Magazyn Autostrady wydanie nr 8-9/2016
Magazyn Autostrady wydanie nr 8-9/2016

Numer 8-9 „Magazynu Autostrady” został poświęcony wybranym zagadnieniom technologii betonu i betonowym nawierzchniom. Poruszony został również temat specyfikacji w budownictwie drogowym. W tym numerze znalazł się również dodatek specjalny dotyczący parkingów.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności

NAWIERZCHNIE BETONOWE

Wybrane zagadnienia technologii betonów nawierzchniowych

Drogi w Polsce wydają się nie cieszyć dobrą opinią użytkowników. Można zaryzykować stwierdzenie, że ich stan bywa powodem zazdrości, głównie wobec naszego zachodniego sąsiada, i narodowych wręcz kompleksów, które choć częściowo mogą minąć po wizycie za wschodnią granicą naszego kraju. Czy stan polskich dróg rzeczywiście jest tak zły i czy wykonywanie nawierzchni z betonu może pomóc poprawić ich kondycję? Próba odpowiedzi na te pytania zawarta jest w niniejszym artykule.

Metody badania mrozoodporności stwardniałego betonu

Z uwagi na klimat Polski szczególnym zagrożeniem dla konstrukcji betonowej jest niszczące działanie mrozu. W miesiącach obniżonych temperatur cykliczne zamrażanie i odmrażanie wody, wywołane częstym przejściem temperatury przez 0°C w cyklu dobowym, w niewłaściwie zaprojektowanym i wykonanym betonie prowadzi do jego zniszczenia. W artykule omówiono metodykę badań najczęściej stosowanych metod badania odporności betonu na działanie ujemnych temperatur zewnętrznych. Przedstawiono również szczegóły konkretnych badań.

Wpływ sposobu dodawania domieszki napowietrzającej na wybrane właściwości kompozytów cementowych

Trwałość kompozytu cementowego jest najważniejszym kryterium oceny tego materiału. Natomiast ze względu na trwałość kompozytu cementowego istotną właściwością jest jego mrozoodporność. W celu zapewnienia mrozoodporności betonu norma europejska PN-EN 206-1:2013 [1] wymaga jego napowietrzenia na poziomie 4-7%. Również Komitet 201 Amerykańskiego Instytutu Betonu (ACI) wymaga stosowania domieszki napowietrzającej w betonach narażonych na destrukcję mrozową. Na ilość stosowanej domieszki napowietrzającej znaczący wpływ ma skład stosowanego cementu. Aby zminimalizować problemy z uzyskaniem betonu mrozoodpornego, podjęto próbę stworzenia cementów napowietrzających beton.

Prawo

Pozacenowe kryteria oceny ofert w świetle nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Czerwcowa nowelizacja PZP dokonała istotnego przełomu w kwestii kryteriów ocen ofert w zamówieniach publicznych. Do tej pory istniała zasada, że kryteria te mogą odnosić się jedynie do przedmiotu oferty, m.in. ceny oferowanych produktów/usług/robót budowlanych. Niniejszy artykuł przedstawia zmiany, jakie zaszły w pozacenowych kryteriach ocen ofert w świetle nowelizacji Prawa zamówień publicznych.

TECHNOLOGIE

Projekt Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta z wdrożeniem elementów BIM

W artykule dokonano oceny możliwości wprowadzenia technologii BIM na rynku polskim. Opisano również doświadczenia w pracy z programami InRoads w wersji SS4 i LumenRT podczas wykonywania projektu koncepcyjnego OMT.

Warstwy pośrednie absorbujące naprężenia w konstrukcjach półsztywnych

Nawierzchnie bitumiczne najczęściej są budowane jako konstrukcje podatne na odkształcalnych podbudowach z kruszywa zagęszczanego mechanicznie. Alternatywą dla nich są nawierzchnie sztywne z betonu cementowego oraz konstrukcje półsztywne. Każdy z rodzajów konstrukcji powinien być stosowany w różnych przypadkach, w zależności m.in. od: warunków ruchowych, usytuowania drogi, jej otoczenia, warunków hydrogeologicznych podłoża itp.

Stabilizacja chemiczna gruntów spoistych

Stabilizacja chemiczna gruntów jest nie tylko alternatywną do stabilizacji spoiwami metodą poprawy właściwości gruntu, ale też metodą o szerszym wachlarzu potencjalnych zastosowań. Między innymi daje możliwość wykonywania iniekcji w działaniach naprawczych, w gruntach pod istniejącymi konstrukcjami drogowymi.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Oznakowanie 3D Cz. II – co może przedstawiać?

Łatwość komputerowego tworzenia obrazów dających złudzenie trójwymiarowości spowodowała w ostatnich latach powrót do fascynacji tzw. oznakowaniem 3D, zwłaszcza wśród zwolenników bezpieczeństwa pieszych na przejściach. Kręgi rządowe nie widzą perspektyw dla wprowadzania tego typu oznakowania i informują, że nie planują jego wdrożenia.

RELACJE

XVII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych

Relacja z XVII Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych

Polska Wizja Zero już po raz piąty

Relacja z V edycji Polskiej Wizji Zero

IV Kongres Infrastruktury Polskiej

Relacja z IV Kongresu Infrastruktury Polskiej

Transport Problems 2016

Relacja z międzynarodowego Sympozjum oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej Transport Problems 2016.

Podkarpackie Forum Drogowe

Relacja z Podkarpackiego Forum Drogowego

Dodoatek PARKINGI

W tym numerze znalazł się również dodatek specjalny dotyczący parkingów.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij