Magazyn Autostrady wydanie nr 11-12/2014
Magazyn Autostrady wydanie nr 11-12/2014

Temat wydania: Geoinżynieria. W numerze: Przyszłość infrastruktury podziemnej, wzmacnianie podłoża gruntowego pod nasypy komunikacyjne, budowa infrastruktury drogowej w technologii upłynniania gruntu i sieci multimedialnych. Polecamy: pomiary hałasu drogowego, nowe spojrzenie na sieć dróg wojewódzkich oraz obszerny dział relacji z wydarzeń branżowych.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Nowe drogi w woj. łódzkim, konsolidacja sił w branży drogowej, kluczowy moment inwestycji w Bydgoszczy.

NASZ WYWIAD

Przyszłość infrastruktury podziemnej

Wywiadu dla „Magazynu Autostrady” udzielił prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, były dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, obecnie prorektor ds. rozwoju oraz członek Kolegium Prorektorów Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych (KPNiR), zastępca przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, laureat prestiżowego konkursu o subsydia profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W swojej karierze zawodowej prowadził badania oraz analizy teoretyczne związane z funkcjonowaniem i przyszłością infrastruktury podziemnej miast. Autor i współautor ponad 200 prac badawczych (ponad 160 opublikowanych), promotor sześciu obronionych z wyróżnieniem i dwóch otwartych przewodów doktorskich. Organizator i współorganizator – także pod względem naukowym – ponad 30 konferencji, w tym jednej z najważniejszych inicjatyw tego typu w naszym kraju – „Infrastruktury Podziemnej Miast”. W wywiadzie odpowiada na pytania związane z obecnymi projektami Politechniki Wrocławskiej, stosowanymi technologiami, a także przyszłością infrastruktury podziemnej.

ANALIZY I OBLICZENIA

Wzmocnienie podłoża dróg gruntem zbrojonym w świetle badań modelowych

Do podstawowych parametrów nowoczesności drogowych szlaków komunikacyjnych należą bezpieczeństwo i komfort jazdy. Poziom tych wskaźników w dużym stopniu zależy od stanu technicznego infrastruktury, w szczególności konstrukcji jezdni i podłoża. W związku z tym wszystkie elementy wchodzące w zakres różnych konstrukcji techniki drogowej powinny być poddawane stałej ocenie. Badania nowej techniki w warunkach normalnego ruchu napotykają utrudnienia, a ponadto trwają zbyt długo. W takich przypadkach pomocne są badania laboratoryjne lub pomiary na wydzielonych obiektach doświadczalnych.

PRZEGLĄD

Geoinżynieryjne wzmacnianie podłoża gruntowego pod nasypy komunikacyjne

Rozwój budownictwa i nowoczesnych technik fundamentowania pozwala na stosowanie coraz szybszych i skuteczniejszych metod wzmacniania podłoża. Pod nasypami komunikacyjnymi często spotyka się grunty o złych parametrach wytrzymałościowych. Po uzyskaniu ekspertyzy geotechnicznej, która określa rodzaj gruntów występujących w podłożu oraz podaje niezbędne parametry fizyczne i mechaniczne, można dokonać wyboru właściwej technologii i metody wzmacniania.

TECHNOLOGIE

Budowa infrastruktury sieciowej w technologii upłynniania gruntu i sieci multimedialnych

Jednym z podstawowych problemów w budowie infrastruktury podziemnej na terenie miast jest konieczność okresowego wyłączania ulic i dróg z użytkowania. Sytuacja ta powoduje utrudnienia komunikacyjne i realne straty finansowe, zwłaszcza dla użytkowników korzystających z budynków położonych w takich miejscach. Dodatkowym zagadnieniem, które jest szczególnie ważne w przypadku zabytkowych dzielnic miast, jest konieczność zagęszczania gruntu wokół przewodów przy użyciu maszyn wytwarzających drgania. Taki sposób zagęszczania gruntu wpływa negatywnie zarówno na stan techniczny budynków, jak również jest on uciążliwy dla ich użytkowników.

MATERIAŁY

Geosyntetyki – filtracja, separacja, wzmocnienie, zbrojenie, dobór i projektowanie

Geosyntetyki to produkty stosowane na świecie od kilkudziesięciu lat. Mimo to niestety dla wielu projektantów, inżynierów budowy, inspektorów nadzoru są wciąż nieznane. Z uwagi na różnorodność produktów geosyntetycznych dostępnych na rynku ogromny kłopot sprawia właściwy ich dobór do funkcji, którą mają spełniać.

TECHNOLOGIE

Stabilizacja skarp i osuwisk

W poniższym artykule została przedstawiona konieczność właściwego i interdyscyplinarnego podejścia do kwestii związanych ze stabilizacją skarp i osuwisk. Ten, często bagatelizowany, problem przyczynia się nie tylko do powstawania strat finansowych inwestora, ale również ma swoje przełożenie na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Patrząc przez pryzmat powyższego, autor prezentuje w tekście sposoby prawidłowego zabezpieczania tych gruntów, a także podkreśla rolę człowieka, który odpowiada za całokształt realizowanego projektu.

MATERIAŁY

Zastosowanie mączki ceglanej jako składnika spoiw do ulepszania gruntów spoistych

Jednym z głównych problemów, z jakim mierzy się branża drogowa, jest poprawa nośności gruntów spoistych i średnio spoistych przed ułożeniem właściwych warstw konstrukcji drogowych. Dobre rezultaty daje ulepszanie gruntów za pomocą wapna lub spoiw wapiennych. W artykule podano przykład zastosowania spoiw do stabilizacji gruntów spoistych, w których zastosowano drobno mieloną mączkę ceglaną, wapno hydratyzowane i cement.

TECHNOLOGIE

Problemy związane z interpretacją wyników badań płytą VSS

W artykule omówiono zagadnienia wykorzystania próbnych obciążeń płytą VSS w badaniach odbiorczych inwestycji budownictwa komunikacyjnego. Przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji badań oraz szacowania wartości mierzonych wielkości w świetle istniejących norm, instrukcji i wytycznych oraz stawianych przez projektantów wymagań. Zwrócono uwagę na konieczność jednoznacznego określenia w dokumentacji projektowej sposobów prowadzenia badań oraz postawionych wymagań, co zdecydowanie ułatwi prowadzenie nadzoru nad robotami ziemnymi i drogowymi.

ANALIZY I OBLICZENIA

Pomiary hałasu drogowego

Ciągły rozwój motoryzacji i związanej z nią infrastruktury drogowej niesie ze sobą oprócz wielu niekwestionowanych korzyści również zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Obok emisji szkodliwych substancji do atmosfery jednym z najistotniejszych zagrożeń związanych z pojazdami i ruchem drogowym jest obecnie hałas. Jest on najbardziej odczuwalny w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych oraz przy trasach szybkiego ruchu. Nie bez znaczenia jest także jego oddziaływanie w obszarach o mniejszym natężeniu ruchu, na osiedlach mieszkaniowych, gdzie w sposób szczególny oczekujemy ciszy i spokoju. Należy podkreślić, że hałas oddziałuje na system nerwowy człowieka przez całą dobę, powodując zmęczenie, podenerwowanie, problemy z koncentracją, trudności z wypoczynkiem. O uciążliwości hałasu decydują nie tylko jego poziom, ale także widmo oraz ewentualna modulacja dźwięku.

Pomiary hałasu drogowego

Ciągły rozwój motoryzacji i związanej z nią infrastruktury drogowej niesie ze sobą oprócz wielu niekwestionowanych korzyści również zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Obok emisji szkodliwych substancji do atmosfery jednym z najistotniejszych zagrożeń związanych z pojazdami i ruchem drogowym jest obecnie hałas. Jest on najbardziej odczuwalny w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych oraz przy trasach szybkiego ruchu. Nie bez znaczenia jest także jego oddziaływanie w obszarach o mniejszym natężeniu ruchu, na osiedlach mieszkaniowych, gdzie w sposób szczególny oczekujemy ciszy i spokoju. Należy podkreślić, że hałas oddziałuje na system nerwowy człowieka przez całą dobę, powodując zmęczenie, podenerwowanie, problemy z koncentracją, trudności z wypoczynkiem. O uciążliwości hałasu decydują nie tylko jego poziom, ale także widmo oraz ewentualna modulacja dźwięku.

KRAJ

Potrzeba weryfikacji sieci dróg wojewódzkich na przykładzie województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

Mija już 15 lat od reformy administracyjnej kraju wprowadzonej 1 stycznia 1999 roku. Jej następstwami było wprowadzenie zmian w ustawie o drogach publicznych i utworzenie 4 kategorii dróg publicznych oraz przejęcie odpowiedzialności za drogi wojewódzkie od Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych przez samorządy województw. W tym celu powołano zarządy dróg wojewódzkich, które administrują drogami wojewódzkimi w imieniu zarządów województw. Czas, który upłynął od tego momentu, pozwala na ocenę i weryfikację sieci tych dróg. Jako główny wskaźnik funkcjonalności przyjęto SDR – średni dobowy ruch w roku. Ocenie takiej poddano sieci dróg wojewódzkich w Lubuskiem, Wielkopolskiem i Zachodniopomorskiem.

10 lat Polski w UE

10 lat inwestycji w Polsce – cz. IV: drogi ekspresowe

Na dzień 31 października 2014 roku łączna długość dróg ekspresowych w Polsce wynosi blisko 1500 km. Dla porównania – w tym samym czasie autostrady liczyły ponad 1550 km. W tej części przeglądu dotyczącego naszej obecności w UE przyjrzymy się trzem „eskom”: S8 na odcinku Syców – Walichnowy, S69 pomiędzy Bielsko-Białą, Żywcem i Zwardoniem, oraz odcinkiem S3 w Lubuskiem. Wszystkie z wymienionych dróg ekspresowych powstały lub są w trakcie realizacji przy udziale funduszy unijnych, które były przekazywane na rzecz państwa polskiego w poprzedniej perspektywie finansowej.

WYDARZENIA

Wydarzenia

Relacje z GISforum, Dni Betonu 2014, konferencji Polskiego Kongresu Drogowego, targów Infrastruktura 2014, XXXI Sympozjum PSWNA, Konferencji Systemy Transportowe Teoria i Praktyka, Konferencji Geosyntetyki w budownictwie i ochronie środowiska, Krynica 2014 oraz Popioły z Energetyki.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij