Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie dróg samorządowych z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Na rok 2017 do rozdysponowania jest 336 mln zł.

Środki zasilą inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich, a także na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Rezerwa będzie też wykorzystana na dofinansowanie utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 tys. pojazdów na dobę. Obiekty te wskazuje minister właściwy do spraw transportu. Przy udziale tych środków możliwe jest także dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu. Kryteria podziału środków są corocznie ustalane we współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. W poprzednich latach priorytetem były zadania inwestycyjne obejmujące budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich. W tym roku dodatkowo dofinansowanie będą mogły otrzymać zadania obejmujące budowę lub przebudowę dróg zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do miejsc załadunku i wyładunku, np. centrów logistycznych, terminali przeładunkowych itp. Nowy rodzaj inwestycji obejmować ma wykonanie robót pozwalających na dostosowanie drogi do nacisku 11,5 tony na oś.

Wnioski o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej samorządy mogą składać do 10 lutego 2017 r.

Rynek Infrastruktury