Magazyn Autostrady wydanie nr 10/2014
Magazyn Autostrady wydanie nr 10/2014

Temat wydania: Asfalt w budownictwie drogowym. W numerze: wybrane metody badań asfaltów, modyfikacja asfaltu 70/100 elastomerem SBS, prawne procedury poprzedzające budowę wytwórni mas bitumicznych, wymiarowanie sieci transportowych z wykorzystaniem GPS i GSM. Polecamy: przewodnik po zamówieniach publicznych na innowacyjne rozwiązania, amerykańskie badania w MnRoad Facility

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Przejścia dla nietoperzy, największa w Europie pompa do betonu, a także egzoszkielety w branży drogowej.

BLIŻEJ BRANŻY

Ponad 50 lat doświadczenia w produkcji wytwórni mas bitumicznych

Początek działalności firmy Benninghoven to rok 1909, w którym to Otto Benninghoven stworzył w miejscowości Hilden w Niemczech firmę zajmującą się produkcją kół zębatych oraz maszyn specjalnych.

PRZEGLĄD

Wybrane metody badań asfaltów modyfikowanych polimerami

W Polsce co roku przybywają kolejne kilometry dróg z nawierzchnią asfaltową, w skład której wchodzi asfalt. Niezależnie od klasy, nawierzchnie asfaltowe można znaleźć zarówno na drogach szybkiego ruchu (autostrady i drogi ekspresowe), jak i na drogach lokalnych oraz dojazdowych. Od właściwości i jakości asfaltu zależy nie tylko komfort użytkowników dróg, ale także kondycja finansowa zarządców. Lepsze właściwości asfaltów modyfikowanych niż asfaltów drogowych powodują, że są one chętnie stosowane przy wykonywaniu poszczególnych warstw nawierzchni asfaltowych. Poniżej przedstawiono wybrane kryteria, które musi spełniać asfalt znajdujący się w nawierzchniach asfaltowych.

NASZ WYWIAD

PSWNA – przednia straż nawierzchni asfaltowych

Naszym rozmówcą jest Andrzej Wyszyński, absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego, specjalność: drogi, ulice, lotniska. W latach 2003-2006 prezes Zarządu Eurovia Polska SA, w latach 2007-2011 piastował kierownicze stanowiska w fi rmach Polimex Mostostal SA oraz Colas Polska. Od 2011 roku prezes Zarządu PRInż-1, grupa Polimex Mostostal. Od 2006 roku związany z PSWNA, najpierw pełniąc funkcję wiceprezesa Zarządu, a od 2012 roku prezesa Zarządu w stowarzyszeniu. „Magazynowi Autostrady” odpowiada na pytania związane ze swoją pracą, stowarzyszeniem, a także mówi o nowych rozwiązaniach stosowanych przy produkcji i układaniu nawierzchni asfaltowych.

OPINIE

Rynek nawierzchni asfaltowych - dziś i jutro

Opinie ekspertów na temat rynku asfaltu drogowego i jego przyszłości.

TECHNOLOGIE

Potrzebna zmiana podejścia w zakresie utrzymania dróg

W ostatnich latach podjęto wiele działań na rzecz rozbudowy sieci dróg krajowych oraz poprawy ich stanu technicznego. Według stanu GUS na koniec 2013 r. długość dróg krajowych wynosiła 19 255,8 km, co stanowiło niecałe 5% sieci dróg w Polsce. Należy zaznaczyć, że długość dróg szybkiego ruchu systematycznie rośnie. W ciągu ostatnich pięciu lat przybyło ponad 600 km autostrad i 700 km dróg ekspresowych. Podstawowymi działaniami administracji drogowej w ubiegłych latach były rozbudowa i stworzenie sieci szybkich połączeń pomiędzy najważniejszymi miastami i ośrodkami. Nie inaczej ma być w ciągu kliku następnych lat. Według autora warto jednak zwrócić uwagę na utrzymanie we właściwym stanie dróg, w szczególności po upływie 5-6 lat po oddaniu drogi do użytkowania. W związku z tym konieczne jest wykonywanie regularnych przeglądów i ocen.

ANALIZY I OBLICZENIA

Modyfi kacja asfaltu drogowego 70/100 elastomerem SBS

Celami modyfikacji lepiszczy za pomocą polimerów są poprawa właściwości użytkowych mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni. Aby modyfikacja była skuteczna, konieczna jest m.in. odpowiednia ilość polimeru w asfalcie. Niestety producenci asfaltów modyfikowanych nie podają takiej informacji, zasłaniając się tajemnicą handlową, co utrudnia porównywanie i ich ocenę. Natomiast tradycyjne (normowe) metody badań asfaltów nie pozwalają określić wielkości dodatku polimeru. Mimo to warto zdaniem autorów zwrócić uwagę na niektóre ujęte w normie metody badań (kryteria oceny) stosowane przy ocenie przydatności asfaltów, w szczególności gdy wykracza się poza typowe normowe warunki badania. Określenie udziału umownej pracy sprężystości w całkowitej pracy odkształcenia w badaniu siły rozciągania w duktylometrze jest właśnie takim przykładem rozszerzenia normowych warunków badania. W artykule przedstawiono analizę wpływu modyfikacji asfaltu drogowego 70/100 elastomerem SBS na jego podstawowe właściwości, ze szczególnym uwzględnieniem kohezji.

TECHNOLOGIE

Alternatywne systemy izolacji płyt obiektów mostowych

Niezbędnym elementem infrastruktury drogowej są obiekty mostowe. Podstawową funkcją większości tego typu budowli inżynierskich jest przeniesienie ruchu drogowego. Obciążenia od pojazdów samochodowych są przekazywane poprzez warstwy nawierzchni na płytę pomostu o konstrukcji stalowej lub betonowej (żelbetowej). Dodatkowym, istotnym elementem pracy ustroju nośnego są oddziaływania od zmiennych warunków klimatyczno-pogodowych, skutkujące m.in. naprężeniami termicznymi. Od typu podłoża, wielkości obciążenia ruchem oraz agresywności środowiska (wahania temperatury, roztwory soli nieorganicznych w postaci np. chlorku sodu i wapnia jako substancji odladzających, kwaśne deszcze, żrące substancje gazowe w atmosferze) zależne są rodzaj zastosowanych warstw, ich właściwości oraz układ konstrukcyjny. Aby przeciwdziałać zbyt szybkiemu zużyciu płyty pomostowej obiektu, stosuje się różne sposoby jej zabezpieczania. Generalnie istnieją dwa odmienne podejścia w tym zakresie. Pierwsza metoda zakłada użycie takich materiałów na konstrukcję, aby zapewniły odporność na działanie czynników agresywnych. Projektuje się więc skład betonu, charakteryzującego się odpornością na zamrażanie i odmrażanie oraz odpowiednią szczelnością (betony samozagęszczalne). Pręty zbrojeniowe zabezpiecza się przed korozją poprzez ich galwanizację czy malowanie farbami antykorozyjnymi (np. epoksydowymi). Druga metoda polega na niedopuszczeniu czynników agresywnych do konstrukcji. Jest to tzw. „polityka parasola”. W świetle doświadczeń zagranicznych (USA, Francja, Niemcy) bardziej skuteczną metodą ochrony antykorozyjnej jest zabezpieczenie konstrukcji poprzez wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej.

PRAWO I ADMINISTRACJA

Wybrane prawne aspekty procedur poprzedzających budowę wytwórni mas bitumicznych

Wytwórnia mas bitumicznych jest jednym z typów zakładów przemysłowych, których tworzenie zostało poddane szczególnej regulacji przez polskiego ustawodawcę. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko instalacji służących do produkcji mas bitumicznych.

Zabezpieczenia prawne zamawiającego w kontekście realizacji drogi z nawierzchnią asfaltową

Inwestycje publiczne, których przedmiotem jest realizacja dużych projektów budowlanych, to skomplikowany proces, który rozpoczyna przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wynikiem postępowania jest podpisanie umowy z wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Umowy, która jest podstawą realizacji procesu budowlanego, a jednocześnie winna stanowić gwarancję należytego wykonania zamówienia i zabezpieczać interesy zamawiającego.

Przewodnik po zamówieniach publicznych na innowacyjne rozwiązania

Przewodnik skierowany jest do zamawiających „publicznych” i odnosi się do zamówień na innowacje zarówno co do przedsiębiorców rozpoczynających działalność, jak i tych, którzy chcą poprawić swoją działalność w ramach bieżących zamówień. Oferuje on wyjaśnienia procedur, definicji i odpowiada na najczęściej zadawane pytania, zawiera też wybór studiów przypadków i przydatnych zasobów. Szczególny nacisk położony jest na sposoby, za pomocą których procedury przetargowe mogą ułatwić większą innowacyjność określonych rozwiązań. Przewodnik omawia zamówienia na innowacje w kontekście polityk europejskich, projektów pilotażowych w zakresie innowacji, procedur zamówień sprzyjających innowacjom, elementów strategii długoterminowego uwzględniania elementów innowacyjnych w zamówieniach publicznych oraz podaje cztery przykłady zrealizowanych zamówień na innowacyjne produkty lub usługi. Podręcznik oparty jest na najnowszych dyrektywach dotyczących zamówień publicznych w UE.

MATERIAŁY

Mrozoodporność fibrobetonu samozagęszczalnego z włóknami stalowymi i polipropylenowymi

W artykule przedstawiono wyniki badań mrozoodporności fibrobetonów samozagęszczalnych z włóknami stalowymi i polipropylenowymi. Badania wykonano na dwóch mieszankach bazowych o różnym stosunku wodno-cementowym (w/c), o zmiennym udziale objętościowym włókien stalowych i polipropylenowych. Stwierdzono, że obecność włókien stalowych i polipropylenowych w betonie samozagęszczalnym nie pogarsza jego mrozoodporności.

Karbonatyzacja – jedna z przyczyn degradacji otuliny betonowej

Istotnym czynnikiem zmniejszającym trwałość konstrukcji jest utrata przez beton zdolności do pasywacji powierzchni zbrojenia wywołana karbonatyzacją, co może powodować powstanie powierzchniowej korozji prętów zbrojeniowych. Obecny w atmosferze dwutlenek węgla w obecności wilgoci w dużej mierze przyczynia się do karbonatyzacji otuliny betonowej, w konsekwencji zobojętniając beton – obniżając pH. W konstrukcjach żelbetowych przejawia się to w większości obniżeniem trwałości. Utrata trwałości w większości przypadków dotyczy konstrukcji żelbetowych, a moment występowania może objawiać się w różnym okresie użytkowania – w zależności od wielu czynników materiałowych i środowiskowych.

ŚWIAT

MnRoad Facility Badania nawierzchni drogowych w amerykańskim stylu

Pomimo znacznego rozwoju technik modelowania matematycznego oraz badań laboratoryjnych nie jest obecnie możliwe wyeliminowanie badań nawierzchni drogowych i ich monitorowania w warunkach drogowych. Modelowanie matematyczne z natury rzeczy wymaga wprowadzenia pewnych, niekiedy bardzo istotnych, uproszczeń oraz dostarczenia zweryfikowanych danych wejściowych. Im bardziej zaawansowany jest model, tym więcej danych musi być do niego wprowadzonych. Uzyskiwanie danych wejściowych niezbędnych do aktywacji modelu może być zadaniem bardzo trudnym, bowiem badania laboratoryjne, na których zazwyczaj bazowane są wszelkie dane wejściowe, prowadzone są w wyidealizowanych warunkach, nie zawsze w pełni reprezentatywnych dla rzeczywistych warunków ruchu. W związku z powyższym konieczne jest prowadzenie badań weryfikacyjnych na drogach, na których odbywa się rzeczywisty ruch drogowy.

MATERIAŁY

Geosiatki

Geosiatki to najbardziej różnorodna grupa produktów geosyntetycznych. Mają bardzo szerokie zastosowanie, m.in. w budownictwie drogowym, kolejowym jako wzmocnienie lub zbrojenie podłoża gruntowego, przy budowie wszelkiego rodzaju skarp jako ich umocnienie i ochrona antyerozyjna oraz jako element odwodnienia (geosiatki przestrzenne). Geosiatki mogą również służyć jako siatki ogrodzeniowe, zabezpieczające przed wtargnięciem zwierząt w obszar pasa drogowego, oraz jako tymczasowe zabezpieczenie i ochrona płazów, płotki śnieżne itd.

Jak sprostać miejskim problemom w obecnej infrastrukturze?

Inteligentne Systemy Transportowe (ang. Intelligent Transportation Systems, ITS) to połączenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych z infrastrukturą transportową i pojazdami w celu poprawy bezpieczeństwa, zwiększenia efektywności procesów transportowych oraz ochrony środowiska naturalnego. ITS wpływa na poprawę warunków podróżowania w zakresie multimodalnym, zajmując się prywatnymi i publicznymi środkami transportu drogowego, morskiego i lotniczego. Mieszkańcy dużych miast mieli już okazję zaznajomić się ze skrótem ITS. Większość z nich kojarzy go z największymi i najdroższymi projektami miejskimi, nie do końca rozumiejąc jego znaczenie.

INŻYNIERIA RUCHU

Podmiotowe podejście do wymiarowania sieci transportowych z wykorzystaniem technologii GSM i GPS

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania nowoczesnych technologii (sieci GSM) jako wsparcia przy wyznaczaniu miar przepustowości empirycznej. Prezentowany materiał wskazuje na konieczność realizacji postulatów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do roli człowieka, a nie pojazdu w systemie transportowym. Zaproponowana miara przepustowości zrównoważonej odnosi się do kierunków określonych w Białej Księdze, a także pozwala ocenić stopień spełnienia warunków zawartych w tym dokumencie (w zakresie realnej możliwości wyboru środka transportu). Pojawia się zatem możliwość porównania przepustowości zrównoważonej w wybranym przekroju z przepustowością techniczną (w pojazdach), co pozwoli określić faktyczny stopień wykorzystania środków transportu w tym przekroju.

NASZ WYWIAD

W 2050 r. dogonimy zachód Europy w systemach transportu drogowego

Dr inż. Grzegorz Sierpiński urodził się w 1978 roku w Czeladzi. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej: Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu. Jest doktorem nauk technicznych (dyscyplina KBN: budownictwo, specjalność: inżynieria ruchu) w Instytucie Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Transportu – Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu Politechniki Śląskiej. Od grudnia 2007 roku jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowo-Technicznej „Systemy transportowe. Teoria i praktyka”. Natomiast od grudnia 2009 roku jest członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu. Autor i współautor ponad 120 artykułów oraz prac naukowych publikowanych m.in. w czasopismach branżowych oraz monografi ach pokonferencyjnych w kraju i za granicą. Z dr. inż. Grzegorzem Sierpińskim rozmawia Janusz Mincewicz.

10 lat Polski w UE

10 lat inwestycji w Polsce - cz. III: autostrada A2

W tej części naszego dodatku prezentujemy kolejne odcinki autostrad, które zostały wybudowane w trakcie naszej kadencji w strukturach UE. Prezentujemy odcinki autostrady A2: Świecko - Nowy Tomyśl, Stryków - Konotopa, Obwodnicę Mińska Mazowieckiego, a także Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie

WYDARZENIA

Modernizacja Roku 2013

28 sierpnia 2014 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w XVIII Edycji Konkursu „Modernizacja Roku 2013”. Do XVIII edycji konkursu zgłoszone zostały 932 realizacje w 12 kategoriach. O najwyższe laury ubiegały się 62 obiekty fi nałowe. Finalistów i laureatów, a także obiekty zgłoszone znajdą Państwo na www.modernizacja-roku.pl. Konkursowi towarzyszyło również internetowe głosowanie Plebiscyt MR 2013, w którym swoje głosy na wybrane przez siebie realizacje oddało 115 tys. osób.

20-lecie fi rmy MC-BAUCHEMIE w Polsce

5.09.2014 r. na terenie zakładu MC-BAUCHEMIE w Środzie Wielkopolskiej odbyły się obchody 20-lecia działalności firmy w Polsce i – jak mówi kampania promująca wydarzenie – 20-lecia innowacyjnej chemii budowlanej w naszym kraju. W spotkaniu wzięło udział prawie 500 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele świata nauki, partnerzy, klienci, dziennikarze oraz pracownicy firmy.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij