Magazyn Autostrady wydanie nr 10/2012
Magazyn Autostrady wydanie nr 10/2012

Szanowni Państwo! Branża budowlana przygotowuje ofensywę w celu zablokowania w Senacie nowelizacji prawa zamówień publicznych, którą niedawno przegłosował Sejm. W świetle nowych przepisów inwestor może wykluczyć z przetargów na trzy lata wykonawcę, który został zobligowany do zapłacenia kary umownej powyżej 5% wartości kontraktu, przy czym szkoda musi być potwierdzona sądownie. Inwestor, na mocy nowych przepisów, będzie mógł także odstąpić od umowy z wykonawcą czego automatycznym następstwem będzie wykluczenie wykonawcy ze wszystkich przetargów publicznych – drogowych, ale także kolejowych i energetycznych. W tym przypadku orzeczenie sądu nie jest potrzebne – jest to arbitralna decyzja zamawiającego. Prawo miałoby obowiązywać w przypadku kontraktów powyżej 20 mln euro i obejmować okres trzech lat przed wszczęciem postępowania przetargowego. Nowelizacja, pomimo że kontrowersyjne poprawki zostały w lipcu wykreślone przez podkomisję gospodarki, a Biuro Legislacyjne Sejmu zgłosiło wątpliwości, czy zmiany są zgodne z konstytucją, została przegłosowana. Jak powiedział Monteskiusz „wolność to prawo czynienia wszystkiego, na co pozwalają prawa.”. Nasuwa się jednak pytanie, czy firmy wykonawcze będą chciały korzystać z takiego prawa, które umożliwia inwestorowi odstąpienie od kontraktu z błahych powodów?

AKTUALNOŚCI

Aktualności

NASZ WYWIAD

Hibernacja inwestycji infrastrukturalnych

W jaki sposób uporządkować proces inwestycyjny w Polsce, dlaczego ekrany akustyczne nie zawsze są dobrym rozwiązaniem oraz jakie są największe problemy podczas projektowania dużych inwestycji drogowych, o tym w rozmowie z Marią Rogalską opowiada dr inż. Damian Łokaj – prezes fundacji Inżynier XXI wieku.

KRAJ

Ważenie pojazdów ciężarowych. Oddziaływanie ruchu przeciążonych samochodów ciężarowych na infrastrukturę drogową

W wielu krajach, także i w Polsce, część pojazdów ciężarowych jest przeciążona, co powoduje dodatkowo ponadnormatywne, zwiększone oddziaływanie na nawierzchnię. Jeśli stan nawierzchni sieci drogowej jest dobry, to zwiększenie zniszczeń wskutek przeciążenia pojazdów jest mniejsze niż wtedy, gdy nawierzchnia jest w złym stanie technicznym i nierówna. W tym wypadku dochodzi, bowiem zwiększenie agresywności obciążenia pojazdem wskutek efektu oddziaływania dynamicznego.

Transport płynnych asfaltów

Transport płynnych asfaltów jest trudnym w realizacji zadaniem dla przewoźnika. Zbyt długi czas przewozu czy nieodpowiednia temperatura mogą być przyczyną obniżenia jakości mas bitumicznych. Warunkiem koniecznym w takich przewozach jest nie tylko wzorowa terminowość, ale również odpowiednio krótki czas tranzytu.

Specjalistyczne metody wzmacniania gruntu wdrożone na autostradzie A4

W ostatnich latach Polska stała się dużym placem budowy dróg, w skali dotychczas niespotykanej w naszym kraju. Tempo budowania nowych dróg oraz konieczność prowadzenia tras przez tereny położone na słabonośnych gruntach skłoniły projektantów i wykonawców do zastosowania specjalistycznych technologii. W artykule przedstawiono wdrożone przez Keller Polska Sp. z o.o. sposoby wzmocnienia podłoża gruntowego w celu posadowienia nasypów autostradowych i obiektów mostowych zrealizowanych w ramach budowy autostrady A4, na odcinku Szarów – Korczowa.

NAWIERZCHNIE

Recykling głęboki na zimno z asfaltem spienionym konstrukcji nawierzchni

Istotnym problemem krajowego drogownictwa, oprócz budowy autostrad oraz dróg szybkiego ruchu, jest modernizacja pozostałej sieci drogowej, którą należy dostosować do obecnych wymagań w zakresie parametrów geometrycznych, jak również zdolności do przenoszenia obecnie obowiązujących obciążeń.

Efektywne połączenia działek roboczych przy układaniu warstw asfaltowych

W okresie ostatnich lat mamy do czynienia ze skumulowaną ilością inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Liczba inwestycji przypadających na poszczególne obszary zurbanizowane jest naprawdę imponująca. Wiąże się to oczywiście z ogromnymi nakładami pracy, użytych materiałów oraz zastosowanych technologii wykonywania robót budowlanych w branży inżynieryjnej. Mając na uwadze, iż poziom zaawansowania inwestycji jest imponujący, musimy również zwrócić uwagę na sposób oraz jakość wykonywania każdej inwestycji, bez względu na statut ważności budowanego lub przebudowanego obiektu lub budowli.

FELIETON

Kosztowne miernoty

MATERIAŁY

Lepiszcza gumowo-asfaltowe - lepiszcza o zwiększonej odporności na starzenie

Lepiszcza asfaltowe stosowane do budowy nawierzchni drogowych powinny charakteryzować się dobrymi właściwościami technicznymi. Mieszanki mineralno-asfaltowe z tymi lepiszczami powinny gwarantować wymaganą trwałość nawierzchni. Asfalty drogowe stosowane powszechnie do mieszanek mineralno-asfaltowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nie zawsze są odpowiedniej jakości i nie zapewniają wymaganej trwałości nawierzchni, biorąc pod uwagę zróżnicowane warunki klimatyczne i wzrastające obciążenie ruchem samochodowym. Stąd wynika potrzeba poprawy ich właściwości przez stosowanie odpowiednich dodatków modyfikujących. Najczęściej stosowanym obecnie dodatkiem modyfikującym są różnego rodzaju polimery oraz kauczuki, w tym guma z rozdrobnionych opon samochodowych.

Dodatki do mieszanek mineralno-asfaltowych. Właściwości, warunki stosowania oraz zmiany właśności MMA

Właściwości gotowej do wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej zależą od wielu czynników. Są to między innymi właściwości zastosowanego asfaltu, kruszywa, a także dodatków do MMA. W niniejszym artykule przedstawiono właściwości wybranych dodatków do mieszanek mineralno-asfaltowych najczęściej stosowanych w Polsce i na świecie.

Badanie typu mieszanek mineralno-asfaltowych

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania rynku materiałów budowlanych do przepisów unijnych. Podstawowym elementem tego procesu jest Ustawa o wyrobach budowlanych (1) wraz z rozporządzeniami wydanymi do niej (2-4). Autorka w poniższym artykule przedstawia problemy dotyczące badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych oraz badań poszczególnych cech mieszanek w oparciu o wymagania norm zharmonizowanych (wyrobów) i norm badań.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona środowiska na autostradzie A1. Nowe Marzy k. Grudziądza - Czerniewice k. Torunia

Ochrona środowiska podczas budowy jest jednym z kluczowych aspektów powodzenia inwestycji. Świadomość ekologiczna w Polsce wzrasta, jednak wiele firm wykonawczych wciąż traktuje sprawy związane ze środowiskiem jak niepotrzebny koszt i przeszkodę w realizacji inwestycji. Tymczasem doświadczenia wyniesione z wymagającego środowiskowo projektu są niezwykle cenne i z pewnością pozwolą nie tylko zaoszczędzić czas, ale i koszty przy kolejnych realizacjach.

PRAWO I ADMINISTRACJA

Wymogi formalnoprawne dotyczące barier ochronnych stosowanych w drogownictwie

Bariery drogowe, podobnie jak inne elementy wyposażenia dróg, są obiektami budowlanymi i powinny spełniać wymogi przepisów obowiązujących w naszym kraju. Szczególnie istotne są wymogi dotyczące bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono przegląd przepisów mających zastosowanie do inwestycji drogowych ze szczególnym uwzględnieniem barier drogowych. Więcej uwagi poświęcono przepisom regulującym wprowadzanie na rynek wyrobów budowlanych i ich certyfikacji oraz wymogom dotyczącym projektowania i badania oraz określania parametrów barier drogowych określonych w normie PNEN 1317.

WYDARZENIA

Duch sportowy w drogowcach. VIII Strzeleckie Mistrzostwa Polski Drogowców.

VIII Strzeleckie Mistrzostwa Polski Drogowców, które odbyły się 15 września br. na strzelnicy „Lizawka” Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu, są dowodem, że duch walki w drogowcach nie umarł. W zawodach organizowanych rokrocznie przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa uczestniczyło łącznie 120 zawodników, reprezentujących 40 drużyn oraz zawodników startujących indywidualnie. Łącznie z gośćmi, rodzinami i kibicami w imprezie wzięło udział około 150 osób.

Zagospodarowanie wody deszczowej - wyzwanie dla nowoczesnego budownictwa

17-19 września firma Rehau zorganizowała spotkanie szkoleniowe, w ramach którego zaproszeni goście (dziennikarze, projektanci, pracownicy firmy) mogli zwiedzić fabrykę w Brake oraz dowiedzieć się, jak ekologicznie i ekonomicznie wykorzystywać zasoby wodne.

XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej

4-7 września 2012 roku we Wrocławiu odbyła się XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz V Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników. Temat przewodni stanowiły problemy geotechniczne budowli wodnych i komunikacyjnych.

IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Transportowe - Teoria i Praktyka"

17 września br. w gmachu Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach odbyła się zorganizowana przez Katedrę Inżynierii Ruchu Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy Transportowe – Teoria i Praktyka’’. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął minister transportu budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak oraz marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij