Magazyn Autostrady wydanie nr 5/2016
Magazyn Autostrady wydanie nr 5/2016

Piąty numer „Magazynu Autostrady” został poświęcony tematyce chemii drogowej i barier drogowych. Porusza m.in. zagadnienia dotyczących domieszek redukujacych skurcz oraz jakie właściwości posiada asfalt modyfikowany polimerem Nowej generacji. Prócz tego przedstawiono wyniki analizy wpływu prędkości na stopień powstrzymywania drogowych barier drogowych.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności

PPP wymaga zmiany myślenia i edukacji sektora publicznego – perspektywy rynku infrastruktury po 2022 roku

Polska administracja przyzwyczaiła się do rozleniwiających i zwalniających z obowiązku racjonalnego myślenia – a nierzadko myślenia w ogóle – środków UE. Instrumenty partnerstwa publiczno-prywatnego, jeśli mają realnie wesprzeć Polskę, wymagają urynkowienia myślenia i edukacji sektora publicznego na temat pozyskiwania źródeł fi nansowania inwestycji.

Gliwicka Drogowa Trasa Średnicowa dostępna dla kierowców

Otwarciem gliwickiego odcinka „G2” po ponad 30 latach zakończyła się budowa Drogowej Trasy Średnicowej. Oficjalnego otwarcia tego 5,6-kilometrowego odcinka dokonano 19 marca br. w Gliwicach. Inwestycję zrealizował zarząd województwa śląskiego, a inwestorem zastępczym była DTŚ S.A. Wykonawcami odcinka było konsorcjum fi rm Eurovia (lider) oraz PORR Polska Infrastructure (partner). Kierowcom trasę udostępniono 20 marca.

Chemia Drogowa

Domieszki redukujące skurcz

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z efektami działania domieszek redukujących skurcz betonu. Omówiono rodzaje, mechanizm i efekty działania tych domieszek w odniesieniu do skurczu betonu oraz wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu.

Mechanizmy oddziaływania katalizatorów metaloorganicznych na asfalty stosowane w technologii drogowej

Autorzy przybliżają tematykę katalizatorów metaloorganicznych – czym są i jak na przestrzeni lat zmieniało się ich zastosowanie – i przedstawiają szczegółowo zagadnienie prac technologicznych z udziałem asfaltu i katalizatorów metaloorganicznych.

Właściwości asfaltu drogowego modyfi kowanego polimerem nowej generacji

W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych cech fizycznych asfaltu (penetracji, temperatury mięknienia i łamliwości). Do oceny właściwości poza nawrotem sprężystym wykorzystano parametry uzyskane na podstawie wyników badań siły rozciągającej w duktylometrze. Korzystniejsze właściwości i większą sprężystość mają asfalty wysokomodyfi kowane.

Prawo

Porozmawiajmy o innowacjach, czyli o partnerstwie innowacyjnym w projekcie nowelizacji ustawy PZP

W artykule zostały omówione kwestie związane z wprowadzeniem w Polsce osobnego trybu zamówień – partnerstwa innowacyjnego. Wspieranie innowacyjnego partnerstwa w krajowych zamówieniach publicznych ma na celu polepszenie jakości oferowanych przez nich produktów, skrócenie czasu realizacji usług, obniżenie kosztów, a przede wszystkim zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorców dzięki innowacyjnym rozwiązaniom.

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych

Pojęcie „rażąco niskiej ceny” nie jest zdefiniowane w ustawie. Jednak pojawia się ono w licznych wyrokach Krajowej Izby Odwoławczej. W artykule omówiono, w jakich przypadkach na gruncie PZP możemy mówić o podejrzeniu rażąco niskiej ceny złożonych ofert.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Analiza wpływu prędkości na poziom powstrzymywania drogowych barier ochronnych

W pracy podjęto próbę rozwiązania problemu związanego z wpływem prędkości na stopień powstrzymywania drogowych barier ochronnych dla tych prędkości, które nie zostały uwzględnione w kryteriach badań zderzeniowych dotyczących pojazdu według normy PN-EN 1317. Ze względu na ograniczony zakres zmiennych (prędkość, kąt uderzenia i rodzaj pojazdu), przy których bada się bariery, nasuwa się pytanie, jak zmienią się podstawowe parametry funkcjonalne systemów dla innych prędkości, kątów uderzenia czy mas pojazdów.

Indywidualne BRD – cz. II

Tekst jest kontynuacją artykułu z nr. 4/2016. Część pierwsza poruszała problematykę wyznaczania bezpiecznych przemieszczeń w sieci drogowej. W tym celu zaproponowano sposób indywidualnego dostosowania ścieżki przemieszczenia w sieci drogowej. Druga część opisuje, jaki wpływ na bezpieczeństwo podróży mają czasy jej rozpoczęcia, trwania i zakończenia. Przedstawione zostaną rozkład przestrzenny wypadków, synergia ich czynników oraz indywidualne uwarunkowania ograniczające użytkowników sieci drogowej w aspekcie BRD.

INŻYNIERIA RUCHU

Elementy modelu transportowego w aspekcie konfiguracji systemów ITS

W artykule zaprezentowano strukturę inteligentnych systemów transportowych (ITS), odwzorowanie procesów decyzyjnych oraz rolę funkcji użytkowych w modelu transportowym. Zwrócono uwagę na możliwości odwzorowania użyteczności usług ITS w modelach cząstkowych.

TECHNOLOGIE

Recykling nawierzchni bitumicznych na miejscu

W ostatnich latach Polska bardzo mocno rozbudowała sieć dróg krajowych, ekspresowych i autostrad, lecz nadal wiele dróg lokalnych wymaga pilnych remontów lub przebudowy. Drogi lokalne – gminne i powiatowe – stanowią większość polskiej sieci drogowej i wymagają dużych nakładów finansowych na ich utrzymanie. Z pomocą przychodzą technologie recyklingu nawierzchni bitumicznych bezpośrednio na miejscu, co nie tylko zmniejsza koszty, lecz również znacząco skraca czas remontów.

Monitorowanie zagrożeń akustycznych w obsłudze maszyn drogowych

Personel obsługujący maszyny drogowe jest narażony na szereg zagrożeń zewnętrznych. Zagrożenia te mogą powodować obniżenie percepcji, choroby zawodowe lub mogą być przyczyną wypadków i innych niebezpiecznych zdarzeń. Jednym z takich zagrożeń jest oddziaływanie na pracownika ciśnienia akustycznego o poziomie przekraczającym dopuszczalne wartości. W przypadku środowiska pracy zamiast ciśnienia akustycznego powszechniej stosowane jest pojęcie hałasu, rozumianego jako dźwięki niepożądane.

ŚWIAT

Uwarunkowania i wyniki działalności transportu samochodowego w Mołdawii w latach 2004-2013 – cz. II

Artykuł jest kontynuacją artykułu z nr. 4/2015. W Pierwszej części przedstawiono uwarunkowania i wyniki działalności transportu samochodowego w Mołdawii. Ta część porusza zagadnienia podstawowej suprastruktury transportu samochodowego oraz jego współczynniki demograficzne i infrastrukturalne.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij