Magazyn Autostrady wydanie nr 4/2016
Magazyn Autostrady wydanie nr 4/2016

Czwarty numer „Magazynu Autostrady” został poświęcony tematyce bezpieczeństwa i zarządzania ruchem. Porusza również m.in. zagadnienia ITS, błędów wykonawczych i zniszczeń warstw bitumicznych.  Z okazji obecności "Magazynu Autostrady" na Targach INTERTRAFFIC, wydanie zawiera również anglojęzyczne wersje wybranych artykułów.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności

ITS

Model transportowy ruchu miejskiego w obszarach zurbanizowanych – zasadnicze aspekty modelowania

W artykule przedstawiono wybrane, zasadnicze aspekty modelowania podróży i prognozowania ruchu w ramach matematycznego modelu transportowego. Przedstawione zostały struktura modelu transportowego (tzw. modelu ruchu) oraz zakres badań i pomiarów ruchu niezbędnych do sporządzenia modelu transportowego. Zasygnalizowano również podstawowy cel ich stosowania – sporządzanie prognoz ruchu dla wariantów technicznych inwestycji transportowych.

Pomiar natężenia ruchu jeszcze nigdy nie był taki prosty

Wykonywanie pomiarów natężenia ruchu drogowego jest czynnością niezbędną dla prawidłowego zarządzania infrastrukturą drogową, planowania remontów oraz przyszłych inwestycji. Działania te są podejmowane na każdym szczeblu zarządzania infrastrukturą, od dróg gminnych poprzez zarządy dróg miejskich, po drogi krajowe zarządzane przez GDDKiA.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Bezpieczeństwo ruchu drogowego podczas robót prowadzonych na drodze dwujezdniowej

Artykuł porusza temat bezpieczeństwa organizacji ruchu drogowego podczas robót prowadzonych na czynnej drodze dwujezdniowej. Omówiono trzy typy rozwiązań dotyczących organizacji ruchu drogowego w miejscach, gdzie są prowadzone roboty drogowe. Przedstawione zostały wady i zalety poszczególnych rozwiązań. Całość poparto wynikami badania ankietowego.

Indywidualne BRD – cz. I

W artykule zaprezentowano problematykę wyznaczania bezpiecznych przemieszczeń w sieci drogowej. W tym celu zaproponowano sposób indywidualnego dostosowania ścieżki przemieszczenia w sieci drogowej. Koncepcję tego podejścia do zagadnień BRD oparto na funkcjonalności planerów podróży.

Analiza zderzenia układu pojazd – bariera energochłonna za pomocą metody elementów skończonych

W artykule przedstawione zostały efekty zderzenia obiektów o różnej masie z drogową barierą ochronną. Wykorzystując odpowiednie programy komputerowe, przeprowadzono symulację na uproszczonym modelu pojazd – bariera energochłonna. Pozwoliło to ocenić wpływ elementu pochłaniającego energię na poprawę bezpieczeństwa drogowego oraz na rozkład naprężeń występujących w układzie.

ZARZĄDZANIE RUCHEM DROGOWYM

Propozycja warunków technicznych dla drogowej sygnalizacji świetlnej

Artykuł opisuje opracowanie określające propozycję warunków technicznych dotyczących drogowej sygnalizacji świetlnej, wykonane przez członków konsorcjum działającego pod przewodnictwem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Opisano w skrócie problemy związane ze stosowaniem obowiązujących przepisów, jak również proponowane zmiany. Celem artykułu jest przybliżenie osobom zainteresowanym genezy zaproponowanych zmian oraz rozszerzenie wiedzy o opracowaniu.

ZARZĄDZANIE

Standaryzacja w procesie zarządzania drogami

W środowisku drogowym coraz częściej dyskutuje się o potrzebie wprowadzenia rozwiązań wspierających administrację drogową w procesie zarządzania drogami. Najczęściej poruszane zagadnienia dotyczą przede wszystkim kwestii finansowania, w niniejszym artykule natomiast nacisk został położony na zagadnienia organizacyjne. Przedstawiono rozwiązania stosowane w Niemczech, we Francji oraz w Portugalii, a także na Bliskim Wschodzie oraz omówiona jest możliwość wprowadzenia standardów zarządzania w Polsce.

INŻYNIERIA RUCHU

Zakręty – cz. V – oznakowanie uzupełniające

Znaki pionowe ostrzegające o zakrętach bądź łukach poziomych stanowią istotną informację w prowadzeniu kierowcy drogą. Bez wątpienia koniecznym uzupełnieniem w rejonach zakrętów są urządzenia bezpieczeństwa, głównie w postaci „tablic prowadzących”, a także oznakowanie poziome. Są to kolejne elementy oznakowania, które wspomagają kierowcę na zakrętach.

Prawo

Odpowiedzialność zarządcy drogi za wypadki

W niniejszym artykule autorzy przedstawią kilka praktycznych zagadnień związanych z problematyką dochodzenia przez osoby poszkodowane w wypadkach drogowych roszczeń odszkodowawczych od zarządców dróg.

TECHNOLOGIE

Błędy wykonawcze i zniszczenia nawierzchni bitumicznych

Nawierzchnie bitumiczne powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby wytrzymały bez większych uszkodzeń co najmniej kilkanaście lat. W praktyce jednak często zniszczenia pojawiają się już po kilku latach eksploatacji, a nawet wcześniej. W wielu przypadkach wina leży przede wszystkim po stronie wykonawców, którzy nie przykładają należytej uwagi do wszystkich etapów wbudowania warstw bitumicznych.

KRAJ

Uwarunkowania i wyniki działalności transportu samochodowego w Mołdawii w latach 2004-2013 – cz. I

Artykuł przedstawia uwarunkowania i wyniki działalności transportu samochodowego w Mołdawii. To najbiedniejszy kraj w Europie (w 2013 r. wartość PKB wyniosła 7962 mln USD, a wartość PKB per capita – jedynie 4983 USD), jest słabo rozwinięty, silnie uzależniony od importu paliw i surowców (w 2013 r. wartość importu wyniosła 5492 mln USD, a wartość eksportu – 2428 mln USD). Powierzchnie rolne zajmują 66% powierzchni kraju.

INTERTRAFFIC

Transport model urban traffi c in urban areas – essential aspects of modeling

The article presents selected, the essential aspects of modeling and forecasting of traffic traveling in the framework of a mathematical model of transport. Shows the breakdown of transport model (ie. Traffic model), the range of tests and measurements of movement necessary for drawing up a transport model and signaled the primary purpose of their use - preparation of traffi c forecasts for the technical options of transport investments.

Analysis of the collision between the vehicle – energy-absorbing barrier by using fi nite element method (FEM)

The article presents the effects of collisions of objects of different weights with a traffic barrier. Using appropria te computer software, a simulation has been carried out based on a simplifi ed vehicle – traffic barrier model. It has allowed to assess the impact of the energy-absorbing element on the improvement of road safety and the distribution of stresses occurring in the system.

The standardization in the road management

The road sector is increasingly discussing the need to introduce arrangements supporting the road administration in the management of roads. They usually concern the issue of financing. This paper focuses on organizational issues. The article presents the solutions used in Germany, France and Portugal, as well as in the Middle East, and discusses the possibility of introducing management standards in Poland.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij