Magazyn Autostrady wydanie nr 7/2014
Magazyn Autostrady wydanie nr 7/2014

Ekrany akustyczne – temat wydania. W numerze:  prawne aspekty stosowania barier akustycznych, dobór ekranów akustycznych przy pomocy metod analizy wielokryterialnej, sposoby redukcji hałasu drogowego oraz opór toczenia opon samochodowych. Polecamy 10 lat Polski w Unii Europejskiej – obecność w liczbach, polskie drogi, opinie ekspertów, opisy realizacji.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rynek maszyn budowlanych - tendencja wzrostowa

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku budowlanym ma bezpośredni wpływ na strukturę i rentowność podstawowego dla budownictwa rynku maszyn budowlanych. W najbliższych latach oczekiwane są wzrost udziału rynkowego koparek i ładowarek, a także stabilizacja w kategorii żurawi wieżowych. Jak pokazują badania, chłonność polskiego rynku maszyn w zaledwie 20% zaspokajana jest poprzez produkcję krajową.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Myśliwce na autostradzie A4, Autostrada Wolności oraz Druk 3D - już nie ciekawostka, a globalny biznes

BLIŻEJ BRANŻY

Zrozumieć przeszłość - udoskonalić teraźniejszość - kreować przyszłóść

W 2010 roku około 80 procent substancji chemicznych sprzedawanych przez grupę pochodziło z działalności, w której Evonik Industries AG plasował się wśród liderów rynku. Jest on aktywny w ponad 100 krajach na całym świecie. W 2010 roku zatrudniał ponad 34 tys. pracowników, a sprzedaż plasowała się na poziomie 13,3 mld euro.

ANALIZY I OBLICZENIA

Dobór ekranów akustycznych przy pomocy metod analizy wielokryterialnej

Wraz z rozwojem gospodarczym kraju i rozwojem komunikacji wzrasta uciążliwość związana z ruchem ulicznym. Hałas powodowany przez pojazdy jest wszechobecny i obejmuje ponad 20% powierzchni kraju. Aby poprawić komfort mieszkańców terenów przylegających do dróg oraz ochronić środowisko naturalne przed zbyt wysokim hałasem, buduje się różne osłony i ekrany akustyczne. W artykule przedstawiono przegląd różnych rozwiązań stosowanych w praktyce inżynierskiej, przeanalizowano ich cechy oraz kryteria oceny poszczególnych rozwiązań. Zaproponowano metodę analizy wielokryterialnej jako jedną z możliwości wspomagania procesu decyzyjnego związanego z wyborem określonego wariantu ochrony przed hałasem.

PRAWO I ADMINISTRACJA

Prawne aspekty stosowania barier akustycznych

Ustawodawca, zarówno polski, jak i europejski, dostrzega zgubny wpływ hałasu na zdrowie ludzkie oraz na środowisko, w którym żyje człowiek. Hałas został uznany za jeden z czynników negatywnego oddziaływania na środowisko. Jednym z poważniejszych źródeł hałasu jest ruch pojazdów korzystających z dróg publicznych. Ustawodawca wprowadził rozwiązania legislacyjne pozwalające utrzymać poziom hałasu na akceptowalnym poziomie na terenach, na których wysoki poziom hałasu może negatywnie oddziaływać na środowisko. Ponadto prawo polskie przewiduje środki ochrony dla podmiotów, które poniosły szkodę w wyniku emisji hałasu.

PRZEGLĄD

Sposoby redukcji hałasu drogowego

Redukcja hałasu drogowego to jedno z najważniejszych wyzwań inżynierii drogowej. Inżynierowie stojący przed tym zadaniem nie tylko muszą ów hałas redukować, ale również dbać o walory środowiskowe, estetyczne oraz bezpieczeństwo stosowanych rozwiązań, a jak wiadomo, połączenie wszystkich tych cech to duże wyzwanie.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Ekrany do postępu?

Ekrany akustyczne są budowane niemal wszędzie przy drogach. Montuje się je także wzdłuż linii kolejowych. Ich skuteczność stanowi temat wielu rozważań i budzi poważne wątpliwości, szczególnie lokalnych mieszkańców. Wątpliwości te narastają, ekrany często są brudne, pokryte graffi ti, a także nie zawsze są skuteczne.

KRAJ

Ekrany Akustyczne: czy w Polsce jest ich za dużo?

Wraz z nowymi autostradami i drogami jak grzyby po deszczu powstają ekrany akustyczne. Mają chronić przed hałasem. Ale jest ich tak dużo, że zaczynają budzić wątpliwości specjalistów i wywoływać protesty mieszkańców przydrożnych domów, a nawet… ekologów, którzy zawsze byli za ich budową.

MATERIAŁY

Właściwy dobór ekranów akustycznych i dylatacji do autostradowych konstrukcji mostowych

Hałas drogowy generowany na mostach jest propagowany na dużo większe odległości niż ma to miejsce w przypadku hałasu na odcinkach autostrad. W związku z tym również tutaj stawia się ekrany akustyczne, które jednak nie tylko chronią przed hałasem, ale również pełnią funkcję ochrony pojazdów przed silnym wiatrem, a także ptakami.

NOWOŚCI PRODUKTOWE

Nowości produktowe - ekrany akustyczne

Nowości produktowe w świecie ekranów akustycznych

ZDANIEM EKSPERTA

Ekrany akustyczne - niepotrzebny wydatek czy konieczność?

W Polsce stawia się co raz więcej ekranów akustycznych, czy na pewno za każdym razem w sposób prawidłowy i przemyślany? Te pytanie zadaliśmy naszym ekspertom.

ANALIZY I OBLICZENIA

Opór toczenia opon samochodowych

Opór toczenia opon samochodowych jest jednym z istotnych parametrów charakteryzujących współpracę opon samochodowych z nawierzchnią jezdni. Jego wartość wpływa na zużycie paliwa, a przez to na koszt transportu samochodowego oraz na osiągi pojazdów, takie jak prędkość maksymalna czy zdolność przyspieszania. W zależności od warunków ruchu zmniejszenie oporu toczenia o 10% powoduje zmniejszenie zużycia paliwa o 2-4%. Zmniejszone zużycie paliwa to nie tylko niższe koszty eksploatacji pojazdów, ale również niższa emisja CO2. Niestety opór toczenia jest stosunkowo trudny do zmierzenia. W niniejszym artykule przedstawiono wpływ oporu toczenia na zużycie energii przez samochody osobowe oraz przegląd metod badania oporu toczenia opon.

INŻYNIERIA RUCHU

Podmiotowe podejście do wymiarowania sieci transportowych z wykorzystaniem technologii GSM i GPS

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania nowoczesnych technologii (sieci GSM) jako wsparcia przy wyznaczaniu miar przepustowości empirycznej. Prezentowany materiał wskazuje na konieczność realizacji postulatów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do roli człowieka, a nie pojazdu, w systemie transportowym. Zaproponowana miara przepustowości zrównoważonej odnosi się do kierunków określonych w Białej Księdze, a także pozwala ocenić stopień spełnienia warunków zawartych w tym dokumencie (w zakresie realnej możliwości wyboru środka transportu). Pojawia się zatem możliwość porównania przepustowości zrównoważonej w wybranym przekroju z przepustowością techniczną (w pojazdach), co pozwoli określić faktyczny stopień wykorzystania środków transportu w tym przekroju.

10 lat Polski w UE

10 lat Polski w UE - liczby

Artykuł rozpoczynający cykl dotyczący inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków unijnych. Artykuł przybliża statystyki związane z pozyskanymi funduszami, drogami oraz zmianami, które zachodziły w tej kategorii na przestrzeni lat.

Największy plan inwestycyjny od Kazimierza Wielkiego

Dzięki środkom unijnym polskie drogi rozwijają się najlepiej w naszej ponadtysiącletniej historii. Szacuje się, że w ciągu 10 lat, od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej, na budowę i modernizację dróg dostaliśmy ponad 60 mld euro bezzwrotnych środków unijnych.

Polskie drogi po 10 latach w Unii Europejskiej

Jubileusz dziesięciolecia wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej w naturalny sposób skłania do podsumowań dekady naszego uczestnictwa w procesie integracji europejskiej. Szeroko rozumiany obszar drogownictwa był w tym czasie świadkiem silnych przemian. Dość powiedzieć, że w latach 2004-2013 powstało w Polsce 673 km autostrad, ponadto wybudowano albo zmodernizowano 808 km dróg ekspresowych – „mityczne” polskie autostrady, zapowiadane konsekwentnie przez kolejne rządy, wreszcie, nie bez spektakularnych trudności, zaczęły powoli konkurować ze stereotypem polskich dróg. W oczywisty sposób mniej spektakularne medialnie, ale równie liczne oraz niezwykle doniosłe zmiany miały miejsce w zakresie prawa drogowego.

Jest dobrze, czy może być jeszcze lepiej?

10 lat w Unii Europejskiej przyniosło nam sporo korzyści pod względem finansowania inwestycji drogowych. Zdecydowana większość firm, uczelni technicznych oraz osób związanych z branżą pozytywnie ocenia działania, które przez ten okres zostały podjęte. Jednak, czy mogło / może być lepiej? Na to pytanie odpowiadają nasi eksperci,

10 lat w UE to ciągła droga do ulepszeń wydatkowania środków publicznych

10 lat temu Polska została włączona w struktury Unii Europejskiej, co poza perspektywą nadchodzących przemian gospodarczych, dofinansowania wielkich inwestycji i ożywieniem przedsiębiorczości wymusiło konieczność dostosowania polskich regulacji prawnych do prawa unijnego.

Unia Europejska - przysłowiowy kij z dwoma końcami

Wywiad dotyczący naszej obecności w strukturach UE. Wypowiada się specjalista z branży drogownictwa profesor Jerzy Ejsmont z Politechniki Gdańskiej

Tristar - system ITS dla Trójmiasta

Gdańsk, Gdynia, Sopot. Trójmiasto. Trzy miasta, blisko 750 000 mieszkańców, 414 km2 powierzchni, około 1500 km ulic. Zarządzanie ruchem w takich warunkach to gigantyczne wyzwanie. Jak się jednak okazuje, są chętni, by je podjąć. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR tworzony przez kluczowe w tym sektorze fi rmy jest już instalowany. W chwili obecnej TRISTAR to jeden z największych wdrażanych systemów ITS w Polsce. Postawione przed nim zadanie nie należy do najłatwiejszych, to m.in. globalne skrócenie czasu przejazdu środkami komunikacji zbiorowej o 6,5%.

Węzeł Kowal - Węzeł Łódź Północ

Od Strykowa znajdującego się pod Łodzią do Kowala pod Włocławkiem w 40 minut – takie nagłówki można było zobaczyć w mediach, kiedy do użytku drogowego został oddany najdłuższy odcinek autostrady A1. 2,4 mld zł, blisko 85 km długości. Z perspektywy czasu wiadomo, że było warto.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Projektuj i buduj z firmą SENER

SENER działa w Polsce od 2006 roku. Od samego początku działalności uczestniczy w programie budowy autostrad i dróg ekspresowych.

10 lat Polski w UE

Czerniwice - Kowal

Omawianą inwestycją jest budowa autostrady A1 na odcinku Czerniewice – Kowal. Uroczyste rozpoczęcie prac nad projektem odbyło się 16 lipca 2010 ro ku w miejscowości Pikutkowo (k. Włocławka). W otwarciu uczestniczyli m.in. ówczesny minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, wojewoda kujawsko-pomorski Rafał Bruski, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, a także przedstawiciele samorządów oraz firm wykonawczych, którzy symbolicznym gestem dali znak do rozpoczęcia robót.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Projektant autostrady A1 Czerniwice - granica województwa - Biuro projektów TRAKT, Katowice

Mimo wielu przeciwności wynikających między innymi z upadłości głównego wykonawcy robót, dzięki wiedzy i zaangażowaniu setek osób (w większości Polaków pracujących w polskich firmach) udało się zrealizować kontrakt autostradowy o długości około 80 km, wart wiele miliardów złotych.

10 lat Polski w UE

Pyrzowice - Piekary Śląskie

Odcinek autostrady A1 łączący węzeł Pyrzowice wraz z węzłem Piekary Śląskie powstał w ramach projektu budowy autostrady A1 na odcinku Pyrzowice – Maciejów – Sośnica. Budowa całego odcinka została podzielona na cztery kontrakty.

Most w Mszanie - jedna z najbardziej kontrowersyjnych inwestycji w Polsce

Wielka inwestycja, wielki projekt, wielkie firmy. Pożegnania i powroty. Kontrowersyjne wypowiedzi. Upadłość firmy wykonawczej w tle. Rodzimy pozytywny akcent. Po 7 latach na deskach drogowego teatru pozostał już tylko most. Oddany do użytku, sprawia, że do naszych południowych sąsiadów dojedziemy w 90 minut.

WYDARZENIA

VI Międzynarodowa Konferencja Ochrony Środowiska i Estetyki w Budownictwie Komunikacyjnym

23-25 kwietnia 2014 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Ochrony Środowiska i Estetyki w Budownictwie Komunikacyjnym. Podczas trwającego 3 dni spotkania ponad 130 prelegentów i uczestników debatowało nad skomplikowaną kwestią zrównoważenia rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i ochrony środowiska, przy uwzględnieniu walorów estetycznych powstających obiektów.

Magazyn Autostrady na targach INTERMASZ 2014

21-24 maja 2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ. W trakcie trwania imprezy wystawę odwiedziło 7 tysięcy gości, a swoje produkty zaprezentowało 120 firm pochodzących z 8 krajów.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij