Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Autostrady

Ogólne informacje:

 • tekst powinien zostać nadesłany na adres mailowy: j.glapinska@elamed.pl lub w przypadku zbyt dużego rozmiaru na serwer ftp, którego dane dostępne są pod tym samym adresem mailowym.
 • Z wszelkimi pytaniami proszę dzwonić pod numer (32) 788 52 04.

Objętość tekstu:

 • nie narzucamy naszym autorom żadnych ograniczeń co do długości tekstu, ponieważ wszystko zależy od stosunku jego wielkości do ilości nadesłanego materiału graficznego,
 • tym samym redakcja zastrzega sobie prawo do dzielenia tekstów w przypadku gdy będą one zbyt długie (po wcześniejszej konsultacji z autorem). Tekst będzie w takim przypadku publikowany w kolejnych numerach magazynu,
 • tekst powinien zostać nadesłany w pliku * doc. czcionka: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza.

Części składowe tekstu:

 • na samym początku tekstu powinno zostać umieszczone imię i nazwisko autora (ów). Jeśli autor posługuje się tytułem naukowym i reprezentuje placówkę naukową to prosimy o umieszczenie także tych informacji na początku tekstu,
 • następnie w sposób wyraźny powinien zostać zaznaczony tytuł. Nie powinien on być zbyt obszerny, powinien natomiast przyciągać uwagę i oddawać treść całego artykułu,
 • jeśli zawartość artykułu narzuca zbyt długi tytuł, można użyć podtytułu, który dopełni informacji,
 • lead jest swoistym kilkuzdaniowym wprowadzeniem do całej publikacji, mającym zachęcić czytelnika aby zagłębił się w jego zawartość. Najczęściej w tekście jest pogrubiony i znajduje się pod tytułem,
 • śródtytuły to tytuły poszczególnych części artykułu, które nie tylko dynamizują tekst ale dzielą go wizualnie i szeregują go na poszczególne zagadnienia,
 • zdania lub wyrazy pogrubione (bold) w tekście muszą mieć merytoryczne uzasadnienie i muszą stanowić najważniejsze stwierdzenia bądź wyrazy, na które autor pragnie zwrócić uwagę czytelnika,
 • redakcja praktykuje zamieszczenie anglojęzycznego podsumowania przy każdej publikacji dlatego w ramach możliwości prosi o jego nadsyłanie,
 • bibliografia powinna być ujednolicona w następujący sposób:
  • pozycje książkowe np.: Martens N., Morciniec E.: Mały słownik niderlandzko – polski. Wiedza i Ty, Warszawa 2006,
  • cytowane artykuły np.: Stefańczyk B., Mieczkowski P.: Sole organometaliczne w mieszankach mineralno – asfaltowych. „Magazyn Autostrady”, 2008, 06, 36 – 42.

Materiał graficzny:

 • materiały graficzne (zdjęcia, rysunki, tabele) powinny zostać nadesłane w jakości nadającej się do publikacji (minimum to 300 dpi w oryginalnym rozmiarze),
 • materiał graficzny może zostać wklejony do dokumentu tekstowego lub przysłany osobno,
 • każde zdjęcie (fot.), tabela, rysunek (rys.) musi mieć swój podpis i jeśli nie stanowi ilustracji musi mieć swoje odniesienie w tekście,
 • redakcja pragnie promować autorów na swoich łamach dlatego prosi o nadsyłanie własnych fotografii portretowych w wyżej podanej rozdzielczości,
 • każdy element graficzny powinien zostać kolejno ponumerowany,
 • sugerowane formaty plików graficznych to PDF. JPG. AVI, TIF, EPS
 • w sytuacji kiedy autor posiada jedynie odbitki zdjęć, które pragnie umieścić w artykule należy przesłać je na adres redakcji gdzie zostaną zeskanowane. Redakcja zwraca nadesłane materiały.

Dobre rady:

 • przygotowując tekst przede wszystkim myślimy o czytelniku!!!
 • długie tytuły, śródtytuły nie są interesujące i zostaną zmienione,
 • zbyt duża ilość wyliczeń, podpunktów zaburza płynność tekstu i nie jest dobrze przyjmowana przez czytelników,
 • redakcja nie stosuje podkreśleń w tekście, zamiast tego można użyć pogrubienia (bolda),
 • każde zdjęcie wymaga podania jego źródła. Zdjęcia pochodzące z Internetu mają zbyt słabą jakość do publikacji i są niewiadomego pochodzenia. Redakcja nie publikuje zdjęć, do których osoba je nadsyłająca nie ma praw autorskich,
 • artykuły nadsyłane bez materiału graficznego nie nadają się do publikacji i redakcja będzie wyszukiwać ilustracji we własnym zakresie (po konsultacjach z autorem).