Magazyn Autostrady wydanie nr 6/2016
Magazyn Autostrady wydanie nr 6/2016

Honorowy patronat nad numerem szóstym „Magazynu Autostrady” objął Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Autorzy z Instytutu na łamach czasopisma poruszą m.in. tematykę szybkich napraw nawierzchni drogowych i certyfikacji wyrobów budowlanych. Magazyn będzie dostępny na XXII Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności

Srebrny Jubileusz Przedsiębiorstwa Realizacyjnego Inora

Relacja z jubileuszu 25-lecia istnienia polskiej niezależnej firmy ekspercko-inżynierskiej – Przedsiębiorstwa Realizacyjnego Inora Sp. z o.o., która odbyła się 22 kwietnia 2016 r. w Gliwickim Teatrze Muzycznym.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Szybka naprawa nawierzchni ulic

Jednym z obszarów aktywności Instytutu Badawczego Dróg i Mostów jest wdrażanie nowych technologii w budownictwie drogowym, poprawiających szybkość oraz skuteczność napraw dróg miejskich. Przykładem takich działań są prowadzone od kilkunastu lat remonty ulic Warszawy wykonywane w technologii nazywanej „frezowaniem i wzmocnieniem” lub „naprawami weekendowymi”. Wysoka jakość zrealizowanych tą metodą napraw zachęca do zaadaptowania tej technologii również w innych miastach.

Certyfikacja wyrobów budowlanych stosowanych w inżynierii komunikacyjnej

W artykule zostały omówione zasady certyfikacji wprowadzanych wyrobów budowlanych na rynku krajowym. Wytłumaczono, w jaki sposób działa system ocen i weryfikacji stałości ich właściwości.

IBDiM jako jednostka oceny technicznej upoważniona do wydawania europejskich ocen technicznych

W niniejszym artykule autorki omawiają wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu i udostępnianie ich na rynku w tzw. systemie europejskim, określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., oraz rolę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w tym procesie. W systemie tym producent wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub zgodnego z wydaną dla niego europejską oceną techniczną sporządza dla niego deklarację właściwości użytkowych i umieszcza na nim oznakowanie CE przy wprowadzaniu tego wyrobu do obrotu. Wydawanie europejskich ocen technicznych zostało powierzone jednostkom oceny technicznej wyznaczanym przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Prawo

Sektor budownictwa drogowego w projekcie nowelizacji ustawy PZP – kierunki i konsekwencje zmian

W artykule przedstawiono wybrane i istotne dla branży budowlanej zagadnienia związane z nowelizacją Ustawy Prawo zamówień publicznych, która lada moment wejdzie w życie.

Drogowe zamówienia infrastrukturalne – cechy szczególne

W artykule zostały omówione cechy szczególne drogowych zamówień infrastrukturalnych. Przedstawiono dwa rodzaje przetargów oraz najczęściej występujące w ich przypadku problemy.

TECHNOLOGIE

Większa wydajność serwisu mobilnego

Sprawny i szybki proces planowania, podejmowania decyzji oraz efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wymagają systemu, który zapewnia natychmiastowy dostęp do bieżących informacji, a następnie raportów i pakietu funkcji zarządczych. System Luceos Smart ma odpowiedź także dla MŚP.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Indywidualne BRD – cz. III

Tekst jest kontynuacją artykułu z nr. 4/2016 i 5/2016 „Magazynu Autostrady”. Część pierwsza poruszała problematykę wyznaczania bezpiecznych przemieszczeń w sieci drogowej. Druga część opisywała, jaki wpływ na bezpieczeństwo podróży mają czasy jej rozpoczęcia, trwania i zakończenia oraz indywidualne uwarunkowania ograniczające użytkowników sieci drogowej w aspekcie BRD. W tej części zostanie omówione, jak można zaprojektować dla danego zachowania komunikacyjnego przemieszczenie w sposób umożliwiający potencjalne zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inteligentne Systemy Transportowe jako narzędzie wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego

Artykuł przybliża rozwój i wykorzystanie systemów telematycznych do wspomagania zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w miastach na przykładzie rozwiązań wdrożonych w Białymstoku. Przedstawiono składowe elementy funkcjonującego od maja 2015 r. systemu zarządzania ruchem drogowym. Jednym z podsystemów wdrożonego rozwiązania jest system kamer rejestrujących wjazd pojazdów na czerwonym świetle (RWCS). W artykule przedstawiono założenia oraz efektywność funkcjonowania tego systemu w obszarze wybranych skrzyżowań drogowych, uwzględniając występujące obciążenia ruchem drogowym.

Hałas – czynnik szkodliwy podczas prac remontowo-budowlanych na drogach

Wśród czynników fizycznych stanowiących poważne zagrożenie podczas prac remontowo-budowlanych na drogach należy wymienić hałas. Zagadnienia dotyczące zagrożeń w narażeniu na ten czynnik są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne (Dz.U. z 2005 r., nr 157, poz. 1318). Określenia stopnia narażenia dokonuje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2011 r., nr 33, poz. 166) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 817).

Zieleń przydrożna w pasie drogowym i na krawędziach jezdni w aspekcie zagrożeń w ruchu drogowym

W artykule przedstawiony został wpływ zieleni przydrożnej na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Poruszono zagadnienia przepisów prawnych dotyczących zarządzania zielenią, jej funkcjonalności oraz tego, jak nieprzemyślane decyzje mogą powodować niebezpieczne sytuacje.

Pojazdy samoprowadzące – nowa era motoryzacji czy kolejny gadżet?

W artykule podjęty został temat pojazdów autonomicznych. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy samochód samoprowadzący jest wyłącznie gadżetem, czy zwiastunem rewolucji cywilizacyjnej. Przybliża również kwestie rozwoju technologicznego i czy rozwój ten idzie w parze ze wzrostem bezpieczeństwa.

MATERIAŁY

Geosyntetyki – funkcje i istotne parametry

Geosyntetyki to powszechnie i szeroko stosowane materiały do budowy dróg i różnego typu budowli ziemnych. Pomimo nawet kilkudziesięcioletniej praktyki stosowania tych materiałów prawidłowy dobór geosyntetyku stanowi niejednokrotnie poważny problem dla projektanta czy wykonawcy. W zależności od funkcji, jaką pełnią, należy stosować ich odpowiedni typ. Zdarza się często, że problemem jest nie tylko identyfikacja istotnych dla danej funkcji parametrów technicznych, jak również rozróżnienie samych materiałów geosyntetycznych.

TECHNOLOGIE

Problematyka doboru składników MMA

Projektowanie konstrukcji nawierzchni jest realizowane w dwóch etapach. Na początku projektant dobiera odpowiednie warstwy konstrukcyjne i określa rodzaje stosowanych mieszanek (np.: beton asfaltowy, mieszanka SMA, kruszywo łamane itp.) oraz wymagania wykonawcze w zakresie ich grubości i stopnia zagęszczenia. W przypadku mieszanek bitumicznych drugi etap projektowania odbywa się w wytwórni i dotyczy właściwego ustalenia krzywej uziarnienia, doboru rodzaju kruszyw i lepiszcza oraz składników dodatkowych.

Stabilizacja hydrauliczna gruntów w drogownictwie

W artykule opisano problem stabilizacji hydraulicznej gruntów w drogownictwie, jego aspekty prawne, cel i rodzaje stabilizacji oraz przedstawiono zagadnienie wykorzystania popiołów lotnych, żużli i cementów jako stabilizatorów gruntu.

Dodatek rozdrobnionych opon samochodowych a koszt mieszanki betonowej przeznaczonej do podbudów drogowych

Poeksploatacyjne wyroby gumowe w postaci rozdrobnionej mogą być z powodzeniem wykorzystywane do modyfikacji betonów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu części kruszywa naturalnego materiałem gumowym o odpowiednim uziarnieniu. W artykule zaprezentowano strukturę kosztów materiałów modyfikowanej mieszanki betonowej przeznaczonej do podbudów drogowych, wykazując wyraźny wpływ ilości „gumowego kruszywa” na cenę wykonania 1 m3 takiej mieszanki.

Skuteczne zwiększenie adhezji asfaltu do kruszywa przez zastosowanie ASFIX ALFA

W artykule przedstawiona została ogólna charakterystyka środka adhezyjnego ASFIX ALFA. Zostały omówione szczegółowe warunki jego stosowania oraz badania przyczepności asfaltu.

Urządzenie Wehner/Schulze do laboratoryjnej oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych

Poza monitoringiem właściwości przeciwpoślizgowych użytkowanych nawierzchni istnieje potrzeba ich oceny na etapie projektowania warstwy ścieralnej. W tym celu w Niemczech zostało skonstruowane urządzenie Wehner/Schulze, które służy zarówno do oceny odporności na polerowanie kruszyw grubych, jak i oceny właściwości przeciwpoślizgowych mieszanek mineralno-asfaltowych i betonowych przeznaczonych do warstwy ścieralnej.

ŚWIAT

Towarowy transport samochodowy na Ukrainie w latach 2004-2013 Cz. I – wyniki działalności

W ciągu ostatniej dekady system transportowy Ukrainy przeszedł poważny kryzys. Utrata dostępu do pięciu portów morskich i dwóch lotnisk na Krymie, zablokowanie i wysadzenie torów linii kolejowej do Doniecka (którędy dokonywano 45% ruchu towarowego), utrata wschodnich granic, a tym samym zamknięcie ogólnoeuropejskich korytarzy drogowych przechodzących przez Ukrainę praktycznie całkowicie zablokowały rozwój branży transportowej w tym kraju. Oprócz czynników zewnętrznych i katastrofalnej infrastruktury do osłabienia transportu w Ukrainie przyczyniło się także wiele wewnętrznych sprzeczności systemu, które miały bezpośredni wpływ na stagnację branży, a w przyszłości mogą spowodować utratę potencjału tranzytowego kraju. Główną barierą rozwoju, która niesie ze sobą realne zagrożenie pozbawienia branży stabilności, jest brak równowagi między procesami prostej i rozszerzonej reprodukcji środków trwałych. Zasoby techniczne (infrastruktura, tabor) to jedna z największych wartości w ekonomice rynku, a te na Ukrainie w większości powstały w czasach radzieckich i zostały na tyle mocno wyeksploatowane, że potrzebują ogromnych inwestycji długoterminowych. Niestety, możliwości państwa są w obecnej chwili bardzo ograniczone, a środki własne przedsiębiorstw zostały wyczerpane.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij