Magazyn Autostrady wydanie nr 5/2013
Magazyn Autostrady wydanie nr 5/2013

100 numer! W wydaniu jubileuszowym: standardy dotyczące betonu w budownictwie drogowo-mostowym, nowe zastosowania mas chemoutwardzalnych, kompozyty ciężkie samozagęszczalne oraz analiza właściwości reologicznych. Wśród realizacji krajowych: zieleń funkcjonalna na nowej autostradzie A2, Poznań w sieci dróg szybkiego ruchu, Obwodnica Południowa Gdańska oraz węzły autostradowe w Polsce wyznacznikiem nowoczesnego budownictwa komunikacyjnego.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

jubileuszowo

Jubileuszowo...

Wiele się wydarzyło przez te ostatnie dziesięć lat w branży drogowej, a sprawcą tych wydarzeń są konkretni ludzie. Nie od dziś wiadomo, że razem można więcej, dlatego bez ścisłej współpracy praktyków, przedstawicieli firm, świata nauki i instytucji wspierających polskie drogownictwo nie byłoby możliwe tworzenie pisma dla specjalistów. Rola mediów branżowych to odpowiedzialna rola, dlatego dla redakcji niezwykle budując są słowa uznania dla naszej pracy płynące z Państwa ust, które nie tylko motywują nas do codziennej pracy, ale nadają jej sens.

KRAJ

Obwodnica Południowa Gdańska. Budowa geologiczna, technologia wzmocnienia podłoża, monitoring nasypów

W artykule autor opisał Południową Obwodnicę Gdańska pod kątem budowy geologicznej, technologii wzmocnienia podłoża oraz monitoringu nasypów. Ta realizacja jest niezwykle istotna, ponieważ Południowa Obwodnica Gdańska, łączy Obwodnicę Trójmiasta oraz Południową Obwodnicę Miasta z drogą krajową nr 7 i Trasą Sucharskiego.

Standardy dotyczące betonu w budownictwie drogowo-mostowym

W artykule omówiono podstawowe regulacje dotyczące betonu i jego zastosowania wg: normy europejskiej PN-EN 206-1 Beton …, krajowego aneksu normy europejskiej PN-EN 206-1 Beton …, normy europejskiej PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu, katalogu nawierzchni sztywnych, specyfikacji technicznych GDDKiA, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb budownictwa drogowo-mostowego.

Obiekty reklamowe i ich status na drogach krajowych

Urządzenia reklamowe na stałe wpisały się w krajobraz otaczający krajowe drogi i autostrady. Przepisy budowlane nie do końca regulują kwestie prawne związane z powstawaniem takich konstrukcji. Pozwolenie na budowę obiektów reklamowych wymaga dostarczenia wielu dokumentów, które mają zagwarantować, że wspomniane urządzenia nie będą stanowiły zagrożenia dla kierowców oraz innych użytkowników dróg publicznych.

Zieleń na nowej autostradzie A2 - zieleń autostrad może być funkcjonalna

Zainteresowanie zielenią autostrad rozpoczęło się około 10 lat temu. Są to jedne z największych terenów zieleni do optymalnego i wielofunkcyjnego zagospodarowania. Doświadczenie praktyczne oraz zdobywana wiedza sprawiają, że zieleń przydrożna wygląda coraz lepiej.

Problemy wykonawców robót budowlanych z przygotowaniem ofert przetargowych

Zamawiający publiczny, chcąc zrealizować inwestycję budowlaną, jest zobowiązany przygotować i przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 i nr 161, poz. 1078, ze zm.). W trakcie prowadzenia postępowania, przed złożeniem ofert, wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. I właśnie analiza tych pytań zadawanych przez wykonawców i odpowiedzi zamawiających może dać pewien obraz przedmiotu oraz przyczyn zadawanych pytań, jak i problemów wykonawców z przygotowaniem ofert. Czy powodem jest niska jakość przygotowanych dokumentów przetargowych, zwłaszcza w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, niezbyt dokładne czytanie dokumentacji przez wykonawców, a może też powodem są inne przyczyny?

Priorytetowa ekspresowa trójka

O budowie północno-południowej arterii – drogi ekspresowej S3 – mówi się od kilkunastu lat. Największe opóźnienia dotyczą południowego (dolnośląskiego) odcinka trasy. Początkowo planowano go ukończyć w 2011 r. Zgodnie z założeniami miała to być najkrótsza droga z Pragi i południowej Europy do Wrocławia, gdzie rozgrywane będą Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Jednak i ten termin okazał się zbyt wyśrubowany, bo budowa drogi została przesunięta do 2020 roku. Teraz, wraz z nową perspektywą dofinansowań unijnych, pojawiło się zielone światło dla inwestycji.

Węzły autostradowe w Polsce wyznacznikiem nowoczesnego budownictwa komunikacyjnego

Drogi, jako budowle inżynierskie, muszą spełniać odpowiednie wymagania. Dokument pt. Annex II of the European Agreement on Main International Traffic Arteries (3), w skrócie Annex II, opracowany przez Komitet Transportu Europejskiej Komisji Ekonomicznej, zawiera warunki, jakie powinny spełniać główne drogi międzynarodowe. Wśród głównych zagadnień poruszonych w Anneksie II znajdują się: klasyfikacja dróg międzynarodowych, charakterystyki geometryczne dróg, skrzyżowań i węzłów, wyposażenie dróg – znaki poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna, oświetlenie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, urządzenia obsługi podróżnych, ochrona środowiska i krajobrazu, utrzymanie dróg. W dokumencie tym drogi międzynarodowe podzielono na: autostrady, drogi ekspresowe, drogi ogólnodostępne.

Kompetencje kierownika budowy w świetle aktualnych potrzeb rynku budowlanego

W artykule podjęty został problem niewystarczającego przygotowania inżynierów budownictwa do kierowania budową. Przeprowadzono analizę kompetencji kierownika budowy wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i praktycznych uwarunkowań kierowania budową. Dokonano krótkiego przeglądu informacji o kompetencjach niezbędnych project managerom, publikowanych przez instytucje upowszechniające standardy zarządzania projektami. Wskazano źródła informacji, których wykorzystanie może przyczynić się do podniesienia poziomu kompetencji kierowników budów, a tym samym do poprawy efektywności i jakości realizowanych przedsięwzięć budowlanych.

Poznań w sieci dróg szybkiego ruchu

Od początku czerwca ubiegłego roku kierowcy mogą jeździć kolejnymi, nowymi odcinkami obwodnicy Poznania: ekspresowym odcinkiem zachodniej obwodnicy S11 od węzła Poznań Dąbrówka (Dąbrówka) do węzła Poznań Zachód (Głuchowo) oraz wschodniej obwodnicy S5 od węzła Gniezno Południe (Woźniki) do węzła Poznań Wschód (Kleszczewo). Nowe trasy umożliwiają połączenie z położoną na południu od Poznania autostradą A2. Nadal jednak brakuje ponad 5 kilometrów drogi S11 między Rokietnicą a Swadzimiem. Dopóki inwestycja nie zostanie ukończona, zachodnia obwodnica jest dziurawa, a kierowcy nie mogą sprawnie ominąć Poznania.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Górne przejścia dla zwierząt przy drogach w Polsce

Górne przejścia dla zwierząt budowane w Europie Zachodniej od ponad 30 lat w ostatnim czasie służą także ochronie fauny przy polskich drogach. Pomimo początkowych trudności, w ciągu kilku lat udało się w Polsce wdrożyć skuteczne rozwiązania i powstające dziś obiekty należą na najlepszych na świecie.

MATERIAŁY

Mieszanki mineralno-asfaltowe z lepiszczem polimerowo-gumowym do warstw ścieralnych

Modyfikacja asfaltu elastomerem SBS jest dobrze znaną i powszechnie stosowaną w Polsce i na świecie technologią poprawy właściwości użytkowych lepiszczy drogowych. Guma stosowana do produkcji opon samochodowych jest zaliczana do grupy elastomerów otrzymanych w wyniku wulkanizacji kauczuku z dodatkiem wypełniaczy. Guma jest stosowana od lat 60. XX wieku również jako modyfikator asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych. Jak wykazały najnowsze badania, jednoczesne zastosowanie obydwu modyfikatorów zapewnia wysoką termostabilność lepiszcza, możliwość jego transportu na dużą odległość oraz poprawę właściwości lepkosprężystych zarówno w wysokiej, jak i w niskiej temperaturze użytkowej.

Nowe zastosowania mas chemoutrwardzalnych

Oznakowanie poziome nawierzchni drogowych stało się w ostatnich latach, wraz ze zwiększającym się natężeniem ruchu, niezbędnym elementem wyposażenia dróg każdego rodzaju, spełniając funkcje prowadzenia, kierowania i informowania kierowców o dozwolonym i bezpiecznym kierunku jazdy lub konieczności zatrzymania się. W związku z powyższym opracowywane są nowe rodzaje i odmiany wcześniej stosowanych materiałów do poziomego oznakowania dróg. Jednym z rodzajów materiału do poziomego oznakowania dróg, są akrylowe masy chemoutwardzalne dwu- i trójskładnikowe. Znalazły one zastosowanie także do znakowania wielkopowierzchniowego ścieżek rowerowych, parkingów, dróg dla pieszych i dla rolkarzy.

Ocena odporności na oddziaływanie wody i mrozu recyklowanych mieszanek podbudowy w aspekcie rodzaju asfaltu spienionego

Zakres badań laboratoryjnych obejmował ocenę właściwości mechanicznych recyklowanych mieszanek oraz ich odporności na oddziaływanie wody i mrozu w zależności od rodzaju asfaltu poddanego spienieniu. W badaniach użyto dwa rodzaje asfaltów (85N, 50/70), których zawartość w recyklowanym materiale wynosiła od 2,0% do 3,5% przy wzroście o 0,5%. W celu ustalenia wpływu rodzaju asfaltu stosowanego do produkcji piany asfaltowej na właściwości mieszanek podbudowy oznaczono wytrzymałość na pośrednie rozciąganie (przed nasączeniem i po nasączeniu wodą) oraz zbadano moduły sztywności sprężystej w pośrednim rozciąganiu w trzech temperaturach (-10ºC, 0ºC, 25ºC). Ocenę odporności na oddziaływanie wody i mrozu oznaczono na podstawie wskaźnika TSR oraz według zmodyfikowanej metody AASHTO T283. Badania podstawowych właściwości oraz w zakresie wodo- i mrozoodporności ujawniły korzystniejszy wpływ asfaltu spienionego wytworzonego na bazie asfaltu 85N na uzyskane wyniki badań recyklowanych mieszanek podbudowy niż stosowanie asfaltu 50/70 do technologii spieniania.

Kompozyty ciężkie samozagęszczalne

W artykule przedstawiono wyniki badań wstępnych nad możliwością wykonywania kompozytów specjalnych ciężkich o matrycy cementowej z odpadów hutniczych (żużel ISP i zendra). Badania obejmowały określenie wpływu zastosowanych kruszyw ciężkich o frakcji 0÷4 mm, na wybrane cechy techniczne samozagęszczalnych mieszanek kompozytowych oraz wzmiankowanych kompozytów.

Beton lekki - alternatywny materiał konstrukcyjny

W artykule przedstawiono zagadnienie lekkich betonów kruszywowych jako materiału konstrukcyjnego stanowiącego alternatywę dla betonów z kruszywem zwykłym. Omówiono podział betonów lekkich ze względu na strukturę, wytrzymałość, gęstość oraz rodzaj zastosowanego kruszywa lekkiego. Przedstawiono podstawowe czynniki determinujące mechanizmy kształtowania właściwości konstrukcyjnych betonów lekkich oraz zestawiono ich zalety i wady w odniesieniu do betonów zwykłych. Na koniec podano również główne kierunki i przykłady zastosowań konstrukcyjnych.

Analiza właściwości reologicznych asfaltów modyfikowanych polimerem

Coraz częściej, mimo że stosuje się nowoczesne materiały w budownictwie drogowym spełniające wymagania określone w specyfikacjach technicznych, to jednak trwałość nawierzchni asfaltowych jest krótsza niż zakładana w dokumentacji projektowej. W związku z tym bardzo ważna staje się kontrola jakości materiałów budowlanych (np. mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników) na etapie realizacji inwestycji przez zamawiającego.

TECHNOLOGIE

Zabezpieczenia przeciwerozyjne i pratotechnika skarp budowli drogowych ziemnych techniką hydroobsiewu - cz. 1

W artykule omówiono sposoby zabezpieczeń skarp budowli ziemnych przed zniszczeniami erozyjnymi, uwzględniając naturalne umocnienia skarp. Pobocza muszą być umocnione techniczno-biologicznie wraz z wykonaniem podbudowy, natomiast wegetacja traw oraz motylkowatych na skarpach powinny być na etapie rozwoju trzeciego listka. Należy również systematycznie wykonywać zabiegi pratotechniczne (podsiewy, użyźnianie i koszenie).

NAWIERZCHNIE

Rozwój technologii nawierzchni betonowych - doświadczenie krajowe

Historia nawierzchni betonowych w Polsce rozpoczyna się na początku XX wieku - w połowie wieku miały swoje apogeum, a być może w XXI wieku nastąpi ich ponowny rozkwit.

INŻYNIERIA RUCHU

Przesłanki i uwarunkowania rozwojowe ITS

Inteligentne Systemy Transportowe stwarzają możliwość bardziej ekonomicznego i bezpieczniejszego wykorzystania już istniejącej infrastruktury drogowej. Pomagają chronić użytkowników transportu oraz redukować negatywne oddziaływanie na środowisko. W Polsce z bardzo wysokim wskaźnikiem śmiertelności na drogach ITS może znacznie poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć liczbę wypadków.

PRAWO I ADMINISTRACJA

Nowe przepisy regulujące przetargi drogowe

Od 20 lutego bieżącego roku obowiązują nowe zasady organizowania przetargów publicznych. Zmianie uległy zarówno Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), jak i niektóre rozporządzenia wykonawcze, w tym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zmiany spowodowały, że przedsiębiorcy ubiegający się o zamówienia drogowe i infrastrukturalne muszą uwzględniać nowe dokumenty w swoich ofertach, a proces realizacji zamówienia wiąże się z nowymi ryzykami prawnymi.

WYDARZENIA

Akademia Inżyniera. Nowe rozwiązania w budownictwie drogowym

7 kwietnia w Poznaniu odbyło się seminarium szkoleniowe „Nowe rozwiązania w budownictwie drogowym” zorganizowane przez firmy Nynas Sp. z o.o. oraz Sasol Wax GmbH. Szkolenie zgromadziło 50 uczestników: zarządców dróg, przedstawicieli administracji państwowej i urzędów miast oraz projektantów i wykonawców z branży drogowej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij