10-11.01.2018 r. w ośrodku „Ziemowit” w Jarnołtówku odbyło się IX Seminarium drogowe organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Opolu i Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Podczas dwóch dni Seminarium odbyło się 20 prezentacji, których wysłuchało ok. 200 osób − reprezentantów firm, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych głównie z terenów Opolszczyzny. Wszystkie wygłoszone prelekcje zostały utrzymane w tematyce  projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury. O stronę merytoryczną zadbał Opolski Oddział SITK RP. Otwarcia tegorocznego seminarium dokonał Adam Rak, prezes OPL OIIB. Wyraził on przekonanie, że seminarium, analogicznie do zeszłorocznego, odniesie ogromny sukces i przyczyni się do pobudzenia innowacyjności, co będzie miało szczególne znaczenie dla dalszego rozwoju infrastruktury drogowej. Następnie Piotr Mazurowski (Tensar Polska) omówił wybrane technologie TENSAR w budownictwie komunikacyjnym na podstawie wybranych przykładów realizacji, Małgorzata Garbacz-Skubis (NASCON) przedstawiła obliczenia trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni metodą mechanistyczno-empiryczną, a Łukasz Kotalla (SPRINT) zastosowanie narzędzia do mikrosymulacji w ocenie i przygotowaniu Projektów Systemów Zarządzania Ruchem. Swoimi doświadczeniami w autorskich prelekcjach pochwaliły się również firmy MOSTOPOL Sp. z o.o., Bitunova, ViaCon Polska Sp. z o.o., DESIGNERS Sp. z o.o. Warszawa, DROMBUD, TPA oraz Śląskie Kruszywa Naturalne. Nie zabrakło również referatów przygotowanych przez reprezentantów świata nauki − Janusz Bohatkiewicz (Politechnika Lubelska) przedstawił metody i środki ochrony przed hałasem drogowym oraz podał w wątpliwość, czy zawsze muszą to być ekrany akustyczne, natomiast Marek Salamak (Politechnika Śląska) omówił zagadnienia związane z BIM − technologie cyfrowe w inwestycjach drogowo-mostowych. Bardzo ważnym aspektem seminarium były wystąpienia organów rządowych i samorządowych. W tym roku prelekcje wygłosili przedstawiciele GDDKiA o. Opole, Rafał Pydych i Jan Czmiel, którzy omówili zasady lokalizacji przejścia dla pieszych oraz jakość w procesie realizacji inwestycji drogowych na przykładzie Wydziału Technologii GDDKiA w oddziale Opole. Połączone siły GDDKiA o. Opole i ZDW w Opolu wraz z MZD w Opolu przedstawili Tomasz Graczykowski
i Piotr Rybczyński, prezentując zamierzenia i plany w zakresie inwestycji drogowych w rejonie. Nie zabrakło też reprezentanta Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa − Grzegorz Kuczaj szczegółowo przedstawił zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury na temat warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz uzyskiwanie odstępstw od warunków technicznych. Głos zabrał również Mieczysław Molencki (Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej),przedstawiając aktualny stan i propozycje zmian w zakresie odpowiedzialności członków Izby Inżynierów Budownictwa. Pierwszego dnia część prelekcyjna została zakończona uroczystą kolacją, która umożliwiła prowadzenie dalszych dyskusji kuluarowych. Seminarium tworzy platformę spotkań i wymiany doświadczeń ekspertów z zakresu infrastruktury drogowej. Tworzy również możliwość prezentacji prac naukowych i badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie w praktyce. Już dziś zapraszamy na X jubileuszową edycje seminarium.