Magazyn Autostrady wydanie nr 1-2/2017
Magazyn Autostrady wydanie nr 1-2/2017

Nr 1-2 Magazynu Autostrady został poświęcony tematyce oświetlenia drogowego. Poruszono w nim również m.in. zagadnienia związane z oceną opóźnień procedur przetargowych i analizą techniczno-ekonomiczną cichych nawierzchni drogowych.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności

REALIZACJE

Obwodnica Radomia

Opis inwestycji drogowej

A4 Rzeszów wschód – Jarosław zachód wraz z wiaduktem autostradowym WA9

Opis inwestycji drogowej

S8 Zambrów – Wiśniewo – Mężenin

Opis inwestycji drogowej

OŚWIETLENIE

Proces projektowania i ocena efektywności energetycznej oświetlenia drogowego

W artykule wskazano funkcję, jaką pełni profesjonalny projekt oświetlenia w realizacji oświetlenia drogowego. Opisano również ocenę efektywności energetycznej oświetlenia drogowego oraz podano przykład obliczeń parametrów oświetlenia drogowego.

Nowoczesne rozwiązania sprzętowe w oświetleniu drogowym

W artykule poruszono kwestie związane z nowoczesnymi rozwiązaniami oświetleniowymi opartymi na elektronicznych systemach sterowania, w tym LED-ach i e-systemach sterowania wykorzystujących komunikację przewodową i bezprzewodową oraz internet.

Jakościowa ocena stanu oświetlenia drogowego na podstawie cyfrowych pomiarów rozkładów luminancji

W artykule opisano kwestie pomiarów związanych z weryfikacją i monitorowaniem parametrów oświetleniowych.

Inteligentne oświetlenie w Olsztynie

W artykule opisano inteligentny system LEDMICON zainstalowany w Olsztynie.

Prawo

Kto powinien płacić za oświetlenie dróg krajowych?

Tematem niniejszego artykułu są prawne aspekty oświetlenia dróg krajowych w Polsce.

Przetargi na oświetlenie drogowe – nowe kryteria oceny ofert

W artykule opisano obowiązujące przepisy dot. przetargów na oświetlenie drogowe. Wielokrotnie przepisy te okazywały się niejednolite i nieuporządkowane, co wprowadzało często niemały bałagan w zakresie podejmowania decyzji, kto jest za co odpowiedzialny. W rozwiązaniu licznych problemów nie pomagał również fakt, że krajowe przepisy kształtują się odmiennie w zależności od typu dróg, a także od innych kryteriów, takich jak: dostępność, funkcja, jaką droga pełni w systemie krajowej sieci, a także klasa czy stosunek własności.

TECHNOLOGIE

Projektowanie dróg w Norwegii

Artykuł dotyczy tworzenia projektów drogowych w Norwegii. Omówiony został zakres zagadnień od ogólnej charakterystyki pracy, przez software, aż po dostarczaną dokumentację. Całość została napisana na podstawie doświadczenia polskiego Design Center, norweskiej firmy Multiconsult.

Analiza konsolidacji podłoża wzmocnionego wymianą dynamiczną pod nasypem Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku G1

Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza wyników obliczeń konsolidacji podłoża wzmocnionego wymianą dynamiczną, pod nasypem drogowym, otrzymanych na podstawie wybranych podejść analitycznych i numerycznych z wynikami pomiarów in situ prowadzonych w trakcie budowy. W podejściu analitycznym zastosowano jednowymiarową teorię Terzaghiego oraz trójwymiarową teorię Barrona. W obliczeniach numerycznych zamodelowano etapową budowę nasypu w układzie dwuwymiarowym. Przeprowadzona analiza wykazała, że pomierzone osiadania podłoża pod budowanym nasypem były zbliżone do ustalonych w wyniku obliczeń.

Analiza techniczno-ekonomiczna cichych nawierzchni drogowych – cz. I

Hałas jest jednym z największych problemów ekologicznych współczesnego świata, i stale przejawia tendencję wzrostową. Najpopularniejszą metodą walki z hałasem są ekrany akustyczne, jednak poza ogromną liczbą zalet są one również obarczone pewnymi wadami. W odpowiedzi na rosnące wymagania związane z klimatem akustycznym rozpoczęto poszukiwania nawierzchni, które w trakcie kontaktu z oponą wytwarzałyby mniej hałasu. Nawierzchnie te, popularnie zwane cichymi, są już obecne na polskich drogach, a dzięki ich szerszemu zastosowaniu można by ograniczyć liczbę ekranów akustycznych i poprawić komfort życia ludzi zamieszkujących tereny w pobliżu hałaśliwych dróg. Zasadne staje się więc sprawdzenie efektywności technicznej i ekonomicznej tego typu rozwiązań.

KRAJ

Ocena opóźnień procedur przetargowych oraz ich wpływ na stan budowy dróg ekspresowych i autostrad

W niniejszym artykule zostanie przeprowadzona identyfikacja aktualnego stanu budowy dróg oraz opóźnień względem planowanych pierwotnych terminów ich realizacji wraz z oceną ich wpływu na harmonogram realizacji sieci drogowej.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Problematyka projektowania wysp centralnych i rond wielopasowych

Zarówno skrzyżowania z wyspą centralną, jak i duże ronda wielopasowe od wielu lat stanowią przedmiot wielu dyskusji na konferencjach oraz w prasie branżowej. Wynika to z dużej dowolności w ich projektowaniu i różnego sposobu patrzenia na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czynnik ten zawsze powinien stanowić podstawowe kryterium przy doborze poszczególnych parametrów dróg i skrzyżowań. Należy jednak zawsze brać pod uwagę bezpieczeństwo zarówno ruchu kołowego, jak i ochronę pieszych oraz rowerzystów. Nie wolno również zapominać o zapewnieniu możliwie jak najlepszych warunków przejezdności i płynności ruchu dla wszystkich uczestników drogi.

MATERIAŁY

Wpływ ilości oraz rodzaju plastyfikatora na podstawowe cechy techniczne betonowej kostki brukowej

W artykule zaprezentowano wyniki prób technologicznych prowadzonych pod kątem wpływu ilości i rodzaju zastosowanych plastyfikatorów na podstawowe cechy techniczne betonowej kostki brukowej. Podczas tych prób zastosowano dwa plastyfikatory, dozowane w ilości 0,1-0,4% masy cementu. Oznaczono wartości liczbowe następujących cech technicznych: wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu oraz wytrzymałości na ściskanie, a także podciągania kapilarnego i nasiąkliwości masowej.

WYDARZENIA

Wydarzenia

Relacje z wydarzeń


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij