Magazyn Autostrady wydanie nr 5/2012
Magazyn Autostrady wydanie nr 5/2012

Szanowni Państwo, w piątek 6 kwietnia do sądu został złożony wniosek o upadłość układową firmy DSS, który jednak, jak czytamy na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nie wstrzymuje budowy odcinka C na autostradzie A2 Stryków-Konotopa. Lider konsorcjum budującego odcinek C - Bogl a Krysl - podtrzymał wcześniejsze ustalenia, że samodzielnie wybuduje ten fragment A2, dysponuje bowiem właściwą ilością sprzętu, ludzi i środków gwarantujących płynność finansową na budowie. W obliczu niewybudowanych i niedokończonych na czas kilometrów autostrad pozostaje mieć nadzieję, że tak się stanie. W tej chwili bardziej jednak martwi ta najbliższa przyszłość. Co z drogami na Euro 2012? Tak zwana "przejezdność" dopuszcza ruch pojazdów po niedokończonej inwestycji, co w praktyce oznacza, że samochody mogłyby się poruszać po jezdniach, na których nie ma warstwy ścieralnej. Do ruchu dopuszczone byłyby też niedokończone obiekty inżynieryjne, a także odcinki, na których brak ekranów akustycznych. Wszystko to po to, aby kibice mogli się sprawnie poruszać po naszych drogach. Idea szlachetna a cel uświęca środki. Nie chcę zostać branżową Kasandrą, zachodzi jednak obawa, czy aby nie okaże się, że więcej stracimy niż zyskamy. Co, jeśli dojdzie do wypadku? Oczywiście zostaną wypłacone odszkodowania, ale tylko wtedy, jeśli udowodnione zostanie, że to właśnie niedokończona inwestycja była jego przyczyną. Jak do miejsca wypadku dotrą ekipy ratunkowe? Wiadomo, że dojazdy muszą być bezwzględnie zapewnione. Niby na wszystko jest odpowiedź, ale cień wątpliwości pozostaje. Niewątpliwie za to trzymają Państwo w rękach najnowszy numer „Magazynu Autostrady”, w którym jak zwykle przygotowaliśmy dla Państwa szereg ciekawych artykułów. Szczególnej uwadze polecamy lekturę artykułów „Porównanie prognozowanego i rzeczywistego natężenia ruchu w 2010 r. na przykładzie drogi krajowej nr 8” oraz „Beton oczyszczający powietrze – czy to możliwe?”.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

NASZ WYWIAD

Następny krok w stronę bezpieczeństwa na drogach

Na nowobudowanych drogach będzie można stosować już tylko bariery zbadane w testach zderzeniowych, wciąż jednak brak normy opisującej bierne bezpieczeństwo dla znaków drogowych czy słupów oświetleniowych. O kolejnych krokach w stronę poprawy bezpieczeństwa na drogach z Piotrem Chojnackim, prezesem firmy SafeRoad CEE, rozmawia Łukasz Zboralski.

KRAJ

Budownictwo wielkogabarytowe - analiza wyników przetargów w okresie od 01.06.2011 do 31.12.2011

Instytut Inwestycyjno-Przetargowy pressinfo.pl wraz z Grupą Marketingową TAI przygotowały podsumowanie rozstrzygnięć przetargów z branży budowlanej – wielkogabarytowej (w skład której wchodzą następujące elementy: magazyny, zakłady produkcyjne oraz inne obiekty i prace budowlane) za okres drugiego półrocza 2011 roku. Opracowanych zostało 4990 wyników zamówień publicznych.

Budowa drogi obwodowej Mielca

Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013.

Zagadnienia optymilizacyjne drogowego przedsięwzięcia inwestycyjnego

Opracowanie wariantu przebiegu trasy, np. autostrady, może się wiązać na początku procesu podejmowania decyzji z uwzględnieniem jakiejś rzeczywistości oraz napływającymi informacjami wynikającymi z obserwacji tej rzeczywistości.

Porównanie prognozowanego i rzeczywistego natężęnia ruchu w 2010 r. na przykładzie drogi krajowej nr 8

Zakończone badania Generalnego Pomiaru Ruchu GPR w 2010 r. stwarzają podstawy do głębszych analiz związanych m.in. z trafnością prognozy. W 2002 r. ogłoszone wyniki prognozy ruchu drogowego na drogach krajowych do 2020 r. były przez kilka lat podstawą podejmowania decyzji przez GDDKiA o koniecznych przebudowach, ewentualnie zmianie klasy drogi lub potrzebie budowy obwodnicy danego miasta. Generalny Pomiar Ruchu prowadzony jest przez GDDKiA. Badanie wykonywane jest co 5 lat.

Ocena jakości kruszyw stosowanych w budownictwie komunikacyjnym po rozdrobnieniu w bębnie Los Angeles

W artykule wskazano na wzajemną specyfikę surowców naturalnych, sztucznych i z recyklingu. Stan możliwych zmian kruszyw, który zależy od rodzaju i przeróbki surowca, sposobu wbudowania i warunków eksploatacji, odniesiono do frakcji piaskowo-pylastej powstającej z rozdrabniania kruszyw podczas badania ścieralności w bębnie Los Angeles. Ocenę tych frakcji przeprowadzono przy wykorzystaniu badania uziarnienia tych frakcji, a przede wszystkim wskaźnika piaskowego.

Adaptacja metody FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) do celów zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach budowlanych

Artykuł przedstawia procedurę przeprowadzania identyfikacji i analizy zagrożeń, oceny związanego z nimi ryzyka i wykorzystania jej wyników w decyzjach związanych ze sterowaniem ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Przedstawiony algorytm jest oparty o zasady FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) -metody opracowanej w latach 60. XX wieku przez NASA, a obecnie stosowanej w przemyśle do celów doskonalenia jakości wyrobów i procesów .

MATERIAŁY

Nowe metody badań rozmieszczenia zbrojenia rozproszonego w betonach samozagęszczalnych

W artykule przedstawiono wpływ wybranej metody formowania betonu samozagęszczalnych na rozmieszczenie włókien stalowych. Zaprezentowano analizę przekrojów próbek elementów belkowych, wykonanych z betonu modyfikowanego włóknami stalowymi i formowanych podczas badania L-box. Analizę wykonano przy pomocy autorskiego programu komputerowego do analizy obrazu zgładów fibrobetonowych. Przedstawiono również zastosowanie metody tomografii komputerowej do badania betonów samozagęszczalnych z dodatkiem włókien stalowych. Analizowanie wpływu losowości włókien na urabialność oraz parametry wytrzymałościowe betonów jest jedną z nowych tendencji w badaniach betonów zwykłych i samozagęszczalnych. Nierównomierne i kierunkowe rozmieszczanie się zbrojenia rozproszonego w trakcie zabiegów technologicznych powoduje problemy, związane z losowością dystrybucji włókien w objętości betonu, co potwierdzono w prezentowanych badaniach.

Beton oczyszczający powietrze - czy to możliwe?

Rozwój infrastruktury drogowej jest widoczny dla wszystkich użytkowników dróg. Chociaż opnie kierowców na ten temat mogą być różne (objazdy, zwężenia, ograniczenia prędkości itp.), to kierunek tych zmian wygląda optymistycznie. Również wzrost zamożności Polaków przekłada się na zwiększenie ilości samochodów w ruchu ulicznym. Niestety, to co jest dobre dla nas niekoniecznie jest dobre dla środowiska w którym żyjemy.

Stabilizacja mineralnych warstw nośnych przy pomocy geosiatki komórkowej

Geosiatki komórkowe, w stosunku do zwykłych technologii, są dobrą alternatywą, zwłaszcza w dziedzinie zbrojenia warstw nośnych i obrzeży dróg. Zbrojenie warstwy nośnej geosiatką komórkową, w wyniku zmniejszenia naprężeń, pozwala na znaczne zmniejszenie grubości warstwy nośnej przy takich samych odkształceniach. W niniejszym artykule autorzy na konkretnych przykładach szczegółowo prezentują mechanizmy łączenia geosiatek z gruntem a także zalety ich stosowania.

Betony z dodatkiem popiołu lotnego. Odporność na działanie mrozu z udziałem środków rozmrażających

W artykule przeanalizowano wpływ wielkości strat prażenia popiołu lotnego na działanie mrozu z udziałem środków rozmrażających betonów z ich dodatkiem. Analizę przeprowadzono w oparciu o zbadane, po 56 cyklach, metoda Boras napowietrzone betony o współczynniku wodno-spoiwowym 0,45, z dodatkiem popiołu lotnego.

Badania ochronnych barier drogowych i mostowych w Polsce i na świecie

W Polsce i na świecie powstaje coraz więcej dróg szybkiego ruchu. Ciągle są udoskonalane silniki samochodów, tak, aby osiągały m.in. coraz większe prędkości. Jednocześnie kładzie się duży nacisk na zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stąd konstrukcja barier i ich usytuowanie mają podstawowe znaczenie. To wszystko sprawiło, że pojawiły się nowe przepisy techniczne dla systemów drogowych i mostowych barier ochronnych.

TECHNOLOGIE

O sposobie wzniosu wód kapilarnych w nasypach drogowych

Jednym z negatywnych zjawisk geoinżynierskich jest wysadzinowość gruntów. Okazuje się, że w nasypach drogowych można ją skutecznie ograniczyć poprzez zmniejszenie wysokości wzniosu kapilarnego wody gruntowej. W pracy przedstawiono model dynamiki podsiąku kapilarnego w zależności od rodzaju gruntu zalegającego w nasypie, a także – rodzaju i stężenia roztworu migrującego w ten nasyp.

NAWIERZCHNIE

Trwałość nawierzchni z dodatkiem wapna hydratyzowanego

W celu zapewnienia wymaganej szorstkości nawierzchni niezbędne jest zastosowanie odpowiednich technologii oraz rodzaju kruszywa które gwarantują odpowiednią makro i mikroteksturę nawierzchni (2, 9). Do podstawowych technologii w tym zakresie należy zaliczyć mieszankę mastyksowo, grysową SMA. W zależności od zastosowanego rodzaju kruszywa oraz składu mieszanki mineralnej w czasie eksploatacji może wystąpić zjawisko obniżania lub dalszego wzrostu właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni asfaltowej. W dłuższym okresie eksploatacji nawierzchni podstawową rolę w zapewnieniu jej szorstkość odgrywa materiał mineralny.

Nawierzchnie podatne i pólsztywne. Porównanie katalogów typowych konstrukcji

Niniejszy artykuł przedstawia porównanie katalogów typowych nawierzchni z Austrii, Niemiec, Francji oraz metody projektowej Wielkiej Brytanii z katalogiem polskim. Omówiono i porównano wyznaczanie ruchu projektowego, standardowe osie porównawcze, długości okresów projektowych, sposoby ulepszania podłoża, podbudowy i warstwy asfaltowe. Przedstawiono porównanie grubości nawierzchni katalogowych na podbudowach z kruszyw łamanych niezwiązanych.

Ocena stanu technicznego nawierzchni dróg powiatowych - cz. 1

Szacuje się, że w odniesieniu do krajowego ruchu samochodowego, odcinki dróg samorządowych stanowią 50%-70% całej długości pokonywanej trasy (1). Niewystarczające finansowanie tych dróg oraz nieprzystosowanie ich do przenoszenia, wciąż wzrastającego obciążenia ruchem drogowym spowodowało znaczną degradację wielu odcinków dróg samorządowych. Sytuację w tym zakresie potwierdza raport Najwyższej Izby Kontroli z marca 2011 roku (2).

PRAWO I ADMINISTRACJA

Uwarunkowania prawne wprowadzania nowych materiałów, wyrobów i technologii w budownictwie drogowym

Artykuł zawiera analizę przepisów dotyczących wprowadzania nowych materiałów i technologii przy realizacji infrastruktury drogowej. Regulacje prawne obecnie funkcjonujące w kraju opierają się na normach zharmonizowanych, których wykaz opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Krajowe regulacje prawne nowego podejścia są wynikiem prac PKN. W artykule przedstawiono spodziewane kierunki zmian przepisów w omawianym zakresie w budownictwie drogowym. Istotnym aspektem wprowadzania nowych technologii w drogownictwie jest ich finansowanie. W związku z tym przedstawiono również krótki przegląd programów Operacyjnych skierowanych do inwestorów wprowadzających nowe technologie i innowacje o szczególnym znaczeniu dla gospodarki kraju.

PROJEKTOWANIE

Uniwersalne projektowanie jako sposób poprawy jakości życia w miastach - cz. 1

Inwestor z projektantem są współodpowiedzialni za zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sposób eliminujący zjawisko wykluczenia i nie zwiększający stopnia niepełnosprawności ludzi. Niniejszy artykuł ma na celu upowszechnienie idei uniwersalnego projektowania w tworzeniu rozwiązań zorientowanych na potrzeby człowieka - użytkownika w oparciu o powszechnie znaną zasadę: „Jesteśmy różni, ale jesteśmy równi”.

UTRZYMANIE DRÓG

Metody czyszczenia dróg w pobliżu placów budów i zakładów produkcyjnych

W artykule autor przedstawia problem zanieczyszczenia dróg w pobliżu zakładów produkcyjnych oraz placów budowy. Na przykładzie własnych doświadczeń z różnymi metodami czyszczenia dróg stosowanymi w kopalni surowców skalnych KSS Wisła SA autor stara się wskazać jego zdaniem najbardziej efektywny sposób radzenia sobie z tym problemem.

INŻYNIERIA RUCHU

Bezpieczeństwo użytkowników ruchu a warunki panujące na drogach - cz. 2

W poprzednim artykule autorzy opisali w ogólnym zarysie problem bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu, w zależności do warunków panujących na drodze. W niniejszej publikacji przeprowadzono analizę zdarzeń drogowych na wybranych ulicach miasta Lublin, które według statystyk policyjnych należą do ciekawych przykładów „poprawy bezpieczeństwa ruchu”.

Detekcja bluetooth i geolokalizacja. Nowe technologie dla efektywnego zarządzania ruchem miejskim

Zarządzanie ruchem miejskim wiąże się z coraz większymi wyzwaniami wynikającymi ze wzrostu natężenia ruchu w miastach. Rośnie ruch pojazdów, coraz większym problemem stają się zanieczyszczenia związane z nadmierną emisją CO2, coraz częściej zauważa się negatywny wpływ problemów komunikacyjnych na ekonomiczną kondycję miast regionu czy nawet całego kraju.

ANALIZY I OBLICZENIA

Badania skuteczności ekranowania zgodnie z normą PN-ISO 10847:2002 Akustyka - Wyznaczenie "in situ" zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów

Badania parametrów ekranów akustycznych sprowadzają się zasadniczo do wyznaczenia ich podstawowego parametru, czyli skuteczności. Parametr ten powinien być podstawowym wyznacznikiem poprawności bądź niezaprojektowanych i wykonanych konstrukcji ekranowych. Niestety nie zawsze w praktyce krajowej używa się tego parametru do oceny ekranów akustycznych, co stanowi podstawowy błąd z punktu widzenia krajowego prawodawstwa. Badania skuteczności oparto o dwie metody wyznaczania skuteczności ekranów akustycznych wszystkich rodzajów w środowisku zewnętrznym. Określono szczegółowe procedury pomiarowe skuteczności ekranu w miejscu jego zainstalowania. Takie podejście zapewnia bezstronność i dokładność w wyznaczeniu parametrów ekranowania. Zaprezentowane wyniki badań otrzymano kierując się ściśle postanowieniami normy PN-ISO 10847:2002 Akustyka - Wyznaczanie "in situ" skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów.

Poprawne wyznaczenie drogowych robót ziemnych

Roboty ziemne należą do podstawowych robót w miejscu budowy nowej drogi, a także przy przebudowie, kiedy następuje jej przesunięcie czy poszerzenie. Wyznaczanie ich wielkości jest prowadzone w tabeli robót ziemnych.

FELIETON

Czyżby celowy paraliż?

Z HISTORII

Dzieje dróg w Polsce- cz. IX

W IX części artykułu autor omawia rozwój infrastruktury drogowej w Królestwie Polskim. Wybudowano wiele kilometrów traktów i unowocześniono technologie budowania dróg. Autor wiele miejsca poświęca pracy dwóch wybitnych inżynierów - Feliksa Radwańskiego i Franciszka Ksawerego Christianiego. Ich wiedza i doświadczenie przyczyniły się do rozwoju infrastruktury drogowej w Królestwie Polskim.

WYDARZENIA

XXVI Seminarium Techniczne PSWNA

22-23 marca 2012 r. w podwarszawskim Miedzeszynie odbyło się XXVI Seminarium Techniczne zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Wiodącym tematem spotkania były asfalty modyfikowane gumą i emulsje asfaltowe.

XX Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO

Kolejna edycja Targów SWIATŁO odbyła się w dniach 12-14 marca 2012 r. w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI. Targi ŚWIATŁO to od lat synonim nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie oświetlenia i iluminacji. Tegoroczna edycja miała szczególną oprawę z racji jubileuszu – Targi ŚWIATŁO obchodziły swoje dwudziestolecie.

Intertraffic Amsterdam 2012

W marcu odbyła się kolejna udana edycja targów Intertraffic Amsterdam, wiodących w dziedzinie infrastruktury, zarządzania ruchem i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Inteligentne Centrum Wiedzy „Mobility” zostało wprowadzone i przyjęte z wielkim entuzjazmem. Swoje najnowsze produkty i rozwiązania zaprezentowało około 800 wystawców z 50 krajów świata. Niekwestionowanym zwycięzcą szóstej edycji konkursu Intertraffic Innovation Award został Peek Traffic/Imtech, nagrodzony za system sterowania ruchem ImFlow.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij