Magazyn Autostrady wydanie nr 5/2017
Magazyn Autostrady wydanie nr 5/2017

Jubileuszowy nr 5 Magazynu Autostrady został poświęcony tematyce Inteligentnych Systemów Transportowych. Poruszono w nim również zagadnienia dotyczące m.in. odpowiedzialności zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, właściwości nanokompozytów cementowych, rodzajów dokumentacji wykonywanych przy rozpoznawaniu podłoża pod inwestycje drogowe, przyczyn awarii konstrukcji drogowych, gruntów wysadzinowych oraz tymczasowej organizacji ruchu. 

 

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności

NASZ WYWIAD

Sukces firmy - wynik pracy zespołu

Wojciech Trojanowski oraz Alfred Watzl od 2013 roku współtworzą dwuosobowy zarząd kierujący działaniami Grupy STRABAG w Polsce. W tym roku firma obchodzi 30-lecie działalności. Przez te lata stała się jednym z największych podmiotów w kraju na rynku infrastruktury. Realizuje duże i prestiżowe kontrakty, rozbudowuje struktury regionalne i z roku na rok zwiększa przychody i zatrudnienie. W rozmowie z Anną Górską-Zychlą członkowie zarządu odpowiadają na pytania, jak skutecznie i efektywnie zarządzać firmą na rynku krajowym.

AUTOSTRADY KIEDYŚ I DZIŚ

Autostrady kiedyś i dziś

W tym roku „Magazyn Autostrady” świętuje 15-lecie swojej działalności – z tej też okazji poprosiliśmy znamienite osobistości związane z branżą infrastrukturalną o podsumowanie tych lat. Zachęciliśmy również do próby spojrzenia w przyszłość i nakreślenia perspektyw dla tego rynku na kolejne lata.

REALIZACJE

Realizacje

Opis największych realizacji na przestrzeni 15 lat w Polsce

ITS

Parkowanie ciężarówek na drogach pozamiejskich

Artykuł prezentuje otoczenie prawne, technologię i doświadczenia z jej stosowania podczas realizacji 5 systemów bilansowania wolnych miejsc na parkingach wzdłuż autostrady A61 Koblencja – Mannheim w Niemczech.

Prezentacje Wybranych Realizacji ITS

Prezentacje Wybranych Realizacji ITS, wprowadzonych w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat

Rola aplikacji nadrzędnej w systemach ITS

Ostatnie lata rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce wiązały się z powstaniem wielu rozwiązań z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Systemy te powstają na poziomie miast, województw czy kraju, służąc przede wszystkim zarządzaniu ruchem drogowym, ale także realizując inne ważne społecznie funkcje, związane np. z wykrywaniem naruszeń przepisów ruchu drogowego, informacją dla podróżnych itp. W skład budowanych systemów wchodzi wiele podsystemów. Istotnym zagadnieniem jest ich integracja w ramach warstwy nadrzędnej, ułatwiająca operatorom Centrum Zarządzania Ruchem zarządzanie całością systemu.

Wymagania techniczne i prawne dla administracyjnych systemów dynamicznego ważenia pojazdów WIM

Ważenie pojazdów w ruchu za pośrednictwem systemów Weigh-in-Motion (WIM) umożliwia pomiar nacisków osi oraz masy całkowitej pojazdu, który porusza się z prędkością do 120 km/h. W artykule omówiono możliwości wynikające z obecnego stanu wiedzy, które dotyczą wprowadzenia systemów dynamicznego ważenia pojazdów WIM do użytku administracyjnego w Polsce. Praca zawiera wymagania techniczne i metrologiczne, które muszą zostać spełnione przez systemy WIM w kontekście zatwierdzenia typu oraz legalizacji pierwotnej i ponownej.

Detekcja pieszych - konieczność, optymalizacja, zbytek czy wada?

Powszechnie uznawaną prawdą jest stwierdzenie, że podstawą efektywnego zarządzania jest posiadanie wiedzy o zarządzanym obiekcie i jego otoczeniu. Jest to tak oczywiste, że pytanie zadane w tytule artykułu wydaje się irracjonalne. Należy jednak pamiętać, że informacja również ma swoją jakość, a sposób jej wykorzystania nie zawsze musi być trafiony.

Wybrane aspekty transportu drogowego w krajach europejskich w obliczu automatyzacji - cz. I

W artykule opisano najnowsze trendy w automatyzacji transportu drogowego oraz ich wpływ na rozwój branży i bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w obliczu zmian i dostosowania do pełnej automatyzacji transportu w okresie przejściowym.

Sprawność komunikacji miejskiej w warunkach funkcjonowania Systemu Zarządzania Ruchem w Białymstoku

W artykule przedstawiono wpływ wdrożenia systemu sterowania ruchem w Białymstoku z podsystemem nastawionym na poprawę funkcjonowania transportu zbiorowego wyrażonego poprawą płynności jazdy i czasem przejazdu.

Dynamicznie wydzielany pas autobusowy - badania pilotażowe w Rzeszowie

Nowoczesne urządzenia teleinformatyczne otwierają nowe możliwości w zakresie zarządzania pasami autobusowymi, które zaliczane są do grupy najefektywniejszych środków usprawniania transportu zbiorowego. W artykule przedstawiono analizę nowej organizacji ruchu na wybranych ciągach ulic w Rzeszowie, zakładającą wprowadzenie klasycznie wydzielanych pasów autobusowych oraz dynamicznie wydzielanych pasów autobusowych. Badania przeprowadzono przy użyciu modeli mikrosymulacyjnych opracowanych w programie PTV Vissim. Ocena końcowa poszczególnych wariantów została przeprowadzona w oparciu o bilans korzyści i strat czasu.

Prawo

Zmiany w ustawodawstwie przetargowym na przełomie ostatnich kilkunastu lat

W styczniu minęło 13 lat od wejścia w życie Prawa zamówień publicznych, które zastąpiło wcześniejszą ustawę o zamówieniach publicznych. Ta rocznica w sposób naturalny skłania do podsumowań, chociaż rzeczywisty wpływ licznych modyfikacji ustawy na polską gospodarkę jest trudny do zmierzenia i jednoznacznej oceny.

Odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę

Każde poważniejsze przedsięwzięcie inwestycyjne o charakterze budowlanym wiąże się ze współpracą szeregu podmiotów przy realizacji robót budowlanych. Powszechne jest przy tym tworzenie struktur wertykalnych, w ramach których umowa o roboty budowlane łączy zamawiającego jedynie z jednym wykonawcą (lub z konsorcjum wykonawców), który ma status generalnego wykonawcy, a z kolei ów generalny wykonawca zawiera dalsze umowy – dotyczące realizacji poszczególnych elementów projektu – z dalszymi wykonawcami, którzy z kolei zlecają prace dalszym podwykonawcom. Możliwe jest w ten sposób utworzenie swoistego łańcucha podwykonawczego.

MATERIAŁY

Właściwości nanokompozytów cementowych

W artykule przedstawiono podział nanokompozytów cementowych ze względu na ich właściwości i wprowadzony nanomateriał. Na podstawie dokonanego podziału przedstawiono właściwości nanobetonów z wyszczególnieniem grupy betonów inteligentnych, głównie nanoczujników i sensorów. Artykuł wskazuje cele wprowadzania nanomateriałów do matrycy cementowej oraz problemy w składzie betonów wynikające z natury tych materiałów.

Przyspieszenie dojrzewania kompozytów o matrycy cementowej metodą vaporyzacji

Podczas procesu produkcyjnego prefabrykowanych elementów kompozytowych o matrycy cementowej stosuje się na ogół przyśpieszone dojrzewanie masy kompozytowej. Przy użyciu sztucznego dojrzewania uintensywnia się wiązanie tegoż kompozytu, by po upływie kilku bądź też kilkudziesięciu godzin osiągnąć wytrzymałość pozwalającą na rozformowanie wspomnianych prefabrykatów. Skraca to poważnie długość cyklu produkcyjnego, który w sporej mierze zależy od wytrzymałości początkowej osiąganej przez prefabrykowane wyroby kompozytowe.

GEOTECHNIKA I GEOINŻYNIERIA

Rodzaje dokumentacji wykonywanych przy rozpoznaniu podłoża pod inwestycje drogowe

Artykuł dotyczy rozpoznawania warunków gruntowych przy projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych, zwłaszcza budowy dróg. Omówiono rodzaje dokumentacji wykonywanych w zależności od kategorii geotechnicznej. Wskazano na błędy popełniane przy realizacjach, a także na oczekiwania projektantów w zakresie danych potrzebnych do projektowania. Ponadto zwrócono uwagę na potrzebne wartości parametrów pozwalających na bezpieczne i optymalne zaprojektowanie konstrukcji wraz z potrzebnym wzmocnieniem podłoża w świetle aktualnie obowiązującej normy Eurokod 7.

Awarie konstrukcji drogowych – przyczyny

W artykule przedstawiono błędy, które wpływają na awarie konstrukcji drogowych, oraz kryteria, według których można je rozpatrywać. Zapraszamy na stronę internetową Inżynierii Środowiska do zakładki Baza Wiedzy, gdzie można zapoznać się również z innymi zagadnieniami dotyczącymi awarii budowlanych. Znajdująca się tam Encyklopedia autorstwa Piotra Jermołowicza jest zbiorem cennych informacji z zakresu geotechniki, hydrotechniki, posadawiania obiektów, stosowania geosyntetyków itd. (www.inzynieriasrodowiska.com.pl/encyklopedia).

Grunty wysadzinowe – wyzwanie dla drogownictwa

W artykule przedstawiono analizę przydatności metod i kryteriów do oceny podatności na mróz gruntów budowlanych, które są stosowane w Polsce i innych krajach o podobnej strefie klimatycznej. Szersza analiza tego zagadnienia jest pierwszym etapem pracy, której celem jest opracowanie metodyki postępowania w obszarach zagrożonych zjawiskiem wysadzinowości. Problem ten ma zasadnicze znaczenie dla codziennego utrzymania dróg.

NAWIERZCHNIE

Nawrót sprężysty - na ile jest przydatny do oceny asfaltów modyfikowanych?

W wyniku rozwoju przemysłu polimerów opracowano rozwiązania, które umożliwiły wyprodukowanie asfaltu wysokomodyfikowanego mającego większą zdolność sprężystego odkształcenia. Wszystkie badane asfalty modyfikowane wykazują właściwości sprężyste, wyraźnie przekraczające minimalne wymaganie ujęte w załączniku NA do normy PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04. Ponadto nawet klasyczne asfalty modyfikowane spełniają wymaganie dotyczące nawrotu sprężystego w temperaturze 25°C dla asfaltów wysokomodyfikowanych. W związku z powyższym oznaczenie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych, zwłaszcza w jednej (normowej) temperaturze, jest niewystarczające do oceny ich przydatności.

Kompleksowa realizacja potrzebnej dla Nysy drogi obwodowej

W artykule opisano realizację obwodnicy Nysy jako przykład i dowód na to, że najczęściej i najchętniej realizuje się obecnie obiekty mostowe w konwencji ustrojów betonowych sprężonych, dążąc przy tym do pewnej unifikacji rozwiązań.

PROJEKTOWANIE

OpenRoads ConceptStation - program do dynamicznego tworzenia wstępnego projektu drogi

Program OpenRoads ConceptStation umożliwia szybkie wykonanie wstępnego projektu drogi, który można dynamicznie edytować i na bieżąco analizować skutki wprowadzonych zmian. Modyfikując trasę i niweletę, widzimy przestrzenny układ korpusu (wizualizację) oraz mamy wgląd w orientacyjny kosztorys rozwiązania.

Projektowanie dróg w Norwegii – software

W niniejszym artykule postanowiono ocenić oprogramowanie stosowane do projektowania dróg w Norwegii i porównać je do polskich warunków. Wszelkie informacje i materiały zostały zamieszczone na podstawie wieloletniego doświadczenia jednej z największych firm projektowych w Norwegii – Multiconsult.

Chemia Drogowa

Imidazolina w funkcji odświeżacza lepiszczy asfaltowych – cz. II

W I części artykułu zostały opisane imidazoliny oraz modyfikacja lepiszczy asfaltowych z ich dodatkiem. W tej części przedstawiono metodykę badań asfaltów modyfikowanych imidazoliną.

TECHNOLOGIE

Budowa mostu drogowego z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów żelbetowych CON/SPAN

W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną technologia oraz proces budowy obiektu mostowego z prefabrykowanych elementów żelbetowych CON/SPAN powstałego w ramach zadania „Budowa drogi klasy D Brańkówka – Wodniakówka – Gołębiówka z obiektami inżynierskimi, zlokalizowanej na terenie gmin Mucharz i Wadowice, powiat Wadowice, województwo małopolskie”.

Przyczepa do pomiaru oporu toczenia opon i nawierzchni drogowych – wybrane zagadnienia

W artykule przedstawiono zasadę pomiaru współczynnika oporu toczenia opon i nawierzchni drogowych przy wykorzystaniu przyczepy R2 Mk2, skonstruowanej i wykonanej na Politechnice Gdańskiej. Pokazano przykładowe przebiegi dla uzyskanego współczynnika oporu toczenia oraz możliwość tworzenia trajektorii w Google Maps przy wykorzystaniu współrzędnych geograficznych z modułu GPS. W dalszej części omówiono pomiar średniej głębokości profilu nierówności (MPD) za pomocą przyczepy R2 Mk2 i przedstawiono przykładowe wyniki. Na zakończenie przedstawiono innowacyjną, mobilną metodę pomiaru wzdłużnego profilu nawierzchni i zaprezentowano przykładowe wyniki.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Tymczasowa organizacja ruchu - jeszcze rzemiosło czy już sztuka

Zwykło się – nie tylko wśród projektantów – uważać, że projekty tymczasowej organizacji ruchu (zwane także organizacją ruchu zastępczego) to coś gorszego, coś „na lewą rękę” i że nie wypada poważnym autorom przykładać serca do takich podrzędności. Tymczasem życie uczy, że właśnie w takich podrzędnościach kryje się potencjał do wykazania się wiadomościami, sprytem projektowym i znajomością technologii oznakowywanych robót.

WYDARZENIA

Targi Światło 2017

22-24 marca 2017 r. odbyła się jubileuszowa XXV edycja Międzynarodowych Targów Światło oraz XV edycja Międzynarodowych Targów Elektrotechnika. Targi objęte były honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

XXXVI Seminarium Techniczne PSWNA

29-31 marca w Hotelu Boss w Warszawie odbyła się XXXVI edycja Seminarium Technicznego Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, tym razem pod hasłem: „Formalne i techniczne aspekty zapewnienia jakości w budownictwie drogowym – materiały, cechy, przepisy”. Patronat honorowy nad konferencją objęli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Minister Infrastruktury i Budownictwa.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij