Magazyn Autostrady wydanie nr 3/2016
Magazyn Autostrady wydanie nr 3/2016

Numer „Magazynu Autostrady” został poświęcony tematyce geosyntetyków oraz stabilizacji gruntów.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności

Geosyntetyki i stabilizacja gruntu

Wpływ składu mineralnego gruntów słabonośnych na parametry użytkowe w drogownictwie

Grunty słabonośne można podzielić na dwa rodzaje: piaszczyste i spoiste. Niezdatność tych dwóch odmian gruntów ma skrajnie różny charakter, gdyż różny jest ich skład mineralny. Znając skład mineralny gruntów można nie tylko wyjaśnić ich problemy istotne w drogownictwie, ale również dobrać właściwie spoiwa do ich stabilizacji. Grunty piaszczyste składają się przede wszystkim z grubych ziaren kwarcu, które przez kształt swoich owalnych ziaren oraz mono frakcyjność powodują słabą nośność tych gruntów, którą można poprawić stosując cementy lub/i jego substytuty. Grunty spoiste składają się głównie z drobnoziarnistych minerałów ilastych przez co są plastyczne i słabonośne po nawilżeniu. Jeżeli wśród tych minerałów występują montmorillonit lub chloryt to gruntu te są pęczniejące i wysadzinowe. Te ekspansywne zjawiska można częściowo zneutralizować stosując wapno, jednakże do uzyskania stabilizacji mechanicznej konieczny jest również dodatek cementów lub/i jego substytutów.

Wybrane sposoby stabilizacji zboczy drogowych

Artykuł porusza tematykę osuwisk na nasypach i wykopach drogowych. Zawiera przegląd przyczyn ruchów masowych oraz wybranych metod stabilizacji zbocza. Przedmiotem uwagi jest również zabezpieczanie zboczy skalnych.

Wzmacnianie podłoży i nasypów drogowych

Artykuł porusza zagadnienia z zakresu badań podłoży gruntowych, wymogów stawianych podłożom i konstrukcji nasypów, oceny nośności i stateczności podłoża oraz metod wzmacniania słabych podłoży.

Projektowanie nasypów z geosyntetycznym zbrojeniem nadpalowym

Na obszarach występowania gruntów nienośnych w celu posadowienia nasypów komunikacyjnych wykorzystuje się bardzo często techniki posadowienia pośredniego. Na punktowych elementach nośnych, tj. palach lub kolumnach, stosuje się zbrojenie geosyntetyczne, które układa się powyżej głowic lub oczepów. System ten znany jest na świecie jako GPE (geosynthetic reinforced and pile supported embankments).

Projektowanie geosyntetyków

Geosyntetyki mogą pełnić różne funkcje i w zależności od przeznaczenia należy dobierać odpowiedni rodzaj tego materiału. W artykule zostały omówione geowłókniny i geotkaniny oraz ich najważniejsze funkcje: separacja, filtracja, drenaż, wzmocnienie, zbrojenie, ochrona, izolacja.

GRUNTAR – stabilizacja na miarę XXI wieku

W artykule opisano spoiwo drogowe GRUNTAR, które zostało stworzone do stosowania tam, gdzie podłoże trzeba szybko osuszyć i wzmocnić. Umożliwia ono prowadzenie prac stabilizacyjnych na różnych typach gruntów i w różnym stopniu ich zawilgocenia, a – jak wiadomo z praktyki – poprawnie wykonana stabilizacja podłoża to podstawa trwałej konstrukcji drogi.

Prawo

Gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe jako zabezpieczenie umowy o roboty budowlane – zagadnienia praktyczne

Gwarancje ubezpieczeniowe oraz gwarancje bankowe są popularnym sposobem zabezpieczania roszczeń. W artykule przedstawiono rodzaje tychże gwarancji oraz ich wymogi formalne. Poruszane są również zagadnienia związane z okresem ważności i przypadkami nadużyć gwarancji.

TECHNOLOGIE

Produkcja MMA z granulatem asfaltowym

Destrukt asfaltowy to cenny materiał, który można wykorzystywać przy produkcji nowych mieszanek bitumicznych. Destrukt to mniejsze koszty budowy i mniejsze wykorzystanie naturalnych złóż kruszyw. Inwestorzy coraz częściej chcą stosować destrukt ze względów ekonomicznych i ekologicznych.

KRAJ

Obiekty inżynierskie dla niechronionych użytkowników systemu transportowego Będzina

Artykuł jest kontynuacją prezentacji obiektów inżynierskich zlokalizowanych w Będzinie w dzielnicy Śródmieście (centrum miasta) (zapoczątkowanych w nr. 6/2015 „Magazynu Autostrady”). Będą w nim opisane obiekty przeznaczone wyłącznie dla niechronionych użytkowników dróg, tj. pieszych i rowerzystów. Obszar tej dzielnicy zajmuje około 200 ha. Obszar planu został wyznaczony od wschodu linią kolejową relacji Katowice – Warszawa, od południa granicą administracyjną z Sosnowcem, od zachodu: ulicami Małobądzką i Świerczewskiego, od północy: ulicą Brzozowicką i Czarną Przemszą. Na omawianym obszarze miasta wybudowane i użytkowane są trzy kładki przez rzekę oraz trzy przejścia podziemne: pod skrzyżowaniem ul. Małobądzkiej z ul. Józefa Piłsudskiego, pod ul. Małobądzką oraz pod Al. Hugo Kołłątaja.

PROJEKTOWANIE

Przepusty – obiekty inżynierskie, rodzaje, zastosowanie, wykonanie

Artykuł ma na celu przedstawienie różnych rodzajów przepustów oraz ich zastosowanie, które w ostatnim okresie bardzo się poszerzyło.

MATERIAŁY

Analiza zmian właściwości asfaltu PmB 25/55-60 z niewielkim udziałem wypełniacza

Właściwe proporcje wypełniacza i asfaltu mają wpływ na właściwości mas powłokowych. Rezultaty badań ciągliwości z pomiarem siły rozciągającej wskazują, że wprowadzenie wypełniacza do asfaltu modyfikowanego powoduje jego usztywnienie, bez zwiększenia ciągliwości. Ma to szczególne znaczenie w niskiej temperaturze.

Wpływ wybranych plastyfi katorów na podstawowe cechy techniczne betonowej kostki brukowej

W artykule zaprezentowano wyniki prób technologicznych prowadzonych pod kątem wpływu wybranych plastyfikatorów na podstawowe cechy techniczne betonowej kostki brukowej. Podczas tych prób zastosowano pięć plastyfikatorów oraz wyznaczono wartości liczbowe: wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu oraz podciągania kapilarnego i nasiąkliwości masowej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij