Magazyn Autostrady wydanie nr 7/2015
Magazyn Autostrady wydanie nr 7/2015

Temat wydania: Hałas drogowy. W numerze: CP -2015 - zmodyfikowana merodyka przewidywania hałasu, Hałas od pojazdów samochodowych, a także Dekoracyjne elementy dróg publicznych i autostrad.

Polecamy: relacje z wydarzeń branżowych, ciekawe aktualności oraz dodatek tematyczny dotyczący perspektywy finansowej 2014-2020

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Drogowy Odcinek Lotniskowy w Indiach, nowy dyrektor ZDM w Warszawie, raport MIiR na temat stanu BRD w Polsce oraz inne ciekawe aktualności.

OPINIE

Opinie ekspertów

Tym razem odpowiadają na dwa pytania: Kiedy warto sięgnąć po technologię cichych nawierzchni drogowych? O czym należy pamiętać przy projektowaniu ekranów akustycznych?

ANALIZY I OBLICZENIA

CP2015 – zmodyfikowana metodyka przewidywania hałasu powstającego na parkingach, stacjach paliw, MOP-ach i punktach poboru opłat

W przypadku przedsięwzięć „mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko” pierwszą decyzją, którą należy uzyskać w ramach procedury inwestycyjnej, jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w skrócie: decyzja środowiskowa, DŚU). Procedura związana z uzyskaniem DŚU została opisana w Ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w skrócie: ustawa OOŚ.

Hałas od przejeżdżającego pojazdu w zależności od jego prędkości i charakterystyki nawierzchni drogowej

Hałas od ruchu drogowego jest szczególnym zagrożeniem środowiska w otoczeniu tras komunikacyjnych. Wpływ na jego poziom ma natężenie ruchu, struktura rodzajowa i prędkość pojazdów oraz rodzaj nawierzchni. W artykule przedstawiono wpływ nawierzchni i prędkości na poziom hałasu od pojedynczo przejeżdżających pojazdów. Badaniami objęto samochody osobowe i pojazdy ciężarowe poruszające się na nawierzchniach asfaltowych, betonowych i na nawierzchni z kostki kamiennej.

Problemy związane z wykonywaniem pomiarów hałasu drogowego

Hałas drogowy ma niezwykle złożoną naturę. Można wyróżnić w nim szereg składowych, jak m.in.: hałas napędu, toczenia czy aerodynamiczny. Jednocześnie występuje tu wiele czynników powodujących znaczne różnice w jego powstawaniu i propagacji, jak: rodzaj i konstrukcja pojazdu, typ opon, rodzaj ładunku czy zachowanie kierowcy. Elementy te w różny sposób wpływają na wartość maksymalną i strukturę częstotliwościową powstającego hałasu. Z jego pomiarami wiąże się jednak szereg problemów związanych m.in. z odległością od źródła dźwięku, wysokością pomiaru, powtarzalnością próby czy hałasem tła akustycznego. W celu zachowania poprawności wykonywanych pomiarów problemy te należy wyeliminować.

Skuteczność ekranów akustycznych

Niniejszy artykuł dotyczy zagadnień związanych ze skutecznością ekranów akustycznych ocenioną na drodze obliczeń numerycznych. Pierwsza część artykułu dotyczy przeglądu parametrów akustycznych wybranych rodzajów ekranów drogowych. Przedstawiono w niej właściwości dźwiękochłonne i dźwiękoizolacyjne dla czterech rodzajów ekranów drogowych o zróżnicowanej budowie. Parametry akustyczne określone zostały na drodze pomiarów laboratoryjnych.

INŻYNIERIA RUCHU

Zakręty – cz. I. Obowiązujące oznakowanie

Wyprzedzanie na łuku drogi, wywrócenie się pojazdu z powodu działania sił odśrodkowych czy wpadnięcie w poślizg na łuku i wypadnięcie z drogi – to określenia, które niejednokrotnie słyszy się przy omawianiu przyczyn wypadku. Nasuwa się pytanie, czy znaki ostrzegające o zakrętach są adekwatne do potrzeb, tzn. czy i na ile zapowiadają to, przez co kierowca będzie przejeżdżał swoim pojazdem.

PRAWO I ADMINISTRACJA

Przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu – sytuacja leasingobiorcy

Umowa leasingu stanowi rozwiązanie bardzo często wykorzystywane w obrocie prawnym pomiędzy przedsiębiorcami, w szczególności w branżach związanych z wykorzystaniem rozbudowanego parku maszynowego, wymagającego okresowej wymiany. Jako przykład można wskazać zarówno firmy transportowe leasingujące samochody czy przedsiębiorstwa budowlane korzystające z leasingu, chociażby w odniesieniu do maszyn i urządzeń.

MATERIAŁY

Dekoracyjne elementy w krajobrazie autostrad i tras szybkiego ruchu

Pasy autostrad i tras szybkiego ruchu przebiegające przez obszary o różnych walorach krajobrazowych są nieodłącznym elementem współczesnego krajobrazu kulturowego, stworzonego przez ludzką cywilizację w XX i XXI wieku, a zdominowanego przez motoryzację i jej wytwory. Ich przestrzenne ramy krajobrazowe stanowią pobocza wraz z przyległymi terenami. W nich są umieszczane niezbędne elementy przestrzenne związane z funkcjonowaniem drogi, takie jak znaki i tablice drogowe, ekrany akustyczne: oraz, na co wskazują poniższe przykłady, także dekoracyjne wielkogabarytowe pojedyncze rzeźby lub ich kompozycje przestrzenne.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Punktowe elementy odblaskowe

Punktowe elementy odblaskowe są rodzajem oznakowania drogowego poziomego, oddzielanym ze względu na funkcje i kształt od znaków podłużnych i poprzecznych, strzałek i znaków uzupełniających. Wynika to chociażby z pkt 1.2 załącznika nr 2 (pt. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”) do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181, ze zm., dalej: Rozporządzenie i Załącznik nr 2 do Rozporządzenia). Zgodnie z § 85 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393, ze zm.) są one znakami drogowymi poziomymi. Ich montaż ma zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przede wszystkim w okresie od zmroku do świtu i w trudnych warunkach atmosferycznych.

INWESTYCJE

Perspektywa Finansowa 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkiem tematycznym dotyczącym unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Przygotowaliśmy trzy artykuły: dotyczący technologii betonowej, asfaltowej oraz przepisów prawnych w kontekście wyżej wskazanego tematu.

WYDARZENIA

Wydarzenia branżowe

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z najważniejszych wydarzeń branżowych. W tym numerze m.in. Targi INTERMASZ, budowa tunelu drogowego pod Martwą Wisłą oraz kolejna edycja Polskiego Kongresu ITS.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij