Magazyn Autostrady wydanie nr 6/2012
Magazyn Autostrady wydanie nr 6/2012

Szanowni Państwo, jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Euler Hermes niezły poziom sprzedaży – czy produkcji budowlano-montażowej w budownictwie – nie musi oznaczać dobrej kondycji jak i dobrych perspektyw firm z danej branży. Taki paradoks może wynikać z różnych przyczyn. W budownictwie jako przyczynę tej „nieprawidłowości” wskazano chociażby rosnące opóźnienia płatności w długim łańcuchu wykonawców i dostawców materiałów budowlanych – dotkliwe zwłaszcza w okresie wzmożonych inwestycji. Jak chyba wszystkim nam wiadomo przychody z tytułu większej ilości prac są przez kilka miesięcy jedynie wirtualne, zaś koszty, podatki, i wynagrodzenia muszą być regulowane na bieżąco. Jak wskazano w analizie przeprowadzonej przez Euler Hermes większe zamówienia to większe obciążenia ich wykonawców – nierzadko ponad ich możliwości. Boom budowlany obnażył słabości branży budowlanej, zwłaszcza organizacyjne – jej rozdrobnienie, model rozliczeń pogłębiający słabość kapitałową podwykonawców, odbijanie się nierzadko opóźnień płatniczych na tempie realizacji prac. Taki stan rzeczy odzwierciedla także dotychczasową politykę przetargową. Rentowność zleceń drogowych pozostawia wiele do życzenia. Wiele firm może się co prawda poszczycić rekordowymi przychodami, ale jest dużo gorzej, jeśli chodzi o wypracowane zyski. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje zmiany w systemie przetargów – kryterium ceny przestanie być jedynym kryterium decydującym o wyborze wykonawcy. W punktacji będą brane pod uwagę m.in. deklarowany czas realizacji, okres gwarancji i jakość materiałów. Zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku, co pozwala z większym optymizmem spoglądać w przyszłość.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

KRAJ

Zastosowanie budowy obwodnic drogowych do ochrony przed hałasem komunikacyjnym na przykładzie obwodnicy Sochaczewa

W materiale oceniono zabezpieczenia akustyczne zastosowane na obwodnicy miasta Sochaczewa. Przedstawiony jest krótki opis dotyczący problematyki związanej z hałasem drogowym, a także krótko opisano rodzaje ekranów akustycznych, które są budowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Pokrótce scharakteryzowano badany obiekt jakim jest obwodnica Sochaczewa, a także przeanalizowano pomiary hałasu, jakie zostały przeprowadzone wzdłuż obwodnicy po jej oddaniu do użytku. Przeprowadzono badania własne wzdłuż obwodnicy miasta w celu oceny skuteczności rozwiązań zastosowanych na obwodnicy. Na koniec na podstawie badań i analizy przedstawiono krótką analizę związaną z oceną budowanych ekranów akustycznych na etapie projektu budowlanego.

Przejścia dla zwierząt w Polsce - stosowane rozwiązania, doświadczenia i problemy - cz. 1

Budowa przejść dla zwierząt jest od wielu lat najważniejszą i powszechnie stosowaną metodą minimalizacji negatywnego oddziaływania dróg na dziką faunę. Duże znaczenie przyrodnicze, a także znaczące koszty budowy przejść powodują, że należy dołożyć wszelkich starań, by powstające obiekty posiadały możliwie najwyższą skuteczność. Kilkunastoletnie doświadczenia z budowy przejść dla zwierząt w Polsce wskazują jednoznacznie, że są to obiekty trudne do realizacji, a wdrożenie optymalnych rozwiązań nie jest możliwe bez prowadzenia konstruktywnego dialogu pomiędzy przyrodnikami i inżynierami.

Budowa Trasy Słowackiego w Gdańsku

Budowa Trasy Słowackiego w Gdańsku jest jednym z najważniejszych elementów nowego układu komunikacyjnego w Gdańsku. Trasa Słowackiego w połączeniu z Trasą Sucharskiego i Obwodnicą Południową umożliwi kierowcom dostęp do Portu Morskiego i Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy bez konieczności przejazdu przez centrum miasta.

Inżynier XXI wieku

Kto to jest inżynier? Jest to osoba, która po uzyskaniu tytułu inżyniera jest człowiekiem zajmującym się tworzeniem lub wykorzystaniem wiedzy inżynierskiej. Okres formowania się zawodu inżynierskiego ma swoje źródło w budownictwie wojennym. Architectus militaris, mistrz budowli wojennych, to powszechnie szanowany specjalista, posiadający gruntowną wiedzę o budowie umocnień, machin oblężniczych, warownych zamków, mostów i coraz doskonalszego sprzętu bojowego. Współcześnie warunkiem uzyskania statusu inżyniera jest ukończenie odpowiedniego (kończącego się tytułem inżyniera) kierunku w szkole wyższej, w Polsce najczęściej politechniki.

Dźwięk można pochłonąć

Ekran akustyczny jest naturalną bądź sztuczną barierą, umieszczoną między źródłem hałasu, a punktem obserwacji. To, co pojawia się za barierą to obszar obniżonej intensywności dźwięku, zwany akustycznym cieniem. Powierzchnia cienia jest określana przez tą samą metodę co powierzchnia cienia w optyce, ale powierzchnia ta jest zawężona do fal dźwiękowych o dużej długości z uwagi na ich dyfrakcję.

Postęp prac na odcinku C autostrady A2

BOGL a KRYSL – spółka odpowiedzialna za prace drogowe na odcinku C autostrady A2 – zrealizowała w całości warstwę mrozoochronną oraz warstwę stabilizacyjną. Podbudowa bitumiczna została wykonana w blisko 94%. Z dwóch 20-km nitek odcinka C do zrealizowania pozostało zaledwie 5,37 km warstwy wiążącej. BOGL a KRYSL prowadzi intensywne prace na fragmencie A2. Jednocześnie, w dniu 15 maja, BOGL a KRYSL oddał do użytku wiadukt WD279, który umożliwia bezpieczny przejazd nad autostradą A2 drogą krajową nr 50. Sukcesywnie otwierane będą także kolejne 4 wiadukty.

Ekrany akustyczne - przegląd dostępnych rozwiązań

Ekrany akustyczne są bardzo skutecznym zabezpieczeniem ograniczającym skutki wywołane hałasem komunikacyjnym. W związku z tym, że ciągle wzrasta natężenie ruchu zapotrzebowanie na ekrany jest coraz większe. Obecnie istnieje wiele rodzajów materiałów dźwiękochłonnych stosowanych w rozwiązaniach konstrukcyjnych zabezpieczeń przeciwhałasowych. Do budowy ekranów najczęściej używa się materiałów, które pochłaniają dźwięk: drewno, plexiglass, beton, zrębkobeton, aluminium, można również panel obsadzić roślinnością. W artykule przedstawiamy przegląd rozwiązań dostępnych na rynku.

Prefabrykaty żelbetowe jako część systemu gruntu zbrojonego

System gruntu zbrojonego zapoczątkowany w latach 60. XX wieku w USA i Wielkiej Brytanii doskonale sprawdza się również przy budowie polskiej infrastruktury. Początkowo system mechanicznej stabilizacji gruntu (MSE Walls – Mechanically Stabilized Earth Wall System) wykorzystywał jako zbrojenie gruntu jedynie ocynkowane pręty zbrojeniowe. W połowie lat 80. Wielka Brytania wprowadza zbrojenie gruntu w postaci geosyntetyków, polimerowych cięgien, jako rozwiązanie dobre, ale droższe od stali. Obecnie rynek materiałów budowlanych pozwala na stosowanie alternatywnych rozwiązań materiałowych: stali lub polimerów. Niezmiennie, jako element elewacji systemu stosuje się betonowe/żelbetowe prefabrykaty lub materiał kamienny.

Odporność mieszanek SMA na działanie oleju napędowego w warunkach laboratoryjnych

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wiele przepisów, w tym również normy, należało zmienić. Wymagania stawiane różnym rodzajom mieszanek mineralno-asfaltowych przedstawiono w serii norm PN-EN 13108. Zawierają one wyłącznie właściwości i przypisane do nich kategorie. Każdy kraj w zależności od własnej tradycji technologicznej i panujących warunków klimatycznych dokonał wyboru tych właściwości i poziomu wymagań.

Nowoczesność a tradycja pod polskimi drogami

Trudno sobie wyobrazić infrastrukturę komunikacyjną, która stanowiłaby nieprzekraczalną linię podziału danego obszaru. Jest to wprost nierealne! Stąd właśnie wynika potrzeba budowy mostów i ich mniejszych „braci” – przepustów.

FELIETON

Sukces jak zwykle

MATERIAŁY

Zastosowanie w ekranach akustycznych granulatów uzyskanych z recyklingu wyrobów gumowych

W elementach ściennych (panelach) ekranów akustycznych coraz częściej zaczynają być stosowane nowe, dotychczas nie stosowane materiały, charakteryzujące się dobrymi własnościami dźwiękochłonnymi i dźwiękoizolacyjnymi. Są to między innymi materiały poprodukcyjne oraz materiały otrzymywane w wyniku recyklingu. Stosowanie ich w układach warstwowych paneli ekranów akustycznych ma na celu osiągnięcie wysokich parametrów akustycznych, przy równoczesnym obniżeniu kosztów wykonania. W artykule przedstawiono przykład wykorzystania granulatów, uzyskanych w wyniku recyklingu zużytych wyrobów gumowych, jako warstwy dźwiękochłonnej w panelu ekranu akustycznego.

Ekrany akustyczne. Pomiary hałasu na potrzeby kalibracji modelu obliczeniowego

Burzliwy rozwój ekranowania jako środka ochrony akustycznej obszarów chronionych od uciążliwości powodowanych przez źródło (np. drogę) od otoczenia, niesie ze sobą jak każdy dynamiczny rozwój określone niebezpieczeństwa. Obok oczywistych i dla wszystkich jasnych uwarunkowań przestrzennych, mamy również bardzo często z pewną nieoczekiwaną lub też niedocenianą sumą oddziaływań akustycznych na chroniony obszar.

Ekrany akustyczne - znaczenie i cel badań akaustycznych materiałów stosowanych w panelach ekranu

Wraz z rozwojem cywilizacji wzrasta natężenie ruchu zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych na drogach, a z tym nierozłącznie wiąże się problem rozprzestrzeniania się hałasu komunikacyjnego w środowisku i jego negatywny wpływ na zdrowie ludzi mieszkających zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych. Ochrona przed hałasem komunikacyjnym stanowi więc ciągle duże wyzwanie dla projektantów i wykonawców zabezpieczeń przeciwhałasowych – ekranów akustycznych.

PRAWO I ADMINISTRACJA

Ekrany akustyczne w budownictwie drogowym - uwarunkowania prawne

System sieci drogowych ma bardzo duży wpływ na otaczające środowisko, a budowa tras komunikacyjnych oraz ich eksploatacja generuje szereg czynników negatywnych. Do tych czynników zaliczamy zanieczyszczenia wód opadowych i gruntu, światła samochodów i latarni, hałas, kolizje zwierząt z pojazdami oraz niszczenie ich siedlisk. Wśród wymienionych czynników za jeden najbardziej uciążliwych uznaje się hałas generowany przez ruch odbywający się na drogach. Dlatego też metody ograniczania jego wpływu na otoczenie zostały określone przez szereg przepisów, ustaw i rozporządzeń. W artykule przedstawiono krótki przegląd przepisów obowiązujących w naszym kraju dotyczących ochrony środowiska przed hałasem oraz wymogi jakie powinny spełniać stosowane powszechnie ekrany akustyczne.

WYDARZENIA

Innowacje w budownictwie drogowo-mostowym

W dniach od 8 do 11 maja w Kielcach odbyły się największe targi poświęcone infrastrukturze drogowej w Polsce. Święto drogownictwa to także doskonały czas na podjęcie dyskusji na temat nowatorskich rozwiązań w budownictwie drogowo-mostowym. Mając świadomość licznych innowacji wprowadzanych zarówno w zakresie technologii, jak i materiałów stosowanych przy budowie i utrzymaniu dróg, redakcja „Magazynu Autostrady” i „Mosty” zorganizowała konferencję poświęconą tym zagadnieniom.

AUTOSTRADA-POLSKA 2012

Przedstawiciele ponad 1000 firm z 29 krajów całego świata przywieźli na targi AUTOSTRADA-POLSKA nie tylko najnowocześniejszy sprzęt, rozwiązania technologiczne czy branżowe nowości, ale także swoją wiedzę i doświadczenie. Wyjątkowo duża liczba konferencji, poruszających palące dla branży zagadnienia, cieszyła się w tym roku ogromnym zainteresowaniem uczestników.

Seminaria IBDiM podczas Targów AUTOSTRADA-POLSKA

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w czasie Targów Autostrada-Kielce zorganizował dwa seminaria: „Zabezpieczenia antykorozyjne stalowych konstrukcji mostowych„ oraz „Podłoże i fundamenty budowli drogowych„.

Wyroby budowlane - nowe regulacje unijne

Tegorocznym Targom Autostrada Polska towarzyszył, zorganizowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, przy współpracy z Targami Kielce SA, pierwszy „Salon Kruszyw”. Salon, pomyślany jako forum wymiany doświadczeń szeroko pojmowanej branży budowlanej, ma szansę stać się cykliczną imprezą towarzyszącą tym targom.

Budownictwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej

19 - 20 kwietnia Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH zorganizował konferencję naukowo-techniczną „Budownictwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej". Przygotowaniem spotkania zajęły się katedry: Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki oraz Górnictwa Podziemnego.

7 lat współpracy Waryńskiego z Guangxi LiuGong Machinery

Waryński Trade - jeden z najbardziej znanych dystrybutorów maszyn budowlanych w naszym kraju - to pierwsza polska spółka, która rozpoczęła współpracę z Guangxi LiuGong Machinery. 25 kwietnia w Krakowie odbyło się spotkanie prasowe, podczas którego zaprezentowano dotychczasową współpracę chińskich przedsiębiorców na terenie Polski.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij