Magazyn Autostrady wydanie nr 11-12/2015
Magazyn Autostrady wydanie nr 11-12/2015

Świąteczny numer "Magzaynu Autostrady", który został poświęcony zagadnieniom geotechniki i goeoinżynierii. Zawiera również dodatek tematyczny poruszający  problematykę projektowania dróg.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Ciekawe informacje z branży drogowej. W tym numerze m.in. Nowe tendencje w branży rusztowań, nowe aplikacje drogowe i prototyp akumulatora litowo-powietrznego Uniwersytetu Cambridge.

ANALIZY I OBLICZENIA

Wpływ wzmocnienia podłoża gruntowego na stateczność nasypów drogowych

W artykule omówiono zagadnienia związane z zapewnieniem stateczności nasypów drogowych w zależności od warunków gruntowych, kształtu geometrycznego i materiałów wykorzystanych do budowli ziemnych. Skupiono się zarówno na aspektach związanych z prowadzeniem analiz stateczności, jak i wpływu różnego rodzaju wzmocnień podłoża na uzyskiwane wartości współczynnika stateczności.

TECHNOLOGIE

Geotechniczna ocena budowy podłoża gruntowego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie uchyliło załącznik nr 4 dotyczący sposobów przeprowadzania badań geotechnicznych i określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża nawierzchni. W zamian za to nie dostarczyło innych przepisów. Określiło tylko, że aby prawidłowo zaprojektować i wykonać budowlę ziemną, należy przeprowadzić badania zgodnie z Polską Normą i przepisami odrębnymi. Przytoczone w tym artykule normy i przepisy ukazują, że jest możliwa ocena nośności podłoża bez konieczności korzystania z załącznika nr 4.

Wzmocnienie podłoża antropogenicznego odcinka budowanej trasy N-S w Rudzie Śląskiej realizowane w technologii zagęszczania impulsowego RIC

W artykule omówiono realizację wzmocnienia podłoża pod budowaną w Rudzie Śląskiej drogą N-S mającą w przyszłości połączyć Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4. Zagęszczanym impulsowo gruntem był typowy dla terenów Śląska łupek nieprzepalony. Badania efektywności zagęszczenia wykazały skuteczność technologii RIC we wzmocnieniu tego typu gruntu do głębokości 4,0-5,0 m. Dodatkowo w artykule opisano wpływ prowadzonego zagęszczania na sąsiadujące z budową obiekty.

MATERIAŁY

Ocena efektywności modyfi kacji lepiszczy asfaltowych polimerem SBS na podstawie zmian energii odkształcenia w badaniu ciągliwości – cz. II

Tekst jest kontynuacją artykułu z nr. 10/2015, który porusza tematykę modyfikacji lepiszczy asfaltowych. Autor przedstawia uzyskane wyniki badań świadczących o stabilności układu asfalt – modyfikator.

TECHNOLOGIE

Recykling nawierzchni bitumicznych „na gorąco”

Artykuł dotyczy technologi recyklingu nawierzchni bitumicznych oraz powtórnego wykorzystanie starych, zniszczonych już warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych. Opis stosowanych metod recyklingu w otaczarce z częściowym użyciem sfrezowanego destruktu do produkcji nowych mas bitumicznych oraz technologi recyklingu bezpośrednio na drodze tzw. metoda „na gorąco”.

Zintegrowany moduł rozsypujący „S-Pack” do recyklingu i stabilizacji gruntu

Istnieje szerokie spektrum mobilnych maszyn i rozwiązań w zakresie recyklingu i stabilizacji gruntu. „S-Pack” (Spreader-Pack) do bezpyłowego rozsypywania środków wiążących tworzy możliwość optymalizacji zakresu zastosowań urządzeń oraz poprawy wydajności ekonomicznej.

MATERIAŁY

Cementy napowietrzające beton – nowa perspektywa trwałości betonu

Wśród metod materiałowo-strukturalnej ochrony betonu przed szkodliwym działaniem mrozu autor wyodrębnia dwa zasadnicze działania zmierzające do uzyskania maksymalnie szczelnej, nieprzesiąkliwej struktury, tj. przez obniżenie wskaźnika w/c, stosowanie dodatków mineralnych i domieszek uplastyczniających oraz przez właściwe napowietrzenie.

Nanomodyfi kacja betonu

Autorka podkreśla w artykule dużą skale rozwoju nanotechnologii w Polsce. Obok dodawanych do cementu oraz mieszanki betonowej nanocząstek dwutlenku tytanu i nanocząstek dwutlenku krzemu można znaleźć doniesienia o stosowaniu nanocząstek w postaci nanorurek węglowych (NRW). Ogromne zainteresowanie NRW wynika z ich niezwykłych właściwości mechanicznych.

Mrozoodporność betonu mostowego napowietrzonego mikrosferami

Autor opisuje w artykule testy odporności na powierzchniowe łuszczenie przeprowadzone wg szwedzkiej metody Boraas. Obiekty mostowe, hydrotechniczne, a także nawierzchnie drogowe i lotniskowe są narażone na destrukcję spowodowaną cyklicznym zamrażaniem i rozmrażaniem, któremu towarzyszy łuszczenie powierzchni elementów lub pękanie materiału.

TECHNOLOGIE

Bezpieczeństwo mostów autostradowych Kompleksowy program

Mosty i wiadukty stanowią zawsze ważne elementy sieci drogowej, praktycznie decydujące o wartości użytkowej dróg. Na sieci dróg, którymi zarządza GDDKiA, jest już ponad 6 tys. budowli mostowych. Dla nowo budowanych czy modernizowanych obiektów bardzo istotne jest przyjęcie odpowiednich rozwiązań techniczno-estetycznych, ale również zapewnienie największego z możliwych bezpieczeństwa użytkownikom. Dla obiektów eksploatowanych występuje stała potrzeba identyfikacji ich stanu technicznego, aby zapewniać odpowiednie walory użytkowe, ale także, aby zadbać o sprawy wystarczającego bezpieczeństwa.

KRAJ

Niemieckie doświadczenia w budowie tras rowerowych z wykorzystaniem wałów przeciwpowodziowych

W ubiegłym roku prezydent RP podpisał nowelizację szeregu ustaw (m.in.: Prawo wodne, Kodeks wykroczeń, Ustawę o drogach publicznych, Ustawę o gospodarce nieruchomościami) [1]. Zmiany, które dopuszczają budowę dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych, wnoszą nową jakość w turystyce rowerowej w Polsce, gdyż do tej pory jazda na rowerze po wałach przeciwpowodziowych była wykroczeniem.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Zimowe utrzymanie dróg – cz. I

Coraz częściej spotykamy się z bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi, które nie tylko bywają bardzo uciążliwe, ale również mogą stanowić zagrożenia dla naszego zdrowia i życia. Zasypane śniegiem drogi, domy bez prądu, gigantyczne korki, a na dodatek sparaliżowany na dobrych kilka godzin ruch lotniczy – tak wygląda zimą niemal cała Polska. Czasami bywa lepiej, w części polskich miast drogi są przejezdne, choć często zalega na nich pośniegowe błoto. Policja apeluje o ostrożność. Pojazdy służące do udrażniania zasypanych dróg same stoją w korkach. Częste śnieżyce utrudniają jazdę po większości krajowych dróg. Z nawiewanym śniegiem drogowcy ledwo sobie radzą. Wiele dróg każdej zimy jest zablokowanych. Za spóźnioną reakcję zawsze dostaje się służbom drogowym. O tym, że zima tradycyjnie zaskakuje drogowców, wiedzą wszyscy.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij