Magazyn Autostrady wydanie nr 10/2013
Magazyn Autostrady wydanie nr 10/2013

Asfalt bez tajemnic – temat wydania. A w nim: asfalty na miarę czasów, normalizacja asfaltów i lepiszczy asfaltowych, wpływ modyfikacji asfaltu na charakterystyki spienienia oraz promieniotwórczość naturalna cementów portlandzkich. Ponadto polecamy: Obwodnica Augustowa, nowoczesne metody diagnostyki stanu czyli profilaktyka w drogownictwie, monitorowanie stanu budowli ziemnych.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

BLIŻEJ BRANŻY

Asfalty na miarę czasów

Gdańska rafineria Grupy LOTOS dzięki najnowocześniejszym instalacjom wybudowanym w latach 2007-2010 w ramach Programu 10+ przerabia 10,5 mln ton ropy rocznie. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii jest to także „zielona rafineria” – przyjazna i bezpieczna dla środowiska. Cele Grupy LOTOS w zakresie działalności operacyjnej to m.in. osiągnięcie najlepszych światowych standardów produkcyjnych oraz utrzymanie wysokiej konkurencyjności wśród rafinerii europejskich.

NASZ WYWIAD

Asfalt bez tajemnic

Dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor ds. technologii, badań i rozwoju w ORLEN Asfalt Sp. z o.o. i rzeczoznawca SITK-u w dziedzinie nawierzchni drogowych, w rozmowie z Klaudią Latosik opowiada, jak ważna jest praca projektanta oraz czy „nawierzchnie długotrwałe” mają szansę przyjąć się w naszym kraju.

Jesteśmy otwarci na potrzeby klienta

Obecny rynek wymusza na firmach stosowanie przemyślanych strategii – zarówno jeśli chodzi o produkcję, jak i pozyskiwanie, a także utrzymanie klientów. W rozmowie z Ryszardem Sytą, przedstawicielem firmy STAL-BUD, pytamy m.in., jak dbać o równowagę pomiędzy tymi dwiema sferami.

MATERIAŁY

Normalizacja asfaltów i lepiszczy asfaltowych

W artykule przedstawiono podstawowe zadania Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN, Komitetu Technicznego CEN/TC 336 oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PKN i Komitetu Technicznego 222. Omówiono działalność Podkomitetu ds. Asfaltów KT 222, zajmującego się normami dotyczącymi tematyki asfaltów i lepiszczy asfaltowych. Zaprezentowano normy zawierające klasyfikację lepiszczy asfaltowych do zastosowań drogowych i przemysłowych, z uwzględnieniem załączników krajowych opracowanych do tych norm.

Wpływ modyfi kacji asfaltu na charakterystyki spieniania

Wzrost negatywnego wpływu pojazdów na konstrukcję nawierzchni w wyniku zwiększania dopuszczalnego obciążenia na ich oś, oddziaływanie czynników klimatycznych wpływających destrukcyjnie na nawierzchnię oraz uwarunkowania ekonomiczne powodują konieczność wdrażania coraz bardziej nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz materiałowych w zakresie budowy oraz remontu dróg. Jednym z głównych rozwiązań w tym zakresie jest wykorzystywanie asfaltów modyfikowanych oraz zamiast tradycyjnego upłynnionego asfaltu (w wyniku ogrzewania) innych jego postaci, np. emulsji asfaltowej lub asfaltu spienionego.

Promieniotwórczość naturalna cementów portlandzkich

W artykule zaprezentowano i omówiono wyniki badań własnych autora nad promieniotwórczością naturalną cementów i odpadów przemysłowych stosowanych w produkcji cementów powszechnego użytku w Polsce (popioły lotne, żużle hutnicze, pył krzemionkowy itd.).

KRAJ

Obwodnica Augustowa

Budowa obwodnicy Augustowa ma na celu odciążenie miasta od wzrastającego ruchu tranzytowego, co oznacza usprawnienie rozwoju miasta będącego ośrodkiem turystyczno-uzdrowiskowym, a także zapewni poprawę organizacji i zwiększenie komfortu ruchu tranzytowego i lokalnego.

UTRZYMANIE DRÓG

Nowoczesne metody diagnostyki stanu, czyli profilaktyka w drogownictwie

Diagnostyka stanu nawierzchni to dynamicznie rozwijającą się dyscyplina techniczna. Jej celem jest regularne pozyskiwanie danych o stanie eksploatacyjnym nawierzchni i udostępnianie ich dla celów sprawnego zarządzania infrastrukturą drogową. Nowoczesna diagnostyka stanu jest jednym z motorów postępu technicznego w ogóle, a dane diagnostyczne znajdują szereg zastosowań. Sprawność systemu rutynowej diagnostyki stanu jest ważnym kryterium oceny zarządcy drogi. Niniejszy artykuł jest drugim z cyklu poświęconego nowoczesnym technikom zarządzania infrastrukturą drogową.

GEOTECHNIKA

Monitorowanie stanu budowli ziemnych przy obiektach inżynierskich na drodze ekspresowej – cz. II

W poprzedniej części artykułu („Magazyn Autostrady” nr 8-9/13) autorzy przedstawili wykonanie robót ziemnych na obiektach WD-4. W tej części artykułu autorzy przedstawią przebieg robót ziemnych przy obiekcie PZ-5 oraz monitoring stanu budowli ziemnych na drodze ekspresowej S5/S10 w latach 2010-2013.

ANALIZY I OBLICZENIA

Urabialność mieszanek na spoiwach cementowych modyfi kowanych włóknami

W artykule zaprezentowano wyniki badań urabialności włóknozapraw wraz z wpływem rodzaju włókien na ich urabialność w ujęciu reologicznym. Zaproponowano metodykę badań reometrycznym testem urabialności z użyciem modyfikowanych zapraw normowych, co pozwoliło na pełniejszy opis wpływu włókien na właściwości reologiczne mieszanki betonowej. Zaprawa była modyfikowana ze względu na zmienny w badaniach wskaźnik W/C, udział objętościowy, długość i rodzaj włókien. Badania metodą reometryczną zostały przeprowadzone za pomocą reometru do zaczynów i zapraw. W badaniach uwzględniono włókna polipropylenowe, szklane, węglowe oraz stalowe.

Pomiar obniżeń oraz odkształceń terenu wywołanych działalnością górniczą

W artykule omówione zostały techniki prowadzenia geodezyjnych pomiarów deformacji powierzchni na terenach górniczych, przede wszystkim metoda GPS. Zaprezentowano graficzny obraz niecki osiadań, z uwzględnieniem obszarów, na których występują maksymalne odkształcenia. Omówiono metody wyznaczenia obniżeń oraz odkształceń powierzchni terenu z dokładnością pozwalającą na oszacowanie ich wpływu na obiekty budowlane.

WYDARZENIA

Modernizacja Roku 2012

28 sierpnia 2013 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w XVII Edycji Konkursu „Modernizacja Roku 2012”.

Spotkanie prasowe w Olsztynie

1 lipca w Olsztynie odbyło się spotkanie prasowe zorganizowane przez firmę Michelin Polska S.A., podczas którego zaproszeni goście odwiedzili Zakład Opon Rolniczych AGRO oraz zobaczyli pokaz z wykorzystaniem samochodu wyposażonego w opony Compact Line.

XIX Zjazd Drogowców Miejskich

10-13 września w Kielcach odbył się XIX Zjazd Drogowców Miejskich. Podczas 3-dniowego zjazdu uczestnicy wysłuchali wiele interesujących referatów, zwiedzili Geopark, a podczas wycieczki terenowej poznali najważniejsze inwestycje drogowe zrealizowane w Kielcach.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij