Magazyn Autostrady wydanie nr 3/2012
Magazyn Autostrady wydanie nr 3/2012

Szanowni Państwo, wszyscy jesteśmy realistami i oceniamy świat obiektywnie. Trudno więc zachować optymizm w obliczu wieści dochodzących z rynku. Jak bowiem wynika z analiz ekspertów Euler Hermes, wzrost produkcji budowlanej w Polsce nie oznacza dobrej kondycji całego sektora. O jego złym stanie świadczą kumulujące się opóźnienia płatności, zaostrzająca się konkurencja o zlecenia i spadek marż, co jest pokłosiem kryzysu, a także wzrost liczby upadłości o 30% oraz wzmagające się problemy hurtowych dostawców materiałów budowlanych. Wykonawcy starają się zdobyć za wszelka cenę zamówienia, aby tylko zapewnić sobie obrót i dopływ środków - podejmują się zleceń nawet poniżej kosztów, zakładając z góry, że ten problem zostanie przerzucony na innych, tj. na podwykonawców czy dostawców. Świadczy o tym to, iż tak jak w latach 2001-2003, wiele przetargów wygrywają oferenci gotowi realizować inwestycje za np. 60% zakładanej ceny. Pamiętamy jak skończyła się historia z firmą COVEC, która złożyła ofertę o kilkadziesiąt procent niższą od kwoty, jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. Nasuwa się pytanie, jak zatem funkcjonować na tak trudnym rynku? Wykonawcy przecież już od lat toczą bój o to by cena nie stanowiła głównego kryterium wyboru zwycięzcy przetargu. Rząd postanowił wreszcie zmienić prawo i w zamówieniach publicznych promować również nowoczesne technologie. Przedstawiony przez Urząd Zamówień Publicznych projekt noweli wprowadza tzw. dialog techniczny. W uzasadnieniu projektu czytamy, że umożliwi to "zamawiającym zapoznanie się z najlepszymi, najkorzystniejszymi i najnowszymi rozwiązaniami oraz osiągnięciami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi". A także pozwoli na "skonfrontowanie potrzeb z możliwościami ich realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek usług, dostaw lub robót budowlanych". Redakcje „Magazynu Autostrady” oraz czasopisma „Mosty”, już wcześniej doceniły wagę innowacyjności, dlatego też konferencja organizowana przez nas podczas majowych targów AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach odbędzie się pod nazwą „Innowacyjne rozwiązania w branży drogowo-mostowej. Wdrożenie i zastosowanie” (więcej informacji o konferencji znajdą Państwo na str. 44). Mówi się, że ten kto się nie rozwija, nie tylko stoi w miejscu, ale się cofa zapraszam więc do udziału w naszej konferencji i poszerzania wiedzy.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

NASZ WYWIAD

Bariery bez barier

O stali wiedzą wszystko. Oprócz kompletnej linii do produkcji drogowych barier ochronnych dysponują także linią do cięcia blach, produkcji zbrojeń budowlanych, słupów i koszy zbrojeniowych. Ich najnowsze systemy drogowych barier ochronnych można oglądać od niedawna na polskich drogach. Z prezesem firmy Vistalex S.A. - Wiktorem Wieczorkowskim, rozmawia Maria Rogalska.

KRAJ

Na skrzyżowaniu autostrad

W ciągu zaledwie 1,5 roku w Strykowie koło Łodzi powstał drugi co do wielkości w Polsce węzeł autostradowy. Docelowo trzypoziomowy węzeł połączy autostrady A1 i A2 oraz umożliwi bezkolizyjny zjazd z tych autostrad we wszystkich kierunkach. Wykonawcą inwestycji o wartości 251,2 mln zł netto jest Budimex SA. Inwestycja jest ważna nie tylko dla naszego kraju; autostrada A1 jest częścią Transeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ – Południe, który łączy kraje skandynawskie z południem Europy. Z kolei autostrada A2 stanowi część międzynarodowego szlaku E30, prowadzącego z Berlina do Moskwy. Na terytorium naszego kraju połączy Świecko, Poznań, Łódź, Warszawę i Kukuryki.

ADWOKAT RADZI

Jak chronić się przed niesłusznym żądaniem przez zamawiającego wypłaty z gwarancji?

Gwarancja (bankowa i ubezpieczeniowa) to bardzo popularny sposób zabezpieczenia umów – szczególnie w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego. Niestety coraz częściej pojawiają się przypadki nadużywania przez zamawiających gwarancji – kierując się abstrakcyjnym charakterem gwarancji i obowiązkiem bezwarunkowej zapłaty żądają oni od wystawcy gwarancji zapłaty, mimo iż nie mają w rzeczywistości roszczeń objętych gwarancją. Jakkolwiek mało przedsiębiorców o tym wie, ale można się bronić przed takimi bezpodstawnymi żądaniami.

TECHNOLOGIE

Rozwój metod wzmacniania podłoża gruntowego

Współczesne metody ulepszania słabego podłoża pozwalają eliminować kosztowne fundamenty palowe lub masową wymianę gruntu, umożliwiają wykorzystanie miejscowego gruntu jako „materiału budowlanego”, zwykle skracają czas budowy i obniżają jej koszty, a także są przyjazne dla środowiska – zmniejszają emisję CO2.

NAWIERZCHNIE

Geosyntetyczne warstwy pośrednie w zapobieganiu i naprawach spękań odbitych oraz wzmocnieniach nawierzchni asfaltowej

Właściwie zaprojektowana i wykonana warstwa pośrednia z geosyntetyku przedłuża trwałość nawierzchni o kilka lat i zapobiega powstawaniu spękań odbitych w nowych nawierzchniach półsztywnych, a dzięki zwiększeniu trwałości nawierzchni oszczędza się zasoby naturalne i wydłuża okresy międzyremontowe.

MATERIAŁY

Zasady prowadzenia testów zderzeniowych drogowych barier ochronnych

Zakres możliwości uderzenia pojazdów w system ograniczający drogę jest bardzo duży pod względem prędkości, kąta zbliżenia, typu pojazdu, ustawienia pojazdu, innego pojazdu oraz warunków drogowych. Ma to istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, stąd konstrukcja barier i ich usytuowanie mają tutaj podstawowe znaczenie. To wszystko sprawiło, że pojawiły się nowe przepisy techniczne dla systemów drogowych i mostowych barier ochronnych.

Geosiatki o sztywnych węzłach. Zalety stosowania w budownictwie komunikacyjnym

W ciągu ostatnich lat rynek geosyntetyków przeżywał swój dynamiczny rozwój. Wśród licznych produktów do separacji, stabilizacji i wzmacniania gruntów znajdujemy zróżnicowane typy geosiatek wytwarzanych z rozmaitych materiałów i w różnych technologiach. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują stosowane od ponad 40 lat geosiatki o sztywnych węzłach. Bogate doświadczenie zdobyte przy stosowaniu tego typu geosiatek, podparte licznymi badaniami naukowymi wskazują na dużą przydatność i efektywność geosiatek o sztywnych węzłach przy wzmacnianiu podłoża gruntowego w różnych dziedzinach inżynierii lądowej.

Wpływ warunków dojrzewania na rozwój wytrzymałości na ściskanie betonów wysokopopiołowych

W artykule przedstawiono analizę wyników badań betonów wysokopopiołowych przechowywanych w komorze klimatycznej oraz w wodzie. Otrzymano różne wyniki badań wytrzymałości betonów o tej samej recepturze, lecz przechowywanych w dwóch różnych środowiskach, pozwalające zakwalifikować badane betony do różnych klas wytrzymałości na ściskanie. Podane w europejskiej normie równorzędne warunki pielęgnacji, wydaje się, że powinny stwarzać podobne warunki dla dojrzewania betonu w warunkach laboratoryjnych. Potwierdzono znaczenie pielęgnacji wilgotnościowej podczas dojrzewania i twardnienia – szczególnie betonów wysokopopiołowych. Rodzaj konstrukcji, jej gabaryty, warunki otoczenia i technologia wykonania (rodzaj deskowania, czas w deskowaniu) są dodatkowymi czynnikami, które mogą potęgować wpływ pielęgnacji wilgotnościowej na cechy betonu wysokopopiołowego, którego cechy sprawdzono i sklasyfikowano na podstawie kontroli zgodności wyników badań określonych na próbkach przechowywanych w komorze klimatycznej lub wodzie.

Dobór materiałów do wykonywania platform roboczych pod ciężki sprzęt budowlany

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące wykonawstwa i projektowania tymczasowego, powierzchniowego wzmocnienia podłoża, pod ciężki sprzęt budowlany, w postaci platform roboczych z zastosowaniem zbrojenia geosyntetycznego. Szczególny nacisk położono na prawidłowy dobór materiałów do konstrukcji platformy.

Ekrany akustyczne. materiały mogące stanowić wykładzinę dźwiękochłonną elementu ściennego ekranu

Zabezpieczeniami akustycznymi ograniczającymi oddziaływanie hałasu komunikacyjnego na środowisko są ekrany akustyczne. W związku z ciągle rosnącym natężeniem ruchu, zarówno samochodów osobowych jak i ciężarowych, zapotrzebowanie na ten rodzaj zabezpieczenia przeciwhałasowego jest coraz większe. Obowiązująca norma PN-EN 1793-1 dotycząca drogowych urządzeń przeciwhałasowych zaleca, aby ekrany akustyczne budowane wzdłuż tras komunikacyjnych posiadały panele charakteryzujące się dobrymi właściwościami dźwiękochłonnymi. Właściwości dźwiękochłonne tych paneli (elementów ściennych) mają być określone poprzez podanie wartości jednoliczbowego wskaźnika oceny pochłaniania dźwięku DL i klasy właściwości pochłaniających A.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Bezpieczeństwo użytkowników ruchu a warunki panujące na drogach - cz. I

W pierwsze części artykułu autorzy przedstawiają w ogólnym zarysie problem bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu, w zależności od panujących warunków na drodze. W ostatnich kilkudziesięciu latach obserwujemy szybki rozwój transportu drogowego, co przekłada się na wzrost liczby pojazdów. Tym samym wzrasta ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

ANALIZY I OBLICZENIA

Odporność betonów nawierzchniowych na działanie soli odladzających. Metodyka badania oraz kryteria oceny

Odporność betonów nawierzchniowych na działanie soli odladzających jest jednym z parametrów decydującym o trwałości betonu podczas jego eksploatacji. W Polsce nie ma dotychczas znormalizowanej metody badania odporności betonu na działanie środków odladzających. W artykule przedstawiono metodykę badań oraz kryteria oceny odporności betonów na działanie środków odladzających stosowanych w różnych krajach. Szczególną uwagę zwrócono na metodę badania wskazaną w normach PN-EN 1338, PN-EN 1339 i PN-EN 1340 do badania odporności na działanie soli odladzających betonowych prefabrykatów drogowych.

FELIETON

Potrzeba rozsądku

WYDARZENIA

Konferencja prasowa BASF podczas targów Budma 2012

25 stycznia podczas Międzynarodowych Targów Budowlanych Budma odbyła się konferencja prasowa BASF Polska Sp.z.o.o. Zaprezentowano najnowsze produkty, technologie i rozwiązania w zakresie chemii budowlanej, domieszek do betonu, tworzyw sztucznych oraz systemów poliuretanowych.

BUMASZ 2012 - targi z sukcesem w tle

W dniach 24-27 stycznia 2012 roku w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Budowlanego BUMASZ 2012, przynosząc wiele ciekawych informacji na temat najnowszej oferty producentów oraz dostawców.

Zakres przedmiotowy dozwolonych prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów w świetle ustawy o ochronie przyrody

17 stycznia w Poznaniu odbyło się szkolenie „Zakres przedmiotowy dozwolonych prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów w świetle ustawy o ochronie przyrody”. Organizatorem szkolenia była firma Dendros – konferencje i szkolenia.

Zastosowanie UPS w budownictwie

W dniach 16-19 stycznia br. firma UTEX z Rybnika już po raz ósmy zaprosiła gości na konferencję pt.:”Zastosowanie Ubocznych Produktów Spalania (UPS) w budownictwie”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali, patronat merytoryczny sprawował Instytut Badawczy Dróg i Mostów, a jedynym patronem medialnym konferencji był „Magazyn Autostrady”.

Nowy rok, nowe wyzwania, nowe maszyny JCB

W dniach 1-3 lutego 2012 r. firma Interhandler zaprosiła przedstawicieli „Magazynu Autostrady” oraz „Kruszyw” do La Mangi, położonej na południu Hiszpanii, gdzie przez kilka tygodni odbywały się szkolenia i pokazy nowych modeli maszyn JCB.

Konferencja Infrastruktura Polska

21 lutego w Businessman Institute w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Executive Club, w trakcie której można było zdobyć cenne informacje na temat planów dotyczących budowy nowych dróg w Polsce, właściwego przygotowania oraz przeprowadzania przetargów, finansowania inwestycji infrastruktury drogowej i planów inwestycyjnych infrastruktury kolejowej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij