GDDKiA unieważniła postępowanie na wybór operatora Krajowego Systemu Poboru Opłat. To konsekwencja przekazania kompetencji związanych z poborem e-myta do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zamawiający może unieważnić postępowanie jeśli wystąpiła istotna zmiana okoliczności, która powoduje, że prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leżą w interesie publicznym, a zmiany nie można było przewidzieć wcześniej. Istotną zmianą, która ma znaczenie w tym przypadku jest przyjęcie przez Sejm 8 grudnia 2017 roku nowelizacji ustawy o drogach publicznych, która przekazuje kompetencje związane z poborem opłat drogowych z GDDKiA do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Ustawa weszła w życie 3 stycznia br.

W tej sytuacji, jak argumentuje zamawiający, GDDKiA utraciła podstawę prawną do kontynuowania postępowania. Jednocześnie, kontynuowanie postępowania nie leży w interesie publicznym – w znowelizowanej ustawie wskazano, że GITD nie może powierzyć wszystkich spraw związanych z elektronicznym poborem opłat drogowych innemu podmiotowi, a sama zmiana ma na celu – według jej inicjatorów – m.in. zwiększenie efektywności systemu, uniezależnienie go od podmiotów trzecich oraz zwiększenie ochrony danych osobowych. 

GDDKiA wskazuje, że zmiana będąca podstawą unieważnienia przetargu nie była możliwa do przewidzenia – postępowanie zostało ogłoszone w grudniu 2016 r. na mocy ówcześnie obowiązujących przepisów. Prace nad nową ustawą rozpoczęły się natomiast w listopadzie 2017 r. Jak wskazano w dokumencie unieważniającym postępowanie, przetarg ruszył po uprzedniej zgodzie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.