poziome dróg właściwie realizowało swoje zadanie, czyli było widoczne mimo upływającego czasu, zmiennych warunków pogodowych oraz jeżdżących po nim pojazdów. Aby było to możliwe, do tworzenia tego typu oznakowania należy zastosować materiały o odpowiednich parametrach i trwałościach. Dziś nie są to już tylko farby, które coraz częściej są zastępowane przez inne, nowoczesne rozwiązania.

Hałas drogowy

Podstawowe błędy popełniane przy projektowaniu i realizacji ekranów akustycznych

Ekrany akustyczne stanowią podstawowy rodzaj zabezpieczeń przeciwhałasowych w przypadku konieczności redukcji hałasu od źródeł liniowych, np.: drogowego, kolejowego czy tramwajowego. Ich skuteczność zależy przede wszystkim od przyjętych w czasie projektowania parametrów geometrycznych i materiałowych oraz od dokładności wykonania i montażu. W artykule omówiono najczęściej popełniane błędy spotykane przy projektowaniu i wykonawstwie drogowych ekranów akustycznych oraz omówiono ich wpływ na zmniejszenie efektywności ekranowania.

Prawo

Wykorzystywanie ekranów akustycznych w świetle prawa polskiego

W artykule opisano zagadnienia regulacji prawnych odnoszących się do drogowej ochrony akustycznej.

MATERIAŁY

O mieszankach HRA

W artykule przedstawiono spostrzeżenia i wnioski płynące ze zrealizowanego niewielkiego programu badawczego mającego na celu wstępne rozpoznanie podstawowych właściwości wybranych mieszanek mineralno-asfaltowych rodzaju HRA (Hot Rolled Asphalt) pod kątem możliwości zastosowania ich w warunkach krajowych. Z uwagi na brak jakichkolwiek krajowych doświadczeń z mieszankami HRA powzięte założenia nadały programowi badawczemu charakter eksperymentu. W ramach programu zaprojektowano i wykonano trzy mieszanki HRA oraz poddano je badaniom pod kątem zawartości wolnych przestrzeni, stabilności i odkształcenia oraz odporności na deformacje trwałe. Wybrane wyniki odniesiono do poziomu zagranicznych wymagań stawianych HRA oraz krajowych odnoszących się do mieszanek AC i SMA.

TECHNOLOGIE

Innowacja zamknięta w nawierzchni

Trendy w rozwoju mieszanek mineralno-asfaltowych wynikają przede wszystkim z ciągle wzrastającego natężenia ruchu i dużego obciążenia ruchem samochodowym, a także nasilających się zmian klimatycznych bezpośrednio oddziałujących na zachowanie się konstrukcji nawierzchni, którym muszą sprostać istniejące i nowo projektowane nawierzchnie drogowe. Ważna jest też wielkość środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie sieci. Aby sprostać wyzwaniom wynikającym z ww. uwarunkowań, wszystkie podmioty drogownictwa koncentrują swoje działania na zwiększeniu trwałości nawierzchni z warstwami wykonywanymi z mieszanek mineralno - asfaltowych.

Zastosowanie laserowej analizy wielkości ziaren i cząstek (LDA) do badań granulometrycznych gruntów dla potrzeb drogownictwa

W artykule na wybranych przykładach przedstawiono zagadnienia i trudności związane z interpretacją wyników uzyskiwanych metodą LDA, które są istotne z punktu widzenia klasyfikacji i oceny własności gruntów dla potrzeb drogownictwa.

ITS

Wybrane aspekty transportu drogowego w krajach europejskich w obliczu automatyzacji - cz. II

W pierwszej części artykułu omówiono tendencję w zakresie automatyzacji transportu drogowego w odniesieniu do dostosowania infrastruktury do nowych warunków w Europie Wschodniej i Centralnej w porównaniu do Europy Zachodniej. Omówiono również zróżnicowanie europejskiej infrastruktury drogowej oraz problemy przepustowości.

WYDARZENIA

Wydarzenia

Relacje z wydarzeń branży drogowej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij