Magazyn Autostrady wydanie nr 5/2014
Magazyn Autostrady wydanie nr 5/2014

Wydanie na Targi Autostrada Polska 2014. Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) wymaga nieustannych działań zarówno w sferze doskonalenia zachowania uczestników tego ruchu, jak też rozwoju urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W wydaniu: rola IBDiM w kształtowaniu bezpieczeństwa drogowego, systemy ITS, drogowe bariery ochronne a bezpieczeństwo ruchu drogowego, transport ponadnormatywny, geotkaniny oraz oznakowania pionowe i poziome w Polsce.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Gigantyczny transport na Opolszczyźnie, 10 lat spółki LOTOS Asfalt, obwodnica Słupska.

BLIŻEJ BRANŻY

Systemy BRD godne zaufania

Prowerk – fi rma z ponad 23-letnim doświadczeniem, działająca w sektorze barier ochronnych drogowych i mostowych grupy SP oraz elementów uzupełniających. Rok do roku sukcesywnie rozszerza swoją ofertę handlową w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, oferując obecnie szeroką gamę rozwiązań oraz urządzeń BRD.

NASZ WYWIAD

Rola IBDiM w kształtowaniu bezpieczeństwa drogowego w Polsce

Tomasz Kula jest współautorem wynalazku pod nazwą Aktywna Inteligentna Bariera Drogowa i Mostowa, który otrzymał Złoty Medal z wyróżnieniem na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA w 2012 roku. Od 1991 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów. Jest członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa i Rady Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu prac badawczych i ekspertyz oraz kilkunastu publikacji krajowych. Jest również współautorem kilku patentów z zakresu maszyn do robót drogowych oraz dokumentów systemowych opisujących systemy jakości w akredytowanym przez PCA Zespole Certyfi kacji IBDiM oraz czternastu akredytowanych laboratoriach IBDiM.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Drogowe bariery ochronne jako aktywne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Rozwój komunikacji oraz ciągle zwiększająca się liczba uczestników ruchu drogowego powoduje coraz to większe utrudnienia w ruchu oraz związany z tym zjawiskiem wzrost zagrożeń i liczby kolizji w ruchu drogowym. Sytuacja ta wymusiła pojawienie się nowych znaków drogowych oraz urządzeń regulujących i poprawiających bezpieczeństwo. Wyposażenie dróg ulega modyfikacjom nie tylko w związku ze zmieniającymi się oczekiwaniami użytkowników dróg, ale również zgodnie ze zmieniającymi się wymogami przepisów dotyczących budowy i utrzymania urządzeń infrastruktury drogowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Na szczególną uwagę zasługują aktywne urządzenia zapewniające bezpieczeństwo na drodze, a wśród nich bariery ochronne. W artykule przedstawiono krótki przegląd i klasyfikację urządzeń zgodne z obowiązującymi przepisami oraz nowinki w tym zakresie. Na uwagę zasługuje najnowsze rozwiązanie – inteligentne bariery drogowe.

Drogowe bariery ochronne a bezpieczeństwo motocyklistów

Bezpieczeństwo ruchu drogowego osiąga się na wiele sposobów. Znaki o zmiennej treści, nowoczesne bariery ochronne, stale modernizowane drogi. Można powiedzieć, że ciągle podnoszone są standardy. Jednak czy dla wszystkich jednakowo? Autor wraz z „Magazynem Autostrady” chciałby zwrócić uwagę na problem dotyczący bezpieczeństwa motocyklistów. Ich stale rosnąca liczba i duża liczba wypadków są dobrym motywem dla merytorycznej dyskusji na ten temat. Osoby, które chciałyby się w tym temacie wypowiedzieć, zapraszamy do kontaktu: autostrady@elamed.pl.

Doświadczenia polskiego rynku drogowych barier ochronnych po wprowadzeniu normy EN 1317 w świetle projektu nowych wytycznych GDDKiA

W lutym bieżącego roku na nowo rozgorzała burzliwa dyskusja na temat stosowania barier ochronnych na polskich drogach. Dyskusję wywołała GDDKiA, publikując na swojej stronie internetowej projekt nowych wytycznych stosowania barier ochronnych na sieci dróg krajowych. Podstawowym impulsem do wprowadzenia nowych wytycznych była aktualizacja normy EN 1317, która wprowadziła zmianę w sposobie określania parametrów funkcjonalnych wynikających z testu zderzeniowego oraz dodatkowej, pośredniej klasy powstrzymywania L.

Łączenie przystanków transportu publicznego rozdzielonych jezdnią za pomocą bezpiecznych przejść na pieszych

Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżetach jednostek samorządu terytorialnego na wprowadzanie rozwiązań poprawiających dostępność transportu zbiorowego i tym samym trudności we wprowadzaniu zmian w układach komunikacyjnych do potrzeb pasażerów, w niniejszym artykule przedstawiono rozwiązanie proste w swym działaniu i niewymagające znacznych nakładów finansowych dla poprawy integracji przystanków komunikacji miejskiej, które obecnie są rozdzielone ulicą.

PRAWO I ADMINISTRACJA

Prawne aspekty stosowania drogowych barier ochronnych jako aktywnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jednym ze sposobów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest stosowanie barier ochronnych. Bariery ochronne stanowią – obok osłon energochłonnych i zabezpieczających – jedną z kategorii aktywnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia. Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy wydany na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

MATERIAŁY

Liniowy system odblaskowy na bariery ochronne

Głównym celem stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym barier ochronnych, zawartym w Załączniku nr 4 „Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” jest „ochrona życia i w ograniczonym zakresie także mienia uczestników ruchu i osób pracujących na drodze, a w niektórych przypadkach także użytkowników terenów przyległych”. W dalszej części załącznika określono, że „do zabezpieczania pojazdów będących w ruchu stosuje się drogowe bariery ochronne i osłony energochłonne”, ograniczając zapis tylko do pojazdów.

Poprawa nośności gruntów spoistych wieloskładnikowymi spoiwami wapiennymi

Najczęstszym sposobem poprawy nośności gruntów spoistych jest ich stabilizacja wapnem. Alternatywnym, a jednocześnie tańszym sposobem może być zastosowanie spoiw wieloskładnikowych, które obok wapna zawierają popioły fluidalne, popioły lotne i cement. W artykule wykazano, że popiół fluidalny ze względu na morfologię ziaren i udział składników aktywnych hydraulicznie jest najlepszym zamiennikiem wapna w spoiwach do stabilizacji gruntów spoistych.

WYWIAD

Dla nas każdy klient jest ważny

Aby robić dobry biznes, trzeba być wśród swoich klientów, nie obok nich. Trzeba umieć słuchać i dbać o relacje, ale przede wszystkim należy każdego traktować indywidualnie. Dzięki temu podejściu, a nie na przykład konkurencyjnej cenie, w ciągu kilku lat zdobyliśmy rynek niemiecki, na którym zaczynaliśmy od zera. Dziś takie podejście do klienta zaczyna zyskiwać coraz więcej zwolenników również w Polsce, a LOTOS Asfalt jest na tym polu liderem.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Technologia zabezpieczania warstwy sczepnej przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas wykonywania połączenia międzywarstwowego warstw asfaltowych

Jak istotny wpływ na trwałość i nośność całej konstrukcji drogowej mają jakość i trwałość połączenia międzywarstwowego warstw konstrukcyjnych, wie każdy, kto takową nawierzchnię budował. Z technicznego punktu widzenia nie jest możliwe wybudowanie trwałej nawierzchni drogowej spełniającej liczne wymagania dokumentów i norm technicznych, bez uzyskania odpowiednio wysokiej wartości połączenia międzywarstwowego pomiędzy poszczególnie łączonymi warstwami.

TECHNOLOGIE

Zabezpieczenia powierzchniowe skarp gwoździowanych – projektowanie i wykonawstwo

Gwoździowanie jest to metoda wzmacniania istniejącego gruntu, która umożliwia uzyskanie statecznych skarp o dowolnym nachyleniu. Gwóźdź gruntowy to element zbrojący zainstalowany w gruncie, zazwyczaj pod kątem skierowanym ku dołowi, tworzący na całej swojej długości opór tarcia z gruntem, który najczęściej składa się z gwintowanego pręta lub żerdzi oraz łączników, elementów centrujących, iniektu i głowicy gwoździa. Głowicę stanowią nakrętka i płyta oporowa, która przenosi część obciążenia z oblicowania lub bezpośrednio z powierzchni gruntu do gwoździa gruntowego.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Wpływ oznakowania na bezpieczeństwo ruchu

Tytuł w zasadzie sam się tłumaczy: zależność bezpieczeństwa ruchu od oznakowania – szeroko pojętego – jest widoczna gołym okiem i stuprocentowa. W zasadzie jest to truizm i samograj. Po co więc jeszcze roztrząsać szczegóły i niuanse? Jak zwykle jednak, sedno tkwi w szczegółach: zarówno zbyt skąpe oznakowanie, jak i zbyt bogate, ale także nietrafi one, może negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo ruchu.

ZDANIEM EKSPERTA

Oznakowanie drogowe w Polsce – czy zawsze służy bezpieczeństwu?

Każdy doskonale wie, że znaki drogowe służą zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Znaki drogowe powinny więc w jasny i zrozumiały sposób przekazywać określone informacje uczestnikom ruchu drogowego. Zarządzający ruchem w wielu przypadkach całkowicie jednak o tym zapominają.

INNOWACJE

Znaki drogowe 3D poprawią bezpieczeństwo Nowatorski projekt studentów Politechniki Śląskiej

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Signalis, działającego przy Katedrze Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej, opracowali projekt drogowych znaków trójwymiarowych (3D). To nowatorskie rozwiązanie w Polsce, który chwalą specjaliści z zakresu ruchu i transportu. Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej zamierza podjąć starania o zgodę na wdrożenie i pozyskanie środków na przygotowanie oraz wykonanie kilku znaków eksperymentalnych, które staną na drogach województwa śląskiego.

PRZEGLĄD

Oznakowanie pionowe i poziome w Polsce

Bieżące wydanie „Magazynu Autostrady” obfi tuje w treści związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W szeroki sposób piszemy o barierach, które mają chronić wszystkich uczestników ruchu, oraz o znakach drogowych, które mają skutecznie informować o tym, co na danej drodze może się zdarzyć lub jakie ograniczenia na niej obowiązują.

INŻYNIERIA RUCHU

Znaki drogowe: czas na zmiany – cz. I

Właściwe oznakowanie dróg stanowi dla kierowcy formę podania pomocnej dłoni w postaci dostarczenia niezbędnej i zasadnej informacji w zakresie korzystania z sieci drogowej. Przekaz ten to przykład realizacji celowego i ciągłego procesu zarządzania ruchem drogowym i organizowania go. Informacja może być związana z przekazem zakazującym, nakazującym lub tylko informującym. Niezwykle ważne jest, by informacja była zrozumiała dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, którzy uzyskali uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi na drogach publicznych (niezależnie od innych ich cech i właściwości). Dotyczy to również zmienności osobniczych tych cech w populacji kierujących pojazdami w danej sieci.

PRAWO I ADMINISTRACJA

Transport ponadnormatywny – „ciężkie” zadanie?

Każdego dnia na polskie place budów dowożone są ładunki bardzo ciężkie lub ponadgabarytowe. Tego typu transporty wymagają specjalistycznego sprzętu i działania zgodnie z wieloma szczegółowymi przepisami regulującymi takie przejazdy. Przeprowadzanie przewozów ponadgabarytowych jest szczególnie złożonym zadaniem z co najmniej dwóch względów. Pierwszym z nich jest konieczność przestrzegania przepisów regulujących taki transport. Drugą, jednak najważniejszą, kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, a także ograniczenie utrudnień na planowanej trasie przejazdu.

INŻYNIERIA RUCHU

VMS - znaki o zmiennej treści

Każdego dnia na polskie place budów dowożone są ładunki bardzo ciężkie lub ponadgabarytowe. Tego typu transporty wymagają specjalistycznego sprzętu i działania zgodnie z wieloma szczegółowymi przepisami regulującymi takie przejazdy. Przeprowadzanie przewozów ponadgabarytowych jest szczególnie złożonym zadaniem z co najmniej dwóch względów. Pierwszym z nich jest konieczność przestrzegania przepisów regulujących taki transport. Drugą, jednak najważniejszą, kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, a także ograniczenie utrudnień na planowanej trasie przejazdu.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Kruszywa i sól od KGHM Metraco

Kruszywa Metraco są wysokiej jakości odpowiednikiem bazaltu i gabra, które są uznawane za najszlachetniejszy materiał naturalny, jakiego można używać do budowy dróg i nasypów. Produkt powstaje w wyniku zagospodarowania produktu ubocznego przy produkcji miedzi – płynnego żużla szybowego pochodzącego z pieców hut w Głogowie i Legnicy. Nowoczesna, wybudowana w 2012 roku linia technologiczna pozwala firmie wytwarzać z nich wartościowy surowiec, który w części swoich parametrów fizykomechanicznych przewyższa kruszywa ze skał naturalnych.

KRAJ

Problemy z drogami krajowymi zastąpionymi drogami ekspresowymi na przykładzie byłej drogi krajowej nr 3 na terenie województwa zachodniopomorskiego

Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych (1) odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej. W ostatnim okresie oddano do użytkowania wiele odcinków dróg ekspresowych, na których dotychczasowe drogi krajowe zostały zdegradowane do kategorii dróg gminnych. W artykule zostaną przedstawione skutki tych działań na przykładzie oddania do eksploatacji drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin – Gorzów.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Bariery ochronne REBLOC Odpowiednie zabezpieczenie na drodze

Firma Haba-Beton wprowadziła, jako nowy produkt w swoim asortymencie, drogowe bariery ochronne REBLOC. Bariery drogowe możemy ogólnie podzielić na dwa rodzaje: stalowe oraz betonowe. Te drugie wykorzystywane są od dawna do zabezpieczania dróg i autostrad za granicami naszego kraju.

Keramzyt w drogownictwie Zastosowanie keramzytu do odciążenia słabego podłoża pod nasypami drogowymi oraz redukcji parcia na konstrukcje inżynierskie

Keramzyt, do niedawna znany głównie jako materiał izolacyjny, z dużym powodzeniem znajduje zastosowanie w drogownictwie. To lekkie kruszywo stosowane jest zarówno przy remontach istniejących dróg, jak i realizacji nowo projektowanych. Przy odciążaniu nasypów drogowych wykorzystywana jest bardzo niska gęstość nasypowa tego kruszywa. Metoda ta wykorzystuje naprężenia istniejące w gruncie.

PRAWO I ADMINISTRACJA

Pas drogowy a zagospodarowywanie terenów przyległych w świetle postanowień prawnych

Pas drogowy z defi nicji to droga, pobliskie obiekty budowlane oraz urządzenia techniczne służące do nadzorowania i regulowania ruchu. W niniejszym artykule autor przedstawia problematykę, która dotyczy powstawania, eksploatacji oraz przebudowy pasa drogowego w świetle obowiązującego w Polsce prawa, a także odpowie na pytania związane z jego ochroną oraz możliwościami jego zagospodarowania.

MATERIAŁY

Geotkaniny

Geotkaniny to płaskie geosyntetyki wytwarzane w procesie tkania z pasm lub wiązek. Najpopularniejsze, najpowszechniej stosowane i sprawdzone geotkaniny wykonane są z tasiemek polipropylenowych lub przędzy poliestrowej. Mają uporządkowaną budowę, gdzie wyraźnie można wyróżnić wątek i osnowę. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością i niewielkim wydłużeniem. Geotkaniny stosuje się jako warstwy wzmacniające oraz separacyjne.

INŻYNIERIA RUCHU

Koncepcja obliczania charakterystyki technicznej elementów infrastruktury drogowej z wykorzystaniem technologii GSM i GPS

Artykuł przedstawia propozycję wyznaczania podstawowych parametrów strumieni (relacji) ruchu w sieci drogowej z wykorzystaniem popularnych technologii telekomunikacyjnych: GSM i GPS (ang. Global System for Mobile Communications i Global Positioning System). Problematyka obliczania przepustowości strumieni ruchu (relacji) oraz wybranych elementów infrastruktury liniowej i punktowej występuje w inżynierii ruchu drogowego w wielu różnych aspektach. W zależności od lokalizacji strumienia ruchu w przekroju sieci drogowej można wyróżnić różne postępowania metodyczne w aspekcie obliczania ich przepustowości.

TECHNOLOGIE

Wizualizacja na usługach zarządzania infrastrukturą drogową

W ostatnich artykułach cyklu poświęconego nowoczesnym technikom zarządzania infrastrukturą drogową omówiono metody identyfikacji i oceny parametrów charakteryzujących stan nawierzchni jezdni. Wyniki oceny stanu stanowią punkt wyjścia do planowania krótko- i długoterminowej polityki utrzymaniowej oraz szeregu innych zastosowań, w tym analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Efektywne wykorzystanie posiadanych informacji jest możliwe tylko pod warunkiem, że będą one dostarczone w postaci czytelnej i adekwatnej do oczekiwań odbiorcy. Najskuteczniejszym sposobem przekazywania informacji jest ich wizualizacja.

Wykorzystanie płyty dynamicznej w badaniach odbiorczych podłoża i warstw nawierzchni konstrukcji drogowej

W artykule omówiono zagadnienia wykorzystania badania płytą dynamiczną w budownictwie komunikacyjnym. Przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty przeprowadzania badań oraz szacowania uzyskanych charakterystyk badanych warstw. Krytycznie oceniono istniejące obecnie korelacje między wynikami badań obciążeń płytą dynamiczną a wynikami uzyskanymi z badań płytą VSS w świetle stawianych wymagań. Zaproponowano optymalną propozycję wykorzystania badań w praktyce inżynierskiej.

Wynalazki, które przyczyniły się do rozwoju komunikacji drogowej i mostownictwa – cz. I

Poruszony temat dotyczący rozwoju drogownictwa na świecie i w Polsce na przestrzeni dziejów rozwoju cywilizacji znalazł już wielu autorów. Ujęcie historyczne pozwala na spojrzenie na to, co zrobiono, z jakim trudem i wynikiem, kim byli ci bohaterowie i jak fi nansowali swoje pomysły. A często są to historie tragiczne, inne śmieszne i żartobliwe, ale zawsze były to wysiłki stymulujące rozwój cywilizacyjny, technikę i technologię, budownictwo i kulturę.

NASZ WYWIAD

Systemy ITS - stan obecny, kierunek, perspektywy

Systemy ITS: klucz do poprawy bezpieczeństwa na drodze i do sprawnego zarządzania ruchem. Znaki o zmiennej treści, komunikaty pogodowe, systemy zarządzające sygnalizacjami świetlnymi, monitoring dróg. To tylko kilka przykładów zaimplementowanych systemów na drogach w Polsce. O wyzwaniach z tym związanych i roli Instytutu Badawczego Dróg i Mostów opowiada mgr inż. Michał Karkowski, zastępca kierownika Zakładu Systemów Zarządzania i Telematyki IBDiM.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Bezcenne bezpieczeństwo System skutecznej ochrony pieszych DVS

Co roku w wypadkach na przejściach dla pieszych ginie blisko 300 osób, a około 3700 zostaje rannych. W 80 proc. winę za spowodowanie wypadku ponosi kierujący pojazdem. Roztargnienie, zła widoczność, nadmierna prędkość – to częste przyczyny tragicznych w skutkach wydarzeń. Wiele samorządów zastanawia się, jak ograniczyć niebezpieczeństwo wypadku na przejściach dla pieszych. Rozwiązaniem tego problemu jest system skutecznej ochrony pieszych DVS.

dobre, bo polskie

BEZPIECZNE DROGI Bezpieczny świat!

Tytułowy slogan to hasło przewodnie działania polskiej rodzinnej fi rmy – GIERA Znaki Drogowe. Właścicielami od samego początku są Państwo Krystyna i Michał Giera, a od kilku lat wspomaga ich w zarządzaniu syn Marek. Głównym przedmiotem działalności firmy jest produkcja i montaż oznakowania pionowego na wszystkich kategoriach dróg w Polsce. Dodatkowo również firma wyspecjalizowała się w szeroko pojętym oznakowaniu dróg, co było naturalną linią rozwoju przy wzroście infrastruktury drogowej w Polsce.

WYDARZENIA

XXXVIII Sympozjum Szkoleniowe SPBKD

7-9 kwietnia br. w Zakopanem odbyło się XXXVIII Sympozjum Szkoleniowe Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej. Tematem spotkania było maszynowe układanie brukowej kostki drogowej.

Intertraffi c 2014 – „Magazyn Autostrady” na największym wydarzeniu w branży

Od 25 do 28 marca 2014 r. w Amsterdamie odbyła się 22. edycja targów Intertraffic. Najnowsze osiągnięcia z branży drogowej zaprezentowało blisko 800 wystawców z 43 krajów. Wśród nich było aż 30 przedstawicieli z Polski. Całemu wydarzeniu bacznie przyglądała się delegacja „Magazynu Autostrady”, która na tę okazję kolportowała dwujęzyczny numer specjalny poświęcony zagadnieniom związanym z ITS.

XXX Jubileuszowe Seminarium Techniczne PSWNA

Od 31 marca do 2 kwietnia 2014 roku w Warszawie-Miedzeszynie odbywało się już XXX Jubileuszowe Seminarium Techniczne zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych pod hasłem „Po prostu jakość”. Podczas tegorocznego seminarium wygłoszono 18 referatów, których naczelnym zagadnieniem i przedmiotem badań było kryterium jakości nawierzchni drogowych.

Konferencja „Budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej”

10-11 kwietnia 2014 roku odbyła się II edycja Konferencji Naukowo-Technicznej zatytułowanej „Budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej”, która została zorganizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

XI kampania Znaku Jakości SPBT DOBRY BETON

20 marca 2014 roku w Centrum Olimpijskim PKOI w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów Znaków Jakości dla producentów betonu towarowego w Polsce. Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Janusza Żbika, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, oraz przy udziale największych osobistości świata nauki oraz przemysłu betonowego i cementowego.

Konferencja „Miasto i Transport”

27 marca 2014 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się VIII Konferencja Naukowo- Techniczna „Miasto i Transport”, której tematem przewodnim była „Mobilność w miastach”. Konferencja została zorganizowana przez Politechnikę Warszawską, Instytut Dróg i Mostów, Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej, Biuro Drogownictwa i Komunikacji oraz Zarząd Transportu Miejskiego Miasta Stołecznego Warszawa, warszawski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz TransEko Sp.j.

Seminarium „Wzmacnianie podłoża i fundamentów” i jubileusz PZWFS

6 marca 2014 roku odbyło się seminarium geotechniczne zatytułowane „Wzmacnianie podłoża i fundamentów”, które stało się okazją do podsumowania dziesięciolecia istnienia Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

X Jubileuszowe Seminarium GAMBIT w Gdańsku

3-4 kwietnia 2014 r. Politechnika Gdańska zamieniła się w przestrzeń wymiany doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Najwięksi specjaliści z Polski i zagranicy spotkali się już po raz dziesiąty na jubileuszowym Seminarium GAMBIT. Spotkanie było połączeniem prelekcji, warsztatów oraz prezentacji dobrych praktyk.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij