Magazyn Autostrady wydanie nr 3/2015
Magazyn Autostrady wydanie nr 3/2015

Temat wydania: Stabilizacja gruntów, geosyntetyki. W numerze: Problem kolmatacji geowłóknin, poprawa nośności platform roboczych, zbiorniki retencyjne, zmiany technologiczne w produkcji kostki brukowej. 
Polecamy
: dodatek tematyczny dotyczący ważenie pojazdów w ruchu.

AKTUALNOŚCI

Aktualnośći

Asfalt przyszłości, bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, generalny pomiar ruchu 2015 i wiele innych.

BLIŻEJ BRANŻY

Kompleksowe rozwiązania w budownictwie inżynieryjnym

W skład Grupy Pietrucha wchodzą jedna firma handlowa oraz trzy zakłady produkcyjne. Znajdują się one w trzech lokalizacjach i zatrudniają ponad 300 pracowników. Mimo swoich rozmiarów firma nadal pozostaje firmą rodzinną, której zarządzaniem od 1960 r. zajmuje się już trzecie pokolenie.

OPINIE

Stabilizacja gruntów – konkretny problem, konkretne rozwiązanie

Eksperci reprezentujące świat biznesu i nauki odpowiadają na tytułowe pytanie.

ANALIZY I OBLICZENIA

O problemie kolmatacji geowłóknin stosowanych w drenażach

Systemy drenażowe występujące przy obiektach drogowych są niezwykle istotnym elementem tych budowli. Jednym z powszechnie stosowanych obecnie materiałów w systemach drenażowych są geowłókniny. Ich zadaniem jest zabezpieczenie odwadnianego gruntu przed procesem sufozji, jak również ochrona drenażu przed zamuleniem przy jednoczesnym zachowaniu wodoprzepuszczalności. Typową trwałość drenażu, w zależności od rozwiązań, szacować można na kilkadziesiąt lat. W okresie tym sprawność drenażu ulega stopniowemu obniżeniu, co jest zjawiskiem normalnym, doświadczenia wskazują jednak, że w pewnych warunkach może dojść do znacznego zmniejszenia wodoprzepuszczalności geowłókniny, która z czasem zacznie przybierać cechy geomembrany. W artykule przedstawiono wybrane kryteria doboru geosyntetycznych materiałów filtracyjnych oraz przykłady uszkodzeń systemów drenażowych, do jakich może dojść w wyniku kolmatacji.

MATERIAŁY

Poprawa nośności platform roboczych

Ważnym aspektem projektowania, wykonawstwa i eksploatacji platform roboczych jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa bez nadmiernych kosztów. Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie geotekstyliów i wyrobów pokrewnych w konstrukcji platform w celu zmniejszenia ich grubości. Innym ekonomicznym rozwiązaniem jest stabilizacja gruntu o słabej nośności materiałami związanymi hydraulicznie.

ANALIZY I OBLICZENIA

Komunikacyjne obiekty liniowe na terenach górniczych

Budowa komunikacyjnych obiektów liniowych na terenach górniczych wymaga stosowania rozwiązań zaliczanych do tzw. profilaktyki budowlanej. Znamienną pozycję zajmuje tutaj zastosowanie geosyntetyków. Ich celem jest minimalizacja negatywnych zjawisk związanych z rozluźnieniem materiałów niezwiązanych. Podobnie jak w innych dziedzinach inżynierskich, również w budownictwie komunikacyjnym skuteczność stosowanych rozwiązań i ich optymalizacja ekonomiczna zależą od doświadczeń z dotychczasowych rozwiązań, w tym badań eksperymentalnych, zwłaszcza laboratoryjnych i terenowych. W artykule przedstawiono wnioski z wybranych badań doświadczalnych dotyczące wpływu deformacji górniczych na konstrukcje liniowych obiektów komunikacyjnych, w tym konstrukcji z wykorzystaniem geosyntetyków.

TECHNOLOGIE

Retencja wód deszczowych – retencyjne kanały ściekowe

Na terenach nieprzekształconych przez działalność człowieka istnieje dynamiczna i naturalna równowaga ilościowa pomiędzy zjawiskami opadu a procesami spływu, wsiąkania i parowania wody opadowej. Urbanizacja i rozwój terenów miejskich powodują ekspansję powierzchni uszczelnionych na obszary do niedawna słabo zagospodarowane i pokryte roślinnością. Zjawisku temu towarzyszy radykalna zmiana intensywności odpływu wód opadowych do zorganizowanych systemów wpływających na funkcjonowanie infrastruktury miast i odbiorników wód. Wymaga to podjęcia szeregu działań inżynierskich mających na celu zagospodarowanie wód opadowych, a w przypadku, gdy są one zanieczyszczone, również ich utylizacji.

INŻYNIERIA RUCHU

Propozycja utworzenia ustawowego priorytetu przejazdu dla autobusów (trolejbusów) w obszarze zabudowanym

Wprowadzanie rozwiązań technicznych przy zarządzaniu ruchem drogowym powoduje, że transport zbiorowy może skutecznie konkurować z samochodem osobowym. Jednak problemy, z jakimi można się przy tym spotkać, sprawiają, że w wielu miastach Polski nie ma możliwości uprzywilejowania środków komunikacji zbiorowej. Wobec powyższego w artykule zaproponowano zmianę zapisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym, która może skutecznie przyczynić się do wzrostu prędkości przejazdu autobusu (trolejbusu) w obszarze zabudowanym, punktualnego pokonywania wyznaczonej trasy, a tym samym podniesienia atrakcyjności tej formy przemieszczania się po miejskiej sieci ulic.

NASZ WYWIAD

Prawo zamówień publicznych Nowe przepisy, stare przyzwyczajenia

Wywiadu dla „Magazynu Autostrady” udzielił Piotr Trębicki, radca prawny i partner w Kancelarii Czublun Trębicki, ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych. Reprezentował on swoich klientów w najbardziej doniosłych dla państwa polskiego i głośnych medialnie postępowaniach. Od lat doradza w uzyskiwaniu zamówień o wielomilionowych wartościach oraz reprezentuje strony przed Krajową Izbą Odwoławczą.

MATERIAŁY

Technologiczne zmiany w produkcji kostki brukowej i galanterii betonowej

Niniejszy artykuł stanowi próbę prezentacji różnych technologii produkcji kostki brukowej i galanterii betonowej. W ostatnich latach, ze względu na mnogość funkcji, jakie mają do spełnienia te produkty, nastąpiły ich specjalizacja oraz wyraźny wzrost rozwoju technologii.

Kostka brukowa – właściwości i zastosowanie w budownictwie drogowym

W artykule przedstawiono właściwości oraz zastosowanie kostki brukowej w budownictwie drogowym. Jak wiadomo nie od dziś, kostka brukowa jest materiałem ogólnie stosowanym w budownictwie do wykonania nawierzchni chodników, placów czy też parkingów. Sama kostka musi mieć odpowiednie właściwości, czyli musi mieć właściwą odporność na działanie różnych warunków atmosferycznych, wytrzymałość na uderzenia, odporność na działanie soli, jak również na korozję biologiczną. W artykule przedstawiono różne rodzaje kostki brukowej, nie tylko tej tradycyjnej, lecz również tej o poprawionych właściwościach. Jednak myśląc o kostce brukowej, nie możemy zapomnieć, iż należą do niej także elementy prefabrykowane, takie jak krawężniki betonowe czy też płyty brukowe.

Asfaltowe nawierzchnie dróg dla ruchu rowerowego

Artykuł porusza tematykę związaną z projektowaniem, wykonawstwem, przepisami prawnymi i technicznymi związanymi z nawierzchniami asfaltowymi, które są przeznaczone dla ruchu rowerowego. Autor tekstu wskazuje błędy, które są powielane w trakcie projektowania tych dróg i wskazuje sposoby ich rozwiązania. Jako przykład, który można naśladować, pokazuje drogi rowerowe zaprojektowane w Niemczech, gdzie infrastruktura rowerowa jest znacznie bardziej rozbudowana i bardziej dostosowana do specyficznych potrzeb tych konkretnych uczestników ruchu.

TECHNOLOGIE

Skoordynowane systemy utrzymania dróg

Głównym celem zbierania danych o stanie nawierzchni dróg jest wykorzystanie ich do racjonalnego planowania remontów na poziomie strategicznym i operacyjnym. W ostatnich latach w Niemczech opracowano i wdrożono metodę wspierającą ten proces zgodnie z pragmatyką działania zarządów dróg. Ogromne zainteresowanie, z jakim się ta metoda spotyka, skłania do jej szerszego opisania oraz porównania z klasycznymi systemami zarządzania stanem nawierzchni.

dobre, bo polskie

Niezawodne spoiwo stabilizacyjne stosowane w budownictwie drogowym

Początki firmy sięgają 1997 roku, kiedy to założona została firma Hewis-System – jako spółka cywilna. W 1999 roku zmieniła swoją nazwę na Rowis-System a w 2003 roku zmieniła swój status prawny, przekształcając się w spółkę jawną.

TECHNOLOGIE

Nacisk osi, masa i ważenie pojazdu – aspekty prawne

Prawo przewiduje możliwość ustanawiania ograniczeń dostępu do dróg publicznych w oparciu o kryterium masy pojazdu czy też nacisku osi. Wprowadzają je przede wszystkim Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, ze zm.; dalej: Prawo o ruchu drogowym) i Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 260, ze zm.; dalej: Ustawa o drogach publicznych). Zapewnienie realizacji tych ograniczeń pociąga za sobą konieczność kontroli ich przestrzegania. Wskutek tego do kluczowej roli urasta problem norm regulujących to, w jaki sposób powinny być dokonywane pomiary, w wyniku których dochodzi do ustalenia masy całkowitej pojazdu i innych analogicznych parametrów.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

O dynamicznym systemie ważenia osiowego DAW 100

Rozmowa z Łukaszem Kurkowskim, prezesem firmy CAT TRAFFIC.

TECHNOLOGIE

Inteligentny system ważenia pojazdów w ruchu o wysokiej dokładności

Nadmierne obciążanie pojazdów (powyżej dopuszczalnych wartości określonych prawem stanowi od lat poważny problem w Polsce. Co roku budżet państwa ponosi wymierne (około 6-8 mld zł) straty związane z poruszaniem się po drogach tych pojazdów. Nie tylko niszczą one nawierzchnię dróg, ale jednocześnie stanowią bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Według danych Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego tylko w 2013 r. zanotowano około 2500 wypadków spowodowanych przez kierowców pojazdów ciężkich. W wypadkach tych śmierć poniosło prawie 300 osób, a rannych zostało ponad 3500. Niestety znaczna część z tych pojazdów była zbytnio przeciążona, co bezpośrednio przełożyło się na przyczyny i skutki wypadków (m.in. znaczące wydłużenie drogi hamowania pojazdu przeciążonego).

Przegląd technologii ważenia pojazdów – wady i zalety

Degradacja dróg w Polsce oraz w Europie w dużym stopniu wynika z poruszania się po drogach pojazdów ciężarowych znacznie przeciążonych, o niedopuszczalnym nacisku osi i masie całkowitej. Według danych Inspekcji Transportu Drogowego co trzeci pojazd ciężarowy jest przeciążony, co przy wykonywaniu kontroli i ważenia pojazdów w sposób wymagający jego zatrzymania w praktyce uniemożliwia eliminację z ruchu pojazdów naruszających przepisy. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu. Sercem takiego systemu jest element ważący zamontowany bezpośrednio w nawierzchni jezdni i jego typ oraz wykorzystanie stanowią w praktyce jedyny element różnicujący stosowane rozwiązania.

WYDARZENIA

Przyszłość inwestycji infrastrukturalnych w Polsce VI edycja konferencji „Infrastruktura Polska”

19 lutego w warszawskim hotelu Sheraton odbyła się szósta edycja Konferencji „Infrastuktura Polska” z udziałem liderów najważniejszych spółek z branży infrastruktury, organizowana przez Executive Club. Zwieńczeniem wydarzenia pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju była uroczysta gala z rozdaniem nagród – „Diamentów Polskiej Infrastruktury”.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij